עמוד הבית אודות מחקרים דפי מידע הודעות משוב ויצירת קשר mmm@knesset.gov.il
מחקרים / חיפוש במסמכים
חיפוש בעזרת גוגל חיפוש לפי ועדות מילת מפתח / כותרת המסמך מסמכים מהשנה האחרונה
לחיפוש חדש
תוצאות חיפוש

מסמכים בתחום עיסוק של חוקה, חוק ומשפט
253 מסמכים נמצאו
תיאור וניתוח תקציב גופי הסברה ממשלתיים בישראל
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 17/12/2015 מחבר: איל קופמן
מסמך זה נכתב לבקשת חה”כ ניסן סלומינסקי, יו”ר ועדת החוקה, חוק ומשפט וחה”כ מיכאל אורן, יו”ר ועדת המשנה (של ועדת החוץ והביטחון) למדיניות חוץ והסברה. במסמך תיאור של הגופים העוסקים בהסברה באופן ישיר, אשר נהוג לסווגה כהסברה בתחום המדיני ביטחוני. עוד מוצגים במסמך נתונים על תקציביהם של גופים אלה בשנים 2014-2010.
הנגשת מערכת המשפט לקבוצות אוכלוסייה מוחלשות
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 30/3/2015 מחבר: צח בן-יהודה
מסמך זה נכתב לבקשת חברת הכנסת עליזה לביא וחברת הכנסת פנינה תמנו-שטה, ונסקרים בו גופים הפועלים להנגשת הצדק לקבוצות אוכלוסייה מוחלשות. המסמך מתמקד בנגישות הצדק במערכת המשפט, אף שמדובר בתחום רחב יותר, הכולל מימוש זכויות אזרחיות ברשויות המדינה בתחומי החינוך, הרווחה, הבריאות, התעסוקה וכיוצא בהם. נוסף על כך יש להדגיש כי המסמך עוסק בנגישות הצדק לקבוצות אוכלוסייה מוחלשות כלכלית ולכאלה שהעברית אינה שפת האם שלהן (ולא בנגישותו לקבוצות מוחלשות בנסיבות אחרות). בפתח המסמך סקירה תיאורטית קצרה, ואחריה מוצגים גופים העוסקים בתחום: הסניגוריה הציבורית, המסייעת לקבוצות אוכלוסייה מוחלשות בתחום המשפט הפלילי, גופים הפועלים בתחום המשפט האזרחי ופעילותם בתחום – האגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים, תוכנית ”שכר מצווה” של לשכת עורכי-הדין, פעילות הנהלת בתי-המשפט לקידום נגישות הצדק, שירות ייעוץ לאזרח (שי”ל), והקליניקות המשפטיות בפקולטות למשפטים במוסדות להשכלה גבוהה. כמו כן, תוצג רשימה חלקית ולא ממצה של גופים אזרחיים נוספים העוסקים בסיוע לקבוצות אוכלוסייה מוחלשות במימוש זכויותיהן.
ביטול האפשרות להוציא צווי מאסר נגד חייבים במערכת ההוצאה לפועל והשפעתו על שיעור גביית החובות
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 20/1/2014 מחברת: ראדה חסייסי
במסמך זה מוצגים נתונים על הגבייה במערכת ההוצאה לפועל לפני ביטול האפשרות להוציא צווי מאסר ואחריו. נתונים על מספר בקשות המאסר שהוגשו ועל מספר הבקשות שאושרו מתוכן, ונתונים על השימוש בהגבלות שאפשר להטיל כיום על חייבים.
ההגבלות המוטלות על החייבים במערכת ההוצאה לפועל
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 7/7/2013 מחברת: ראדה חסייסי
מסמך זה מציג את כלל ההגבלות השונות החלות על חייבים במערכת ההוצאה לפועל, ואת התנאים להטלתן. בנוסף מוצגים במסמך נתונים על ממדי השימוש בהגבלות השונות עם דגש על הגבלת החייבים בקבלה בהחזקה ובחידוש רישיון נהיגה.
מעורבות המדינה בגיבוש הסדרי הורות בעת גירושים ובמימושם - סקירה משווה
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 7/7/2013 מחברת: נטע משה
ההגבלות המוטלות על החייבים במערכת ההוצאה לפועל
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 27/6/2013 מחברת: ראדה חסייסי
מסמך זה מציג את ההגבלות השונות המוטלות על חייבים במערכת ההוצאה לפועל, כגון: הגבלת החייב בהחזקת דרכון או תעודת מעבר, עיכוב יציאה מהארץ, הגבלת חייב מייסד תאגיד בהיותו בעל עניין בתאגיד, הגבלת החייב בשימוש בכרטיס חיוב שברשותו, הגבלת החייב בהחזקת וחידוש רישיון נהיגה. במסמך מוצגים נתונים על השימוש בהגבלות השונות.
מבחר נתונים על גירושין בישראל
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 29/4/2013 מחברת: נטע משה
מסמך זה מוגש לחבר הכנסת משה פייגלין, ומובא בו מבחר נתונים על הליכי הגירושין בישראל: שיעורי הגירושין והנישואין, מבנה המשפחה, התיקים הנדונים בערכאות המשפטיות ותסקירים. בחלק השני של המסמך יובאו נתונים והסברים על גופים ציבוריים המסייעים למתגרשים ולגרושים ביישוב מחלוקות: יחידות הסיוע שליד בתי-המשפט לענייני משפחה ובתי-הדין הרבניים, תחנות לטיפול זוגי ומשפחתי ומרכזי קשר.
נתונים על אגרות בעבור צווי ירושה וצווי קיום צוואה
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 19/3/2013 מחבר: יניב רונן
נתונים על צווי ירושה, צווי קיום צוואה ומסמכים אחרים שהוצאו לצורך קיום ירושות; ונתונים על אגרות ששולמו בעבור צווים אלה. הנתונים לשנים 2009 - 2012
החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה – ניתוח הצעת התקציב לשנת 2012 - מסמך עדכון -
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 13/2/2012 מחבר: אליעזר שוורץ
המסמך מציג ומנתח את הצעת התקציב של החברה לאיתור והשבת נכסים של נספי השואה לשנות הכספים 2012-2011. כמו כן, מוצגים נתונים על פעילות החברה וניצול התקציב בשנת 2010. במסמך נדונות גם כמה סוגיות הקשורות לפעילות החברה ולאופן התנהלותה בשנים שחלפו מאז הקמתה, ולהערכות החברה בנוגע להמשך פעילותה בשנים הבאות.
אחריות הורים לעבירות שבוצעו בידי ילדיהם הקטינים - סקירה משווה -
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 5/10/2011 מחברים: ליאור בן דוד, דינה צדוק
מסמך זה עוסק בהטלת אחריות משפטית על הורים בעקבות מעשי עבירות שביצעו ילדיהם הקטינים.
מעמדם ותפקידם של יועצים משפטיים במשרדי ממשלה – סקירה משווה –
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 12/7/2011 מחבר: נתי פרלמן
מסמך זה נכתב לבקשת חבר הכנסת עוזי לנדאו, השר לתשתיות לאומיות, על רקע מסקנות הצוות הבין-משרדי לבחינת הייעוץ המשפטי למשרדי הממשלה ואישורן על-ידי הממשלה, והוא סוקר את מעמדם של היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה בכמה מדינות בעולם.
חובות הדיווח והשקיפות של עמותות בעניין תרומות – סקירה משווה –
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 6/3/2011 מחברים: גלעד נוה, נתי פרלמן
מסמך זה נכתב לבקשת חבר הכנסת זאב בוים והוא עוסק בסקירה משווה של חובות הדיווח והשקיפות של עמותות בעניין תרומות.
סוגיות בדיני פטנטים – אמצאות ביטחוניות ואמצאות שירות - סקירה משווה -
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 15/2/2011 מחברים: גלעד נוה, דינה צדוק
מסמך זה מוגש לוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת במסגרת הדיונים בהצעת חוק הפטנטים (תיקון מס` 10), התשע”א-2010 (להלן: הצעת החוק). במסמך מוצגת סקירה משווה של הוראות חוק המסדירות סוגיות בדיני פטנטים במדינות אחרות, ובעיקר של הסדרים הנוגעים לאמצאות ביטחוניות ולאמצאות שירות.
התמודדות חוקית של מדינות ברחבי העולם עם חובת הגילוי של מקורות מימון זרים ומניעת קריאה לחרם
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 30/1/2011 מחבר: גלעד נוה
מסמך זה נכתב כחומר רקע לקראת דיון שעתיד להתקיים בוועדת החוקה, חוק ומשפט עם נציגי פרלמנטים אירופאים בשיתוף עם ארגון ה- European Friends of Israel.
הסדרים לפיצוי נפגעי עבירות פליליות – סקירה משווה –
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 30/1/2011 מחברת: דינה צדוק
מסמך זה נכתב לבקשת חבר הכנסת שי חרמש, אחד מיוזמי הצעת חוק השוואת תגמוליהם של נפגעי טרור פלילי לנפגעי טרור לאומני, התש”ע-2010. הצעת החוק מבקשת, כפי שעולה משמה, להשוות את זכויותיהם של מי שנפגעו מטרור פלילי, דהיינו, מי שנפגעו מפשע שביצע חבר בארגון פשיעה שגרם פגיעת גוף או אובדן חיים, לזכויותיהם של מי שנפגעו מטרור לאומני, דהיינו, נפגעי פעולות איבה. התבקשנו לבדוק אם יש במדינות אחרות חקיקה הקובעת הסדרים לפיצוי נפגעי טרור פלילי מקופת המדינה. בכל המדינות שסקרנו במסמך מצאנו הסדרים לפיצוי מטעם המדינה לנפגעי עבירות פליליות, בדרך כלל עבירות אלימות שגרמו לפגיעה גופנית או נפשית. הפיצוי ניתן לכל מי שנפגע מעבירה כאמור ועומד בתנאים הקבועים בהסדר. לא מצאנו הוראות המגבילות את תחולת ההסדר רק למי שנפגע מטרור פלילי או מעבירה שביצע חבר בארגון פשיעה. לפיכך מוצגת במסמך סקירה משווה של הסדרים במדינות בעולם למתן פיצוי מטעם המדינה למי שנפגעו מעבירות פליליות. במסמך זה התבקשנו לבדוק האם במדינות אחרות ישנה חקיקה הקובעת הסדרים לפיצוי נפגעי טרור פלילי מקופת המדינה. בכל המדינות שסקרנו במסמך מצאנו הסדרים לפיצוי מטעם המדינה לנפגעי עבירות פליליות, בדרך כלל עבירות אלימות שגרמו לפגיעה גופנית או נפשית. הפיצוי ניתן, בכפוף לעמידה בתנאים הקבועים בהסדר, לכל מי שנפגע מעבירה כאמור, ולא מצאנו הוראות המגבילות את תחולת ההסדר רק על מי שנפגע מ”טרור פלילי” או מעבירה שבוצעה על-ידי חבר בארגון פשיעה. לפיכך, מוצגת במסמך סקירה משווה של הסדרים במדינות אחרות למתן פיצוי מטעם המדינה למי שנפגעו מעבירות פליליות.
קביעת הריבית בהלוואות חוץ-בנקאיות - שיקולים ערכיים על-פי המשפט העברי
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 17/1/2011 מחבר: ירון אונגר
מסמך זה נכתב לבקשתו של חבר הכנסת דוד רותם, יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט, לקראת דיון בהצעה לתיקון החוק העוסק בהסדרת ההלוואות החוץ-בנקאיות. הצעת החוק מבקשת לעדכן את הריבית שהמלווה החוץ-בנקאי יהיה רשאי לגבות מן הלווה, ולהסמיך את המפקח על הבנקים לעדכן את הריבית בהלוואות מסוג זה מעת לעת.
גיל הבחירה לפרלמנט - סקירה משווה -
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 17/1/2011 מחבר: נתי פרלמן
מסמך זה נכתב לוועדת החוקה, חוק ומשפט לקראת דיון במסגרת אירוע ”כנסת צעירה” לציון יום כינונה של הכנסת. המסמך עוסק בגיל הבחירה לפרלמנט במדינות בעולם.
החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה – ניתוח הצעת התקציב לשנים 2011 ו-2012
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 21/12/2010 מחבר: אליעזר שוורץ
המסמך מציג ומנתח את הצעת התקציב של החברה לאיתור והשבת נכסים של נספי השואה לשנות הכספים 2012-2011. כמו כן, מוצגים נתונים על פעילות החברה וניצול התקציב בשנת 2010. במסמך נדונות גם כמה סוגיות הקשורות לפעילות החברה ולאופן התנהלותה בשנים שחלפו מאז הקמתה, ולהערכות החברה בנוגע להמשך פעילותה בשנים הבאות.
הקמת רשות סיוע לאומית למען ניצולי השואה לאור פעילות הגופים הקיימים למען ניצולי השואה
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 13/12/2010 מחברת: פלורה קוך דבידוביץ`
מסמך זה נכתב לבקשת חה”כ זאב ביילסקי, ובו התייחסות הגופים הרלוונטיים לרעיון של הקמת רשות לאומית לסיוע לניצולי השואה.יצוין כי גופים רבים בישראל פועלים בתחום הסיוע לניצולי השואה ולפיכך ייסקרו במסמך זה הפעילות והסמכויות של הגופים הבולטים, ובהם: הרשות לסיוע לניצולי השואה, משרד הרווחה והשירותים החברתיים; המשרד לאזרחים ותיקים; ועדית התביעות; הקרן לרווחה לנפגעי השואה ומרכז הארגונים של ניצולי השואה בישראל.
שלילת אזרחות ממי שמועסק בשירות הציבורי של מדינה זרה – סקירה משווה –
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 29/11/2010 מחברת: דינה צדוק
מסמך זה נכתב לבקשת חבר הכנסת יעקב כ”ץ, ומובאת בו סקירה משווה של הסדרים בחקיקה במדינות בעולם המאפשרים לשלול את אזרחותו של מי שמועסק בשירות הציבורי של מדינה זרה.
מנגנון קביעת הריבית בחוקים להסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות – סקירה משווה –
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 20/10/2010 מחבר: גלעד נוה
מסמך זה הוגש לוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת במסגרת הדיונים בהצעת חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות (תיקון מס` 3), התש”ע–2010.
קביעת הריבית המרבית בהלוואות חוץ-בנקאיות – תיאור וניתוח
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 20/10/2010 מחבר: יהודה תמר
מסמך זה נכתב לבקשת ועדת חוקה, חוק ומשפט לקראת דיון בהצעת חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות (תיקון מס` 3), התש”ע–2010, ובהמשך לדיון שקיימה הוועדה ביום 26 באפריל 2010. המסמך סוקר את ענף האשראי החוץ-בנקאי הלא מוסדי, את הצעת החוק, את הדרכים לקביעת ריבית בשוק ואת עמדות הצדדים בסוגיות אלו.
הסדרת השימוש בהסדרי טיעון במשפט הפלילי – סקירה משווה
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 19/10/2010 מחברת: דינה צדוק
מסמך זה נכתב לבקשת חבר הכנסת זאב בוים, והוא עוסק בהסדרת השימוש בהסדרי טיעון במשפט הפלילי. בראשית המסמך מוצג רקע קצר על טיבם ומהותם של הסדרי טיעון, על התועלת שבהם והקשיים שהם מעוררים ועל הסדרתם בישראל. בהמשך מוצג הנושא במבט משווה, ויפורטו ההסדרים הרלוונטיים בארה”ב, בבריטניה ובקנדה.
סייג ההגנה העצמית במקרים של פגיעה חוזרת בידי דמות קבועה - סקירה משווה -
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 5/10/2010 מחבר: ירון אונגר
המסמך בוחן הסדרים מקובלים במדינות שונות בנוגע להגנה המשפטית הניתנת לקרבנות פגיעה חוזרת בידי דמות קבועה
הצעות לשינוי שיטת הממשל ושיטת הבחירות בישראל : סקירה
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 3/10/2010 מחברת: שילה הטיס רולף
במסמך מוצגות השיטה הפרלמנטרית, השיטה הנשיאותית, השיטה החצי-נשיאותית ושיטת הבחירה הישירה של ראש הממשלה, וכן שיטת הבחירות היחסיות, שיטת בחירות אזוריות שבה בכל אזור נבחר נציג אחד, שיטת בחירות אזוריות שבה בכל אזור נבחרים כמה נציגים ושיטת בחירות מעורבת שבה חלק מהנציגים נבחרים בשיטה ארצית/ יחסית וחלקם באזורי בחירה.
איסור הטלת חרם והשתתפות בחרם -סקירה משווה-
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 19/9/2010 מחבר: גלעד נוה
מסמך זה מוגש לוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת במסגרת הדיונים בהצעת חוק איסור הטלת חרם, התש”ע 2010- (להלן: הצעת החוק).
גופים סטטוטוריים העוסקים בהבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה – סקירה משווה –
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 16/9/2010 מחברים: נתי פרלמן, דינה צדוק
מסמך זה נכתב לקראת דיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט בהצעת חוק העונשין (תיקון מס` 92) (הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה), התשס”ו-2006 (להלן: הצעת החוק). במסמך מוצגת סקירה משווה של גופים סטטוטוריים העוסקים בהבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה, בהכוונת ענישה ובייעוץ בתחום זה בכמה מדינות.
הסדרת הפצתם של פרסומים רשמיים (”רשומות”) - – סקירה משווה
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 15/8/2010 מחבר: גלעד נוה
מסמך זה הוגש לוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת במסגרת הדיונים בהצעת חוק הפטנטים. מעבר לדיון בפרסום הודעות ומסמכים בתחום הפטנטים, המסמך גם עוסק בסוגיה של הסדרת דרכי הפרסום של פרסומים רשמיים אחרים ברחבי העולם.
אימוץ ילדים - היבטים במשפט העברי
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 24/7/2010 מחבר: נתי פרלמן
מסמך זה נכתב לבקשת חבר הכנסת דוד רותם, יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט, לקראת דיוני הוועדה בהצעה לתיקון חוק אימוץ ילדים. במסמך מוצגת עמדת המשפט העברי בנושא אימוץ ילדים וגידולם בידי מי שאינם הוריהם הטבעיים, השאלות והבעיות המתעוררות מכך וההתייחסות למעמדה של ההורות הטבעית מול מקומה של ההורות המאמצת. לאחר מכן יידונו כמה נקודות ספציפיות בהצעת החוק.
קריטריונים להקצאת תיקי הסניגוריה הציבורית לעורכי-דין פרטיים
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 4/7/2010 מחבר: גלעד נוה
מסמך זה הוכן לבקשת חבר הכנסת חנא סוייד, והוא עוסק בפעילות הסניגוריה הציבורית, בדגש בקריטריונים להקצאת התיקים שבטיפול הסניגוריה לעורכי-דין פרטיים שאינם עובדי הסניגוריה (”סניגורים חיצוניים”). במסמך נבחנים ההסדרים הקיימים בעניין זה בישראל ובכמה מדינות ברחבי העולם.
הרחבת תחולתו של חוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין על עבירות החזקת חומרי פורנוגרפיית קטינים
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 1/7/2010 מחבר: גלעד נוה
מסמך זה הוגש לוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת במסגרת הדיונים בהצעת חוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין (תיקון), התש”ע–2010. במסמך סקירה המתמקדת במחקרים בדבר הקשר והמתאם, ככל שאלו קיימים, בין עבירות של החזקת פרסומי תועבה ובהם דמות של קטין ובין עבירות מין של מגע בקטינים (hands-on sexual offences), וכן בסוגיית שיעור הרצידיביזם (עבריינות חוזרת) בעבירות אלה. כמו כן, בסקירה חלק קצר העוסק בהסדרים רגולטוריים חוץ-עונשיים הקיימים בכמה מדינות ברחבי העולם אשר לעבירות ההחזקה, הדומים לחוק האמור בישראל.
התחשבות במאפיינים תרבותיים בהליכי קבלה לתאגידי דיור
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 31/5/2010 מחבר: ירון אונגר
המסמך בוחן את המדיניות במדינות שונות בעולם, בעניין ההתחשבות במאפיינים תרבותיים, בהליכי הקבלה לתאיגיד דיור.
התערבות בתי המשפט בנושאים בעלי השלכות תקציביות
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 5/5/2010 מחבר: גלעד נוה
מסמך זה, אשר נכתב לבקשת חבר הכנסת רוני בר-און, עוסק בסוגיית התערבות בתי המשפט בישראל בנושאים בעלי השלכות תקציביות.
שיטות מינוי שופטים לערכאות עליונות – סקירה משווה –
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 5/5/2010 מחברת: דינה צדוק
מסמך זה נכתב לחבר הכנסת מיכאל בן-ארי, ומובאת בו סקירה משווה של הליך מינוי השופטים בכמה מדינות. לבקשת חבר הכנסת, הסקירה תתמקד בשיטת המינוי לערכאה העליונה במערכת המשפט. בכמה מדינות הבאנו מידע גם על שיטת המינוי לבית-המשפט לחוקה, למרות ייחודיותו של בית-משפט זה והשיקולים הייחודיים הנובעים מכך בכל הנוגע למינוי שופטים, משום שבישראל בית-המשפט העליון משמש למעשה גם בית-משפט לעניינים חוקתיים. במסמך בחרנו להציג את שיטת המינוי בתשע מדינות – אוסטרליה, יפן, אירלנד, שבדיה, גרמניה, ליטא, ארה”ב, ספרד וצרפת – המדגימות שיטות מינוי שונות.
הליכי שימוע פרלמנטרי למועמדים לכהונת שיפוט
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 4/3/2010 מחברת: דינה צדוק
מסמך זה נכתב לבקשת חבר הכנסת יריב לוין, והוא עוסק בשימוע פרלמנטרי במסגרת הליך מינוי שופטים. במסמך מוצגת סקירה של הליך המינוי של שופטים בארבע מדינות שבהן מצאנו פרטים על הליך מינוי שבמסגרתו יש שימוע למועמדים לפני הפרלמנט או ועדה מוועדותיו. עיקר המידע במסמך נוגע למינוי שופטים פדרליים בארה”ב, שם הליך השימוע הנערך בפני ועדות הסנאט למועמדים למשרות בכירות הוא רווח ומוכר. נוסף על כך, נסקרים הליכי המינוי לבתי-המשפט לחוקה בספרד ובפורטוגל והליך המינוי לבית המשפט לחוקה ולבית-המשפט העליון בליטא.
חובת גיוס לצבא לבני מיעוטים לאומיים – מבט משווה
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 11/2/2010 מחברת: דינה צדוק
לבקשת חבר הכנסת סעיד נפאע ערכנו בדיקה של סוגיית חובת הגיוס של בני מיעוטים לאומיים לצבא במבט משווה. לשם כך בדקנו אם מוטלת על בני מיעוטים לאומיים החובה להתגייס לצבא במדינות שיש בהן חובת גיוס לצבא. עוד בדקנו אם באותן מדינות מונהג שירות אזרחי חלופי, ואם בני המיעוטים הלאומיים רשאים או נדרשים לבצע שירות כזה כחלופה לשירות צבאי ואם כן – באילו נסיבות.
הגבלת השידור של תכנים מזיקים בטלוויזיה
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 10/2/2010 מחבר: ירון אונגר
המסמך עוסק בסקירה משווה של ההגבלות על שידור תכנים אלימים ומיניים ברשתות הטלוויזיה בעולם, ואופן הפיקוח על הגבלות מסוג זה.
החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה בע”מ – ניתוח הצעת התקציב לשנת 2010
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 4/1/2010 מחבר: אליעזר שוורץ
במסמך מוצגים הצעת התקציב לשנת הכספים 2010 שהוכנה על-ידי החברה ונתונים על ניצול התקציב בשנת 2009. כמו דן המסמך בכמה סוגיות הקשורות לפעילות החברה ולאופן התנהלותה.
הסדרים מיוחדים לחקירת קטינים בהליכים פליליים
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 21/12/2009 מחברת: דינה צדוק
מסמך זה נכתב לוועדת החוקה, חוק ומשפט לקראת דיון בהצעת חוק לתיקון דיני ראיות (הגנת ילדים) (תיקון מס` 14) (להלן: הצעת החוק). הצעת החוק מבקשת לערוך כמה תיקונים בהסדרים הקיימים כיום בכל הנוגע לחקירת קטינים. במסמך מוצגת סקירה משווה של הסדרים הקבועים בחקיקה להגנה על קטינים המעורבים בהליך הפלילי בקנדה, בבריטניה ובאירלנד, הן בעת חקירתם כחשודים במשטרה והן בעת חקירתם בחקירה נגדית על עדותם בבית-המשפט כקורבנות עבירה.
ידיעת שפת המדינה כתנאי לעיסוק ברפואה: סקירה משווה
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 7/12/2009 מחברת: אתי וייסבלאי
המסמך מציג את הסדרי החקיקה במדינות שבהן נדרשת לפי חוק ידיעת שפת המדינה כתנאי לעיסוק ברפואה. הוא מתמקד במיוחד במדינות שבהן יש יותר משפה רשמית אחת.
הגבלות על מכירת קרקע פרטית לזרים
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 26/10/2009 מחברים: רועי גולדשמידט, יהודה טרואן
מסמך זה נכתב לבקשת חה”כ נחמן שי, ועניינו סקירת החקיקה במדינות שונות בעניין הגבלת מכירה של קרקע פרטית. במסמך שני חלקים. בחלק א` מובא תקציר המחקר ”הגבלת נוכרים ברכישת מקרקעין: מחקר משווה”, שפרסם צוות חוקרים בראשותו של פרופ` יהושע ויסמן בשנת 1977. בחלק ב` של המסמך מובא תיאור עדכני של החקיקה בכמה מדינות באיחוד האירופי ובירדן.
הסמכה או חיוב של לשכת עורכי הדין לתת סעד משפטי למעוטי אמצעים (פרו בונו)
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 30/9/2009 מחבר: ליאור בן דוד
מסמך זה בוחן בסקירה משווה האם במדינות שונות קיימת חקיקה המסמיכה או מחייבת את לשכות עורכי הדין המקומיות לספק שירותים משפטיים פרו בונו.
ניתוח תקציבה ופעילותה של החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה בע”מ
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 27/7/2009 מחבר: אליעזר שוורץ
המסמך מציג ומנתח את הצעת התקציב לשנת הכספים 2009 כפי שהוכנה על-ידי החברה, וכן מוצגים בו נתונים על ביצוע התקציב בשנת 2008 ובמחצית הראשונה של שנת 2009. כמו כן דן המסמך בכמה סוגיות שעלו בדיון הקודם שנערך בנושא, ב-21 ביולי 2009.
צמצום חובת התמלול בתיעוד חזותי של חקירת חשודים - אומדן עלות
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 7/7/2009 מחברים: תמיר אגמון, עמי צדיק
מסמך זה מוגש לוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת (להלן: ועדת החוקה) לקראת ישיבתה ב-8 ביולי 2009 בנושא סעיף 32 בהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים 2009 ו- 2010), התשס”ט-2009 – תיעוד חזותי (להלן: הצעת החוק, או החוק המוצע). במסמך אומדן העלות של החוק המוצע, אם יתקבל.
הסדרת מעמדם ופעילותם של עורכי דין זרים באוסטרליה, ארצות הברית ואנגליה
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 2/7/2009 מחבר: ליאור בן דוד
מסמך זה מוגש לוועדת החוקה, חוק ומשפט, לקראת דיוניה בהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס”ט-2009 – פרק ד`: עורכי דין זרים ומשרדי עורכי דין זרים. פרק זה נועד להסדיר בחוק לשכת עורכי הדין, התשכ”א-1961, את העיסוק בישראל של מי שהוא בעל רישיון לעסוק בעריכת דין מחוץ לישראל ואינו חבר בלשכת עורכי הדין הישראלית ושל משרדי עורכי דין זרים, לרבות לעניין תחולת דיני האתיקה והמשמעת עליהם. המסמך סוקר את הסדרת מעמדם ופעילותם של עורכי דין זרים באוסטרליה, ארצות הברית, אנגליה ווילס, תוך התמקדות בשלוש סוגיות עיקריות: היקף הפעילות המותרת לעורך הדין הזר, תנאי הכשירות הנדרשים להתרת פעילותו במדינה המארחת וכפיפותו לכללי האתיקה המקצועית והדין המשמעתי.
תיעוד חזותי וקולי של חקירת חשודים
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 2/7/2009 מחברת: דינה צדוק
מסמך זה נכתב לקראת דיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת בסעיף 32 להצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס”ט-2009 (להלן: הצעת החוק). הצעת החוק מבקשת לתקן את חוק סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים), התשס”ב-2002 (להלן: חוק חקירת חשודים או החוק), הקובע בין השאר הוראות בדבר החובה לתעד חקירת חשודים בתיעוד חזותי ו/או קולי. בראשית המסמך מובא רקע קצר על החוק ועל השינויים המוצעים בו. בהמשך מוצגת סקירה משווה של ההסדרים לתיעוד חזותי וקולי של חקירות חשודים ושל הוראות הנוגעות לאופן השימוש בתיעוד לצורך הכנת התיק לבית-המשפט בבריטניה ובשתי מדינות בארה”ב.
חקירה והעמדה לדין פלילי של ראש ממשלה (או נשיא) במהלך כהונתו - סקירה משווה
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 8/3/2009 מחבר: ליאור בן דוד
מסמך זה עוסק בחקירה פלילית ובהעמדה לדין פלילי של ראש ממשלה (או נשיא) במהלך תקופת כהונתו. המסמך סוקר במבט משווה את ההסדרים המשפטיים הקיימים בנושא זה במדינות דמוקרטיות שונות: בריטניה, צרפת, איטליה, דנמרק, ספרד, שבדיה, נורבגיה, גרמניה, ארצות-הברית וטייוואן. יודגש כי הסקירה בוחנת את האפשרויות לניהול הליכים פליליים נגד העומד בראש הרשות המבצעת, בין אם מדובר בראש ממשלה ובין אם מדובר בנשיא.
אמצעי זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ומאגרי מידע ממשלתיים
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 14/1/2009 מחברים: ליאור בן דוד, אתי וייסבלאי
מסמך זה הוכן לקראת דיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט בהצעת חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התשס”ט-2008 (להלן: הצעת החוק). במסמך מוצגת בקצרה הצעת החוק ומובא רקע על הטכנולוגיה הביומטרית, מאפייניה, תפקידיה והביקורת עליה. חלקו העיקרי של המסמך עוסק בשימוש ממשלתי במסמכי זיהוי ביומטריים ובמאגרי מידע ביומטריים בכמה ארגונים על-מדינתיים ומדינות שבהם נמצא כי נעשה שימוש כזה: האיחוד האירופי, ארצות-הברית, בריטניה, גרמניה, צרפת, הולנד והונג-קונג.
חובת הצבעה בבחירות והסנקציות בגין הפרתה – מסמך עדכון
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 31/12/2008 מחברת: דינה צדוק
מסמך זה נכתב לקראת דיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט בהצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון – שלילת זכות לשכר ביום הבחירות ממי שאינו מצביע), התשס”ז-2007. מטרת מסמך זה להציג מידע עדכני בדבר המדינות שנקבעה בהן חובת הצבעה בבחירות, והוא מתמקד בסנקציות המוטלות על מי שמפר חובה זו.
חקיקה בקליפורניה למחיקת תביעות שמטרתן הגבלת חופש הביטוי בעניינים ציבוריים (Anti-SLAPP Legislation)
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 11/9/2008 מחברת: דינה צדוק
תביעות SLAPP הן תביעות אזרחיות המוגשות, בדרך כלל, על-ידי חברות פרטיות או גופים ממשלתיים וציבוריים נגד מי שמשמיע נגדם ביקורת בסוגיות ציבוריות. במסמך יוצגו בקצרה הסעיפים העיקריים בחוק לסיכול תביעות SLAPP של מדינת קליפורניה.
ערכו של הרכוש וטיבו כנסיבה מחמירה או מקילה בעבירות גנבה והיזק
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 12/8/2008 מחברים: רוזי אטיס, ליאור בן דוד
מסמך זה הוכן לבקשת ועדת החוקה, חוק ומשפט, לקראת דיון בארבע הצעות חוק העוסקות בגניבה ופגיעה ברכוש ובתשתיות. סקירה משווה זו מתמקדת בבדיקת היחס אל ערכו של הרכוש וטיבו כנסיבה מקלה או מחמירה, הן בעבירות הגניבה והן בעבירות ההיזק, כפי שיחס זה מוצא את ביטויו בחקיקה הפלילית הנהוגה במדינות שונות. המדינות שנסקרו במסמך הן גרמניה, צרפת, ספרד, פינלנד, סלובניה, אנגליה, ארצות-הברית, קנדה וניו-זילנד.
שוק האשראי הצרכני בישראל ובמדינות מפותחות
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 5/8/2008 מחברים: עמי צדיק, יהודה תמר
הרכב של שני שופטים בערכאות ערעור באנגליה וויילס ובאוסטרליה
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 9/7/2008 מחברת: דינה צדוק
מסמך זה נכתב לבקשת ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת לקראת דיון בהצעת חוק בתי-המשפט (תיקון מס` 46), התשס”ח-2007 (להלן: הצעת החוק). בהצעת החוק מוצע בין השאר הסדר שיאפשר לקיים דיונים בערעורים אזרחיים בבתי-המשפט המחוזיים בהרכב של שני שופטים. במסמך מוצגים בקצרה ההסדרים באנגליה וויילס ובאוסטרליה שלפיהם נדונים תיקים מסוימים בפני הרכב של שני שופטים.
סייג ההגנה העצמית: החקיקה בבריטניה ובארה”ב
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 1/6/2008 מחברת: רוזי אטיס
מסמך זה נכתב לבקשת חבר הכנסת יצחק אהרונוביץ`, והוא עוסק בסייג ההגנה העצמית בכלל ובאפשרות להפעיל כוח כנגד פורץ בפרט. המסמך נכתב בעקבות הצעת חוק המבקשת להקנות הגנה לאדם הפועל נגד מי שנכנס או מתפרץ למקום שהוא מחזיק כדין או מנסה לעשות כן. המסמך סוקר את הסדרי החקיקה הקיימים בעניין באנגליה ובארה”ב.
הסדרים להשעיית חבר פרלמנט שהוגש נגדו כתב אישום
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 21/5/2008 מחברת: דינה צדוק
מסמך זה נכתב לבקשת ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת לקראת דיון בהצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון – השעיה של חבר הכנסת שהוגש נגדו כתב אישום) (להלן: הצעת החוק). בהצעת החוק מוצע להעניק לוועדת הכנסת סמכות להשעות חבר כנסת שהוגש נגדו כתב אישום עד למתן פסק-דין בעניינו או עד סיום ההליך באופן אחר. מטרת הצעת החוק היא למנוע את ערעור אמון הציבור בבית המחוקקים. במסמך מוצגת סקירה משווה של הסדרים דומים להסדר המוצע בהצעת החוק, שלפיהם כהונת חבר פרלמנט מושעית בשל פתיחה בהליכים פליליים או בשל הגשת כתב-אישום נגדו.
סקירה משווה בנושא:ביקורת שיפוטית על חקיקה
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 14/4/2008 מחברת: רוזי אטיס
מסמך זה נכתב לבקשת חבר הכנסת יוסי ביילין, והוא עוסק בביקורת שיפוטית המאפשרת ביטול חוקים. במסמך מובאת סקירה השוואתית של הנהוג בתחום זה במדינות האלה: גרמניה, ספרד, איטליה, צ`כיה, פולין, דרום-אפריקה, ארה”ב, קנדה, אוסטרליה, צרפת, נורבגיה, שבדיה, בריטניה והולנד.
חקיקה לייצוג הולם של נשים במפלגות פוליטיות
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 6/4/2008 מחברים: ליאור בן דוד, אורלי לוטן
מסמך זה נכתב לבקשת ועדת החוקה, חוק ומשפט במסגרת דיונים בהצעת חוק מימון מפלגות (תיקון-עידוד ייצוג לשני המינים), התשס”ז-2007 של חה”כ גדעון סער ואחרים. המסמך כולל התייחסות למספר סוגיות הקשורות בחקיקה הקובעת מכסות לייצוג הולם של נשים בפרלמנטים ובהשפעתה של חקיקה כזו במדינות שונות. המסמך הוא המשך של מסמך מרכז המחקר והמידע של הכנסת ”ייצוג הולם של נשים במפלגות פוליטיות”, מינואר 2005.
הסדרים חוקתיים הנוגעים לעיר הבירה, שטח המדינה וגבולותיה ודרכים לתיקונם-סקירה משווה
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 3/3/2008 מחבר: אחמד חטיב
מסמך זה נכתב לקראת דיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת בהצעת חוק יסוד: ירושלים בירת ישראל (תיקון – רוב מיוחס) . הצעת החוק משנה את הרוב הדרוש לקבלת החלטה על העברת כל סמכות לגורם זר, מדיני או שלטוני, המתייחסת לירושלים ונתונה על פי דין למדינת ישראל או לעיריית ירושלים, מרוב מוחלט לרוב מיוחס של חברי הכנסת (80 חברי כנסת). במסמך מוצגות הוראות חוקתיות ב-16 מדינות, הנוגעות לעיר הבירה, שטח המדינה וגבולותיה וההליך הקבוע לתיקונן, מתוך התמקדות בשאלת הרוב הנדרש לשם כך. בחוקות בהן לא קבוע הליך מיוחד לתיקון הוראות אלה, מוצג ההסדר הכללי לתיקון הוראות החוקה, אשר בחוקות רבות הוא כולל דרישה לרוב מיוחד.
השתייכות למפלגות וזכות ההצבעה בבחירות מקדימות בארה”ב
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 26/2/2008 מחברת: דינה צדוק
מסמך זה נכתב עבור ועדת החוקה, חוק ומשפט לקראת דיוניה בהצעת חוק המפלגות (תיקון – בחירות מקדימות), התשס”ז-2006. לבקשת הלשכה המשפטית, נסקרים במסמך הסדרים הנוגעים להשתייכות למפלגות ולזכות ההצבעה בבחירות מקדימות בארה”ב.
הסדרת פעילותם של צדדים שלישיים המפרסמים תעמולת בחירות - החוק הקנדי
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 11/2/2008 מחברת: דינה צדוק
מסמך זה נכתב בעבור ועדת החוקה, חוק ומשפט לקראת דיוניה בהצעת חוק המפלגות (תיקון – בחירות מקדימות), התשס”ז-2006. המסמך הוא המשך לשני מסמכים קודמים של מרכז המחקר והמידע של הכנסת בנושא מימון מערכות בחירות. לבקשת הלשכה המשפטית, מסמך זה מתמקד בהוראות חוק הבחירות של קנדה המסדירות את פעילותם של צדדים שלישיים המפרסמים תעמולת בחירות במטרה לקדם את בחירתם של מועמד או של מפלגה.
קטינים במשפט: הליכים חלופיים להליך הפלילי- סקירה משווה
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 5/2/2008 מחבר: ליאור בן דוד
מסמך זה הוכן לקראת דיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט (שהתקיים ב-1.4.08) בהצעת חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (תיקון - הזכות להליכים חלופיים), התשס”ו-2006 (להלן: הצעת החוק). הצעת החוק מבקשת לעגן בחקיקה את זכותם של קטינים שנחשדים בביצוע עבירות פליליות (למעט עבירות מין ועבירות שעונשן מעל חמש שנות מאסר) לכך שתישקל התאמתם להליכים חלופיים להליך המשפטי. מסמך זה מציג במבט משווה הסדרים ומודלים של הליכים חלופיים להליך הפלילי, שבאמצעותם מדינות שונות מתמודדות עם קטינים הנחשדים בביצוע עבירות פליליות. המדינות הנסקרות במסמך - קנדה, ניו-זילנד, קווינסלנד (אוסטרליה), אנגליה ווילס - הן במידה רבה מדינות מובילות בפיתוחם של הליכים חלופיים, בכלל, וביישום תפיסות של צדק מאחה, בפרט, בכל הנוגע לדרכי הטיפול של המשפט הפלילי בקטינים.
הגבלות על מועמדים בבחירות מקדימות - החוק הקנדי
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 5/1/2008 מחברת: דינה צדוק
מסמך זה נכתב עבור ועדת החוקה, חוק ומשפט לקראת דיוניה בהצעת חוק המפלגות (תיקון – בחירות מקדימות), התשס”ז-2006. המסמך הוא המשך לסקירה משווה קודמת של מרכז המחקר והמידע של הכנסת בנושא מימון מערכות בחירות של מועמדים בכמה מדינות, ומתמקד, לבקשת הלשכה המשפטית, בפרטי החוק הקנדי הנוגעים למועמדים בבחירות מקדימות, ובכלל זה ההגבלות על גיוס תרומות, על הוצאות של המועמדים ועל חובות הדיווח שלהם.
נתונים לגבי משך הטיפול בתיקי חקירה ותביעה על-ידי המשטרה והפרקליטות
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 17/12/2007 מחבר: ליאור בן דוד
מסמך זה הוכן לבקשת חה”כ דב חנין, על רקע הגשת הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון – הגבלת משך זמן החקירה המשטרתית וטיפול התביעה בתיק החקירה עד להגשת כתב אישום), התשס”ז-2007. הצעת החוק מבקשת להגביל ולתחום בזמן את משך החקירה המשטרתית, את משך השלמת החקירה (במקום בו נתבקשה השלמה שכזו) וכן את פרק הזמן להגשת כתב אישום על-ידי תובע משטרתי או פרקליט (במידה והוחלט על הגשת כתב אישום בתיק). לאור האמור, המסמך מציג נתונים שונים לגבי משך החקירה המשטרתית בישראל ולגבי משך הטיפול בתיקי חקירה שהועברו לתביעות ולפרקליטות.
חובת רישוי של בודקי פוליגרף
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 17/12/2007 מחברים: אחמד חטיב, דינה צדוק
מסמך זה נכתב לבקשת חה”כ זבולון אורלב, ומובאת בו סקירה משווה בנושא חובת רישוי של בודקי פוליגרף במדינות בעולם. המסמך נכתב כרקע להצעת חוק בודקי פוליגרף (רישוי ופיקוח), התשס”ו-2006, שמטרתה להבטיח קיום רמה מקצועית ואתית נאותה של בודקי פוליגרף, ובתוך כך פיקוח הולם על העיסוק לשם הגנה על הציבור. במסמך זה בדקנו אם יש במדינות אחרות הסדרים המחייבים רישוי של בודקי פוליגרף. המדינות שנבדקו הן אוסטרליה, איטליה, ארה”ב, בלגיה, בריטניה, גרמניה, הולנד, לוקסמבורג, צרפת, קנדה ושווייץ.
אמצעים למאבק בעבריינות מין בקטינים
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 9/12/2007 מחברת: אורלי לוטן
מסמך זה נכתב לבקשת חה”כ אלי אפללו לקראת דיונים בוועדת החוקה, חוק ומשפט בהצעת חוק המלחמה בפדופיליה, התשס”ז-2006. המסמך סוקר חקיקה עדכנית ואמצעים נוספים שננקטו בשנים האחרונות בכלל המאבק בעבריינות מין בקטינים בארה”ב, בבריטניה, בקנדה ובאוסטרליה. בסוף המסמך נדון הקשר בין רשת האינטרנט ובין עבירות מין בקטינים ומוצגים כמה אמצעים להתמודדות עם תחום זה בכלל המאבק בעבירות מין בקטינים. יצוין כי במסמך יוצגו אמצעים למאבק בעבירות מין בכלל רק כאשר הם נוגעים במפורש לעבירות מין בקטינים. כמו כן, יצוין כי לא מדובר בסקירה ממצה של כלל האמצעים הננקטים במדינות שנבדקו.
מימון מערכות בחירות של מועמדים
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 4/12/2007 מחברת: דינה צדוק
מסמך זה הוכן לבקשת עו”ד סיגל קוגוט, היועצת המשפטית של ועדת החוקה, חוק ומשפט, במסגרת דיוני הוועדה בהצעת חוק המפלגות (תיקון – בחירות מקדימות), התשס”ז-2006. במסמך נסקרים הסדרי החקיקה הנוגעים להגבלות על ההוצאות ועל ההכנסות של מועמדים בבחירות בארה”ב, בקנדה, באוסטרליה, בבריטניה ובמועצת אירופה. ההסדרים כוללים הגבלות על גיוס כספים ותרומות, תקרות להוצאות ולתרומות, הגבלות על זהות תורמים ומועדי תחולת ההגבלות.
מימון מערכות בחירות של מועמדים
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 4/12/2007 מחברת: דינה צדוק
מסמך זה הוכן לבקשת עו”ד סיגל קוגוט, היועצת המשפטית של ועדת החוקה, חוק ומשפט, במסגרת דיוני הוועדה בהצעת חוק המפלגות (תיקון – בחירות מקדימות), התשס”ז-2006. במסמך נסקרים הסדרי החקיקה הנוגעים להגבלות על ההוצאות ועל ההכנסות של מועמדים בבחירות בארה”ב, בקנדה, באוסטרליה, בבריטניה ובמועצת אירופה. ההסדרים כוללים הגבלות על גיוס כספים ותרומות, תקרות להוצאות ולתרומות, הגבלות על זהות תורמים ומועדי תחולת ההגבלות.
ועדת טירקל וועדות נוספות לבחינת מינויים בשירות הציבורי
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 5/11/2007 מחבר: ליאור בן דוד
מסמך זה, אשר הוכן לבקשת חה”כ אפי איתם, עוסק בוועדה המייעצת למינויים לתפקידים בכירים, שבראשה עומד כיום שופט בית המשפט העליון (בדימוס) יעקב טירקל (להלן: ועדת טירקל). המסמך סוקר את תפקיד הוועדה וסמכויותיה, הרכבה, דרכי פעולתה וחלוקת האחריות בינה לבין ועדות אחרות לבחינת מינויים בשירות הציבורי.
עדות קרובים
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 30/7/2007 מחברים: ליאור בן דוד, אורלי פישמן
מסמך זה נכתב לקראת דיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט בהצעת חוק לתיקון פקודת הראיות (מס` 16) (עדות קרובים), התשס”ו-2006. הדיון נערך בוועדה האמורה בתאריך 31 ביולי 2007. בסקירה נבחנו שלוש שאלות: האם קבועים במדינות השונות כללי כשרות כלליים, כדוגמת סעיף 2 בפקודת הראיות הישראלית, וכן כללים המחילים חובת מסירת עדות על כל עד הכשר להעיד; האם נקבעו חריגים לכללים אלה והאם נקבעו סייגים לחריגים. הדגש בסקירה זו הושם על עדותם של קרובי משפחה.
אומדן עלות של הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון - הצגת תסקיר לנפגע בעבירות אלימות), התשס”ו-2006 - עדכון
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 15/7/2007 מחבר: אליעזר שוורץ
מסמך זה מוגש לוועדת החוקה, חוק ומשפט, ומובא בו עדכון למסמך ”אומדן עלות להצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון – הצגת תסקיר לנפגע בעבירות אלימות), התשס”ו-2006”, שהוגש לוועדה ב-18 ביוני 2007. במסמך המקורי הוצג ניתוח העלות של הצעת החוק על-פי חמישה תרחישים בדבר העבירות שייכללו בהצעת החוק. לאחר דיון בהצעת החוק הוחלט לקדם את הליך החקיקה על-פי התרחיש השלישי שהוצג, וכן לבחון תרחיש נוסף הכולל עבירות אלימות שנקבע להן עונש של חמש שנות מאסר ומעלה המהוות פגיעה ישירה בגוף, ושאינן מתבצעות בתוך המשפחה.
עונשי מאסר חופפים
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 3/7/2007 מחבר: ליאור בן דוד
המסמך סוקר הסדרי חקיקה במדינות שונות המאפשרים להטיל עונשים חופפים, בעיקר עונשי מאסר, על מי שהורשע בביצוע כמה עבירות פליליות.
מבנה ממשלות
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 2/7/2007 מחבר: ליאור בן דוד
מסמך זה הוכן עבור ועדת החוקה, חוק ומשפט, לקראת דיון ב”הצעת הוועדה לשינויים בשיטת הממשל - חוק יסוד הממשלה: סגן שר, שר בלי תיק, מילוי מקום ונבצרות של שרים”. הדיון התקיים בוועדת החוקה, חוק ומשפט ביום י”ז בתמוז תשס”ז, 3 ביולי 2007. המסמך סוקר במבט משווה את מבנה הממשלות והרכבן במדינות שונות, תוך התמקדות בכמה סוגיות עיקריות ובהן: ממשלה ברובד אחד או בשני רבדים (הבחנה בין ”ממשלה” ל”קבינט”); גודל הממשלה (מספר השרים המכהנים בה); הבחנה בין שרים מ”דרגות” שונות או ”סוגים” שונים (שרים בכירים וזוטרים, שרי קבינט ושרים שמחוץ לקבינט, שרים העומדים בראש משרדים ושרים ”נוספים” במשרדים קיימים, שרים ”עם תיק” ושרים ”ללא תיק”); סגני שרים (או נושאי משרות שממלאים פונקציות מסוימות של סגן שר); וסגנים לראש הממשלה.
הערכת השפעה מגדרית של חקיקה
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 24/6/2007 מחברת: אורלי לוטן
מסמך זה נכתב לוועדה לקידום מעמד האשה לקראת דיונים בהצעת חוק הרשות לקידום מעמד האשה (תיקון – חקיקה בעלת השפעה מגדרית), התשס”ז-2007. במסמך מובאות עמדות האו”ם והאיחוד האירופי בדבר הערכת השפעה מגדרית של הצעות חוק ומוצגים הסדרים לביצוע הערכות כאלה בגרמניה, בבריטניה, בשבדיה, בקנדה ובפינלנד.
תיעוד דיונים בערכאות עליונות
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 12/6/2007 מחברות: אורלי פישמן, דינה צדוק
מסמך זה נכתב לבקשת ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת לקראת דיון בהצעת חוק בתי-המשפט (תיקון – פרוטוקול הדיון), התשס”ו-2006. מטרתה העיקרית של הצעת החוק היא לקבוע במפורש חובת ניהול פרוטוקול שישקף את כל הנאמר והמתרחש בדיוני בתי-המשפט, ובכלל זה בדיונים המתנהלים בבית-המשפט העליון. במסמך מוצגת סקירה של הסדרים לתיעוד דיונים בבתי-משפט בערכאות עליונות.
תקופת כהונתו של נשיא בית-המשפט העליון – סקירה משווה
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 7/6/2007 מחברת: אתי וייסבלאי
לצורך דיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט בהצעת חוק לפיה תקבע תקופת כהונה מוגבלת לנשיא בית המשפט העליון וסגנו, יתואר להלן משך כהונת נשיא בית המשפט העליון בארץ וב-17 מדינות שונות בעולם.
הזכות לפרטיות לאחר המוות
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 24/5/2007 מחברת: דינה צדוק
מסמך זה נכתב לקראת דיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת בהצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון) מס` 9), התשס”ו-2005 (להלן: הצעת החוק). מחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, כנוסחו כיום, עולה כי הזכות לפרטיות פגה עם מותו של אדם. הצעת החוק נועדה, בין היתר, לעגן בחוק במפורש את הזכות לפרטיות גם לאחר הפטירה כדי להתאים את החוק לרוח חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו. לבקשת הלשכה המשפטית של הכנסת בדקנו אם קיימים הסדרים להגנת הפרטיות בחקיקה במדינות אחרות, והתמקדנו בשאלה אם ניתנת הגנה גם לפרטיותם של נפטרים ואם כן – מהו היקפה. מהבדיקה עולה כי אי-אפשר להצביע על מגמה אחידה בשאלה אם ראוי להגן על פרטיותם של נפטרים. במסמך בחרנו להציג את הסדרי החקיקה במדינות שבהן ניתנת הגנה כלשהי לפרטיותם של נפטרים, אך יצוין כי מדינות רבות אחרות אינן מקנות הגנה כזאת. בכל המדינות שנסקרו במסמך, לצד הזכות החוקתית לפרטיות – אם קיימת – החקיקה בתחום הגנת הפרטיות מסדירה בעיקר את תחום פרטיות המידע, שהתפתח עם התקדמות תחום טכנולוגיית המידע.
איסור כהונה כפולה בפרלמנט ובממשלה ושיטת חבר פרלמנט מחליף (”החוק הנורבגי”) –היבטים של ההסדרה בארבעה פרלמנטים
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 9/5/2007 מחבר: יהודה טרואן
מסמך זה הוכן כרקע לדיוני ועדת החוקה, חוק ומשפט בסוגיית חבר כנסת מתחלף (מה שמכונה בשיח הפוליטי הישראלי ”החוק הנורבגי”), כחלק מהדיונים בשינוי שיטת הממשל. נתבקשנו על-ידי הלשכה המשפטית לבחון את הכללים הקיימים בדמוקרטיות שיש בהן הסדר של ”דלתות מסתובבות”. בדיקתנו העלתה כי יש הסדר דומה בארבע דמוקרטיות פרלמנטריות באירופה: אסטוניה, בלגיה, נורבגיה ושבדיה. במסמך יתוארו ההסדרים להלכה ולמעשה בפרלמנטים של מדינות אלה. המידע מבוסס על תשובות הפרלמנטים על שאלונים שהופנו אליהם. כמו כן מובא במסמך חומר רקע רלוונטי, המסתמך על ספרות אקדמית מתחום הפוליטיקה ההשוואתית.
מינוי מועמד להרכבת הממשלה
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 8/5/2007 מחברים: ליאור בן דוד, דינה צדוק
מסמך זה נכתב לבקשת ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת לקראת דיון בהצעת חוק שינוי שיטת הממשל בישראל (תיקוני חקיקה), התשס”ז-2006. הצעת החוק מבקשת, בין השאר, לשנות את ההסדר החוקי הקבוע בסעיף 7(א) לחוק-יסוד: הממשלה בכל הנוגע להטלת התפקיד להרכיב ממשלה. כיום החוק קובע כי ”משיש לכונן ממשלה חדשה יטיל נשיא המדינה, לאחר שהתייעץ עם נציגי הסיעות בכנסת, את התפקיד להרכיב ממשלה על אחד מחברי הכנסת שהסכים לכך”. לפי הצעת החוק יוטל התפקיד ”על חבר הכנסת העומד בראש רשימת המועמדים אשר זכתה במספר הקולות הגדול ביותר, לפי הידוע במועד הטלת התפקיד”. במסמך מוצגת סקירה משווה של הסדרים לבחירת מועמד להרכיב ממשלה במדינות שבהן משטר פרלמנטרי (ובכלל זה מונרכיות חוקתיות) ולא מונהגת בהן בחירה ישירה לראשות הממשלה.
מיחזור מכלי משקה – המצב החוקי בישראל
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 30/4/2007 מחברת: נעמי מי-עמי
מסמך זה עוסק במיחזור מכלי משקה מכוח חוק הפיקדון על מכלי משקה, התשנ”ט-1999, אשר נכנס לתוקף בשנת 2001.
מס עיזבון בארה”ב
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 12/4/2007 מחברת: דינה צדוק
מסמך זה עוסק במס העיזבון הפדרלי בארה”ב. בחלקו הראשון של המסמך מובא הסבר על מהות מס העיזבון כחלק מהמערכת למיסוי העברות נכסים בארה”ב. בחלקו השני מודגם בקצרה אופן חישוב המס, ומוצגת הוראת השעה בדבר ההפחתה ההדרגתית בשיעורי המס וההגדלה ההדרגתית של סכומי הזיכוי ממנו בשנים האחרונות, ובכלל זה הביטול הזמני של המס למי שנפטר בשנת 2010. בחלקו השלישי של המסמך מפורטים הטיעונים המושמעים לאחרונה בעד מס העיזבון ונגדו במסגרת דיון הציבורי בנחיצות מס העיזבון ובביטולו. לבסוף מוצגות הצעות לתיקוני חקיקה הנוגעות למס העיזבון בשנים האחרונות, אשר טרם הבשילו לכלל חקיקה.
מאסר חייבים בהוצאה לפועל
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 26/3/2007 מחברים: ליאור בן דוד, דינה צדוק
מסמך זה הוכן לבקשת הלשכה המשפטית בכנסת לקראת דיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט בהצעת חוק ההוצאה לפועל – מתוך הצעת חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2007), התשס”ז-2006 (מ/260). המסמך סוקר במבט משווה את ההסדרים הקיימים בכמה מדינות בסוגיית מאסר החייבים.
סימולציה: הפעלת חוק חבר הכנסת החלופי (”החוק הנורווגי”) בכנסת ה-15 ובכנסת ה-16
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 13/3/2007 מחברת: שילה הטיס רולף
המסמך, שהוכן לבקשת ועדת החוקה, חוק ומשפט, הנו סימולציה של מה היה קורה אילו היה חוק חבר הכנסת החלופי (”החוק הנורווגי”) קיים לאחר שנבחרו הכנסת ה-15 והכנסת ה-16. כלומר, אילו חילופי גברי היו מתרחשים.
חקירת חשודים ועדים
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 7/3/2007 מחבר: ליאור בן דוד
המסמך סוקר במבט משווה את ההסדרים המשפטיים הקיימים בכמה מדינות בנוגע לחקירה פלילית של חשודים, עדים וקורבנות עבירה, תוך התמקדות בשתי סוגיות עיקריות: קיומה (או אי-קיומה) של חובת התייצבות לחקירה וסמכות המשטרה לערוך חיפוש על גופו של הנחקר, אגב חקירתו. המדינות הנסקרות במסמך הן: שבדיה, פינלנד, דנמרק, בריטניה, ניו-זילנד, אוסטרליה, צרפת וגרמניה.
גיוס תלמידי ישיבות לצה”ל וחוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם ( ”חוק טל” )
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 28/2/2007 מחברת: נעמי מי-עמי
ב-1 באוגוסט 2007 יפקעו חמש השנים שנקבעו כ”תקופת ניסיון” לחוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, התשס”ב-2002 (להלן: חוק טל). עד מועד זה הכנסת תידרש להחליט אם להאריך את תוקף החוק או לבטלו. המסמך יציג את הניסיונות השונים שנעשו בכ-59 שנות קיומה של המדינה להסדרת נושא גיוס בחורי הישיבות ואת פסיקות בג”צ בעתירות שהוגשו במשך השנים נגד הסדר ”תורתו אומנותו”. מסמך זה יתאר את תהליך חקיקת חוק טל והחידושים שהיו בו לעומת ההסדר שהיה קיים לפניו. כמו כן יתאר המסמך את הקשיים ביישומו של חוק טל ופסיקות בג”צ בעתירות שהוגשו נגדו.
היועץ המשפטי לממשלה: סמכויות ייעוץ, ייצוג ותביעה כללית
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 14/2/2007 מחבר: ליאור בן דוד
סקירה זו בוחנת במבט משווה את ההסדרים הקיימים במדינות שונות בנוגע למעמדו של היועץ המשפטי לממשלה, סמכויותיו לייעץ לממשלה ולייצגה בבתי המשפט ומעורבותו בהליכי התביעה הפלילית. הסקירה מוגשת לחה”כ בנימין אלון, על רקע הצעת חוק שהוגשה על-ידו, אשר מטרתה להפריד בין התביעה הכללית לבין הייעוץ המשפטי לממשלה
הסדרים חוקתיים הנוגעים להדחת הנשיא
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 29/1/2007 מחברים: ליאור בן דוד, דינה צדוק
מסמך זה הוכן לבקשת ועדת הכנסת לקראת דיון בנוהל לפי סעיף 20(ג) לחוק-יסוד: נשיא המדינה (העברת הנשיא מכהונתו). המסמך סוקר במבט משווה הסדרים חוקתיים הנוגעים להדחת נשיא המדינה בכמה מדינות. נסקרות מדינות שקיים בהן משטר פרלמנטרי ונשיאן אינו עומד בראש הרשות המבצעת (או שהוא אינו עומד בראשה לבדו).
החוק הנורבגי – אומדן עלות
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 9/1/2007 מחבר: יוני ארליך
החוק הנורבגי נועד לאפשר את התפטרותם של מרבית שרי הממשלה וסגני השרים מהכנסת כדי לאפשר למועמדים הבאים ברשימותיהם להיכנס לכנסת. מבחינה תקציבית, משמעותה העיקרית של קבלת החוק הנורבגי הינה התוספת התקציבית עקב תשלום העסקתם של חברי הכנסת החדשים. מסמך זה אומד את עלות יישומו של חוק נורבגי בישראל
היוועדות חזותית (וידאו-קונפרנס) בהליכי הארכת מעצר ושחרור בערובה
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 31/12/2006 מחברת: דינה צדוק
מסמך זה הוכן לבקשת הלשכה המשפטית בכנסת לקראת דיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט בהצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) (היוועדות חזותית – הוראת שעה), התשס”ה-2005 (להלן: הצעת החוק). מטרת הצעת החוק ליצור הסדר שיאפשר תחליף לנוכחות פיזית של עצור בבית-המשפט בשלב הדיון במעצרו לפני הגשת כתב אישום נגדו, באמצעות היוועדות חזותית (videoconferencing) בין העצור לבין בית-המשפט. לפי שעה, הצעת החוק מוצעת כהוראת שעה לשנה כדי לבחון את השלכותיה. הצעת החוק תחול בשלב זה רק על דיונים להארכת מעצר ולשחרור בערובה לפני הגשת כתב אישום, ורק על נאשם בגיר שהוא מיוצג ונתן את הסכמתו לכך. במסמך תוצג סקירה משווה של הסדרים משפטיים המאפשרים שימוש בהיוועדות חזותית במסגרת הליכים פליליים, מתוך התמקדות בתנאים לשימוש בהיוועדות חזותית בהליכי הארכת מעצר ושחרור בערובה. בהמשך יוצג בקצרה מידע בדבר הרחבת השימוש בטכנולוגיה של היוועדות חזותית לאחר הפעלתה במסגרת תוכניות הרצה (פיילוט) בכמה מדינות ומידע נוסף המעיד על שביעות הרצון של מדינות המשתמשות בטכנולוגיה זו. לבסוף יוצגו בקצרה שאלות – אשר נותרו ללא הכרעה גם במדינות המפעילות את הטכנולוגיה במידה רבה של שביעות רצון – בדבר ההשלכות הפסיכולוגיות של השימוש בטכנולוגיה, איכות הייצוג המשפטי הניתן לעצור ויעילותה הכלכלית של השיטה.
מקבילות בעולם לסעיף 7א לחוק יסוד: הכנסת והשלכותיהן האפשריות על הפסקת כהונתם של חברי פרלמנט
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 3/12/2006 מחבר: ליאור בן דוד
מסמך זה הוכן לבקשת הלשכה המשפטית בכנסת, לקראת דיון שהתקיים ב-5.12.2006 בוועדת החוקה, חוק ומשפט בהצעת חוק יסוד: הכנסת (תיקון – פקיעת כהונה של חבר הכנסת), הצעת חוק שהוגשה על-ידי חבר הכנסת זבולון אורלב (פ/17/405, להלן: הצעת החוק). הצעת החוק מבקשת לקבוע עילה נוספת לפקיעת כהונה של חבר הכנסת בשל פעילות הנוגדת את סעיף 7א לחוק יסוד: הכנסת. סקירה משווה זו נועדה לבחון קיומם של הסדרים חוקיים דומים במדינות אחרות בכל הנוגע להפסקת כהונה של חברי פרלמנט.
התעללות נפשית כעבירה פלילית
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 23/11/2006 מחבר: ליאור בן דוד
מסמך זה, אשר הוכן לבקשת חה”כ זהבה גלאון, בוחן במבט משווה את קיומה של עבירה פלילית האוסרת על התעללות נפשית וגרימת נזק נפשי לקורבן העבירה.
עבירות מין בשנים 2006-1996: נתונים, סקירת תקופות ההתיישנות בהן וסוגיית השיהוי בדיווח עליהן
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 7/11/2006 מחברת: אורלי פישמן
הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 27/8/2006 מחברים: ליאור בן דוד, אורלי פישמן, דינה צדוק
מסמך זה הוכן לבקשת הלשכה המשפטית של הכנסת לקראת דיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט בהצעת חוק העונשין (תיקון מס` 92) (הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה), התשס”ו-2006 (להלן: הצעת החוק). מטרת הצעת החוק לכוון את שיקול דעתו של השופט בגזירת דינם של נאשמים ולצמצם פערי ענישה לא מוצדקים, ובתוך כך להותיר שיקול דעת בידי השופט בקביעת העונש הסופי. במסמך זה מובאת סקירה של הסדרים חוקיים והצעות לרפורמה בנוגע להבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה בישראל, באוסטרליה, בבריטניה, בניו-זילנד, בגרמניה ובפינלנד, וכן מוצגת המלצת מועצת אירופה בנושא. הסקירה מתמקדת בהסדרים הנוגעים לקביעת מטרות הענישה ועקרונותיה, בנסיבות מחמירות ומקילות ודרכי הוכחתן ובחובת הנמקה.
הפרטת בתי סוהר במבט משווה: מגמות, ”מודלים” ושאלות חוקתיות
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 10/8/2006 מחברים: ליאור בן דוד, יהודה טרואן
מסמך זה הוכן לבקשת היועצת המשפטית לכנסת, לקראת דיון בבית המשפט העליון בירושלים בנושא ההפרטה של בתי הסוהר (בג”צ 2605/05, חטיבת זכויות האדם, המכללה האקדמית למשפטים ואח` נגד שר האוצר ואח`). המסמך כולל שלושה חלקים שבהם נבחנות במבט משווה הסוגיות הללו: א. מגמות עולמיות בהפרטת בתי הסוהר; ב. מודלים להפרטת בתי סוהר; ג. הצגת השאלות החוקתיות המרכזיות ודיון בהן. במסגרת זו נבחנת גם פסיקת בית המשפט העליון של קוסטה ריקה בנושא; ככל הנראה, זהו המקרה היחיד בעולם עד היום בו הכריע בית משפט באופן מקיף בסוגיית חוקתיות ההפרטה.
חקיקה במקסיקו בנושא חיסיון מקורות עיתונאיים
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 6/8/2006 מחבר: ליאור בן דוד
מכתב לחבר הכנסת אפללו, שסוקר חקיקה שהתקבלה לאחרונה במקסיקו בנושא חיסיון מקורות עיתונאיים
שיעורי האגרה בתביעה אזרחית
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 6/8/2006 מחברת: אורלי פישמן
במסמך זה, שהוכן לבקשת חה”כ הרב נסים זאב , סקירה משווה של האגרות המשולמות בבתי המשפט בהגשת תביעה אזרחית בישראל, באנגליה, בארה”ב, בגרמניה, בהולנד, בניו-זילנד ובקנדה. האגרות הנסקרות במסמך הן האגרות המשולמות בעד הליך הראשוני של הגשת התביעה ואינן כוללות את כל האגרות שיש לשלם בהליך של תביעה אזרחית. כמו כן, לא נסקרו אגרות המשולמות בהליכים אחרים, כמו הגשת ערעור, הגשת תביעות בענייני משפחה, הגשת תביעות פיצויים בשל נזקי גוף וכדומה.
משלוח דברי דואר באמצעים אלקטרוניים על-ידי גופים ציבוריים
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 27/6/2006 מחברים: ליאור בן דוד, אורלי פישמן
המסמך סוקר במבט משווה הסדרים משפטיים בנוגע למשלוח דברי דואר באמצעים אלקטרוניים על ידי גופים ציבוריים. המדינות הנסקרות הן אוסטריה, איטליה, צרפת ופינלנד.
הליכי שימוע פרלמנטריים לשרים ולעובדי ציבור בכירים
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 12/6/2006 מחבר: ליאור בן דוד
המסמך סוקר במבט משווה הסדרים משפטיים הנוגעים להליכי שימוע פרלמנטריים לשרים ולעובדי ציבור בכירים בישראל, בארצות-הברית, בבריטניה, בפינלנד ובפולין.
הסדרי התאזרחות וקבלת מעמד תושב קבע
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 12/6/2006 מחברת: דינה צדוק
מסמך זה נכתב לבקשת חה”כ יוסי ביילין, ומוצגת בו סקירה של ההסדרים החוקיים להתאזרחות ולקבלת מעמד של תושב קבע בכמה מדינות. בכל הנוגע להתאזרחות יוצגו ההסדרים באוסטרליה, בבריטניה ובקנדה, מתוך התמקדות בתנאים שבהם המדינה מאפשרת לאזרח מדינה זרה להתאזרח בה. במסמך לא יפורטו התנאים לקבלת אזרחות מלידה או אזרחות מוּרֶשֶת. בכל הנוגע לקבלת מעמד תושב קבע יוצגו ההסדרים במדינות האמורות ובארה”ב, מתוך התמקדות בקטגוריות של הגירה על בסיס קשרי משפחה ותעסוקה. יצוין כי במסמך לא מוצגים הסדרים לקבלת תושבות קבע של פליטים או מטעמים הומניטריים.
מעצר חשודים בטרור
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 5/3/2006 מחברים: ליאור בן דוד, דינה צדוק
המסמך סוקר במבט משווה הסדרים משפטיים בנוגע להליכי מעצר של חשודים בעבירות טרור בישראל, בריטניה, ספרד, אוסטרליה, ארצות-הברית, גרמניה וצרפת.
גופים משפטיים בפרלמנט
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 7/2/2006 מחברים: יהודה טרואן, דינה צדוק
מסמך זה נכתב לבקשת עו”ד נורית אלשטיין, היועצת המשפטית לכנסת. במסמך נסקרים המבנה הארגוני והתפקידים העיקריים של גופים משפטיים בפרלמנטים של איטליה, ארה”ב, בלגיה, בריטניה, גרמניה, דנמרק, הולנד, ניו-זילנד, פינלנד, צרפת ושבדיה. מן הסקירה עולה כי אין דגם יחיד או כמה דגמים טיפוסיים של מבנה גוף משפטי בפרלמנט.
הוראות חוקתיות הנוגעות לדין המשמעתי החל על שופטים
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 6/1/2006 מחבר: יובל וורגן
מסמך זה הוכן לבקשת עו”ד איל זנדברג מהלשכה המשפטית של הכנסת במסגרת עבודת ועדת החוקה, חוק ומשפט בשבתה כוועדה להכנת חוקה בהסכמה רחבה. במסמך נסקרות ההוראות החוקתיות הנוגעות לדין משמעתי החל על שופטים בחוקות של אוסטריה, אוסטרליה, איטליה, אירלנד, ארה”ב, בלגיה, גרמניה, דנמרק, דרום-אפריקה, הולנד, יוון, לטביה, נורבגיה, ניו-זילנד, ספרד, פולין, פורטוגל, פינלנד, צ`כיה, צרפת, קנדה, שבדיה ושווייץ.
הוראות חוקתיות הנוגעות להעברת שופטים בין בתי-משפט
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 3/1/2006 מחברים: יובל וורגן, דינה צדוק
מסמך זה הוכן לבקשת עו”ד איל זנדברג מהלשכה המשפטית של הכנסת במסגרת עבודת ועדת החוקה, חוק ומשפט בשבתה כוועדה להכנת חוקה בהסכמה רחבה. במסמך נסקרות הוראות חוקתיות הנוגעות להעברת שופט בין בתי-משפט בחוקות של אוסטריה, אוסטרליה, איטליה, אירלנד, ארה”ב, בלגיה, גרמניה, דנמרק, דרום-אפריקה, הולנד, יוון, לטביה, נורבגיה, ניו-זילנד, ספרד, פולין, פורטוגל, פינלנד, צ`כיה, צרפת, קנדה, שבדיה ושווייץ. ב-12 מ-23 החוקות שנסקרו נמצאו הוראות בדבר העברת שופטים בין בתי-משפט, בעיקר משיקולים משמעתיים או ארגוניים.
ביקורת שיפוטית על הליך החקיקה
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 12/12/2005 מחברים: דפנה בן-פורת, ליאור בן דוד
מסמך זה הוכן לקראת דיוני ועדת החוקה, חוק ומשפט בשבתה כוועדה להכנת ”חוקה בהסכמה”. במסמך סקירה משווה בנושא ביקורת שיפוטית על הליכי החקיקה, קרי – סמכותו של בית-המשפט לפסול חוק בשל פגם בהליך חקיקתו. הסקירה מתמקדת במדינות אוסטריה, ארה”ב, בלגיה, בריטניה, גרמניה, ספרד, פינלנד ושבדיה.
אומדן עלות מעודכן להקמת חברה לפי הצעת חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשס”ו-2005
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 4/12/2005 מחבר: אליעזר שוורץ
במסמך זה מוצג עדכון לאמדן העלות לפעילותה של חברה שתוקם לצורך איתור והשבת נכסים של נספי שואה בהתאם להצעת חוק נכסים לנספי שואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשס”ה- 2004.
תחולת חוק הארכיונים וסוגיית השימור של חומר ארכיוני
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 22/11/2005 מחבר: יובל וורגן
מסמך זה נכתב לבקשת חה”כ יוסי שריד, ומוצגים בו המוסדות שחוק הארכיונים חל עליהם כיום, מוסדות שהחוק אינו חל עליהם, מידע על שימור חומר ארכיוני ועמדות בנושא זה.
רצידיביזם בקרב עברייני מין
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 15/11/2005 מחברות: דפנה בן-פורת, אורלי פישמן
מסמך זה הוכן לבקשת חה”כ מיכאל איתן, יו”ר ועדת חוקה, חוק ומשפט, במסגרת דיוני הוועדה בהצעת חוק עברייני מין (הגנה על הציבור), התשס”ב-2002. שיעור הרצידיביזם (הפשיעה החוזרת) הוא גורם חשוב בקביעת המדיניות בכל הקשור לענישת עבריינים ולטיפול בהם. במהלך הדיונים בוועדה הוצגו בפניה גישות שונות בנושא הרצידיביזם, ובעקבות כך, גם גישות שונות בנושא הטיפול בעברייני מין והפיקוח עליהם. במסמך נסקרת ספרות מן העולם בדבר שיעור הרצידיביזם בקרב עברייני מין ומוצגות הסוגיות המתודולוגיות שבבסיס המחקרים, המסבירות את השונות בתוצאותיהם. מבין הממצאים עולה כי שיעור הרצידיביזם בקרב עברייני מין הוא נמוך בהשוואה לשיעורו בקרב עבריינים אחרים, אולם חשוב לציין כי עבירות מין רבות אינן מדווחות, ועל-כן נטען כי שיעור הרצידיביזם בפועל הוא גבוה מהשיעור המוזכר בספרות. כמו-כן, נמצא כי רוב עברייני המין אינם מורשעים שוב בשל עבירת מין, אך רבים מהם שבים לפשוע ומבצעים עבירות אחרות. בנוסף, נראה כי לסוגיות מתודולגיות כמו הגדרת רצידיביזם, סוג עבירת המין ותקופת המעקב - יש השפעה מכריעה על תוצאות המחקרים העוסקים ברצידיביזם.
הוראות חוקתיות בדבר פגיעה בזכויות יסוד במצב חירום
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 22/9/2005 מחברים: דפנה בן-פורת, רועי פייביש
מסמך זה הוכן לוועדת החוקה, חוק ומשפט במסגרת דיוניה בשבתה כוועדה להכנת ”חוקה בהסכמה”. במסמך נסקרות ההוראות החוקתיות בדבר פגיעה בזכויות יסוד במצב חירום במדינות אלה: איטליה, אירלנד, אסטוניה, בלגיה, דנמרק, דרום-אפריקה, הולנד, הונגריה, יוון, לטביה, ספרד, פינלנד, קנדה, שבדיה ושווייץ.
דרכים לתיקון חוקה
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 13/9/2005 מחברים: דפנה בן-פורת, יובל וורגן
במסמך נסקרים ההסדרים החוקתיים בכל הקשור לתיקון חוקה במדינות אלה: אוסטריה, אוסטרליה, איטליה, אירלנד, אסטוניה, בלגיה, גרמניה, דנמרק, דרום-אפריקה, הולנד, הונגריה, יוון, לטביה, פינלנד, צ`כיה, קנדה, שבדיה ושווייץ.
הצעת חוק בית-משפט לענייני משפחה (תיקון מס` 6) (בית-משפט לערעורי משפחה), התשס”ה-2005
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 8/9/2005 מחבר: עמי צדיק
במסמך זה מובא אומדן העלות התקציבית של הצעת חוק בית-משפט לענייני משפחה (תיקון מס` 6) (בית-משפט לערעורי משפחה), התשס”ה-2005, שהגיש חה”כ רוני בראון (פ/3033). ההצעה נדונה בהכנה לקריאה ראשונה בוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת (להלן: הצעת החוק). במסמך מובא תיאור קצר של הצעת החוק, נאמדת המשמעות התקציבית שלה ומוצגות ההנחות שהאומדן נעשה לפיהן.
הטיפול בעברייני מין והפיקוח עליהם
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 7/9/2005 מחברים: ליאור בן דוד, אורלי פישמן, רון תקוה
המסמך סוקר הסדרים לטיפול בעברייני מין ולפיקוח עליהם במדינות הבאות: ארצות-הברית, בריטניה, קנדה, בלגיה, הולנד, ניו-זילנד, דנמרק, פינלנד ושבדיה.
התקשרות בין רשימות בכנסת לחלוקת מנדטים עודפים
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 5/9/2005 מחברים: דפנה בן-פורת, עוגן גולדמן
מסמך זה נכתב לבקשת חה”כ גדעון סער, יו”ר ועדת המשנה לוועדת החוקה, חוק ומשפט לתיקונים בחוקי הבחירות, לקראת דיון בהצעת חוק לביטול התקשרות בין רשימות מועמדים לשם חלוקת מנדטים (תיקוני חקיקה), התשס”ג-2003. במסמך מוצגת השיטה שבה מחולקים המנדטים בכנסת, בהתמקדות בסוגיית הסכמי העודפים, נבחנת השפעת ההסדר הקיים על חלוקת המנדטים ונסקרת בקצרה האפשרות של רשימות להתקשר ביניהן בהסכם עודפים במדינות אחרות.
מגמות בענישת עברייני עבודה- עדכון
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 23/8/2005 מחבר: אליעזר שוורץ
במסמך זה מוצגים נתונים נוספים בנוגע לאכיפת חוקי עבודה, ולענישה המוטלת על העבריינים.
שחיתות בממשל
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 9/8/2005 מחבר: ליאור בן דוד
המסמך הוכן לבקשת ועדת החוקה, חוק ומשפט בשבתה כוועדת חקירה פרלמנטרית בנושא: גילויי השחיתות בממשל במדינת ישראל. המסמך מתמקד בשלושה נושאים: 1. בחינת הגדרות שונות למונח ”שחיתות”; 2. סקירת מדדים להערכת רמת השחיתות; 3. סקירה של גופים לטיפול בנושא השחיתות שהוקמו בבריטניה, בסלובניה ובדרום-קוריאה.
הוראות חוקתיות הנוגעות לטיפול רפואי ולניסויים בבני-אדם שלא בהסכמה
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 8/8/2005 מחבר: יובל וורגן
מסמך זה הוכן לבקשת עו”ד איל זנדברג מהלשכה המשפטית של הכנסת לצורך דיוני ועדת החוקה, חוק ומשפט בנושא חוקה בהסכמה רחבה. המסמך סוקר את ההוראות החוקתיות הנוגעות להגנה מפני טיפול רפואי, אשפוז ועריכת ניסויים בבני-אדם שלא בהסכמה ב-18 חוקות. בחמש מן החוקות שנסקרו יש הוראה מפורשת המגבילה ניסויים בבני-אדם שלא בהסכמה, ובשתי חוקות יש הוראה מפורשת המגבילה טיפול רפואי שלא בהסכמה. כמו כן, בחלק מן החוקות שנסקרו יש הוראה כללית בדבר הזכות לשלמות הגוף.
הוראות חוקתיות הנוגעות למאסר בגין חוב כספי
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 3/8/2005 מחבר: יובל וורגן
על-פי בקשת עו”ד איל זנדברג מהלשכה המשפטית, ערכנו סקירה משווה של הוראות חוקתיות הנוגעות לעונש מאסר/ מעצר בגין חוב כספי. מן הסקירה עולה כי רק בחוקה אחת מ-18 החוקות שנסקרו – חוקת אסטוניה – יש איסור בנושא: חוקת אסטוניה קובעת כי לא תישלל חירותו של אדם רק בשל חוסר יכולתו לעמוד בהתחייבות חוזית.
מגמות בענישת עברייני חוקי עבודה 2001–2004
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 26/7/2005 מחבר: אליעזר שוורץ
מסמך זה בוחן מגמות באכיפת חוקי עבודה הקובעים סנקציה פלילית ובענישה בגין עבירות עליהם. במסמך מוצגים נתונים ביחס למספר התיקים שנפתחו בגין עבירות אלו, וכן ביחס לקנסות שהוטלו בגין העבירה על החוק.
צילום בווידיאו של עדויות הניתנות בבתי-המשפט
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 27/6/2005 מחברת: דינה צדוק
עניינו של מסמך זה הוא בדיקת קיומם של הסדרים הנוגעים לצילום בווידאו של עדויות הניתנות בבתי המשפט כתחליף לרישום פרוטוקול או במקביל לרישומו.
חובת הצבעה בבחירות ארציות ובבחירות מוניציפליות
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 6/6/2005 מחבר: יובל וורגן
מסמך זה נכתב לבקשת חה”כ רשף חן, והוא עוסק בסוגיית חובת ההצבעה בבחירות ארציות ובבחירות מוניציפליות. המסמך מציג רקע תיאורטי לחובת ההצבעה, טיעונים עיקריים בעד החלתה ונגדה וסקירה משווה של אופן הסדרת החובה בכמה מדינות.
גבולות המחאה
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 6/6/2005 מחברת: אורלי פישמן
מסמך זה נכתב לקראת יום עיון בנושא גבולות המחאה הציבורית שערכה ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת בשיתוף עם לשכת עורכי-הדין בישראל. במסמך נסקרות צורות המחאה החוקיות בישראל, המגבלות המוטלות על חירות המחאה וכן הנחיות היועץ המשפטי לממשלה בדבר מימוש חירות ההפגנה וההתקהלות. כמו-כן, מוצגות, על קצה המזלג, הגדרות למרי אזרחי וכן מוצגים המניעים לקריאה למרי זה.
התקשרות של קטינים בחוזים – הסדרים משפטיים
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 31/5/2005 מחברת: דינה צדוק
מסמך זה נכתב לבקשתו של חבר הכנסת עסאם מח`ול. במסמך נסקרים ההסדרים המשפטיים הנוגעים להתקשרות של קטינים בחוזים במדינות ארה”ב, בריטניה, גרמניה, דרום-אפריקה, נורבגיה, ניו-זילנד ופינלנד. מהסקירה עולה כי במדינות הנסקרות יש גישה דומה להסדרת ההתקשרות של קטינים בחוזים, אם כי בכל מדינה נקבעו הכללים בצורה שונה. ברוב המדינות ההסדר כולל: כלל שלפיו קטין אינו כשיר להתקשר בחוזים; יוצאים מן הכלל שבהם החוזה יהיה תקף או ניתן לאכיפה כנגד הקטין; מנגנון לאשרור חוזה שנחתם עם קטין; ומנגנון להשבה כאשר החוזה בוטל.
מניעת התעללות בבעלי-חיים –סמכויות אכיפה של גופים פרטיים
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 24/5/2005 מחברת: אתי וייסבלאי
המסמך, שנכתב לבקשת חה”כ גלעד ארדן, סוקר את מעורבותם של ארגונים פרטיים באכיפת חוקים למניעת התעללות בבעלי-חיים בארצות הברית, בריטניה, אוסטרליה, אירלנד, ניו-זילנד, פולין ופורטוגל, ואת הסמכויות המוקנות לגופים פרטיים במסגרת החוקים להגנה על בעלי חיים במדינות אלו.
איסור סחר בבני-אדם
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 17/4/2005 מחברת: דינה צדוק
מסמך זה הוכן לוועדת החוקה, חוק ומשפט, כרקע לדיוניה בהצעת חוק איסור סחר בבני-אדם, התשס”ג-2003. החוק המוצע אוסר סחר בבני-אדם למטרת זנות, עבודת כפייה, הסרת איברים, חטיפה או כליאה, ונקבעו בו עונשים של 10–20 שנות מאסר והוראות בדבר חילוט רכושו של מי שהורשע והוראות בדבר סיוע לנפגעים. במסמך נסקרות הוראות החוק בדבר איסור סחר בבני-אדם (Trafficking in Persons) בכמה מדינות. סחר בבני-אדם הוא תופעה בין-לאומית הכרוכה בהעברת בני-אדם מסביבות עניות, שהאבטלה בהן גואה, לסביבות אמידות יותר. רוב מדינות העולם אינן חסינות נגד תופעה זו. ממדיה המדויקים אינם ידועים, מכמה סיבות: הסחר בבני-אדם הוא בלתי חוקי וטבעו שהוא נעשה במחתרת; לא נעשה מחקר מסודר ומקיף עליו וגם אין לו הגדרה ברורה וחותכת, וקורבנותיו נמנעים בדרך כלל מלהתלונן בשל פחד מגירוש או מענישה אחרת. מסמך זה מתמקד במצב בכמה מדינות מבחינת הגדרת הסחר בבני-אדם בחקיקה, העונשים המוטלים על העבריינים והתייחסות החקיקה לשאלת הסכמת הקורבן. לתופעת הסחר בבני-אדם היבטים רבים נוספים (כגון הסיוע לקורבנות, תוכניות ממשלתיות למיגור התופעה וכדומה), אולם אלה לא יידונו במסגרת מסמך זה. המדינות הנסקרות במסמך הן: אוסטריה, אוסטרליה, איטליה, ארה”ב, בלגיה, בריטניה, הולנד, ניו-זילנד, פורטוגל, קנדה ושבדיה. במסמך גם סקירה קצרה של פרוטוקול האו”ם למניעה ולמיגור של תופעת הסחר בבני-אדם ולענישה בגינה, בעיקר סחר בנשים ובילדים – הנספח לאמנת האו”ם נגד הפשע המאורגן הבין-לאומי, שהוא המסמך הבין-לאומי המרכזי העוסק בתופעה ומשמש בסיס לחקיקה במדינות רבות.
מניעה חוקית של מפגשים בין אסירים לעורכי-דינם
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 3/4/2005 מחבר: ליאור בן דוד
המסמך סוקר במבט משווה הסדרים חוקיים שנקבעו בכמה מדינות הנוגעים לזכותם של אסירים להיפגש עם עורכי-דינם ובייחוד לאפשרות להגביל ואף למנוע מפגשים אלו. המדינות הנסקרות הן ארצות-הברית, ניו-זילנד, אירלנד, גרמניה, בלגיה, דנמרק ופינלנד.
נגישות הציבור לחוקים
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 29/3/2005 מחברת: יהודית גלילי
בהתאם לבקשתו של חבר הכנסת אילן ליבוביץ נבחנה שאלת נגישות הציבור לחוקי המדינה ובאילו תנאים: תשלום, בקשה, פרסום וכו`.
בית הדין הפלילי הבינלאומי הקבוע - עדכון
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 24/3/2005 מחבר: דן להב
עדכון מסמך קודם בנושא בית-הדין הפלילי הבין-לאמי מתאריך 7 ביוני 2002.
פסקאות הגבלה ופסקאות התגברות בחוקות
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 23/3/2005 מחברים: דן להב, הודיה קין
מסמך זה הוכן לבקשתו של חבר הכנסת אליעזר כהן לקראת נסיעה של משלחת חברי כנסת לקנדה ולארה”ב. המסמך מכיל מידע תמציתי על מהותן החוקתית של פסקאות ”ההגבלה” ו”ההתגברות” הישראליות ועל מספר מקבילות להן בעולם, בדגש על ההסדר הקנדי
התיישנות תביעות אזרחיות
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 8/3/2005 מחברת: אורלי פישמן
במסמך זה, שנכתב לבקשת חה”כ רוני בר-און, סקירה השוואתית בנושא ההתיישנות בתביעות אזרחיות. בסקירה נבחנו תקופות התיישנות, מועדי תחילתן ואופן חישובן במדינות אוסטריה, אוסטרליה, ארה”ב, בריטניה, גרמניה ושבדיה.
”שופט עמית”
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 6/3/2005 מחברות: דפנה בן-פורת, דינה צדוק
מסמך זה הוכן לבקשתה של עו”ד סיגל קוגוט, היועצת המשפטית לוועדת החוקה, חוק ומשפט. במסמך נסקרים ההסדרים המאפשרים מינוי שופט שפרש לגמלאות במעמד ”שופט עמית” בכמה מדינות. שופט עמית הוא שופט אשר פרש לגמלאות אך ממשיך לכהן (במשרה מלאה או חלקית) באותו בית-משפט או בבית-משפט אחר. שופט כאמור נמצא במעין מעמד ביניים – כמי שעדיין מכהן בתפקיד שיפוטי ונושא בחלק מהעומס של מערכת המשפט אך אינו מכהן עוד בתפקיד שופט מבחינת תקני השפיטה. המדינות שנסקרות במסמך הן אוסטריה, אוסטרליה, אירלנד, ארה”ב, גרמניה, דנמרק, נורבגיה, פינלנד, קנדה ושבדיה. בסקירה נמצא כי בארה”ב, בנורבגיה, בשבדיה ובמחוז אונטריו בקנדה יש הסדר המאפשר לשופטים שפרשו לגמלאות לחזור לכהן במעמד שופט עמית, וככלל יש במדינות אלה שביעות רצון מהסדר זה. יצוין כי בבתי-המשפט הפדרליים בקנדה יש הסדר המאפשר לשופט שטרם הגיע לגיל הפרישה להמשיך לעבוד בשכר מלא ובהיקף משרה חלקי עד לפרישתו לפנסיה בגיל 75, אך יודגש כי אין מדובר במעמד של שופט עמית, שכן אין מדובר בחזרה לתפקיד לאחר הפרישה. עוד יצוין כי במדינות של אוסטרליה יש הסדרים המאפשרים למנות מחדש שופטים שפרשו לפני גיל הפרישה או בגיל הפרישה (70), עד הגיעם לגיל 75. כאשר המינוי נעשה לאחר גיל הפרישה, מדובר בהסדר של שופט עמית.
מעמדו של מבקר המדינה
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 20/2/2005 מחברת: יהודית גלילי
מסמך זה הוכן לבקשת הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת והוא סוקר שאלות הנוגעות למעמדו של מבקר המדינה במדינות שונות. השאלות כוללות התייחסות להגדרות תפקיד מבקר המדינה, כפי שהוא מופיע בחוקים לפיהם הוא פועל במדינות השונות; הקשר שמקיים המבקר עם הפרלמנט; מידת שיקול הדעת הנתונה לו בקביעת תוכנית העבודה ושיטות הפעולה של ביקורת המדינה; וכן שאלות לגבי הכהונה בתפקיד: הגורם הממנה את מבקר המדינה; הכישורים הנדרשים ממועמד לתפקיד; ומשך הכהונה. בהתאם לנוסח הבקשה, המדינות שנסקרו הן: אוסטרליה, אנגליה, ארה”ב, גרמניה, הולנד, קנדה, דרום-אפריקה, נורבגיה וניו-זילנד
בחינת קיומן של מקבילות היסטוריות לתוכנית ההתנתקות
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 2/2/2005 מחבר: יהודה טרואן
מסמך זה נכתב בעקבות בקשה של חה”כ נעמי בלומנטל לסקירה של מקבילות לחוק ההתנתקות בדין הישראלי ובמשפט הבין-לאומי. נתבקשנו לבחון בעיקר את הסמכות של הרשות המבצעת לקבוע את היקף הפינוי, להפעיל ענישה במקרה של סירוב להתפנות ולפגוע בזכות הקניין של המפונים. רובו של המסמך עוסק בבדיקת קיומן של מקבילות אפשריות לתכנית ההתנתקות בהיסטוריה העולמית. בבדיקה זו לא נמצאו מקבילות בנות-השוואה בכל הנוגע לסמכויות הממשלה הנדונות, משום שבשום מקרה לא התקיימו שלושה פרמטרים מרכזיים ומהותיים שתוכנית ההתנתקות מקיימת. המקבילה הקרובה ביותר שנמצאה היא התקדים הישראלי של פינוי סיני.
המפלגות בעידן החדש
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 30/1/2005 מחבר: אלון רובינשטיין
במסמך זה נבחנת ירידת כוחן של המפלגות בארץ ובעולם ונסקרים השינויים שחלו במבנה המפלגות בעידן החדש מתוך הדגשת תפקידה של התקשורת בשינויים אלה ובשינוי מערך הכוחות המפלגתי. נסקרות הסוגיות הבאות: ירידת כוחן של המפלגות בעולם, ירידת כוחן של המפלגות בישראל בעשור האחרון והשפעת אמצעי התקשורת בכלל והאינטרנט בפרט על התהליך.
הגנה חוקתית על תאגידים
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 11/1/2005 מחבר: דן להב
עניינו של מסמך זה בשאלה האם יש להעניק לתאגידים הגנה חוקתית במסגרת מגילת זכויות אדם. במילים אחרות, משפטיות, מדובר בשאלת התחולה של ההגנה החוקתית על תאגידים . במסגרת זו, מוצגות במסמך זה ההנמקות בעד ונגד הענקת הגנה חוקתית לתאגידים, וסקירה משווה של הסדרי הגנה חוקתית על תאגידים במסגרת חוקות בעולם.
הגבלת מימון זר של פעילות מדינית-פוליטית - מבט משווה
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 8/1/2005 מחברת: רוניה בריטברד
עניינו של מסמך זה הוא השוואה בינלאומית של הסדרים חוקיים הקובעים מגבלות על מימון זר של פעילויות פוליטיות או מדיניות, של ארגונים לא-ממשלתיים. המסמך אינו עוסק בהגבלת מימון מפלגות או מימון בחירות, אשר מוסדר ברוב המדינות באופן נפרד. הקובץ כולל מסמך מידע ראשוני המכיל סקירה של הדין הרלבנטי בארה”ב ומכתב המכיל מידע משלים לגבי ארה”ב והדין הרלונטי באוסטרליה ובנורווגיה.
כללי אתיקה לשופטים
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 4/1/2005 מחברת: דפנה בן-פורת
מסמך זה הוכן לבקשת עו”ד סיגל קוגוט, היועצת המשפטית של ועדת החוקה, חוק ומשפט, לקראת דיוני הוועדה בנושא כללי אתיקה לשופטים בישראל. במסמך נסקרת דרך הסדרת כללי האתיקה לשופטים באוסטריה, באוסטרליה, באיטליה, באירלנד, בארצות-הברית, בבלגיה, בבריטניה, בגרמניה, בדנמרק, בקנדה ובשבדיה. בכל מדינה נבדק אם הוסדרו כללי אתיקה לשופטים, ואם הוסדרו, באיזו מסגרת (בחקיקה או במסגרת אחרת). בנספח למסמך מוצגת טבלה המשווה את דרך הסדרת כללי האתיקה לשופטים ב-22 מדינות, שפורסמה במסמך של ארגון השופטים הבין-לאומי, International Association of Judges.
הערכה תקציבית ליישום הצעת חוק העמותות (תיקון- עיון ופרסום לציבור), התשס”ד-2004
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 30/12/2004 מחברת: תמר מרכוס
המסמך מציג אומדן עלות של תיקון- עיון ופרסום לציבור, בחוק העמותות.
מעמדם של הורים בחקירות ילדים במסגרת הליכים פליליים
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 26/12/2004 מחבר: ליאור בן דוד
מסמך זה, אשר הוכן לבקשת ועדת חוקה, חוק ומשפט, עוסק במעמדם של הורים בכל הנוגע לחקירות ילדים במסגרת הליכים פליליים. המסמך סוקר את המצב המשפטי בתחום זה בקנדה, ניו-זילנד, ארצות הברית (קליפורניה ואריזונה), אנגליה, שבדיה, נורבגיה ושוויץ.
מעמדם של הורים בחקירות ילדים במסגרת הליכים פליליים
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 26/12/2004 מחבר: ליאור בן דוד
מסמך זה, אשר הוכן לבקשת ועדת חוקה, חוק ומשפט, עוסק במעמדם של הורים בכל הנוגע לחקירות ילדים במסגרת הליכים פליליים. המסמך סוקר את המצב המשפטי בתחום זה בקנדה, ניו-זילנד, ארצות הברית (קליפורניה ואריזונה), אנגליה, שבדיה, נורבגיה ושוויץ.
הוראות חוקתיות שעניינן ממלא-מקום ראש הממשלה
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 23/12/2004 מחברים: דפנה בן-פורת, ליאור בן דוד, דינה צדוק
מסמך זה הוכן לבקשת חה”כ מיכאל איתן, יו”ר ועדת החוקה, חוק ומשפט, לקראת דיוני הוועדה בנושא הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון – מינוי ממלא-מקום לראש הממשלה) (פ/3018) – הכנה לקריאה ראשונה. במסמך נסקרות ההוראות החוקתיות בכל הקשור לממלא-מקום ראש הממשלה בחוקות של אוסטריה, איטליה, בלגיה, גרמניה, דנמרק, לטביה, נורבגיה, ספרד, פורטוגל, פינלנד, צ`כיה ושבדיה.
הפללת לקוחות תעשיית המין - מבט משווה
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 22/12/2004 מחברת: דפנה סחייק
בחלקו השני של המסמך נסקרת התייחסות החוק אל הלקוחות במדינות שונות. ברוב המדינות שנסקרו הזנות היא חוקית, וקיימות הגבלות שונות לשם הסדרתה. בשבדיה החוק מפליל את הלקוחות מ- 1999.
בירור תלונות נגד פרקליטים בשירות הציבורי, חקירתם והעמדתם לדין פלילי ומשמעתי
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 20/12/2004 מחברת: אורלי פישמן
מסמך זה נכתב לבקשת חה”כ איתן כבל. במסמך סקירה משווה בנושא בירור תלונות נגד פרקליטים בשירות הציבורי, חקירתם והעמדתם לדין פלילי ומשמעתי. מן הסקירה עולה כי לעניין הדין המשמעתי - ברוב המדינות שנסקרו קיימים מנגנונים לבירור תלונות נגד עורכי דין, לחקירתם ולהעמדתם לדין משמעתי, אולם רק בבלגיה ובשבדיה יש מנגונים המיוחדים לפרקליטים בשירות הציבורי. לעניין השיפוט הפלילי - מן המדינות שנסקרו, רק בבלגיה ובשבדיה יש מנגנונים מיוחדים שתפקידם לחקור חשדות פליליים נגד פרקליטים בשירות הציבורי, להחליט על העמדתם לדין ולנהל את ההליכים הפליליים נגדם.
הצבת שלטים פרטיים בדרכים בין-עירוניות
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 13/12/2004 מחברת: דפנה בן-פורת
במסמך זה נסקרים ההסדרים שעניינם הצבת שלטים פרטיים או פרסומות (שילוט שאינו מטעם המדינה) בדרכים בין-עירוניות במדינות מישיגן וקליפורניה בארצות-הברית, בריטניה, דנמרק, הולנד, נורבגיה, שבדיה ושווייץ.
הגבלת גילו של נוסע נוסף על אופנוע
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 9/12/2004 מחברת: דינה צדוק
במסמך זה, שנכתב לחה”כ אלי אפללו, נסקר המצב המשפטי בכמה מדינות בכל הקשור להגבלת גילו של נוסע היושב במושב האחורי של אופנוע, מאחורי הנהג (להלן: נוסע נוסף על אופנוע). בישראל אין כל הגבלה על גילו או על משקלו של נוסע נוסף על אופנוע. במסמך נסקרים ההסדרים בעניין זה באוסטריה, באירלנד, בארה”ב (במדינות הוואי וושינגטון), בבלגיה, בבריטניה, בניו-זילנד, בפינלנד, בקפריסין ובשווייץ . בארבע מהמדינות הנסקרות (באוסטריה, במדינות וושינגטון והוואי בארה”ב ובקפריסין) נקבע גיל מינימלי לנוסע הנוסף, וגיל זה משתנה ממדינה למדינה; בשתי מדינות (באירלנד ובבלגיה) לא נקבעה כל הגבלה על גילו של הנוסע הנוסף ובארבע מדינות אחרות (בבריטניה, בניו-זילנד, בפינלנד ובשווייץ) לא נקבעה הגבלת גיל אך נקבעו הגבלות טכניות שיש בהן כדי להגביל הסעת נוסעים צעירים, כגון החובה להושיב ילד במושב בטיחות מתאים או החובה שרגלי הנוסע יונחו על משען רגליים.
מאגרי DNA משטרתיים –התנאים להכנסת מידע למאגר ולמחיקתו
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 8/12/2004 מחברת: דפנה בן-פורת
אומדן עלות ראשוני להקמת חברה לפי הצעת חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשס”ה-2004
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 24/11/2004 מחבר: אליעזר שוורץ
במסמך זה מוצג אמדן לעלות פעילותה של חברה שתוקם לצורך איתור והשבת נכסים של נספי שואה בהתאם להצעת חוק נכסים לנספי שואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשס”ה- 2004.
פיקוח על מינוי בכירים בשירות הציבורי
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 1/11/2004 מחברת: דפנה סחייק
עניינו של מסמך זה - פיקוח על מינוי בכירים בשירות הציבורי. חלקו הראשון של המסמך מציג את הוועדות העוסקות בנושא בישראל: ”ועדת הולנדר” ו”ועדת רביבי”. חלקו השני של המסמך סוקר את הנוהג במדינות שונות אשר למינוי עובדי ציבור בכירים.
הקבוצות המוגנות בעבירות שנאה
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 20/10/2004 מחברות: דפנה בן-פורת, דינה צדוק
במסמך נסקרת הדרך שבה מוגדרות הקבוצות המוגנות במסגרת עבירות שנאה או במסגרת הנסיבות להחמרת הענישה הקבועות במדינות שונות, קרי – הקבוצות שכלפיהן יכולה עבירת שנאה להיות מכוונת והקבוצות שהשתייכות הקורבן אליהן היא מניע המהווה נסיבה מחמירה בעת קביעת העונש.
זכויות במשפט בחוקות
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 22/9/2004 מחברת: דפנה בן-פורת
מסמך זה הוכן לבקשת עו”ד סיגל קוגוט, היועצת המשפטית של ועדת החוקה, חוק ומשפט, במסגרת דיוני הוועדה בשבתה כוועדה להכנת ”חוקה בהסכמה”. במסמך נסקרות הזכויות במשפט בחוקות אוסטרליה, איטליה, אסטוניה, בלגיה, גרמניה, דנמרק, דרום-אפריקה, הולנד, צרפת, קרואטיה ושבדיה.
נבצרות בעלי תפקידים שלטוניים למלא את תפקידם
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 14/9/2004 מחברת: דינה צדוק
המסמך סוקר את ההסדרים המופעלים בכמה מדינות במקרים שבהם נבצר מבעלי תפקידים שלטוניים למלא את תפקידם. נבדקו ההסדרים החלים על בעלי תפקידים ברשות המחוקקת וברשות המבצעת ועל כמה בעלי תפקידים ייצוגיים. כמו כן נבדק אם יש הסדרים נבדלים למקרים של נבצרות זמנית ושל נבצרות קבועה. ברוב המדינות שנסקרו לא מצאנו הליך מסודר לקביעת הנבצרות ולכן בחרנו לסקור את ההסדרים גם בקניה ובקזחסטן, שבהן מצאנו הליך כאמור. המסמך אינו סוקר את ההסדרים במקרים שבהם בעל התפקיד מנוע מלמלא את תפקידו בשל הליכי הדחה המתנהלים נגדו.
מילוי מקומו של נשיא המדינה
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 11/9/2004 מחברות: דפנה בן-פורת, אפרת קאול-גרנות
במסמך נסקרים הסדרים הקשורים למילוי מקומו של נשיא המדינה במדינות האלה: אוסטריה, אירלנד, גרמניה, יוון, פורטוגל, פינלנד וצ`כיה.
מינויים פוליטיים בשירות הציבורי במדינות מערב אירופה
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 2/9/2004 מחבר: ליאור בן דוד
המסמך סוקר במבט משווה את סוגיית המינויים הפוליטיים בשירות הציבורי בבריטניה, צרפת, שבדיה, נורבגיה וספרד.
סודיות דיוני הממשלה והחלטותיה
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 9/8/2004 מחברת: דפנה בן-פורת
המסמך עוסק בסודיות דיוני הממשלה והחלטותיה במדינות אוסטרליה, בלגיה, בריטניה, נורבגיה, ניו-זילנד, קנדה ושווייץ
גופים שיפוטיים שאינם חלק ממערכת בתי-המשפט בקנדה ובבריטניה
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 19/7/2004 מחברת: דפנה בן-פורת
סקירה בנוגע לגופים שיפוטיים שאינם חלק ממערכת בתי-המשפט בקנדה ובבריטניה - מעמדם, דרך הקמתם, הסדרת עצמאותם, מינוי החברים בהם, ועוד.
נטישת חיות בית
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 19/7/2004 מחברת: דינה צדוק
המסמך סוקר את החקיקה בכמה מדינות שבהן יש איסור מפורש לנטוש חיות בית. במסמך נבדקה החקיקה באיחוד האירופי, באיטליה, בבריטניה, בגרמניה, בפורטוגל ובקנדה. נוסף על כך מוצג המצב החוקי בישראל, שבה עדיין לא נקבע בחקיקה ראשית או משנית איסור מפורש לנטוש חיות בית.
מין או נטייה מינית כרקע לעבירת הסתה או כמניע המהווה נסיבה מחמירה
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 12/7/2004 מחברות: דפנה בן-פורת, דינה צדוק
מסמך רקע לדיון ועדת החוקה, חוק ומשפט בהצעת חוק העונשין (תיקון – הסתה לגזענות), התשס”ד-2003, שעניינה הוספת הסתה כלפי נשים, הומוסקסואלים ולסביות בגדר איסור ההסתה לגזענות הקיים בחוק העונשין, התשל”ז-1977. במסמך נסקרים שני סוגים של הסדרים חוקיים: 1. עבירות הסתה, השמצה או ”עבירות שנאה” (hate crimes) על רקע מין או נטייה מינית; 2. מין או נטייה מינית כמניע המהווה נסיבה מחמירה בעת קביעת העונש. במסגרת הכנת המסמך נבדקה החקיקה הפלילית במדינות איסלנד, אירלנד, ארצות-הברית, דנמרק, הולנד, נורבגיה, ניו-זילנד, ספרד וקנדה.
הסדרי פנסיה -בחינה השוואתית
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 4/7/2004 מחברות: יהודית גלילי, מיכל טביביאן
מסמך זה נכתב לבקשת הלשכה המשפטית של הכנסת, ובמרכזו בחינת סוגיות שונות ברפורמות שנערכו במערכות הפנסיה במדינות שונות ובעיקר חובת ההפרשה לפנסיה בחוק (`פנסיה חובה`). בתחילה תוצג בקצרה מערכת הפנסיה בישראל כיום, תוך התייחסות לקצבאות הזקנה המהוות את הרובד הראשון, פנסיה תעסוקתית המהווה את הרובד השני ופנסיה פרטית והכנסות אחרות ברובד השלישי. במסגרת הסקירה המשווה נבחנו סוגיות שונות המוצגות בשני חלקים עיקריים. החלק הראשון כולל נתונים השוואתיים לגבי קיומה של פנסיה חובה, גיל פרישה, גובה הפרשות העובד והמעביד ועוד, בכמה מדינות ה-OECD. החלק השני מציג כמה סוגיות מרכזיות הנלמדות מניסיונן של מדינות שונות, כגון: סוגי גמלאות, מבנה ארגוני, כללי השקעה של קרנות הפנסיה, ועוד. מרבית הדוגמאות שיוצגו בחלק זה נוגעות לניסיונן של מדינות שאינן מדינות ה-OECD, בעיקר בשל עובדת יישום רפורמות משמעותיות בתחום, במשקים שאינם מבוססים וחזקים כמשקי מדינות ה-OECD. שני החלקים יוצרים תמונה מורכבת של מערכי הפנסיה במדינות שונות בעולם ומחדדים את ההתאמה הספציפית הנדרשת של מערך הפנסיה לתנאי המשק, מבנה הביטוח הסוציאלי ומאפיינים תרבותיים של אותה חברה. לאחר הצגת מערכי הפנסיה והסוגיות העיקריות, יסוכמו ויוצגו הטיעונים העיקריים שהועלו בעד ונגד יצירת מערך פנסיה חובה בחוק.
חילוט כלי-רכב בעיר ניו-יורק - השלמת מידע
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 30/6/2004 מחבר: דן להב
סקירת ההסדר בעיר ניו יורק בעניין חילוט כלי-רכב של מי שנתפסו בעת נהיגת כלי רכב תחת השפעת סם או אלכוהול - מסמך המשך
הגדרת סמכות בית-המשפט העליון להעביר ביקורת שיפוטית על המינהל
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 17/6/2004 מחברת: דפנה בן-פורת
מסמך זה הוכן לקראת דיוני ועדת החוקה, חוק ומשפט בשבתה כוועדה להכנת ”חוקה בהסכמה”, בנושא חוק-יסוד: השפיטה. במסמך נסקרת דרך הגדרת סמכות בית-המשפט העליון, או הערכאה הגבוהה הרלוונטית, להעביר ביקורת שיפוטית על פעולות המינהל, במדינות: אוסטרליה, גרמניה, ניו-זילנד, קנדה, פולין ופינלנד.
הזכות לבחור ולהיבחר לפרלמנט - סקירה משווה
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 15/6/2004 מחברות: דפנה בן-פורת, הודיה קין
סקירה משווה של הזכות לבחור ולהיבחר לפרלמנטים בעולם כפי שהיא נלמדת מהחוקות ומחוקי הבחירות בכמה מדינות.
פניית הפרלמנט או הממשלה אל בית-המשפט העליון או אל בית-המשפט לחוקה בשאלות חוקתיות
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 7/6/2004 מחברת: דפנה בן-פורת
מסמך זה הוכן לבקשת עו”ד סיגל קוגוט, היועצת המשפטית של ועדת החוקה, חוק ומשפט, לקראת דיוני הוועדה בשבתה כוועדה להכנת ”חוקה בהסכמה” בנושא חוק-יסוד: החקיקה וחוק יסוד: השפיטה. במסמך נסקרים הליכי פנייה של הפרלמנט או של הממשלה אל בית-המשפט העליון או אל בית-המשפט לחוקה בשאלות חוקתיות. המדינות הנסקרות הן: אוסטריה, גרמניה, דרום-אפריקה, פולין, צרפת וקנדה.
הפניית שאלה בדבר חוקתיותו של חוק מערכאות נמוכות אל בית-המשפט העליון או אל בית-המשפט לחוקה
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 23/5/2004 מחברות: דפנה בן-פורת, אפרת קאול-גרנות
מסמך זה הוכן לקראת דיוני ועדת החוקה, חוק ומשפט בשבתה כוועדה להכנת ”חוקה בהסכמה”, בנושא חוק-יסוד: החקיקה. במסמך נסקרים ההליכים להפניית שאלת חוקתיותו של חוק מערכאות נמוכות אל בית-המשפט העליון או אל בית-המשפט לחוקה, במדינות: אוסטריה, גרמניה, פולין ורוסיה.
פיקוח פרלמנטרי על חקיקת משנה - מבט משווה
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 11/5/2004 מחברת: דפנה בן-פורת
מסמך זה הוכן לבקשתה של עו”ד סיגל קוגוט, היועצת המשפטית של ועדת החוקה, חוק ומשפט, לקראת דיוני הוועדה בשבתה כוועדה להכנת ”חוקה בהסכמה”, בנושא חוק יסוד: החקיקה. במסמך זה מוצגים הליכי הפיקוח הפרלמנטרי על חקיקת משנה בכמה מדינות.
חילוט כלי-רכב בעיר ניו-יורק
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 9/5/2004 מחבר: דן להב
סקירת ההסדר בעיר ניו יורק בעניין חילוט כלי-רכב של מי שנתפסו בעת נהיגת כלי רכב תחת השפעת סם או אלכוהול
זכויות חוקתיות- טבלה משווה
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 3/5/2004 מחברות: דפנה בן-פורת, אפרת קאול-גרנות
מסמך זה נכתב לקראת דיון ועדת החוקה, חוק ומשפט בשבתה כוועדה להכנת ”חוקה בהסכמה” בנושא מגילת הזכויות. במסמך טבלה שמוצגות בה הזכויות הקבועות בחוקות אוסטרליה, איטליה, אסטוניה, בלגיה, גרמניה, דנמרק, דרום-אפריקה, הולנד, נורבגיה, ספרד, פולין, צרפת, קנדה, קרואטיה ושבדיה.
בית-המשפט האירופי לצדק, בית-המשפט האירופי לזכויות אדם וחקיקת המדינות
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 1/4/2004 מחברות: דפנה בן-פורת, אפרת קאול-גרנות
מטרת המסמך לבחון את היחס בין בית-המשפט האירופי לצדק ובית-המשפט האירופי לזכויות אדם (להלן: בתי-המשפט האירופיים) לבין חקיקת המדינות, קרי – את סמכות בתי-המשפט האירופיים להפעיל ביקורת שיפוטית על חקיקת המדינות. כמו כן, לבקשת הוועדה, המסמך סוקר את סמכויות הביקורת השיפוטית על חקיקה בבריטניה בעקבות חקיקת ה-Human Rights Act 1998.
טיפול בעבירות משמעת של עורכי-דין: מבט משווה
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 28/3/2004 מחבר: ליאור בן דוד
מסמך זה סוקר במבט משווה את דרכי הטיפול בעבירות משמעת של עורכי דין בישראל, ארצות הברית (אלבמה וקליפורניה), ניו-זילנד, אנגליה, אירלנד, הולנד ופינלנד.
הסדרת הליך החקיקה בחוקה - סקירה משווה
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 18/3/2004 מחברת: דפנה בן-פורת
המסמך הוכן לקראת דיוני ועדת החוקה, חוק ומשפט, בשבתה כוועדת ”חוקה בהסכמה”, בנושא חוק יסוד: החקיקה. במסמך מוצגים ההיבטים בהליך החקיקה המוסדרים בחוקה (כגון הזכאות ליזום הצעת חוק, שלבי החקיקה, פרסום החקיקה, הליך שינוי החקיקה או הוראות הקשורות לתקנות). המדינות שחוקותיהן נסקרו הן אוסטרליה, איטליה, אסטוניה, גרמניה, דנמרק, דרום-אפריקה, הולנד, פולין, צ`כיה, צרפת, קרואטיה ושבדיה.
הוראות חוקתיות שעניינן ביקורת שיפוטית על חוקים - סקירה משווה
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 18/3/2004 מחברות: דפנה בן-פורת, אפרת קאול-גרנות
מסמך זה נכתב לקראת דיוני הוועדה בשבתה כוועדה להכנת ”חוקה בהסכמה” בנושא חוק-יסוד: החקיקה. במסמך נסקרים ההסדרים החוקתיים הקשורים להפעלת ביקורת שיפוטית על חקיקה בחוקות של אוסטרליה, איטליה, אסטוניה, גרמניה, דנמרק, דרום-אפריקה, הולנד, פולין, צ`כיה, צרפת, קרואטיה ושבדיה.
הסדרת הליך החקיקה בחוקה - סקירה משווה
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 18/3/2004 מחברת: אפרת קאול-גרנות
המסמך הוכן לקראת דיוני ועדת החוקה, חוק ומשפט, בשבתה כוועדת ”חוקה בהסכמה”, בנושא חוק יסוד: החקיקה. במסמך מוצגים ההיבטים בהליך החקיקה המוסדרים בחוקה (כגון הזכאות ליזום הצעת חוק, שלבי החקיקה, פרסום החקיקה, הליך שינוי החקיקה או הוראות הקשורות לתקנות). המדינות שחוקותיהן נסקרו הן אוסטרליה, איטליה, אסטוניה, גרמניה, דנמרק, דרום-אפריקה, הולנד, פולין, צ`כיה, צרפת, קרואטיה ושבדיה.
גופים המעניקים סיוע משפטי בלא תשלום למעוטי יכולת
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 15/3/2004 מחברת: יפעת שי
כיום פועלים בארץ גופים ממלכתיים וארגונים ועמותות המעניקים ייצוג ו/או ייעוץ משפטי בלא תשלום למעוטי יכולת. רבים אינם מודעים לקיומם של גופים אלו ולאפשרות הפנייה אליהם בבקשת סיוע משפטי. המסמך שלהלן מציג סקירה של כמה גופים הנותנים סיוע משפטי בלא תשלום לאנשים מעוטי יכולת, את התנאים לקבלת סיוע משפטי מגופים אלו, את התחומי הסיוע ואת אופן הפנייה אליהם.
זיקה למקרקעין כבסיס לזכות הבחירה לרשויות מקומיות
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 14/3/2004 מחברת: אפרת קאול-גרנות
במסמך מידע בנושא זיקה למקרקעין כבסיס לזכות בחירה לרשויות מקומיות באוסטרליה (במדינת New South Walse) ובקנדה (מחוזות אונטריו וקוויבק).
שיעור הסדרי הטיעון בפרקליטויות שונות
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 10/3/2004 מחבר: דן להב
השוואת היקף השימוש בהסדרי טיעון בפרקליטויות שונות.
הזכות החוקתית לאיכות סביבה ראויה - סקירה משווה
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 25/2/2004 מחברת: דפנה בן-פורת
המסמך הוכן לקראת דיוני ועדת החוקה, חוק ומשפט, בשבתה כוועדה להכנת ”חוקה בהסכמה” בנושא זכויות חברתיות. במסמך נסקרים ההסדרים בעניין הזכות לאיכות סביבה ראויה בחוקות של אוסטריה, אוסטרליה, איטליה, ברזיל, גרמניה, דנמרק, דרום-אפריקה, הודו, הולנד, הונגריה, יוון, לטביה, נורבגיה, ספרד, פורטוגל, פינלנד, צ`כיה, צרפת, קנדה, קרואטיה ושווייץ.
התיישנות החקיקה – הגדרת הבעיה ושיקולים בעיצוב הטיפול בה
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 23/2/2004 מחבר: דן להב
התיישנות ספר החוקים הישראלי - הצגת הבעייה וניתוח פרמטרים שונים בקביעת מדינות הטיפול בה.
הזכות לבחור לרשויות מקומיות - סקירה משווה
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 19/2/2004 מחברת: אפרת קאול-גרנות
והוא מציג סקירה השוואתית של זכות הבחירה לרשויות המקומיות בכמה ערים בעולם. המסמך מתמקד בשאלה אם זכות הבחירה לרשויות המקומיות ניתנת גם למי שאינם תושבים של הרשות המקומית (למשל אם זכות הבחירה ניתנת על בסיס זיקה למקרקעין בתחומי הרשות המקומית). המדינות שנסקרו: ישראל, אוסטרליה, אירלנד, אנגליה, ארה”ב, לוקסמבורג, נורבגיה, פורטוגל, פינלנד, קנדה, צרפת ושבדיה.
האזנות סתר לחברי פרלמנט - סקירה השוואתית
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 17/2/2004 מחברת: יהודית גלילי
מסמך זה הוכן לבקשתה של היועצת המשפטית לוועדת החוקה, חוק ומשפט והוא סוקר את אפשרות קיום האזנות סתר במסגרת חקירה פלילית נגד חברי פרלמנט בכמה מדינות. המדינות שנסקרו: איטליה, ארה”ב, בריטניה, דנמרק, צרפת, קנדה ושבדיה.
תנאי סף לכהונה בפרלמנט
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 12/2/2004 מחברת: רוניה בריטברד
מסמך זה מציג בטבלה את התנאים להגשת מועמדות לפרלמנט, תנאי הכשירות להיבחר לפרלמנט, מקרים של אי כשירות להיבחר ומשרות שכהונה בהן שוללת את האפשרות להיבחר. המסמך סוקר את המצב במדינות: ארה”ב, בלגיה, בריטניה, דנמרק, הולנד, נורבגיה, צרפת וקנדה.
הכרת האו”ם בארגונים לא ממשלתיים: משמעותה והדרכים לקבלתה
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 11/2/2004 מחבר: ליאור בן דוד
מסמך זה דן באפשרויות הפתוחות בפני ארגון לא ממשלתי לזכות בהכרת האו”ם בדרכים שונות, במשמעויותיה של ההכרה, בפרוצדורה ובקריטריונים לקבלתה וכן במעמדם של ארגונים לא ממשלתיים ישראליים בהקשר זה.
הסדרים חוקתיים הנוגעים למינוי שופטים, לעצמאות השפיטה ולסמכויות בתי-המשפט
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 9/2/2004 מחברת: דפנה בן-פורת
מסמך זה הוכן לקראת דיוני הוועדה בשבתה כוועדה להכנת ”חוקה בהסכמה” בנושא חוק יסוד: השפיטה. המסמך סוקר את ההסדרים המפורטים בחוקות של אוסטרליה, איטליה, אירלנד, גרמניה, דנמרק, דרום-אפריקה, הולנד, ספרד, צרפת ושבדיה בנושאים שלהלן: 1. מינוי שופטים; 2. עצמאות השפיטה; 3. סמכויות בתי-המשפט.
הוראות חוקתיות הנוגעות לבית-המשפט לחוקה
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 9/2/2004 מחברת: דפנה בן-פורת
מסמך זה הוכן לקראת דיוני הוועדה בשבתה כוועדה להכנת ”חוקה בהסכמה” בנושא חוק יסוד: השפיטה. המסמך סוקר את ההסדרים הנוגעים לבית-המשפט לחוקה בחוקות של איטליה, גרמניה, דרום-אפריקה, ספרד וצרפת.
הסדרים חוקתיים הנוגעים לרשות השופטת
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 9/2/2004 מחברת: דפנה בן-פורת
מסמך זה נכתב לקראת דיון הוועדה בשבתה כוועדה להכנת ”חוקה בהסכמה” בנושא חוק יסוד: השפיטה. המסמך סוקר את הנושאים הנוגעים לרשות השופטת המוסדרים בחוקות של אוסטרליה, איטליה, אירלנד, גרמניה, דרום-אפריקה, דנמרק, הולנד, ספרד, צרפת ושבדיה. המסמך מציג רשימה של הנושאים המוסדרים בחוקות ואינו מפרט את תוכן ההסדרים. לפירוט ההוראות הנוגעות למינוי שופטים, לעצמאות השפיטה, לסמכויות בתי-המשפט ולהוראות הנוגעות לבית-המשפט לחוקה יוחדו מסמכים נפרדים.
חקיקה בעניין האזנת סתר בבריטניה ובקנדה
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 2/2/2004 מחברת: דפנה בן-פורת
הסדרים העוסקים בהגנה על עדים - סקירה משווה
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 2/2/2004 מחברת: אפרת קאול-גרנות
מסמך זה נכתב לוועדת הפנים ואיכות הסביבה, ומציג סקירה משווה של ההסדרים להגנה על עדים בכמה מדינות בעולם. המסמך סוקר את ההסדרים הקיימים בישראל, אוסטרליה, אנגליה, ארה”ב, גרמניה, סקוטלנד וקנדה, וכן את ההסדר המוצע על-ידי האו”ם.
מעצר מנהלי בעבירות פליליות - סקירה משווה
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 24/1/2004 מחברת: דפנה בן-פורת
מכתב לחה”כ אופיר פינס העונה על השאלה האם קיימת בעולם אפשרות להפעיל מעצר מנהלי או הליך דומה בעבירות פליליות (ולא בעבירות ביטחון).
ריכוז נתונים על הליכים משמעתיים נגד עורכי-דין
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 18/1/2004 מחברת: אפרת קאול-גרנות
נתונים על הליכים משמעתיים נגד עורכי-דין בחמש השנים האחרונות (1999- 2003)
התיישנות עבירות משמעת של עורכי-דין - סקירה משווה
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 13/1/2004 מחברת: אפרת קאול-גרנות
המסמך מציג סקירה השוואתית בעניין תקופת ההתיישנות של עבירות משמעת של עורכי דין במדינות שונות בעולם. המדינות שנסקרו: ישראל, אוסטרליה, אנגליה, ארה”ב, דנמרק, ניו- זילנד , פינלנד וקנדה. מן הסקירה עולה כי בישראל, ארה”ב, ניו-זילנד, פינלנד וקנדה אין תקופת התיישנות על עבירות משמעת של עורכי דין. עם זאת, פעמים רבות קיימת הגבלה מהותית וזאת במקרים בהם לאור העובדה שחלף זמן רב מקרות האירוע נושא התלונה/ התביעה, יקשה על בית הדין לברר את התלונה/ התביעה. באוסטרליה, אנגליה ודנמרק תקופת ההתיישנות היא בדרך-כלל שישה חודשים, כאשר קיים שוני בין ההסדרים באשר למועד תחילת תקופת ההתיישנות. באוסטרליה, קיימים הסדרים מיוחדים בהם תקופת ההתיישנות היא שש שנים. גם במקרים בהם קיימת תקופת התיישנות, ניתן לעיתים לחרוג מהתקופות הנקובות וזאת בדרך- כלל כשקיים אינטרס ציבורי לכך או כשיש הסבר סביר לאיחור.
העומס בבתי-המשפט המחוזיים
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 1/1/2004 מחברת: דפנה בן-פורת
מסמך זה נכתב לקראת דיון ועדת המשנה לבחינת משך ההליך הפלילי, בנושא ”העומס בבתי-המשפט המחוזיים”. המסמך מציג נתונים בדבר העומס בבתי-המשפט המחוזיים בישראל בהתבסס על נתונים שנמסרו מהנהלת בתי-המשפט, ויסקור כמה אמצעים להקלת העומס הקיים, הן בנוגע לכמות התיקים הן בנוגע למשך הטיפול בהם.
הסדרים חוקתיים הנוגעים למשק המדינה- סקירה משווה
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 28/12/2003 מחברת: דפנה בן-פורת
מסמך זה נכתב לבקשתה של עו”ד סיגל קוגוט, היועצת המשפטית של ועדת החוקה, חוק ומשפט, לקראת דיון הוועדה בשבתה כוועדה להכנת ”חוקה בהסכמה” בנושא חוק יסוד: משק המדינה. המסמך סוקר את הסדרת הנושאים הנוגעים למשק המדינה בחוקות של אוסטריה, אוסטרליה, איטליה, אירלנד, גרמניה, דרום-אפריקה, הולנד, יוון, לטביה, נורבגיה, ספרד, צרפת, צ`כיה, קרואטיה ושבדיה. מסמך זה אינו מציג את ההוראות החוקתיות הנוגעות לביקורת על תקציב המדינה או על ניהול כספי המדינה; בעניין זה אפשר לעיין במסמך קודם של מרכז מחקר ומידע של הכנסת שכותרתו ”סקירה משווה של הסדרים חוקתיים הנוגעים לגופי ביקורת ציבוריים”.
הסדרים חוקתיים שעניינם מצב חירום ומלחמה - סקירה משווה
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 8/12/2003 מחברת: אדם קרן
מסמך זה נכתב עבור ועדת החוקה, חוק ומשפט, לקראת דיון הוועדה, בשבתה כוועדה להכנת חוקה בהסכמה, בנושא ”חוק-יסוד: הצבא”. המסמך סוקר הסדרים חוקתיים במדינות שונות הקשורים למצב חירום, והוא מתמקד בסמכות ההכרזה על מצב חירום ועל מלחמה ובסמכויות הרשות המבצעת במצב חירום ובמלחמה.
הסדרים חוקתיים הנוגעים למקרקעי המדינה ולגבולותיה- סקירה משווה
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 2/12/2003 מחברת: דפנה בן-פורת
המסמך סוקר את ההסדרים המפורטים בחוקות של המדינות אוסטריה, איטליה, גרמניה, דנמרק, דרום-אפריקה, לטביה, נורבגיה, צ`כיה, צרפת וקרואטיה והנוגעים למקרקעי המדינה ולגבולותיה.
ארגונים בין-לאומיים לזכויות אדם הפועלים בישראל
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 26/11/2003 מחברת: מיכל כספי
מסמך זה נכתב לבקשת חה”כ יולי תמיר, והוא סוקר את ההיסטוריה ואת הפעילות העיקרית של ארגונים לזכויות אדם שיש להם סניפים בישראל. הארגונים הנסקרים במסמך: ”אמנסטי אינטרנשיונל”,United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (אונר”א), Human Rights Watch, הצלב-האדום, יוניס”ף ו”האגודה הבין-לאומית לזכויות הילד” (אב”י).
סקירה משווה של הסדרים חוקתיים העוסקים בגופי ביקורת ציבוריים
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 18/11/2003 מחברות: דפנה בן-פורת, אדם קרן
המסמך סוקר את ההסדרים החוקתיים העוסקים בגופי ביקורת ציבוריים במדינות אוסטרליה, איטליה, אירלנד, ארה”ב, בלגיה, גרמניה, דרום-אפריקה, לטביה, נורבגיה, ספרד, צ`כיה, צרפת, קנדה ושבדיה. הסקירה עוסקת הן בגופי ביקורת המפקחים על ניהול הכספים והחשבונות במדינה, הן בגופי ביקורת הממונים על תקינות המנהל הציבורי ועל שמירת זכויות היסוד המעוגנות בחוקה (מעין נציב תלונות הציבור).
עיגון זכויות חברתיות במשפט הבין-לאומי ובחוקות
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 17/11/2003 מחברת: רוניה בריטברד
מסמך זה סוקר את הזכויות החברתיות המעוגנות במשפט הבין-לאומי ובחוקות של מדינות בעולם. תחילה נגדיר מה הן זכויות חברתיות ונציג בתמצית את המצב הקיים בישראל. לאחר מכן נסקור אלו זכויות חברתיות עוגנו, אם עוגנו, במשפט הבין-לאומי ובחוקות אוסטרליה, ברזיל, גרמניה, דרום אפריקה, הודו, הולנד, ספרד, פינלנד וצרפת.
כבילת עצורים ואסירים במקומות ציבוריים – סקירה משווה
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 9/11/2003 מחברת: אדם קרן
המסמך סוקר את ההוראות המסדירות ליווי עצורים ואסירים ואת השימוש באזיקים ובאמצעי ריסון אחרים במדינות שונות. מן הסקירה עולה כי ברוב המדינות השימוש באזיקים ובאמצעי ריסון אחרים מסויג בתנאים ספציפיים או כלליים, ופעמים רבות הוא נתון לשיקול דעתו של הממונה על הליווי, ונקבע על-פי דרגת הסכנה הטמונה בעצור או האסיר ועל-פי מידת הסיכון שינסה להימלט. במהלך הדיון בבית-המשפט מתירים בדרך כלל את ידי הנאשם, מלבד מקרים חריגים.
סקירה משווה של הסדרים חוקתיים הנוגעים לתפקידי הנשיא וסמכויותיו ולאפשרות נקיטת הליכים נגדו
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 4/11/2003 מחברת: דפנה בן-פורת
המסמך סוקר את ההסדרים המפורטים בחוקות של המדינות אוסטריה, איטליה, אירלנד, גרמניה, יוון וצ`כיה בנושאים האלה: (א) תפקידי הנשיא וסמכויותיו; (ב) אפשרות נקיטת הליכים נגד הנשיא.
הסדרת נושאים הקשורים לנשיא המדינה בחוקה - סקירה משווה
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 4/11/2003 מחברת: דפנה בן-פורת
המסמך סוקר את הסדרת הנושאים הקשורים בנשיא המדינה בחוקות של אוסטריה, איטליה, אירלנד, גרמניה, יוון, פורטוגל וצ`כיה.
הגדרת הסמכות המבצעת בחוקה- סקירה משווה
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 21/10/2003 מחברת: אדם קרן
עקרון הפרדת הרשויות מקצה לרשות המבצעת את תפקיד ביצוע החקיקה. בחברה הדמוקרטית המודרנית בולט המתח בין הצורך להעניק לרשות המבצעת סמכויות נרחבות כדי שתוכל להתמודד עם צורכי החברה המשתנים ובין עקרון הפרדת הרשויות, המחייב ריסון של הכוח השלטוני כדי שיימנע מקביעת הסדרים ראשוניים. הגדרתה של הרשות המבצעת בחוקת המדינה ובתוך כך פירוט סמכויותיה ומגבלות הפעלתן היא אחת מדרכי ההתמודדות עם המתח האמור. המסמך סוקר חוקות של מדינות בהן הוגדרה הסמכות המבצעת או נקבע הסדר כלשהו לגביה.
מימון המפלגות בישראל
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 8/10/2003 מחבר: עמוס אולצוור
מסמך זה מציג סקירה של סכומי המימון הציבורי הישיר הניתנים למפלגות בשלושת סוגי המימון הציבורי הנהוגים כיום בישראל: מימון הבחירות לכנסת, מימון הפעילות השוטפת של המפלגות בכנסת ומימון הבחירות לרשויות המקומיות. על כל אחד מהסוגים מפורטים במסמך סכומי המימון, הכללים בחוק לחישובם, הדרכים לעדכונם ומעקב אחר גובה סכומי המימון במהלך העשור האחרון. בפרק על מימון הבחירות לכנסת מוצגת השוואה בין-לאומית של סכומי המימון הציבורי הניתנים למפלגות בבחירות לבית-המחוקקים.
טיוטת החוקה הפלסטינית
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 9/9/2003 מחברת: יהודית גלילי
המסמך כולל בחינה של הטיוטה השנייה של החוקה הפלסטינית, תוך מתן דגש לבחינת נושאי זכויות האדם, חופש דת וזכויות דמוקרטיות מובהקות בחוקה המוצעת. כמו-כן צויינו מספר נושאים המייחדים את הטיוטה לעומת חוקות אחרות בעולם.
חקיקה בנושא השיווק הישיר - סקירה השוואתית
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 27/8/2003 מחברת: רחל ורצברגר
המסמך סוקר את הגבלת השיווק הישיר (באמצעות טלפון, פקס או טלפון סלולארי) בחוק בכמה מדינות בעולם, בהן ישראל, ארה”ב, קנדה, אנגליה ואירלנד, ואת הוראות האיחוד האירופי בנושא זה למדינות החברות בו.
סקירה משווה של הסדרים חוקתיים הנוגעים לרשות המבצעת - פירוט נושאים ספציפיים
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 20/8/2003 מחברות: דפנה בן-פורת, הודיה קין
המסמך סוקר את ההסדרים המפורטים בחוקות של מדינות שונות בנושאים הבאים: הסמכות המבצעת - הענקתה ומהותה; הליך הרכבת הממשלה; כשירות שרים; הגבלות על עיסוקים נוספים ואיסור ניגוד עניינים; כהונה כפולה בממשלה ובפרלמנט.
הסדרת נושאים הקשורים ברשות המבצעת בחוקה - סקירה משווה
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 4/8/2003 מחברות: דפנה בן-פורת, הודיה קין
המסמך סוקר את הסדרת הנושאים הקשורים ברשות המבצעת בחוקות של המדינות: אוסטרליה, איטליה, גרמניה, דרום אפריקה, לטביה, צ`כיה וצרפת.
הסדרים בחוקה שעניינם פיקוח הפרלמנט על הרשות המבצעת - סקירה משווה
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 26/6/2003 מחברת: דפנה בן-פורת
המסמך סוקר את ההסדרים הקבועים בחוקות של מדינות שונות בהקשר של פיקוח הפרלמנט על הרשות המבצעת (הן פיקוח ישיר הן פיקוח עקיף). המדינות שנסקרו: אוסטרליה, איטליה, גרמניה, דרום-אפריקה, דנמרק, לטביה, נורבגיה, צ`כיה, קנדה וקרואטיה.
הסדרת נושאים הקשורים לפרלמנט בחוקות בעולם
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 26/6/2003 מחברת: דפנה בן-פורת
המסמך סוקר את ההסדרים המפורטים בחוקות של מדינות שונות, בנושאים הבאים: (1) תקופת כהונת הפרלמנט ומועד הבחירות. (2) ישיבת הפרלמנט הראשונה (מועד וסדרי הישיבה). (3) חסינות בניין הפרלמנט. (4) חסינות חברי הפרלמנט. (5) אזרחות כפולה של חבר פרלמנט. (6) יושב-ראש הפרלמנט וסגניו. (7) פומביות הישיבות (עקרון הפומביות ופרסום תוכן הישיבות).
הסדרת נושאים הקשורים לפרלמנט בחוקות בעולם - פירוט נושאים ספציפיים
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 26/6/2003 מחברות: דפנה בן-פורת, הודיה קין
המסמך סוקר את ההסדרים המפורטים בחוקות של מדינות שונות, בנושאים הבאים: (1) תקופת כהונת הפרלמנט ומועד הבחירות. (2) ישיבת הפרלמנט הראשונה (מועד וסדרי הישיבה). (3) חסינות בניין הפרלמנט. (4) חסינות חברי הפרלמנט. (5) אזרחות כפולה של חבר פרלמנט. (6) יושב-ראש הפרלמנט וסגניו. (7) פומביות הישיבות (עקרון הפומביות ופרסום תוכן הישיבות).
הסדרת נושאים הקשורים לפרלמנט בחוקות בעולם
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 26/6/2003 מחברת: הודיה קין
המסמך סוקר את ההסדרים המפורטים בחוקות של מדינות שונות, בנושאים הבאים: (1) תקופת כהונת הפרלמנט ומועד הבחירות. (2) ישיבת הפרלמנט הראשונה (מועד וסדרי הישיבה). (3) חסינות בניין הפרלמנט. (4) חסינות חברי הפרלמנט. (5) אזרחות כפולה של חבר פרלמנט. (6) יושב-ראש הפרלמנט וסגניו. (7) פומביות הישיבות (עקרון הפומביות ופרסום תוכן הישיבות).
הסדרים בחוקה שעניינם פיקוח הפרלמנט על הרשות המבצעת - סקירה משווה
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 26/6/2003 מחברת: הודיה קין
המסמך סוקר את ההסדרים הקבועים בחוקות של מדינות שונות בהקשר של פיקוח הפרלמנט על הרשות המבצעת (הן פיקוח ישיר הן פיקוח עקיף). המדינות שנסקרו: אוסטרליה, איטליה, גרמניה, דרום-אפריקה, דנמרק, לטביה, נורבגיה, צ`כיה, קנדה וקרואטיה.
הסדרת נושאים הקשורים לפרלמנט בחוקה - סקירה משווה
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 10/6/2003 מחברות: דפנה בן-פורת, הודיה קין
המסמך סוקר את הסדרת הנושאים הקשורים לפרלמנט בחוקות של המדינות : אוסטרליה, איטליה, דנמרק, דרום-אפריקה, לטביה, נורבגיה צ`כיה, קנדה וקרואטיה.
לוחמים לא-חוקיים
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 9/6/2003 מחבר: אלעד ואן גלדר
המסמך מציג את הגישות החוקיות הקיימות בנושא לוחמים לא חוקיים במשפט ההומניטרי הבינלאומי, במשפט האמריקאי לאחר אירועי ספטמבר 2001 ובמשפט הישראלי.
מינוי נשיא בית-משפט עליון – סקירה משווה
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 14/5/2003 מחברת: הודיה קין
מסמך זה סוקר את הליך מינויו של נשיא בית-המשפט העליון ונשיא בית-המשפט לחוקה במדינות שונות. הסקירה מתמקדת בגורם הממנה את הנשיא. נוסף על כך מוצגים תנאי הכשירות לכהונה ותקופת הכהונה. המדינות שנסקרו: ארה”ב, אנגליה, קנדה, ניו-זילנד, דרום-אפריקה, ספרד, אוסטריה.
חופש הביטוי – סוגיות נבחרות
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 11/5/2003 מחברת: ליאת בן-מאיר
מסמך זה מציג נקודות לדיון בשלוש סוגיות הקשורות בהיבטים שונים של חופש הביטוי: פסילת רשימות ומועמדים לכנסת, הפולמוס על איסור שידורים פורנוגרפיים והצנזורה העצמית שהתקשורת מפעילה, בעיקר בעתות משבר או מלחמה. המסמך סוקר את הטיעונים הקשורים בחופש הביטוי בקליפת אגוז, ובתוך כך מביא דוגמאות מן העת האחרונה בכל סוגיה.
חילופי גברי בעת חילופי השלטון בישראל ובארצות-הברית
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 15/4/2003 מחברות: ליאת בן-מאיר, הודיה קין
מסמך זה, שהוכן לבקשת חה”כ גלעד ארדן, סוקר את המצב הקיים בארצות-הברית בסוגיית המינויים הנשיאותיים Presidential Appointments)) הנעשים בעת חילופי השלטון וכן את המצב הקיים בישראל בסוגיית המינויים-מטעם.
סיכום דוחות מבקר המדינה 51, 52 ו-53א` והמעקב אחר הממצאים
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 1/3/2003 מחבר: משה ברדה
מסמך זה, שהוכן לבקשתה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה, מציג סיכומים לדוחות מבקר המדינה 51, 52 ו-53א, וכן מעקבים על דוחות אלה שהופיעו בהערות ראש הממשלה לדוחות מבקר המדינה. דוחות מבקר המדינה האמורים מתייחסים לשנים 2000 עד 2002.
הסדרי חקיקה שמטרתם מאבק במימון טרור
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 24/2/2003 מחברות: דפנה בן-פורת, הודיה קין
המסמך מתמקד בחקיקת המדינות ארה”ב, בריטניה, קנדה, אוסטרליה וניו-זילנד בנוגע להגדרת עבירות מימון טרור, הכרזה ורישום ישויות כישויות טרור, הקפאת נכסי טרור וחובת דיווח המוטלת על מוסדות פיננסיים ואחרים.
חקיקה בנושא המתות חסד באנגליה, הולנד, קנדה, גרמניה וארה”ב
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 16/1/2003 מחברים: רוניה בריטברד, דן להב
סקירת חקיקה קיימת באנגליה, הולנד, קנדה, גרמניה וארה”ב בתחום המתות החסד.
התקנת תקנות מכוח חוקים שקיבלה הכנסת ה-15
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 31/12/2002 מחברת: דפנה בן-פורת
המסמך מציג תמונת מצב של ביצוע חובת התקנת התקנות על-ידי מחוקק המשנה, שמקורה בחקיקה שקיבלה הכנסת ה-15. המסמך כולל את סקירת הנתונים שעלו בבדיקה וכן טבלאות מסכמות, לרבות פירוט של סטטוס הטיפול בכל אחת מהתקנות שטרם הותקנו.
סמכות הרשות המחוקקת לדרוש מידע והחובה למסור לה מידע אמת - מבט משווה
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 15/12/2002 מחברת: דפנה בן-פורת
בדיקת סמכות מליאת הכנסת וגופי הכנסת השונים לדרוש מידע מאת גופים ציבוריים או פרטיים והחובה של גופים אלה למסור את המידע. סנקציות בשל אי מסירת מידע ומסירת מידע שיקרי.
חילוט בחקיקה העוסקת במאבק בארגוני פשיעה וטרור- משפט משווה
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 28/11/2002 מחברות: דפנה בן-פורת, הודיה קין
מסמך זה הוכן לבקשתה של עו”ד סיגל קוגוט, היועצת המשפטית של ועדת החוקה, חוק ומשפט. עניינו בהצגת עיקרי ההסדרים הנוגעים לחילוט בחקיקה העוסקת בארגוני פשיעה וטרור במדינות ארה”ב, קנדה, אנגליה, ניו-זילנד ואוסטרליה.
הצבעת אזרחים מחוץ למדינתם
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 17/9/2002 מחברת: ליאת בן-מאיר
מסמך זה הוכן לבקשת ועדת החוקה, חוק ומשפט, והוא מציג מידע בדבר היקף הזכות לבחור במדינות שונות, בהקשר של הצבעת אזרחים מחוץ למדינתם. המידע ערוך בשלוש טבלאות, המציגות רשימת מדינות בהן קיימת זכות לאזרחים להצביע מחוץ למדינתם (ואופן ההצבעה).
הגבלות על דרישת מידע מאזרחים על ידי גופים ציבוריים
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 3/9/2002 מחברת: הודיה קין
מסמך זה סוקר חקיקה זרה המטילה הגבלות על דרישת מידע מאזרחים על ידי גופים ציבוריים.המסמך מציג את ההגבלות על אופן דרישת המידע והיקף המידע שניתן לדרוש, הגבלות על העברת מידע בין גופים ציבוריים ובחינת קיומו של גוף האמון על אכיפת הוראות החוק .
איסורים על השתתפות בחרם ועל קריאה להטלת חרם על מדינות – סקירה משווה
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 10/6/2002 מחברת: ליאת בן-מאיר
מסמך זה הוכן לבקשת חה”כ יובל שטייניץ, והוא סוקר חקיקה זרה בארה”ב, קנדה, צרפת, גרמניה והולנד המתמודדת עם תופעת החרמים הבינלאומיים. המסמך מתמקד בחקיקה האוסרת על השתתפות בחרם בינלאומי, מחד, ובחקיקה האוסרת על קריאה להטלת חרם, מאידך.
בית-הדין הפלילי הבינלאומי הקבוע
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 7/6/2002 מחבר: דן להב
מסמך זה מהווה נייר רקע לדיון ראשוני בוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת בנושא בית-הדין הבינלאומי הקבוע, לקראת תחילת פעולתו ב- 1 ביולי 2002. המסמך מבקש להציג בפני המחוקקים מאפיינים בולטים של בית-הדין אשר עשויים להשליך הן על מדינת ישראל כמדינה והן על אזרחים
שלילת הכנסות שמפיק העבריין מפרסום העבירה שביצע - הסדרי הדין האמריקאי והאנגלי
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 12/5/2002 מחבר: דן להב
במסמך זה מוצגת חקיקה אנגלית ואמריקאית שעניינה שלילת הכנסות עבריין שמקורן בתשלומים שקיבל בגין פרסום מעשה העבירה בספרות, בקולנוע, בראיונות תקשורתיים וכיו”ב.
זכויות סבים וסבתות כלפי נכדיהם
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 6/5/2002 מחברת: איילת ברק-מדינה
מסמך זה בוחן את מעמדם של סבים וסבתות כלפי נכדיהם בחוק הישראלי, ועורך סקירה השוואתית של חקיקה בארה”ב, קנדה, צרפת, נורביה ואוסטרליה בנוגע לזכויות סבים וסבתות כלפי נכדיהם.
זיהום מי הים - חקיקה ואכיפה
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 22/4/2002 מחברת: מיכל כספי
רצועת חוף הים התיכון של מדינת ישראל משתרעת לאורך של כ-190 ק”מ, מהגבול הבינלאומי עם לבנון ועד רצועת עזה בדרום. חוף הים הוא אחד ממשאבי הטבע החשובים של המדינה. מבנהו הגיאולוגי והמורפולוגי המשתנה יצר מגוון רחב של בתי גידול, עשירים בחי וצומח.
הגבלות ואיסורים על פרסום סקרים בתקופת בחירות
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 25/2/2002 מחבר: דן להב
סקירת הסדרים הנוגעים למגבלות על פרסום סקרים בתקופת הבחירות הכלליות במספר מדינות בעולם.
פקודת התעבורה - הגבלת זמן משלוח דוחות מצולמים - סקירה השוואתית
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 17/2/2002 מחברת: יהודית גלילי
המסמך כולל בחינה של הזמן הקבוע בחוקי התעבורה לשמלוח דוח על עבירת תנועה מצולמת בכמה מדינות בעולם. במרבית המדינות שנבחנו הזמן המוגדר הוא 14 עד 21 ימים ממועד ביצוע העבירה לכאורה.
מדיניות סגירת תיקים בפרקליטות ובתביעה המשטרתית
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 6/2/2002 מחבר: דן להב
סקירת ההנחיות הנהוגות על-ידי פרקליטות המדינה והתביעה המשטרתית ביחס לסגירת תיקים פליליים וממצאי מבקר המדינה בנושא.
פרסום תמונות נעדרים על מוצרים הנמכרים לציבור הרחב
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 1/2/2002 מחבר: דן להב
המסמך סוקר הסדרים בארה”ב ובאנגליה בעניין פרסום תמונות של נעדרים על גבי קרטוני חלב ומוצרים אחרים.
יחס המערכת המשפטית בישראל לקבוצות שונות באוכלוסיה
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 28/1/2002 מחבר: דן להב
הצגת מחקרים שבחנו קיומן של תופעות אי-שוויון במערכת המשפטית בישראל. במסגרת זו מוצגים מחקרים בשלושה תחומים: היחס לערבים, היחס לנאשמים בלתי-מיוצגים והיחס כלפי נשים.
המאבק הבינלאומי בטרור בעקבות אירועי הטרור שארעו בספטמבר 2001 והשפעתו על זכויות האדם
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 17/1/2002 מחברים: דן להב, דנה נויפלד
המסמך מרכז מידע בנוגע לנושא טרור ומניעתו בהחלטות האו”ם, בחקיקה האמריקאית ובפרסומים שונים, לאחר אירועי ה- 11 בספטמבר 2001.
האזנות סתר - מחקר משווה
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 17/12/2001 מחבר: דורון אהרן
מסמך זה הוכן לבקשתו של חבר הכנסת אופיר פינס. המסמך סוקר את הסדרי החקיקה בנושא האזנות סתר במדינות: אנגליה, אוסטרליה, ארה”ב, צרפת וספרד. מן הנתונים עולה כי מספר האשרות להאזנות סתר בישראל גבוה משמעותית בהתחשב בגודל אוכלוסיית מדינת ישראל וביחס למדינות אחרות.
קרן ג`נראלי
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 16/12/2001 מחבר: משה ברדה
מסמך זה מציג פרטים לגבי קרן ג`נראלי שהינה הקדש ציבורי, ומעניקה תשלומים לניצולי שואה. במסמך מוצגות עמדות שונות לגבי סוגיית החלת ביקורתו של מבקר המדינה על קרן זו, כפי שביקש העומד בראשה.
הצעת חוק יסוד: זכויות חברתיות
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 10/12/2001 מחבר: אלעד ואן גלדר
במסמך סקירה של אמנות בינלאומית עליהם חתומה ישראל בנושא זכויות חברתיות וכן סקירה של זכויות חברתיות המעוגנות בחוקה או בחקיקה במדינות שונות.
מינוי שופטים – מחקר השוואתי
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 5/12/2001 מחברת: שרה צוובנר
מסמך זה סוקר את הליך מינוי שופטים בישראל, בצירוף המלצות לשינוי סדרים אלו, שניתנו על ידי הוועדה לסדרי הבחירה של שופטים וגורמים שונים. בנוסף, מצורפים למסמך שני מחקרים השוואתיים שנעשו על ידי משרד המשפטים – היחידה להסכמים בינ”ל ותביעות בינ”ל, וביטאון ”תכלת”
החשת הליכים משפטיים נגד חשודים המעורבים בעבירות נגד ילדים
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 4/12/2001 מחברת: איילת ברק-מדינה
מסמך זה נכתב בעקבות פניית נציגי איגוד העובדים הסוציאליים בנוגע להתמשכות הליכים משפטיים הקשורים לילדים כקרבנות עבירה, ודיון שנערך בוועדה לקידום מעמד הילד בנושא זה. המסמך מציג שלוש נקודות עיכוב מרכזיות במהלך הטיפול בתיקים בהם מעורבים ילדים נפגעי עבירה
ריכוז חקיקה בנושאי תרבות ואומנות
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 4/12/2001 מחברת: יהודית גלילי
המסמך כולל סקירה של החקיקה הקיימת בנושאי תרבות, שימור תרבות, ומימון פעולות תרבות.
הגבלות על כהונת שופטים המצויים ביחסי קרבה משפחתית
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 4/12/2001 מחבר: דן להב
סקירת המצב החוקי בשאלת כהונתם של קרובי משפחה כשופטים.
ערעור התביעה הכללית על זיכוי נאשמים בעבירות פליליות - מבט בינלאומי
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 21/11/2001 מחבר: דן להב
המסמך בודק האם קיימות מדינות הקובעות איסור על התביעה הציבורית (משטרה, פרקליטות וכו`) מלהגיש ערעור על הכרעות דין מזכות, בדגש על עבירות מסוג חטא ועוון (עבירות אשר העונש הקבוע בצידן אינו עולה על 3 שנים).
אי אכיפת חוקים
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 31/10/2001 מחבר: אלעד ואן גלדר
מסמך זה מתאר את תופעת אי אכיפת החוקים בישראל. המסמך מציג דוגמאות לחוקים שונים אשר אינם נאכפים ואת הסיבות לאי אכיפה.
הצגת נשים כאובייקט מיני בפרסומות בנורווגיה - ההסדר החוקתי
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 24/9/2001 מחבר: דותן רוסו
מטרת המסמך הינה להציג את הוראות הדין הנורווגי החלות על אופן הצגת נשים בפרסומות. המסמך מכיל את ההסדר החקיקתי הנוהג בנורווגיה, מהותם וסמכויותיהם של רשויות אכיפה של הוראות החוק, חובת הסיוע לרשויות אלו המוטלת על גורמים שונים, ואמצעי הענשה בגין הפרות של הוראות החוק.
חלופות לשירות צבאי בשוויץ
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 12/9/2001 מחבר: דותן רוסו
המסמך דן בשירות צבאי וחלופותיו במדינות אירופה (באופן כללי ותמציתי), שירות צבאי בשוויץ: מקורות נורמטיביים, חובת גיוס ומשך השירות,פטור מחובת גיוס, חלופות לשירות צבאי בשוויץ (שירות אזרחי, תשלום קנס כחלופה לשירות צבאי או אזרחי).
נתונים אודות בתי-סוהר במדינת ישראל
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 30/8/2001 מחבר: דותן רוסו
מסמך זה מכיל מספר נתונים אודות: בתי-סוהר שנפתחו ונסגרו בישראל בחמש השנים האחרונות, תקציב שירות בתי-הסוהר, מספר מתקני כליאה קיימים, מהו תקן הכליאה, מיהו הגורם המוסמך לאשר פתיחה וסגירה של מתקני כליאה צבאיים.
אכיפת תשלום שכר מינימום
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 6/8/2001 מחבר: דותן רוסו
מסמך זה מכיל מידע אודות הוראות חוק שכר מינימים, המקורות הנורמטיביים לעניין אכיפת תשלום שכר מינימום, אמצעי ענישה כנגד מפרי החוק, ומדיניות אכיפה כללית.
גופים לחקירות שוטרים בארץ ובעולם
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 16/7/2001 מחברים: שרון בוחניק, ורד ישולה
מסמך זה, בהתאם לבקשת חה”כ עזמי בשארה, בוחן את הגופים לחקירת שוטרים בארה”ב, בריטניה, קנדה, גרמניה, צרפת וישראל. מסמך זה מציג תמונת מבט השוואתית על מערך חקירות השוטרים במדינות שנסקרו, תוך הצגת הליקויים במבנה ובאופי פעילותם היוצרים קושי באיסוף ראיות, תיאום עדויות בין שוטרים וכו`.
הצעת חוק תיקון חוק בתי המשפט שינוי מונחים: מ”פישור” ל”גישור”
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 16/7/2001 מחברת: ורד ישולה
במסמך זה נבחנת ההודעה מטעם הממשלה לתיקון הוראות לעניין גישור המוסדר בחוק הישראלי בסעיף 79ג לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ”ד - 1984.
סמכויותיה של ועדת-חקירה פרלמנטרית
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 5/7/2001 מחברים: שחר גולדמן, דן להב
סקירת סמכויותיה שו ועדת חקירה פרלמנטרית בישראל ובכמה מדינות בעולם.
הפסקת כהונת חבר פרלמנט
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 20/6/2001 מחברת: יהודית גלילי
המסמך כולל סקירה של תנאי הפסקת כהונה של חבר פרלמנט במספר מדינות בעולם. הקריטריונים להשוואה: הסמכות להחליט על הפסקת כהונה, הפסקת כהונה ותנאי כשירות להיבחרות, הפסקת כהונה והרשעה פלילית.
קנסות על עבירות תעבורה
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 10/6/2001 מחבר: מוחמד סייד-אחמד
מסמך זה סוקר בקצרה את ההשלכות הכלכליות הנגזרות מהצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס` 31) (עבירות של ברירת משפט), התשס”א-2001. על פי הצעת החוק החדשה יופחת היקף הקנסות ותוספות הפיגורים המוטלים על מי שלא משלם במועד הקבוע לתשלום הקנס. המסמך בוחן את האלמנטים ה”הרתעתיים” והכלכליים הנובעים מהצעת החוק.
הצ”ח שמאי מקרקעין, התשנ”ח - 1997 השכלה נדרשת - שאלת האקדמיזציה
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 2/6/2001 מחבר: דן להב
מסמך רקע לקראת דיון ועדת החוקה, חוק ומשפט בהצעת חוק שמאי מקרקעין, התשנ”ח – 1997 שהתקיים ביום 5 ביוני, 2001. המסמך עוסק בסוגיית האקדמיזציה של מקצוע שמאות מקרקעין לאור הצעת החוק דנן, המלצותיה של הוועדה לבחינת יישום חוק שמאי מקרקעין התשכ”ב – 1962 (ועדת רייכמן)
הצ”ח שמאי מקרקעין, התשנ”ח - 1997
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 2/6/2001 מחבר: דן להב
מסמך רקע לקראת דיון ועדת החוקה, חוק ומשפט בהצעת חוק שמאי מקרקעין, התשנ”ח – 1997 שהתקיים ביום 5 ביוני, 2001. המסמך מנתח את הצעת החוק האמורה לאור המלצותיה של הוועדה לבחינת יישום חוק שמאי מקרקעין התשכ”ב – 1962 (ועדת רייכמן) ודיון שהתקיים בועדת המשנה של ועדת החוקה, חוק ומשפט לעניין הצעת חוק זו ביום 2 במרץ 2000. להשלמה, ר` מסמך הממ”מ בעניין אקדמיזציה של מקצוע שמאות המקרקעין.
הצעת חוק העונשין (תיקון-סייג לידיעה סודית), התש”ס - 1999
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 11/5/2001 מחבר: דן להב
מסמך זה עוסק בשינוי הגדרת עבירת הריגול.
אמנות בינלאומיות בנושא שלום וביטחון בינלאומי עליהם חתומה ישראל
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 20/3/2001 מחבר: עוגן גולדמן
מסמך זה מציג רקע על המערכת הבינלאומית והמשפט הבינלאומי וכמו כן סוקר את האמנות הבינלאומיות בנושא ביטחון בינלאומי עליהן חתומה ישראל.
חקיקה פרטית בפרלמנטים בעולם
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 12/9/2000 מחברת: שרה צוובנר
מסמך זה עורך מחקר השוואתי בנושא החקיקה הפרטית בפרלמנטים בעולם (ישראל, יפן, ארה”ב, קנדה, דרא”פ, צרפת, בריטניה, הולנד, גרמניה, בלגיה, איטליה, ספרד, פולין, רוסיה, הונגריה, אוסטריה וצ`כיה). המסמך מציג את הליך החקיקה הפרטית בפרלמנטים השונים, מקור היוזמה והדרך להציע הצעת חוק פרטית, כמו גם נתונים סטטיסטיים של חקיקה פרטית בכל אחת מהמדינות והגבלות שישנן על הצעות חוק פרטיות.

סמל המדינה - מנורה ועלי זית
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: mmm@knesset.gov.il
© 2015 כל הזכויות שמורות, מדינת ישראל-הכנסת או לצדדים שלישיים כמפורט בקישור