סוג הדיון: שאילתות ותשובות

נושא:

169. פינוי פסולת רעילה לאתר רמת-חובב


הישיבה השלושים-ושתיים של הכנסת השש-עשרה
יום שני, ט"ז בסיוון התשס"ג (16 ביוני 2003)
ירושלים, הכנסת, שעה 16:03חבר הכנסת רומן ברונפמן שאל את השרה לאיכות הסביבה ביום כ"ו באייר התשס"ג (28 במאי 2003):

לאחרונה נודע לי על כוונת משרדך להעביר חומרים מסוכנים ביותר לרמת-חובב דרך באר-שבע, ללא הכנת תסקיר סיכונים ותסקיר סביבתי.
רצוני לשאול:
1. האם הידיעה נכונה?
2. איזה אחוז מהפסולת הרעילה של המדינה מגיע לרמת-חובב?
3. האם נשקל להקים אתר פסולת נוסף שיאפשר תחרות ושיפור השירות בכל הנוגע לטיפול בפסולת רעילה?
4. האם למשרדך תוכנית ארוכת-טווח לטיפול בפסולת מוצקה, ואם כן - מה הם עיקריה?

תשובת השרה לאיכות הסביבה יהודית נאות: (לא נקראה, נמסרה לפרוטוקול)
1. חומרים מסוכנים משונעים באמצעות רכבת ישראל זה שנים רבות, תוך פיקוח משרד התחבורה האמון על הנושא.
בעיר באר-שבע קיים מסוף מטענים, שבו מבוצעת מדי יום טעינה ופריקה של חומרים מסוכנים.
בעקבות לחץ שהפעיל המשרד לאיכות הסביבה יועתק בתוך כחצי שנה מסוף המטענים מבאר-שבע לרמת-חובב, ובכך תופסק טעינה ופריקה של חומרים מסוכנים בעיר באר-שבע וכן תימנע כניסת מכליות כביש עמוסות חמ"ס למסוף בעיר.
בעקבות דרישת המשרד לאיכות הסביבה מבצעת בימים אלה רכבת ישראל סקר לבחינת סיכונים במסוף העתידי ברמת-חובב.
2. בארץ מיוצרות ומטופלות, לרבות באמצעות מיחזור, שימוש חוזר, טיפולים שונים וייצוא, יותר מ-300,000 טונות פסולת מסוכנת. רק כ-25% מסך כל הפסולת מועברים לטיפול במפעל לטיפול בפסולת מסוכנת ברמת-חובב. מתוכם כ-45% מגיעים רק ממפעלים ועסקים המצויים בתחומי מחוז דרום.
3. המשרד מעודד מפעלים לטיפול בפסולת מסוכנת, שיאפשרו תחרות ושיפור השירות בכל הקשור לטיפול בפסולת מסוכנת. לדוגמה, בארץ פועלים כ-20 מפעלי מיחזור וטיפול בפסולת מסוכנת, המקבלים סוגים רבים ושונים של פסולות מסוכנות לטיפול. הנושא נבחן באמצעות ועדת מומחים, אשר הגיעה למסקנה, כי הפתרון הנכון ביותר להטמנת הפסולות הוא לפתח את האתר הקיים ברמת-חובב. עם זאת, אין המשרד מתנגד להקמת אתר פסולת רעילה נוסף.
4. המשרד לאיכות הסביבה הציב את הסדרת הטיפול בפסולת מוצקה בראש סדר עדיפויותיו מיום הקמתו. להלן סקירה תמציתית של פעילות המשרד ותוכניותיו בתחום חשוב זה:
עד מחצית שנות ה-90 פונתה הפסולת על-ידי הרשויות המקומיות למאות מזבלות פראיות או מטמנות חסרות תשתית הולמת, תוך גרימת מפגעים סביבתיים, ובהם מפגעי ריח, מטרדי זבובים, זיהום מקורות מים וקרקע, סכנה לתעופה אזרחית ותפיסת שטחי קרקע יקרים.
במהלך השנים האחרונות חלה התפתחות משמעותית בטיפול בפסולת בישראל. בשלב ראשון הושקעו המאמצים והמשאבים בהסדרת נושא ההטמנה ובסגירת מאות מזבלות פראיות קטנות שפעלו בארץ, בסגירת 76 מתוך 77 אתרים גדולים. האתר האחרון, רתמים על-יד אשדוד, ייסגר ב-30 ביוני 2003. כמו כן, הוקמו ונפתחו שני אתרי הטמנת פסולת מהמתקדמים בעולם, ושודרגו תשתיות בכמה אתרים פעילים.
בשלב השני, שבו אנו נמצאים כיום, מוביל המשרד את מדיניות הטיפול המשולב בפסולת הכוללת הפחתה במקור, מיחזור והשבה והפקת אנרגיה מפסולת, וזאת במטרה להפחית באופן הדרגתי את כמות הפסולת המיוצרת בכלל והמועברת להטמנה בפרט. במסגרת מדיניות זו התקבלה ביולי 2001 החלטת ממשלה הקובעת, כי משרדי הממשלה וגופי הסמך יפעלו להפחתת כמויות הפסולת ולמיחזורה.
כמות הפסולת העירונית שנוצרה בשנת 2002 היא כ-4.9 מיליוני טונות, שהם בממוצע כ-700 ק"ג לנפש לשנה. כתוצאה מפעילות המשרד, שיעורי מיחזור הפסולת גדלו מכ-3% בתחילת שנות ה-90 ללמעלה מ-10% בשנת 1999, ושיעורים אלה הוכפלו לכ-20% בסוף שנת 2002. אנו מצפים כי בשנת 2005 לפחות 35% מהפסולת המיוצרת יצומצמו במקור ויעברו מיחזור או השבה, וכי שיעורים אלה יעלו לכ-50% מיחזור בסוף שנת 2010.
מעבר לאמור לעיל, המשרד לאיכות הסביבה פועל לקידום הטיפול בפסולת בניין. לצורך כך התקבלה בתחילת שנת 2003 החלטת ממשלה, המאשרת תוכנית עבודה לקידום פתרונות בתחום זה. עיקרי התוכנית הינם להביא את הרשויות המקומיות ואת הקבלנים להקמת מערך לסילוק ולטיפול בפסולת יבשה ובפסולת בניין, תוך העדפת מיחזורה. במסגרת התוכנית המשרד אמור לסייע כספית לקידום המערכים ולהפעיל אכיפה מוגברת. לצורך כך הוקצה תקציב בסך 54 מיליון ש"ח למשך שלוש שנים, אשר בשלב זה צומצם לאור הקיצוצים התקציביים.
מדיניות המשרד לאיכות הסביבה בנושא הטיפול בפסולת המוצקה מבוססת על העיקרון, כי יצרני הפסולת, קרי הרשויות, אחראיות לטיפול בפסולת החל מאיסופה מבית התושב ועד להשלמת הטיפול באופן סביבתי נאות. גיוס כל גורמי הממשל הארצי והמקומי בישראל ושיתוף מובילי דעת הקהל בישראל, התקשורת והאזרחים מן המניין באתגר החשוב הזה יביאו ליישום מדיניות הטיפול בפסולת.
רצ"ב חוברת המציגה את העקרונות שעל-פיהם יפעל המשרד לאיכות הסביבה, בשיתוף עם כל העוסקים במלאכה, לקידום הטיפול המשולב בפסולת המוצקה.

היו"ר יולי-יואל אדלשטיין:
שאילתה מס' 186, של חבר הכנסת אבשלום וילן - לפרוטוקול.