חקיקה
 

חקיקת משנה

קובץ התקנות

מס'חוברת תאריך
פרסום
קובץ
להורדה

6868
תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה), התש"ע-2010 810
תקנות הביטוח הלאומי (הגשת תביעה לגמלה ואופן תשלומה) (תיקון), התש"ע-2010 816
תקנות הביטוח הלאומי (בנות בשירות לאומי בהתנדבות) (תיקון), התש"ע-2010 817
הודעת התעבורה (אגרות), התש"ע-2010 817

14/2/2010

6867
תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010 774
תקנות חובת המכרזים (הוראת שעה) (תיקון), התש"ע-2010 800
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (העלאת מחירי אשפוז ושירותים אמבולטוריים), התש"ע-2010 800
אכרזת העיריות (שינוי תחום עיריית אור יהודה), התש"ע-2010 801
אכרזה על עיריית בת ים (תיקון), התש"ע-2010 802
אכרזת העיריות (שינוי תחום עיריית רמלה), התש"ע-2010 803
אכרזת העיריות (שינוי תחום עיריית רחובות), התש"ע-2010 804
אכרזת על עיריית בני ברק (תיקון), התש"ע-2010 805
צו המועצות המקומיות (ב) (סביון, תיקון), התש"ע-2010 806
צו המועצות המקומיות (מועצה מקומית תעשייתית רמת חובב) (תיקון), התש"ע-2010 807
הודעת עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (שיעור ניכויים מהשכר בעד
מגורים הולמים), התש"ע-2010 807
הודעת עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (שיעור ניכוי מהשכר בעד דמי
ביטוח רפואי), התש"ע-2010 808

11/2/2010

6866
תקנות זכות יוצרים (ביצוע פומבי במוסדות חינוך), התש"ע-2010 758
תקנות התכנון והבניה (סדרי דין בבקשות לעניין צו הריסה מינהלי), התש"ע-2010 759
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (מנשה, תיקון), התש"ע-2010 763
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (גן רווה, תיקון), התש"ע-2010 764
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (גדרות, תיקון), התש"ע-2010 7
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (מטה יהודה, תיקון), התש"ע-2010 769
צו התכנון והבניה (ראשון לציון), התש"ע-2010 770
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע רכס ראש הנקרה
הרחבה, לפי תכנית מס' ג/13225), התש"ע-2010 770
הרחבה, לפי תכנית מס' ג/13225), התש"ע-2010 770
הרחבה, לפי תכנית מס' ג/13225), התש"ע-2010 770
הרחבה, לפי תכנית מס' ג/13225), התש"ע-2010 770
הרחבה, לפי תכנית מס' ג/13225), התש"ע-2010 770
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע מסיל עסניה, לפי תכנית מס' ג/14752), התש"ע-2010 771
אכרזת התקנים (תקן רשמי), התש"ע-2010 772
הודעת שירות התעסוקה (תשלומים ממבקש עבודה בקשר לתיווך עבודה), התש"ע-2010 772
הודעת ההגבלים העסקיים (אגרות), התש"ע-2010 772

9/2/2010

6865
תקנות החברות (הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית) (תיקון), התש"ע-2010 742
תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), התש"ע-2010 743
צו נכי המלחמה בנאצים (שינוי שיעור התגמולים), התש"ע-2010 745
צו נכי רדיפות הנאצים (שינוי שיעור התגמולים), התש"ע-2010 745
תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי) (תיקון), התש"ע-2010 746
תקנות התעבורה (תיקון והוראת שעה), התש"ע-2010 746
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לרכב מיובא) (ביטול), התש"ע-2010 747
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שכר בעד שימוש ברכב עודף) (ביטול), התש"ע-2010 747
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירותים בני פיקוח בנמל התעופה בן–גוריון) (ביטול), התש"ע-2010 748
אכרזת העיריות (מודיעין-מכבים-רעות), התש"ע-2010 748
אכרזת העיריות (שינוי תחום עיריית אשדוד), התש"ע-2010 750
אכרזת העיריות (שינוי תחום עיריית פתח תקוה), התש"ע-2010 751
אכרזת העיריות (עיריית גבעת שמואל) (תיקון), התש"ע-2010 753
אכרזת העיריות (שינוי תחום עיריית תל–אביב-יפו) (תיקון), התש"ע-2010 754
צו המועצות המקומיות (ב) (אליכין, תיקון), התש"ע-2010 754
צו המועצות המקומיות (ב) (כפר ברא, תיקון), התש"ע-2010 755
צו המועצות המקומיות (ב) (קרית עקרון, תיקון), התש"ע-2010 755
כללי שירות המדינה (מינויים) (סייגים בקרבה משפחתית) (תיקון), התש"ע-2010 756

4/2/2010

6864
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תנאי חוזה לביטוח חובה של רכב מנועי), התש"ע-2010 718
כללי לשכת עורכי הדין (מינוי פרקליטים ליד ועדות האתיקה והפסקת כהונתם), התש"ע-2010 737
הודעת מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (מס רכישה) (עדכון סכום), התש"ע-2010 739
הודעת מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיאום סכומים כשהמחיר מושפע מתוספת בנייה), התש"ע-2010 739
הודעת מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (מס רכישה) (תיאום סכומי שווי מקרקעין), התש"ע-2010 739
הודעת מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיאום סכומי מס רכישה), התש"ע-2010 740
הודעת מס הכנסה (סכומי עיצום כספי לעניין דוח מקוון), התש"ע-2010 740

1/2/2010

6863
צו בתי המשפט (הקמת בתי משפט שלום ואזור שיפוטם) (תיקון), התש"ע-2010 710

תקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין) (תיקון), התש"ע-2010 710
תקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון למסלול מירוץ קבוע), התש"ע-2010 710
הודעת משכורת נשיא המדינה, התש"ע-2010 716
הודעת שכר חברי הכנסת (הענקות ותשלומים), התש"ע-2010 716

1/2/2010

6862
תקנות הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (כספים) (תיקון), התש"ע-2010 702
תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תמלוגים) (תיקון), התש"ע-2010 706

27/1/2010

6861
תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע-2010 662
תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים) (תיקון מס' 2), התש"ע-2010 676
תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה) (תיקון), התש"ע-2010 687
תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה) (תיקון), התש"ע-2010 689
תקנות ניירות ערך (הצגת פעולות בין תאגיד לבין בעל שליטה בו בדוחות כספיים) (תיקון), התש"ע-2010 691
תקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף - מבנה וצורה) (תיקון), התש"ע-2010 692
צו מס הכנסה (מניעת כפל מס) (טיוואן), התש"ע-2010 698
צו מס הכנסה (מניעת כפל מס) (אסטוניה), התש"ע-2010 698
צו מס הכנסה (מניעת כפל מס) (וייטנאם), התש"ע-2010 699
תקנות זכויות הסטודנט (הצמדת דמי רישום), התש"ע-2010 699
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ביטול צווי הצגת מחיר דלק ושכר בעד שירות תדלוק), התש"ע-2010 699

25/1/2010

6860
תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים לקבלת רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת), התש"ע-2010 646
כללי החברות הממשלתיות (מינוי רואי חשבון ושכרם) (תיקון), התש"ע-2010 660

25/1/2010

6859
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (רכישה ומכירה של ניירות ערך) (תיקון), התש"ע-2010 642
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (קופת גמל בניהול אישי) (תיקון), התש"ע-2010 642
תקנות הדרכונים (הוראת שעה), התש"ע-2010 642
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (אגרות מורשי נגישות), התש"ע-2010 643
צו התכנון והבניה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה), התש"ע-2010 643
הודעת שירותי הובלה (אגרות), התש"ע-2010 644

20/1/2010

6858
הודעת הקרינה הבלתי מייננת, התש"ע-2010 638
הודעת החברות (עדכון עיצום כספי), התש"ע-2010 640
הודעת דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם (שירות אזרחי) (עדכון סכומים), התש"ע-2010 640

14/1/2010

6857
צו איסור הלבנת הון (שינוי התוספת הראשונה לחוק), התש"ע-2010 634
תקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט) (תיקון), התש"ע-2010 634
תקנות הביטוח הלאומי (רישום) (תיקון) (תיקון), התש"ע-2010 635
תקנות ההתגוננות האזרחית (ערכות מגן) (תיקון), התש"ע-2010 635

14/1/2010

6856
צו בתי הדין הדתיים הדרוזיים (קביעת מקום מושבם), התש"ע-2010 626
תקנות מידע גנטי (תעריף מרבי לבדיקה גנטית לקשרי משפחה), התש"ע-2010 626
תקנות הביטוח הלאומי (מועד להגשת ערעור על החלטות מסוימות) (תיקון), התש"ע-2010 627
תקנות הביטוח הלאומי (מועדים להגשת תובענות) (תיקון), התש"ע-2010 628
תקנות הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות דלית אל כרמל ועוספיה) (הוראת שעה), התש"ע-2010 628
תקנות הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות מג'ד אל כרום, דיר אל אסד ובענה) (הוראת שעה), התש"ע-2010 630

13/1/2010

6855
צו לעידוד השקעות הון (קביעת התחומים של אזורי פיתוח) (תיקון), התש"ע-2010 618
צו ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו–2010) (דחיית מועד) (מס' 3), התש"ע-2010 618
צו להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (שינוי התוספת השניה לחוק), התש"ע-2010 618
הודעת הנוטריונים (שכר שירותים בנציגויות בחוץ לארץ), התש"ע-2010 619
הודעת מס ערך מוסף (תיאום ועדכון סכומים), התש"ע-2010 620
הודעת מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות) (תיאום סכום), התש"ע-2010 620
הודעת האפוטרופוס הכללי (שכר), התש"ע-2010 621
הודעת הסניגוריה הציבורית (שכר טרחה לסניגורים ציבוריים), התש"ע-2010 622
הודעת הסניגוריה הציבורית, התש"ע-2010 623
הודעת הסניגוריה הציבורית (חובת תשלום של זכאים לייצוג), התש"ע-2010 624

11/1/2010

6854
צו התכנון והבניה (הארכת תוקף הכרזה על מתחמים להתחדשות עירונית), התש"ע-2010 602
תקנות ההוצאה לפועל (תיקון), התש"ע-2010 602
תקנות סדר הדין הפלילי (תיקון), התש"ע-2010 603
תקנות הנמלים (השלכת אשפה מכלי שיט), התש"ע-2010 604
תקנות התעבורה (תיקון מס' 4), התש"ע-2010 614
תקנות התעבורה (תיקון מס' 5), התש"ע-2010 614
תקנות הביטוח הלאומי (הארכת התקופה המרבית לדמי אבטלה) (הוראת שעה), התש"ע-2010 615
תקנות מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) (מועצת הזיתים) (תיקון מס' 2), התש"ע-2010 616

7/1/2010

6853
תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון מס' 2), התש"ע-2010 598
צו בתי הסוהר (שחרור מינהלי) (קביעת תקן כליאה), התש"ע-2010 598
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (ביטול תחולה), התש"ע-2010 598
הודעת סדר הדין האזרחי (עדכון התוספת השניה), התש"ע-2010 599
הודעת סדר הדין הפלילי (התאמת תשלומים לעדים), התש"ע-2010 600

5/1/2010

6852
תקנות תכנון משק החלב בישראל (קביעת היקף הייצור המקומי השנתי לשנת 2010), התש"ע-2010 590
תקנות התעבורה (איסור שימוש ברכב - מגרשי אחסנה) (הוראת שעה) (תיקון), התש"ע-2010 590
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (דמי נסיעה ברכבת) (תיקון), התש"ע-2010 590
הודעת הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (בקשה לרישיון, בחינות, התמחות ואגרות) (עדכון סכומי האגרות), התש"ע-2010 596

1/1/2010

6851
צו חסינויות וזכויות יתר (ארגונים בין–לאומיים ומשלחות מיוחדות)(תכנית שיתוף פעולה חוצה גבולות באגן הים התיכון, במסגרת מכשיר המימון האירופי לשכנות ולשותפות), התש"ע-2009 554
היתר הפיקוח על המטבע, התש"ע-2009 555
הודעת בית הדין לעבודה (אגרות), התש"ע-2009 588

31/12/2009

6850
צו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין) (הוראת שעה) (תיקון), התש"ע-2009 534
צו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים) (הוראת שעה) (תיקון), התש"ע-2009 534
צו שירות נתוני אשראי (דחיית תחילתו של תיקון מס' 3 לחוק), התש"ע-2009 534
צו התקנים (פטור ממילוי אחר דרישות תקן רשמי), התש"ע-2009 535
הודעת הדואר (הצמדת תשלומים בעד שירותי החברה), התש"ע-2009 535

31/12/2009

6849
תקנות הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד), התש"ע-2009 518
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ביטול צווים), התש"ע-2009 531
הודעת ביצוע אמנת האג (ביטול אימות מסמכי חוץ ציבוריים) (אגרות), התש"ע-2009 532

31/12/2009

6848
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה בקווי השירות באוטובוסים) (תיקון), התש"ע-2009 470
הודעת רישום שמות עסק, התש"ע-2009 516

31/12/2009

6847
כללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת מים או ביוב), התש"ע-2009 418
כללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), התש"ע-2009 442
כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון), התש"ע-2009 447
כללי המים (תעריפים למים ברשויות מקומיות) (תיקון), התש"ע-2009 458
כללי איגודי ערים (תעריפים לשירותי ביוב שמספק איגוד ערים אזור דן (ביוב)), התש"ע-2009 466
הודעת סדר הדין הפלילי (התאמת שכר טרחת סניגור) (מס' 2), התש"ע-2009 467

31/12/2009

6846
צו משק החשמל (דחיית מועדים), התש"ע-2009 402
תקנות מס הכנסה (תכנון מס החייב בדיווח) (הוראת שעה) (תיקון), התש"ע-2009 402
צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה) (תיקון), התש"ע-2009 402
צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר ביהלומים כהכנסה) (תיקון), התש"ע-2009 403
תקנות מס ערך מוסף (תכנון מס החייב בדיווח) (הוראת שעה) (תיקון), התש"ע-2009 403
כללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ) (תיקון), התש"ע-2009 404
אכרזת המסים (גבייה) (ארנונה כללית ותשלומי חובה לרשויות המקומיות) (הוראת שעה) (תיקון), התש"ע-2009 410
תקנות יישום תכנית ההתנתקות (מענק השקעה לעסק של חקלאות בשל העתקת פעילות) (תיקון), התש"ע-2009 410
תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (תיקון) (תיקון), התש"ע-2009 411
הודעת בתי הדין השרעיים (אגרות), התש"ע-2009 411
הודעת בתי הדין הדתיים הדרוזיים (אגרות), התש"ע-2009 412
הודעת הירושה (אגרות בתי הדין הדתיים), התש"ע-2009 412
הודעת בתי המשפט (אגרות), התש"ע-2009 413
הודעת בית המשפט לענייני משפחה (אגרות), התש"ע-2009 415
הודעת ההוצאה לפועל (התאמת אגרה מיוחדת), התש"ע-2009 416

31/12/2009

6845
תקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (מכירת גז על ידי בתי זיקוק וספקי גז), התש"ע-2009 386
תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב) (תיקון), התש"ע-2009 389
תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (פרטי בקשה לרישיון מיוחד) (תיקון), התש"ע-2009 393
תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי למתן שירותי בזק בין–לאומיים) (תיקון), התש"ע-2009 393
תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי ייחודי) (תיקון), התש"ע-2009 394
הודעת חתימה אלקטרונית (רישום גורם מאשר וניהולו) (עדכון אגרת רישום), התש"ע-2009 394
הודעת השותפויות (רישום אגרות), התש"ע-2009 395
הודעת רואי חשבון (אגרות), התש"ע-2009 396
הודעת המתווכים במקרקעין, התש"ע-2009 397
הודעת המדגמים, התש"ע-2009 397
הודעת ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות), התש"ע-2009 398

30/12/2009

6844
תקנות שכר מינימום (שכר מותאם לעובד עם מוגבלות בעל יכולת עבודה מופחתת) (תיקון), התש"ע-2009 362
צו זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים (הוראת שעה) (שינוי התוספת הראשונה לחוק), התש"ע-2009 364
צו שירות המדינה (גמלאות) (תוספות לקצבה), התש"ע-2009 364
תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 2), התש"ע-2009 365
תקנות בריאות העם (מכשירים רפואיים מיוחדים) (תיקון), התש"ע-2009 366
צו הסדרת מקומות רחצה (מקומות רחצה אסורים ומוכרזים בים התיכון, בים כנרת, בנהר הירדן, בים המלח ובים סוף) (תיקון), התש"ע-2009 366
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 31 מבואות ערד-ערד; צומת אזור תעשייה ערד דרומי; צומת קנאים; צומת ערד), התש"ע-2009 380
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 395: צובה-עין כרם (קטע מצומת הסטף הר איתן-לצומת כרם); צומת הר איתן-סטף; צומת הכניסה לפארק; צומת הכניסה למחנה הצבאי; צומת הכניסה לבית הספר החקלאי עין כרם; צומת כרם), התשס"ט-2009 381
הודעת ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף), התש"ע-2009 382
הודעת ניירות ערך (אגרת טיפול בהקצאת ניירות ערך בחברה רשומה שהוצעו שלא לציבור), התש"ע-2009 383
הודעת ניירות ערך (אגרה שנתית), התש"ע-2009 383
הודעת ניירות ערך (חיתום) (אגרות ופיקדון), התש"ע-2009 384
הודעת ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני), התש"ע-2009 384

29/12/2009

6843
תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2010), התש"ע-2009 338
הודעת המקרקעין (אגרות), התש"ע-2009 341
הודעת הסיוע המשפטי, התש"ע-2009 347
הודעת הפטנטים (נוהלי הלשכה, סדרי דין, מסמכים ואגרות), התש"ע-2009 350
הודעת הפטנטים (הארכת תקופת הגנה - סדרי דין בבקשה לצו, בהתנגדות לצו ובבקשה לביטול) (שינוי סכומים), התש"ע-2009 351
הודעת הנוטריונים (אגרות נוטריון), התש"ע-2009 352
הודעת הנוטריונים (שכר שירותים), התש"ע-2009 353
הודעת הגנת הפרטיות (אגרות), התש"ע-2009 356
הודעת שמאי מקרקעין, התש"ע-2009 357
הודעת חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אגרות רישיון), התש"ע-2009 357
הודעת הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (אגרה שנתית לחברה מנהלת), התש"ע-2009 358
הודעת הדואר (אגרות בעד היתר), התש"ע-2009 358
הודעת הסדרת הפיקוח על כלבים (עדכון אגרות), התש"ע-2009 359
הודעת הסדרת הפיקוח על כלבים (עדכון אגרות) (מס' 2), התש"ע-2009 359
הודעת הירושה (אגרות הרשם לענייני ירושה), התש"ע-2009 359
הודעת הירושה (אגרות הרשם לענייני ירושה) (מס' 2), התש"ע-2009 360

29/12/2009

6842
תקנות החברות הממשלתיות (כללים לעריכת דוחות כספיים של חברת החשמל לישראל בע"מ) (הוראת שעה) (תיקון), התש"ע-2009 336
תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (הוראת שעה), התש"ע-2009 336

27/12/2009

6841
תקנות ההוצאה לפועל (הוראת שעה), התש"ע-2009 316
תקנות הפטנטים (נוהל הלשכה, סדרי דין, מסמכים ואגרות) (תיקון), התש"ע-2009 318
צו עזרה משפטית בין מדינות (תיקון התוספת השניה לחוק), התש"ע-2009 319
תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) (תיקון), התש"ע-2009 319
הודעת מרשם האוכלוסין (סדרי רישום), התש"ע-2009 334

24/12/2009

6840
הודעת הכניסה לישראל, התש"ע-2009 300
הודעת האזרחות, התש"ע-2009 301
הודעת השמות, התש"ע-2009 302
הודעת הספנות (כלי שיט) (בנייה ורכישה של כלי שיט ומשכנתאות עליהם) (אגרות), התש"ע-2009 303
הודעת הספנות (ימאים) (אגרות), התש"ע-2009 304
הודעת הספנות (כלי שיט) (מדידת תפוסתם של כלי שיט) (אגרות), התש"ע-2009 305
הודעת הספנות (ימאים) (משיטי כלי שיט קטנים) (אגרות), התש"ע-2009 305
הודעת הספנות (כלי שיט) (רישום וסימון) (אגרות), התש"ע-2009 306
הודעת הנמלים (אגרות שירותי ספנות) (אגרות), התש"ע-2009 307
הודעת הנמלים (רישיונות כניסה לנמל) (אגרות), התש"ע-2009 308
הודעת הנמלים (יומן רשמי לכלי שיט) (אגרות), התש"ע-2009 309
הודעת הנמלים (בטיחות השיט) (אגרות), התש"ע-2009 309
הודעת החברות (אגרות), התש"ע-2009 312
הודעת העמותות (אגרות), התש"ע-2009 313
הודעת החברות (שינויים בשכר כונסי נכסים ומפרקים), התש"ע-2009 314

24/12/2009

6839
תקנות חינוך ממלכתי (מוסדות מוכרים) (תיקון), התש"ע-2009 296
צו הסכמים קיבוציים (הארכת תחולתו של פטור לגבי עובדים מסוימים), התש"ע-2009 296
צו התכנון והבניה (חבל אשר), התש"ע-2009 297
צו התכנון והבניה (נהריה), התש"ע-2009 297
כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (עמלות) (תיקון), התש"ע-2009 298
הודעת הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (אגרה שנתית לחברה מנהלת), התש"ע-2009 298
הודעת הגנת הדייר [נוסח משולב] (העלאת שיעור מרבי של דמי השכירות לבתי עסק), התש"ע-2009 298

22/12/2009

6838
תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (קביעת אגרות בעד פעולות ושירותים), התש"ע-2009 280
צו בריאות העם (שינוי התוספת השניה לפקודה - רשימת מחלות מידבקות) (הוראת שעה) (תיקון), התש"ע-2009 280
הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (תיקון), התש"ע-2009 281
הודעת הטלגרף האלחוטי (אגרות), התש"ע-2009 284

21/12/2009

6837
תקנות מס ערך מוסף (תיקון), התש"ע-2009 276
תקנות מס ערך מוסף (הוראת שעה) (תיקון), התש"ע-2009 276
תקנות שירותי הדת היהודיים (ניהול מועצות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התש"ע-2009 276
תקנות הגנת הצומח (מניעת חדירה של נגעים לאזור הערבה), התש"ע-2009 277

17/12/2009

6836
תקנות מעונות יום שיקומיים (כללים להכרה במכון להתפתחות הילד), התש"ע-2009 260
תקנות מקורות אנרגיה (צריכת אנרגיה מרבית למכשיר חשמל ביתי), התש"ע-2009 264
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון), התש"ע-2009 266
תקנות כביש אגרה (כביש ארצי לישראל) (אכיפת תשלומים) (תיקון), התש"ע-2009 267
תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (שיעורי פחת) (תיקון מס' 3), התשמ"ט-1989 (תיקון), התש"ע-2009 268
תקנות רופאי שיניים (אישור תואר מומחה ובחינות) (תיקון), התש"ע-2009 268
תקנות הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (הכשרה מעשית), התש"ע-2009 269
תקנות הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (נושאי בחינות), התש"ע-2009 270
צו הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (הארכת תקופת תוקף של תעודה זמנית), התש"ע-2009 271
תקנות הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (סדרי בחינות), התש"ע-2009 271
הודעת התקשורת (בזק ושידורים) (אגרה בעד מתן רישיון מיוחד), התש"ע-2009 274
החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (חברי הכנסת ושאיריהם) (תיקון) (תיקון), התש"ע-2009 274

16/12/2009

6835
צו התכנון והבניה (חולון), התש"ע-2009 236
צו התכנון והבניה (אור יהודה-אזור), התש"ע-2009 236
צו התכנון והבניה (ראשון לציון), התש"ע-2009 237
צו התכנון והבניה (עירון), התש"ע-2009 237
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (עמק חפר, תיקון), התש"ע-2009 238
אכרזת העיריות (שינוי תחום עיריית ראשון לציון), התש"ע-2009 251
אכרזת העיריות (עיריית ראש העין) (תיקון), התש"ע-2009 252
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (באר טוביה), התש"ע-2009 253
צו המועצות המקומיות (ב) (כוכב יאיר, תיקון), התש"ע-2009 254
צו המועצות המקומיות (ב) (שהם, תיקון), התש"ע-2009 254
אכרזת העיריות (עיריית אלעד) (תיקון), התש"ע-2009 256
אכרזת העיריות (עיריית יבנה) (תיקון), התש"ע-2009 256
צו המועצות המקומיות (א) (גן יבנה, תיקון), התש"ע-2009 257

13/12/2009

6834
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (פרטי תשקיף של קרן, מבנהו וצורתו), התש"ע-2009 192
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוחות) (תיקון), התש"ע-2009 229
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוחות כספיים של קרן), התש"ע-2009 230
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים) (תיקון), התש"ע-2009 232
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה) (תיקון), התש"ע-2009 234
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (מחירי קנייה ומכירה של נכסי קרן ושווי נכסי קרן) (תיקון), התש"ע-2009 234

10/12/2009

6833
תקנות המכינות הקדם–צבאיות (הכרה במכינה קדם–צבאית), התש"ע-2009 156
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת רמת פיקוח) (הוראת שעה), התש"ע-2009 190
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (הפחתת מחירי לחם), התש"ע-2009 190

10/12/2009

6832
צו מינהל מקרקעי ישראל (הרכב מועצת מקרקעי ישראל), התש"ע-2009 152
צו התכנון והבניה (הארכת תוקף של הכרזות על מתחמים להתחדשות עירונית), התש"ע-2009 152
כללי התקשורת (בזק ושידורים) (בעל רישיון לשידורים) (תיקון), התש"ע-2009 153
הודעת שכר שרים וסגני שרים, התש"ע-2009 154

3/12/2009

6831
תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה) (תיקון מס' 2), התש"ע-2009 150
צו יום חינוך ארוך ולימודי העשרה (החלה במוסדות חינוך) (תיקון), התש"ע-2009 150

1/12/2009

6830
תקנות הביטוח הלאומי (רישום) (תיקון), התש"ע-2009 138
תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון), התש"ע-2009 138
צו איגודי ערים (שירותי כבאות) (תיקון), התש"ע-2009 139
צו איגודי ערים (אזור השרון) (שירותי מכבי אש) (תיקון), התש"ע-2009 139
צו הגנת הצומח (ביעור צמחי כותנה מעונת התשס"ט), התש"ע-2009 140
תקנות מרשם האוכלוסין (סדרי רישום) (הוראת שעה), התש"ע-2009 140
תקנות בריאות העם (רישום בתי חולים) (תיקון), התש"ע-2009 141
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), (מנשה, תיקון), התש"ע-2009 141
צו המועצות המקומיות (ב) (קציר-חריש, תיקון), התש"ע-2009 142
הודעת הדיינים (אגרות), התש"ע-2009 143

29/11/2009

6829
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (הון עצמי מינימלי הנדרש ממבטח) (תיקון), התש"ע-2009 130
צו לימוד חובה (החלה בכיתות י"א-י"ב), התש"ע-2009 136

25/11/2009

6828
תקנות מסילות הברזל (סמכויות המנהל לתקופת הניסוי של רכבת מקומית בירושלים) (הוראת שעה), התש"ע-2009 126
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (שכר לימוד מרבי בגני ילדים ציבוריים בבעלות תאגיד), התש"ע-2009 126
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (שכר לימוד מרבי בגני ילדים פרטיים), התש"ע-2009 127
כללי לשכת עורכי הדין (המספר הכולל של חברי ועדת אתיקה), התש"ע-2009 128

23/11/2009

6827
צו הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות דלית אל כרמל ועוספיא), התש"ע-2009 120
צו הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות מג'ד אל–כרום, דיר אל אסד וביענה), התש"ע-2009 123

16/11/2009

6826
תקנות רואי חשבון (תיקון), התש"ע-2009 116
תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה) (תיקון), התש"ע-2009 116
תקנות לימוד חובה (כללי דיווח על אלימות גופנית), התש"ע-2009 117
תקנות התעבורה (פטור מחובת רישום ורישוי וחובת רישיון נהיגה לאופניים עם מיתקן עזר), התשמ"ז-1986 (ביטול), התש"ע-2009 118
הודעת מס הכנסה (קביעת אגרה בעד בקשת אישור העברת נכסים והחלפת מניות), התש"ע-2009 118

16/11/2009

6825
תקנות התעבורה (תיקון מס' 2), התש"ע-2009 114
תקנות התעבורה (תיקון מס' 3), התש"ע-2009 114

10/11/2009

6824
צו ההוצאה לפועל (החלת החובה על גורמים מסוימים למסור מידע), התש"ע-2009 110
צו שירות ביטחון (שירות מוכר להשגת יעדים ביטחוניים-לאומיים) (הוראת שעה), התש"ע-2009 110
צו ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו–2010) (דחיית מועד), התש"ע-2009 111
תקנות הנהיגה הספורטיבית (חובת ביטוח), התש"ע-2009 111

9/11/2009

6823
תקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט ישראלי) (הוראת שעה), התש"ע-2009 102
תקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט בישראל) (תיקון), התש"ע-2009 105
תקנות מס הכנסה (ניכוי התחלתי בעד קופות רושמות) (תיקון), התש"ע-2009 105 צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות), התש"ע-2009 106
צו מס הכנסה (סכום הכנסה המחייב קטין בהגשת דוח) (תיקון), התש"ע-2009 106
צו המועצות המקומיות (א) (כפר שמריהו, תיקון), התש"ע-2009 107
אכרזת העיריות (שינוי תחום עיריית הרצליה), התש"ע-2009 107

5/11/2009

6822
תקנות התעבורה (הסדרים לתקופת הניסוי של הפעלת רכבת מקומית בירושלים) (הוראת שעה), התש"ע-2009 98
תקנות הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (הארכת תקופת הזיכיון הראשונה בערוץ השלישי) (תיקון), התש"ע-2009 100
כללי מס הכנסה (ניכוי הוצאות חיבור למרשמי מחשב) (תיקון), התש"ע-2009 100

3/11/2009

6821
צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - חוקי עזר לבאר שבע), התש"ע-2009 90
צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - זיכום אוויר מכלי רכב בדרך) (תיקון), התש"ע-2009 90
צו בית המשפט לענייני משפחה (הסמכת בתי משפט במחוז הצפון) (תיקון), התש"ע-2009 92
תקנות משק החשמל (בדיקות ומדידות לעריכת ניסויי התייעלות), התש"ע-2009 92
כללי משק החשמל (אספקת חשמל לצרכנים) (הוראת שעה), התש"ע-2009 93
כללי המים (תעריפי המים המסופקים מאת מקורות) (הוראת שעה), התש"ע-2009 94
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע נחל בצת הרחבה לפי תכנית מס' ג/12659), התש"ע-2009 94
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע ים האלמוגים באילת לפי תכנית מס' 225/02/2), התש"ע-2009 95
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע בריכת תמסח הרחבה, לפי תכנית מס' חכ/409), התש"ע-2009 95
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע חולות פלמחים, לפי תכנית מס' מח/185), התש"ע-2009 96

29/10/2009

6820
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (קופת גמל בניהול אישי), התש"ע-2009 54
צו ביטוח בריאות ממלכתי (תרופות בסל שירותי הבריאות) (תיקון), התש"ע-2009 58
צו ביטוח בריאות ממלכתי (שינוי התוספת השניה לחוק), התש"ע-2009 84
הודעת שירות לאומי (תנאי שירות למתנדב בשירות לאומי) (דמי כלכלה ודיור) (עדכון סכומים), התש"ע-2009 88

22/10/2009

6819
תקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) (היוועדות חזותית) (הוראת שעה) (תיקון), התש"ע-2009 50
תקנות התעבורה (תיקון), התש"ע-2009 50
תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה) (תיקון), התש"ע-2009 51
תקנות נתיבים מהירים לרכב ציבורי (נתיבי אגרה) (הוראת שעה) (קביעת קטע דרך כנתיב מהיר), התשס"ד-2004 (תיקון), התש"ע-2009 51
אכרזת היערות (ביטול), התש"ע-2009 52
הודעת הנפט (אגרות), התש"ע-2009 52

20/10/2009

6818
צו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מימון עלות אספקת השירותים), התש"ע-2009 46
תקנות שירותי הדת היהודיים (ניהול מועצות) (הוראת שעה) (תיקון), התש"ע-2009 46
צו התקנים (פטור ממילוי אחר דרישות תקן רשמי), התש"ע-2009 46
צו התקנים (פטור ממילוי אחר דרישות תקן רשמי) (תיקון), התש"ע-2009 47
אכרזת התקנים (תקן רשמי), התש"ע-2009 47
הודעת סדר הדין הפלילי (התאמת שכר טרחת סניגור), התש"ע-2009 47

1/10/2009

6817
תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון), התש"ע-2009 42
תקנות שירות נתוני אשראי (הכשרה לפקח על פעולות), התש"ע-2009 43
תקנות חתימה אלקטרונית (הכשרה לפקח על פעולות), התש"ע-2009 43
תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים) (הוראת שעה), התש"ע-2009 44
צו ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו–2010) (דחיית מועד), התש"ע-2009 44

24/9/2009

6816
כללי הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו (שידורי תכניות טלוויזיה בידי בעל זיכיון), התש"ע-2009 6
כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (שיבוץ תשדירי פרסומת בשידורי טלוויזיה) (תיקון), התש"ע-2009 31
כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (אתיקה בפרסומת בטלוויזיה) (תיקון), התש"ע-2009 34
כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (נטילת זמני שידור) (תיקון), התש"ע-2009 36
כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (חסות לתכניות), התש"ע-2009 37
הודעת חופש המידע (אגרות), התש"ע-2009 40

24/9/2009

6815
תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) (תיקון), התש"ע-2009 2
תקנות הדרכים (שילוט) (שלטים בנתיבי איילון), התש"ע-2009 2

23/9/2009

6814
תקנות אימוץ ילדים (כללים למתן הנחה למבקש באימוץ בין–ארצי), התשס"ט-2009 1352
תקנות דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון), התשס"ט-2009 1354
תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה (תקופת כהונה וסדרי עבודה של הוועדה המייעצת), התשס"ט-2009 1357
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (מורשים לנגישות השירות) (תיקון), התשס"ט-2009 1358
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי שירותי עגינה לכלי שיט קטנים במעגנת "שביט"), התשס"ט-2009 1359

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (הפחתת מחירי אשפוז ושירותים אמבולטוריים), התשס"ט-2009 1360 הודעת המים (עדכון תעריפים למתן שירותי תשתית ברמת הגולן) (מס' 6), התשס"ט-2009 1361

17/9/2009

6813
תקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית לעניין סעיף 3(י)) (תיקון), התשס"ט-2009 1344
תקנות ניירות ערך (אגרה שנתית) (תיקון), התשס"ט-2009 1346
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח בריאות קבוצתי), התשס"ט-2009 1347

17/9/2009

6812
תקנות הספנות (ימאים)(ציוות אניות בצוות ישראלי)(הוראת שעה)(תיקון מס' 3), התשס"ט-2009 1340
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים במעונות יום ומשפחתונים, התשס"ט-2009 1340
החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון(נשיא המדינה ושאיריו)(תיקון), התשס"ט-2009 1341
החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (שרים ושאיריהם)(תיקון מס' 2), התשס"ט-2009 1341
החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (נושאי משרה שיפוטית ושאיריהם) (תיקון)(תיקון), התשס"ט-2009 1342
תקנות הגנת הדייר (דמי שכירות יסודיים ודמי שכירות בדירות), התשס"ט-2009 1342

15/9/2009

6811
כללי המים (השימוש במים באזור קיצוב)(הוראת שעה), התשס"ט-2009 1336
כללי המים (השימוש במים באזור קיצוב) (תיקון מס' 3), התשס"ט-2009 1337

15/9/2009

6810
תקנות רשות הספנות והנמלים (הוראות לעניין דיני המס), התשס"ט-2009 1328
תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 3), התשס"ט-2009 1332
תקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות) (תיקון מס' 2) (תיקון), התשס"ט-2009 1332
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (גן לאומי אושה העתיקה לפי תכנית מס' חפאג/1273), התשס"ט-2009 1333
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 75: חיפה-נצרת-טבריה (קטע שער העמקים-נצרת); שער העמקים-טבעון; מסלול צפוני; שער העמקים-טבעון; מסלול דרומי; צומת שער העמקים; צומת אלרואי; דרך הגישה לבית העלמין; דרך הגישה לאלרואי), התשס"ט-2009 1333

3/9/2009

6809
תקנות הדואר (הוראות מס) (תיקון), התשס"ט-2009 1284
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה במוניות), התשס"ט-2009 1284
כללי לשכת עורכי הדין (מספר חברי בתי הדין המשמעתיים) (תיקון), התשס"ט-2009 1325
כללי לשכת עורכי הדין (בחירת נציגי הלשכה בועדות בחירה ובוועדות מינויים) (תיקון), התשס"ט-2009 1325

2/9/2009

6808
תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות) (תיקון), התשס"ט-2009 1280
צו לימוד חובה (שיעור ההשתתפות של המדינה ושל רשויות החינוך המקומיות בקיום מוסדות חינוך רשמיים בשנות הלימודים התשס"ט-התש"ע), התשס"ט-2009 1280

31/8/2009

6807
תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (החזקה שלא לצרכים חקלאיים), התשס"ט-2009 1260
תקנות התעבורה (תיקון מס' 11), התשס"ט-2009 1276
תקנות התעבורה (הוראת שעה), התשס"ו-2006 (תיקון), התשס"ט-2009 1276
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר מרבי לטיסות פנים–ארציות לאזור הצפון), התשס"ט-2009 1277
הודעת הסמים המסוכנים (שינוי התוספת הראשונה לפקודה), התשס"ט-2009 1277

31/8/2009

6806
תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (בקשה לרישיון), התשס"ט-2009 1252
תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (הכרה במוסד חינוך חרדי), התשס"ט-2009 1253
תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (סדרי הדין בוועדת ערר - רישיון), התשס"ט-2009 1255
תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (סדרי הדין בוועדת ערר - הכרה), התשס"ט-2009 1257

30/8/2009

6805
תקנות ההוצאה לפועל (אגרות שכר והוצאות) (תיקון), התשס"ט-2009 1236
תקנות בתי המשפט (אגרות) (תיקון), התשס"ט-2009 1240
תקנות בתי הדין לעבודה (אגרות) (תיקון), התשס"ט-2009 1240
צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - חוקי עזר לקרית עקרון), התשס"ט-2009 1241
תקנות הסניגוריה הציבורית (שכר טרחה לסניגורים ציבוריים) (הוראת שעה), התשס"ט-2009 1241
תקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין) (תיקון), התשס"ט-2009 1243
תקנות חובת המכרזים (הוראת שעה), התשס"ט-2009 1244
תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות של מתנדב במוסד ציבורי) (תיקון), התשס"ט-2009 1244
כללי הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (פריסת חובות) (תיקון), התשס"ט-2009 1245
הודעת הנוטריונים (שכר שירותים) (מס' 2), התשס"ט-2009 1245
החלטת שכר חברי הכנסת (הענקות ותשלומים) (תיקון מס' 2), התשס"ט-2009 1249
החלטת שכר חברי הכנסת (הענקות ותשלומים) (הוראת שעה), התשס"ט-2009 1250

20/8/2009

6804
צו הנכים (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי השכר הקובע והתגמול לנכה מחוסר פרנסה ונצרך), התשס"ט-2009 1228
תקנות הנכים (טיפול רפואי) (תיקון מס' 3), התשס"ט-2009 1228
תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע) (תיקון מס' 3), התשס"ט-2009 1229
תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (תוספת למימון צרכים מיוחדים) (תיקון מס' 3), התשס"ט-2009 1229
צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (מענק נישואין ליתום) (תיקון מס' 3), התשס"ט-2009 1230
צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי תגמולים), התשס"ט-2009 1230
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תשלום למימון צרכים מיוחדים) (תיקון מס' 3), התשס"ט-2009 1231
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (חינוך יתומים לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית) (תיקון מס' 3), התשס"ט-2009 1232
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (הקלות ליתומים להשתלמות במוסדות להשכלה על–תיכונית) (תיקון מס' 3), התשס"ט-2009 1233
צו הפיקוח על יצוא ביטחוני (ציוד ד–שימושי מפוקח המועבר לשטחי האחריות האזרחית הפלשתינית) (תיקון), התשס"ט-2009 1233
הודעת המים (עדכון היטלי הפקה) (מס' 4), התשס"ט-2009 1234

18/8/2009

6803
תקנות הדיינים (אגרות) (תיקון), התשס"ט-2009 1212
הודעת אגרות חקלאיות (תיקון מס' 2), התשס"ט-2009 1212
הודעת הגנת הצומח (שימוש והחזקה של אלדיקרב טמיק), התשס"ט-2009 1225
הודעת עידוד השקעות הון בחקלאות (אגרות), התשס"ט-2009 1226

12/8/2009

6802
תקנות משק החשמל (קוגנרציה) (תיקון), התשס"ט-2009 1192
תקנות משק החשמל (תנאים ונהלים למתן רישיון וחובות בעל רישיון) (תיקון), התשס"ט-2009 1197
תקנות משק החשמל (יצרן חשמל פרטי קונבנציונלי) (תיקון), התשס"ט-2009 1203
כללי משק החשמל (עסקאות עם ספק שירות חיוני) (תיקון), התשס"ט-2009 1208

9/8/2009

6801
תקנות התעבורה (תיקון מס' 5) (תיקון), התשס"ט-2009 1188
תקנות התעבורה (תיקון מס' 9), התשס"ט-2009 1188
תקנות התעבורה (תיקון מס' 10), התשס"ט-2009 1189
תקנות התעבורה (תיקון מס' 3), התשס"ה-2005 (תיקון), התשס"ט-2009 1190
תקנות האגודות השיתופיות (ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש) (תיקון מס' 2), התשס"ט-2009 1190

6/8/2009

6800
תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים) (תיקון), התשס"ט-2009 1180
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (דמי נסיעה ברכבת) (תיקון מס' 2), התשס"ט-2009 1180
הודעת המפלגות (אגרות), התשס"ט-2009 1186

2/8/2009

6799
צו האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) (הארכת תוקף החוק), התשס"ט-2009 1172
תקנות הדואר (תשלומים בעד השירותים הכספיים) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ט-2009 1172
תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט-2009 1176

30/7/2009

6798
תקנות ההוצאה לפועל (תיקון מס' 2), התשס"ט-2009 1156
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 1: ירושלים-מעלה אדומים; בקטע ק"מ 65 - צומת עיסאוויה) (הרחבה), התשס"ט-2009 1167
הודעת סימני המסחר (מס' 2), התשס"ט-2009 1168
הודעת המדגמים (מס' 2), התשס"ט-2009 1169
החלטת שכר שרים וסגני שרים (הוראת שעה) (מס' 2), התשס"ט-2009 1170

29/7/2009

6797
תקנות התעבורה (תיקון מס' 8), התשס"ט-2009 1148
הודעת מחלות בעלי חיים (תשלום פיצויים) (תיקון), התשס"ט-2009 1148
כללי המים (תעריפים למים ברשויות המקומיות) (הוראת שעה), התשס"ט-2009 1149
הודעת הנפט (אגרות), התשס"ט-2009 1153

23/7/2009

6796
תקנות הנמלים (בטיחות השיט) (תיקון מס' 2), התשס"ט-2009 1144
תקנות העיריות (נציגי העיריה בתאגיד עירוני) (תיקון), התשס"ט-2009 1144
תקנות בריאות העם (מכשירים רפואיים מיוחדים), התשס"ט-2009 1144
צו איסור הלבנת הון (הארכת תוקף) (הוראת שעה), התשס"ט-2009 1145
כללי התקשורת (בזק ושידורים) (בעל רישיון לשידורים) (תיקון), התשס"ט-2009 1145
הודעת מס ערך מוסף (הגדלת סכומי קנסות), התשס"ט-2009 11461145
הודעת מס ערך מוסף (תיאום ועדכון סכומים) (מס' 2), התשס"ט-2009 1146

16/7/2009

6795
צו העבירות המינהליות (שינוי התוספת לחוק), התשס"ט-2009 1136
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - תכנון משק החלב בישראל), התשס"ט-2009 1136
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - הגנת הצומח, זרעים ופיקוח על יצוא הצמח ומוצריו) (תיקון), התשס"ט-2009 1137
צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - חוקי עזר לקרית אונו), התשס"ט-2009 1139
הודעת המים (עדכון תעריפים למים המסופקים מאת מקורות) (מס' 2), התשס"ט-2009 1139
הודעת המים (עדכון תעריפים למים ברשויות המקומיות (מס' 2), התשס"ט-2009 1141
הודעת המים (עדכון היטלי הפקה) (מס' 3), התשס"ט-2009 1142
הודעת המים (עדכון תעריפים למתן שירותי תשתית ברמת הגולן) (מס' 5), התשס"ט-2009 1142

16/7/2009

6794
צו בתי המשפט (סוגי החלטות שלא תינתן בהן רשות ערעור), התשס"ט-2009 1116
צו נכי המלחמה בנאצים (שינוי שיעור התגמולים), התשס"ט-2009 1117
תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי), התשס"ט-2009 1117
צו נכי רדיפות הנאצים (שינוי שיעור התגמולים), התשס"ט-2009 1118
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על שירות הטמנת פסולת מסוכנת וקביעת רמת פיקוח), התשס"ט-2009 1118
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת מחירים להטמנת פסולת מסוכנת), התשס"ט-2009 1119
הודעת אגרות חקלאיות, התשס"ט-2009 1120

13/7/2009

6793
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), התשס"ט-2009 1112
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דרכי השקעת ההון והקרנות של מבטח וניהול התחייבויותיו) (תיקון), התשס"ט-2009 1113
הודעת שירות התעסוקה (תשלומים ממבקש עבודה בקשר לתיווך עבודה), התשס"ט-2009 1114

7/7/2009

6792
צו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים) (הוראת שעה), התשס"ט-2009 1104
צו הכניסה לישראל (פטור נציגי מדינות חוץ) (תיקון), התשס"ט-2009 1104
הודעת בתי הדין הדתיים הדרוזיים (אגרות) (מס' 2), התשס"ט-2009 1104
הודעת בתי הדין השרעיים (אגרות) (מס' 2), התשס"ט-2009 1105
הודעת הפטנטים (נוהלי הלשכה, סדרי דין, מסמכים ואגרות) (מס' 2), התשס"ט-2009 1105
הודעת שירותי הובלה (אגרות), התשס"ט-2009 1106
הודעת בית המשפט לענייני משפחה (אגרות) (מס' 2), התשס"ט-2009 1106
הודעת סדר הדין הפלילי (התאמת שכר טרחת סניגור) (מס' 2), התשס"ט-2009 1108

1/7/2009

6791
תקנות הדואר (הצמדת תשלומים בעד שירותי החברה) (תיקון), התשס"ט-2009 1084
תקנות הדואר (תשלומים בעד שירותי החברה לפי סעיף 37(א) ו–(ג) לחוק) (תיקון מס' 2), התשס"ט-2009 1084
תקנות הדואר (תשלומים בעד שירותי השירות הבולאי) (תיקון), התשס"ט-2009 1084
הודעת הדואר (הצמדת תשלומים בעד שירותי החברה), התשס"ט-2009 1085

1/7/2009

6790
צו שירות נתוני אשראי (דחיית תחילתו של תיקון מס' 3 לחוק), התשס"ט-2009 1080
תקנות החברות הממשלתיות (כללים לעריכת דוחות כספיים של מקורות חברת מים בע"מ) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ט-2009 1080
צו התכנון והבניה (דחיית מועד תחילתו של החוק), התשס"ט-2009 1080
תקנות שירותי הדת היהודיים (ניהול מועצות) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ט-2009 1080
צו רישוי עסקים (פטור מחובת רישוי לקייטנות) (הוראת שעה), התשס"ט-2009 1081
הודעת הירושה (אגרות בתי הדין הדתיים) (מס' 2), התשס"ט-2009 1081
הודעת ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א עד 15ג לחוק), התשס"ט-2009 1082

30/6/2009

6789
תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) (תיקון מס' 3), התשס"ט-2009 1076
תקנות ניירות ערך (חיתום) (תיקון), התשס"ט-2009 1078
תקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור) (תיקון), התשס"ט-2009 1078
צו משק החשמל (דחיית מועדים), התשס"ט-2009 1078

30/6/2009

6788
תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (תיקון מס' 3), התשס"ט-2009 1068
תקנות הבטיחות במקומות ציבוריים (סדרנים באסיפות) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ט-2009 1068
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (נגישות לשירותי בזק ולמיתקני בזק) (תיקון), התשס"ט-2009 1068
תקנות רישוי עסקים (תנאים לרישוי משקי עופות ולולים) (תיקון), התשס"ט-2009 1069
תקנות מחלות בעלי חיים (הקמה והפעלה של משקי טיפוח, הפצה, רבייה וגידול של עופות) (תיקון), התשס"ט-2009 1070
תקנות מחלות בעלי חיים (מדגריות) (תיקון), התשס"ט-2009 1070
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לחלב ומוצריו וקביעת רמת פיקוח), התשס"ט-2009 1071
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לביצי מאכל) (תיקון מס' 2), התשס"ט-2009 1073
הודעת פקידי הממשלה (שינוי תארים), התשס"ט-2009 1074

28/6/2009

6787
תקנות העמותות (טפסים), התשס"ט-2009 1040
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (מטה אשר, תיקון), התשס"ט-2009 1065
אכרזה על עיריית נהריה (תיקון), התשס"ט-2009 1065
החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (שרים ושאיריהם) (תיקון מס' 2), התשס"ט-2009 1066

25/6/2009

6786
צו הנכים (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי השכר הקובע והתגמול לנכה מחוסר פרנסה ונצרך) (תיקון מס' 2), התשס"ט-2009 1024
תקנות הנכים (טיפול רפואי) (תיקון מס' 2), התשס"ט-2009 1024
תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע) (תיקון מס' 2), התשס"ט-2009 1025
תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (תוספת למימון צרכים מיוחדים) (תיקון מס' 2), התשס"ט-2009 1025
צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (מענק נישואין ליתום) (תיקון מס' 2), התשס"ט-2009 1026
צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי תגמולים) (תיקון מס' 2), התשס"ט-2009 1026
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תשלום למימון צרכים מיוחדים) (תיקון מס' 2), התשס"ט-2009 1027
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (חינוך יתומים לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית) (תיקון מס' 2), התשס"ט-2009 1028
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (הקלות ליתומים להשתלמות במוסדות להשכלה על–תיכונית) (תיקון מס' 2), התשס"ט-2009 1028
תקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה) (תיקון), התשס"ט-2009 1029
תקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה) (הוראת שעה), התשס"ט-2009 1029
תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד) (ועדות עררים), התשס"ט-2009 1030
תקנות העובדים הסוציאליים (תפקידים ומשרות שרשאי לעסוק בהם גם מי שאינו עובד סוציאלי), התשס"ט-2009 1032
תקנות העובדים הסוציאליים (תפקידים ומשרות אשר רק עובד סוציאלי רשאי לעסוק בהם) (תיקון), התשס"ט-2009 1032
הודעת העובדים הסוציאליים (כללים בדבר דרכי רישום בפנקס העובדים הסוציאליים), התשס"ט-2009 1032
הודעת עובדים זרים (שיעור ניכויים מהשכר בעד מגורים הולמים), התשס"ט-2009 1033\
הודעת עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (שיעור ניכוי מהשכר בעד דמי ביטוח רפואי), התשס"ט-2009 1034
הודעת עובדים זרים (אגרת בקשה ואגרה שנתית), התשס"ט-2009 1034
הודעת הנוטריונים (אגרות נוטריון) (מס' 2), התשס"ט-2009 1034
הודעת שמאי מקרקעין (מס' 2), התשס"ט-2009 1035
הודעת חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אגרות רישיון) (מס' 2), התשס"ט-2009 1035
הודעת השותפויות (רישום ואגרות) (מס' 2), התשס"ט-2009 1036 הודעת הפטנטים (הארכת תקופת הגנה - סדרי דין בבקשה לצו, בהתנגדות לצו ובבקשה לביטול) (שינוי סכומים) (מס' 2), התשס"ט-2009 1037
הודעת רואי חשבון (אגרות) (מס' 2), התשס"ט-2009 1037

24/6/2009

6785
צו מס ערך (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין) (הוראת שעה), התשס"ט-2009 1022
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (בקשה לרישיון, הכשרה, התמחות ובחינות של סוכני ביטוח, יועצים פנסיוניים וסוכני שיווק פנסיוני) (תיקון), התשס"ט-2009 1022

22/6/2009

6784
תקנות הספנות (ימאים) (ציוות אניות בצוות ישראלי) (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשס"ט-2009 1020
צו הכניסה לישראל (פטור מאשרה) (תיקון), התשס"ט-2009 1020

14/6/2009

6783
תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד קישור–גומלין) (תיקון), התשס"ט-2009 1014
תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד שירותי בזק) (תיקון מס' 2), התשס"ט-2009 1015
תקנות הביטוח הלאומי (הגשת תביעה לגמלה ואופן תשלומה) (תיקון), התשס"ט-2009 1018
צו הכניסה לישראל (תחנות גבול) (מעבר נבטים), התשס"ט-2009 1018

8/6/2009

6782
תקנות ההוצאה לפועל, התשס"ט-2009 978

2/6/2009

6781
צו הנזיקין (שינוי התוספת לפקודה), התשס"ט-2009 938
תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד קישור–גומלין) (תיקון), התשס"ט-2009 938
תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (חישוב תשלומים בעד שירותי בזק והצמדתם) (תיקון), התשס"ט-2009 938
הודעת התקשורת (בזק ושידורים) (חישוב תשלומים בעד שירותי בזק והצמדתם), התשס"ט-2009 939

1/6/2009

6780
אכרזת התקנים (תקן רשמי) (מס' 7) (תיקון), התשס"ט-2009 934
כללי שירות המדינה (מינויים) (מכרזים, בחינות ומבחנים) (תיקון), התשס"ט-2009 934
הודעת המים (עדכון תעריפים למתן שירותי תשתית ברמת הגולן) (מס' 3), התשס"ט-2009 935
הודעת המים (עדכון תעריפים למתן שירותי תשתית ברמת הגולן) (מס' 4), התשס"ט-2009 936

27/5/2009

6779
צו הכניסה לישראל (פטור תושבי רצועת עזה) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ט-2009 926
תקנות הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ט-2009 926
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס' 8), התשס"ט-2009 926
תקנות הכלבת (חיסון) (תיקון), התשס"ט-2009 929
אכרזת היערות (אזורים שמורים ליער), התשכ"ו-1965 (תיקון), התשס"ט-2009 930
אכרזת היערות (סייג לתחולה), התשס"ט-2009 931
תקנות הספנות (ימאים) (ציוות אניות בצוות ישראלי) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ט-2009 932
תקנות הרופאים (כשירויות לביצוע פעולות חריגות) (הוראות שעה) (תיקון), התשס"ט-2009 932

21/5/2009

6778
תקנות מערכות תשלומים (הודעה על מתן צו פירוק), התשס"ט-2009 922
תקנות לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי (דגים, יענים, דבש וחלב ומוצריהם ומוצרי ביצים) (תיקון), התשס"ט-2009 922
צו בריאות העם (קביעת מומחיות מוכרת בתחום הטיפול התומך), התשס"ט-2009 922
כללי הדיון בבקשות לגיור (תיקון), התשס"ט-2009 924

14/5/2009

6777
הודעת ביצוע אמנת האג (ביטול אימות מסמכי חוץ ציבוריים) (אגרות), התשס"ט-2009 918
החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (נושאי משרה שיפוטית ושאיריהם) (תיקון), התשס"ט-2009 918
הודעת שכר חברי הכנסת (הענקות ותשלומים), התשס"ט-2009 920

7/5/2009

6776
תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים) (תיקון), התשס"ט-2009 890
תקנות העיריות (מכרזים) (תיקון), התשס"ט-2009 910
כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (עוצמת הקול בשידורים), התשס"ט-2009 911
כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (אתיקה בפרסומת בטלוויזיה) (תיקון), התשס"ט-2009 911
החלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית (תיקון), התשס"ט-2009 912
החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (שרים ושאיריהם) (תיקון), התשס"ט-2009 915

3/5/2009

6775
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס' 7), התשס"ט-2009 886
תקנות מס קניה (טובין) (תיקון), התשס"ט-2009 886
צו התקנים (פטור ממילוי אחר דרישות תקן רשמי), התשס"ט-2009 887
תקנות זכות מטפחים של זני צמחים (תשלום הוצאות חברי המועצה על השתתפותם בפעולות המועצה), התשס"ט-2009 888

30/4/2009

6774
צו בריאות העם (שינוי התוספת השניה לפקודה - רשימת מחלות מידבקות), התשס"ט-2009 884
אכרזת התקנים (תקנים רשמיים), התשס"ט-2009 884

28/4/2009

6773
צו הסכמים בנכסים פיננסיים (קביעת גופים נוספים כמוסד פיננסי), התשס"ט-2009 852
תקנות האגודות השיתופיות (חברות) (תיקון), התשס"ט-2009 852
כללי משק החשמל (אספקת חשמל לצרכנים) (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשס"ט-2009 859
אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער קרית אתא מערב), התשס"ט-2009 859
אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער תפן), התשס"ט-2009 863
אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער אחיהוד), התשס"ט-2009 872
אכרזת היערות (אזור שמור ליער), התשכ"ה-1965, (תיקון מס' 2), התשס"ט-2009 880
צו שירות ביטחון (התייצבות לרישום, לבדיקות ולשירות ביטחון) (מס' 2),התשס"ט-2009 880

21/4/2009

6772
כללי שירות המדינה (מינויים) (כללים ונוהל לקביעת כשירות רפואית), התשס"ט-2009 836
אכרזת התקנים (תקנים רשמיים) (מס' 8), התשס"ט-2009 843
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לתכשירים שהם תכשירי מרשם) (הוראת שעה), התשס"ט-2009 844
אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (מס' 2), התשכ"ה-1965 (תיקון מס' 2), התשס"ט-2009 845
אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער קרית אתא מזרח), התשס"ט-2009 845

16/4/2009

6771
תקנות מס ערך מוסף (תיקון מס' 2), התשס"ט-2009 832
תקנות למניעת מפגעים (מניעת זיהום אוויר ורעש ממחצבה) (תיקון), התשס"ט-2009 832
הודעת סדר הדין (פיצויים בשל מעצר או מאסר) (הוצאות הגנה), התשס"ט-2009 833
הודעת מס ערך מוסף (קביעת סכום לעניין סעיף 35 לחוק), התשס"ט-2009 834

1/4/2009

6770
תקנות גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (אגרות כניסה לגנים ושמורות) (תיקון), התשס"ט-2009 828
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (ערכי טבע מוגנים) (תיקון), התשס"ט-2009 828
צו התכנון והבניה (בקעת בית שאן) (תיקון), התשס"ט-2009 829
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת רמת פיקוח) (הוראת שעה) (מס' 3), התשס"ט-2009 829
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (הפחתת מחירי לחם), התשס"ט-2009 830

31/3/2009

6769
תקנות הסניגוריה הציבורית (תיקון), התשס"ט-2009 802
תקנות הביטוח הלאומי (סוגי הכשרה מקצועית שבהם ישולמו דמי אבטלה בשיעור מלא), התשס"ט-2009 803
תקנות מרשם האוכלוסין (מסירת פרטי רישום לגוף הפועל מכוח חיקוק), התשס"ט-2009 804
תקנות הפיקוח על יצוא ביטחוני (רישום במרשם היצוא הביטחוני) (תיקון), התשס"ט-2009 812
תקנות התעבורה (תיקון מס' 7), התשס"ט-2009 812
תקנות הנמלים (תיקון), התשס"ט-2009 813
תקנות הזרעים (גידול שתילים ומכירתם) (תיקון), התשס"ט-2009 813
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 553: אודים-בית יהושע-עין ורד-כפר יעבץ; קטע תל מונד- עין ורד (ק"מ 9 0-ק"מ 10 0), הרחבת צומתי הכניסה לתל מונד וכפר הס ופיתוח נופי) (תיקון), התשס"ט-2009 814
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך 4: מחלף אשדוד צפון), התשס"ט-2009 814
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע נחל חרמון הרחבה לפי תכנית ג/15394), התשס"ט-2009 815
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע אירוס הדור מנרה לפי תכנית מס' ג/13906), התשס"ט-2009 816
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע מצוק הצינים הרחבה 2 לפי תכנית מס' 1/172/02/20), התשס"ט-2009 816
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע נחל שיזף לפי תכנית מס' 286/02/30), התשס"ט-2009 817
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע גוש אלונים (בסמת טבעון) לפי תכנית מס' ג/6265), התשס"ט-2009 818
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע הר הנגב הרחבה 1 לפי תכנית מס' 3/173/02/20), התשס"ט-2009 818
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (גן לאומי חצור הרחבה לפי תכנית מס' ג/12986), התשס"ט-2009 819
אכרזת התקנים (תקן רשמי) (מס' 7), התשס"ט-2009 819
הודעת המהנדסים והאדריכלים (רישום בפנקס), התשס"ט-2009 820
הודעת המהנדסים והאדריכלים (אגרה שנתית), התשס"ט-2009 820
הודעת המהנדסים והאדריכלים (תנאים לרישוי), התשס"ט-2009 820

30/3/2009

6768
תקנות הגנת הצומח (יבוא צמחים, מוצרי צמחים, נגעים ואמצעי לוואי), התשס"ט-2009 670

25/3/2009

6767
תקנות החברות הממשלתיות (הצהרת רכוש של מנהל כללי) (תיקון), התשס"ט-2009 658
תקנות התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו–2004) (כללים להחזר תשלומים), התשס"ט-2009 662
תקנות שירות המילואים (תשלום תגמול נוסף), התשס"ט-2009 663
תקנות שירות ביטחון (תיקון), התשס"ט-2009 664
תקנות העיטורים בצבא הגנה לישראל (אות מלחמת לבנון השניה - קביעת אזרחים זכאים) (תיקון), התשס"ט-2009 664
תקנות יסודות התקציב (כללים לפעולת תאגיד בריאות) (תיקון), התשס"ט-2009 665
תקנות הרוקחים (חדרי תרופות) (תיקון), התשס"ט-2009 666
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (תוואי הרכבת הקלה בגוש דן - הקו האדום) (תיקון), התשס"ט-2009 666
אכרזה על גן לאומי ושמורת טבע (הר הכרמל) (תיקון), התשס"ט-2009 666
הודעת רישום ציוד הנדסי (אגרת רישום), התשס"ט-2009 667
כללי המשטרה (הענקת סמכות לבעלי תפקידים) (תיקון), התשס"ט-2009 668

23/3/2009

6766
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס' 6), התשס"ט-2009 646
תקנות התכנון והבניה (תכנית איחוד וחלוקה), התשס"ט-2009 646
צו כביש ארצי לישראל (החלת החוק על מקרקעין מסוימים), התשס"ט-2009 656

19/3/2009

6765
הוראות המניות הבנקאיות שבהסדר (הוראת שעה) (מינוי ועדות אחרות ותקופת כהונתן), התשס"ט-2009 630
הודעת מס הכנסה (סכומי עיצום כספי לעניין דוח מקוון), התשס"ט-2009 630
אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (מס' 4), התשכ"ו-1966 (תיקון), התשס"ט-2009 631
הודעת התעבורה (אגרות), התשס"ט-2009 634
הודעת התעבורה (תוספת אגרה בעבור רשות השידור), התשס"ט-2009 641
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (שמאי רכב), התשס"ט-2009 641
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור רכב והרכבתו), התשס"ט-2009 641
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (גרירת רכב וחילוצו), התשס"ט-2009 642
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), התשס"ט-2009 643
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם), התשס"ט-2009 643
הודעת העתיקות (אגרות למתן אישור פעולות), התשס"ט-2009 644

12/3/2009

6764
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס' 5), התשס"ט-2009 598

8/3/2009

6763
תקנות חופש המידע (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור), התשס"ט-2009 590
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס' 4), התשס"ט-2009 595
תקנות התעבורה (תיקון מס' 6), התשס"ט-2009 596
תקנות המודדים (מדידות ומיפוי) (תיקון), התשס"ט-2009 596

4/3/2009

6762
תקנות סדר הדין הפלילי (פיצויים בשל מעצר או מאסר) (תיקון), התשס"ט-2009 586
צו ההסדרים במשק המדינה (הוראות לעניין התחשבנות בין בתי חולים לקופות חולים), התשס"ט-2009 587
תקנות הנמלים (בטיחות השיט) (תיקון), התשס"ט-2009 588

3/3/2009

6761
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (רכישה ומכירה של ניירות ערך), התשס"ט-2009 582
תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (תיקון מס' 2), התשס"ט-2009 584
צו התכנון והבניה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה), התשס"ט-2009 584

2/3/2009

6760
קביעת מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ) (קביעת משכורת בסיסית והוצאות אש"ל) (תיקון), התשס"ט-2009 574 כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג לכבילות נלוות למיזוגים), התשס"ט-2009 477 אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע אחו חיספיה לפי תכנית מס' ג/14753), התשס"ט-2009 479 אכרזת התקנים (תקן רשמי) (מס' 6), התשס"ט-2009 580

26/2/2009

6759
תקנות העונשין (דרכי הנהלת הקרן הייעודית לטיפול ברכוש שחולט ובקנסות שהוטלו בתיקי סחר בבני אדם והחזקה בתנאי עבדות), התשס"ט-2009 558
תקנות זכויות נפגעי עבירה (תיקון), התשס"ט-2009 568
תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (אמות מידה לביטול רישומי משטרה), התשס"ט-2009 570
תקנות הבטיחות בעבודה (גיליון בטיחות, סיווג אריזה, תיווי וסימון של אריזות) (תיקון), התשס"ט-2009 572

26/2/2009

6758
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (הגנה ממשלתית על החיסכון הפנסיוני) (הוראת שעה), התשס"ט-2009 550
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (חישוב שווי נכסים), התשס"ט-2009 551
תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (תיקון), התשס"ט-2009 553
תקנות הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועץ מס (בחינות), התשס"ט-2009 553
תקנות מקורות אנרגיה (מדד יעילות מזערית לנטל לנורה פלואורנית), התשס"ט-2009 554
תקנות הדואר (תמלוגים שמשלמת החברה), התשס"ט-2009 554
אכרזת התקנים (תקן רשמי) (מס' 5), התשס"ט-2009 555
כללי לשכת עורכי הדין (סדרי דין בבתי הדין המשמעתיים) (תיקון), התשס"ט-2009 555
כללי המים (השימוש במים באזור קיצוב) (תיקון מס' 2), התשס"ט-2009 556

25/2/2009

6757
תקנות החברות (גמול ליושב ראש דירקטוריון, לדירקטור ולחבר ועדת ביקורת בחברה לתועלת הציבור), התשס"ט-2009 534
תקנות העמותות (גמול ליושב ראש ועד, לחבר ועד ולחבר ועדת ביקורת בעמותה), התשס"ט-2009 538
תקנות העתיקות (אספני עתיקות והעברת עתיקות ופריטים ארכיטקטוניים), התשס"ט-2009 542
צו רשויות נחלים ומעיינות (רשות נחל הקישון) (תיקון), התשס"ט-2009 544
תקנות זכויות נפגעי עבירה (אחראים במשטרת ישראל), התשס"ט-2009 544
אכרזת התקנים (תקן רשמי) (מס' 2), התשס"ט-2009 545
אכרזת התקנים (תקן רשמי) (מס' 3), התשס"ט-2009 546
אכרזת התקנים (תקן רשמי) (מס' 4), התשס"ט-2009 546
הודעת הסניגוריה הציבורית (שכר טרחה לסניגורים ציבוריים) (תיקון), התשס"ט-2009 547

22/2/2009

6756
תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), התשס"ט-2009 518
תקנות בריאות העם (רישום מרפאות) (תיקון), התשס"ט-2009 530
הודעת דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם (שירות אזרחי) (עדכון סכומים), התשס"ט-2009 532

22/2/2009

6755
צו הסטטיסטיקה (מיפקד האוכלוסין) (תיקון), התשס"ט-2009 510
צו שירות נתוני אשראי (דחיית תחילתו של תיקון מס' 3 לחוק), התשס"ט-2009 510
תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים) (תיקון מס' 2), התשס"ט-2009 510
תקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף - מבנה וצורה) (תיקון מס' 2), התשס"ט-2009 515
תקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך) (תיקון), התשס"ט-2009 516
תקנות ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני) (תיקון), התשס"ט-2009 516
תקנות ניירות ערך (סייג לעניין המניות הבנקאיות שבהסדר) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ט-2009 516

18/2/2009

6754
תקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת) (תיקון מס' 2), התשס"ט-2009 494
תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים ברוכלות מזון), התשס"ט-2009 495
תקנות רופאי השיניים (פרסומת אסורה), התשס"ט-2009 501
תקנות שמירת הסביבה החופית (הכשרת מפקחים), התשס"ט-2009 504
אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (מס' 2), התשכ"ה-1965 (תיקון), התשס"ט-2009 504
אכרזת היערות (אזור שמור ליער), התשכ"ה-1965 (תיקון), התשס"ט-2009 505
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (אגרת שירותים בענף הלול) (תיקון), התשס"ט-2009 505
הודעת הכניסה לישראל, התשס"ט-2009 506
הודעת התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד קישור–גומלין), התשס"ט-2009 508

16/2/2009

6753
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר מכל גפ"מ נייח), התשס"ט-2009 486
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על מכל גפ"מ נייח), התשס"ט-2009 492

16/2/2009

6752
תקנות מס הכנסה (הארכת תקופת התשלום לקופת גמל ולביטוח חיים) (הוראת שעה), התשס"ט-2009 482
תקנות האזרחות (תיקון), התשס"ט-2009 482
תקנות הדרכונים (תיקון מס' 2), התשס"ט-2009 483
תקנות השמות (תיקון מס' 2), התשס"ט-2009 483
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת רמת פיקוח) (הוראת שעה) (מס' 2), התשס"ט-2009 484
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (הפחתת מחירי לחם), התשס"ט-2009 484

11/2/2009

6751
צו התכנון והבניה (הארכת תוקף הכרזה על מתחמים לפינוי לשם בינוי), התשס"ט-2009 478
תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 2), התשס"ט-2009 478
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לביצי מאכל) (תיקון), התשס"ט-2009 479
הודעות החברות (שינויים בשכר כונסי נכסים ומפרקים), התשס"ט-2009 480

11/2/2009

6750
תקנות חובת המכרזים (תיקון), התשס"ט-2009 442

9/2/2009

6749
צו נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) (שיעורי שכר טרחת עורך דין מרביים), התשס"ט-2009 426
תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2009), התשס"ט-2009 427
תקנות האגודות השיתופיות (ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש) (תיקון), התשס"ט-2009 430
תקנות התעבורה (תיקון מס' 5), התשס"ט-2009 431
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע נחלים גדולים הרחבה - נחל גירזי, לפי תכנית מס' 3/126/03/12), התשס"ט-2009 432
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (גן לאומי נחל מהר"ל לפי תכנית מס' חפאג/1326/חכ/282/ב), התשס"ט-2009 433
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע נחל מהר"ל לפי תכנית מס' חפאג/1326/חכ/282/ב), התשס"ט-2009 433
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע אורטל לפי תכנית מס' ג/15198), התשס"ט-2009 434
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע אירוס הגולן - תנוריה לפי תכנית מס' ג/14747), התשס"ט-2009 435
אכרזה על גן לאומי ושמורת טבע (הר תבור) (תיקון), התשס"ט-2009 435
אכרזה על שמורת טבע (הארבל) (תיקון), התשס"ט-2009 436
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע עיינות עורבים לפי תכנית מס' ג/14917), התשס"ט-2009 436
אכרזת היערות (אזור שמור ליער), התשכ"ז-1967 (תיקון), התשס"ט-2009 437
אכרזת היערות (אזורים שמורים ליער), התש"ל-1969 (תיקון), התשס"ט-2009 437
אכרזת היערות (אזור שמור ליער), התשל"א-1971 (תיקון), התשס"ט-2009 438
הודעת מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (תיאום סכומי מס רכישה), התשס"ט-2009 438
הודעת מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (מס רכישה) (עדכון סכום), התשס"ט-2009 439
הודעת מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (תיאום סכומים כשהמחיר מושפע מתוספת בניה), התשס"ט-2009 439
הודעת מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (מס רכישה) (תיאום סכומי שווי מקרקעין), התשס"ט-2009 440
הודעת שירותי הובלה (אגרות), התשס"ט-2009 440

8/2/2009

6748
צו התכנון והבניה (הכרזה על מתחמים לפינוי לשם בינוי), התשס"ט-2009 418
תקנות התכנון והבניה (שכרו של שמאי מכריע ושמאי מייעץ) (הוראת שעה), התשס"ט-2009 418
תקנות יסודות התקציב (המחאה או שעבוד של זכות בידי רשות מקומית) (הוראת שעה), התשס"ט-2009 421
צו הפעלת רכב (מנועים ודלק) (הפעלת רכב מנועי בבנזין) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ט-2009 422
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 75: חיפה-צומת גולני-טבריה; מחלפון כפר החורש; דרך הגישה לכפר החורש; צומת הכניסה לאזור תעשיה ולמגדל העמק; דרך הגישה לאזור תעשיה; דרך הגישה למגדל העמק), התשס"ט-2009 422
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (בוסתן הגליל - הסדרת מעבר דרך/מסילה בהפרדת מפלסים - תכנית ג/15219), התשס"ט-2009 423
צו הסכמים קיבוציים (הארכת תחולתו של פטור לגבי עובדים מסוימים), התשס"ט-2009 424

3/2/2009

6747
תקנות העדות הדתיות (ארגונן) (העדה הדרוזית) (תיקון), התשס"ט-2009 414
תקנות כלי הירייה (אגרות רישיון) (תיקון), התשס"ט-2009 415
אכרזת התקנים (תקן רשמי), התשס"ט-2009 416

2/2/2009

6746
הנחיות מבקר המדינה לפי חוק מימון מפלגות בדבר ניהול ענייניה הכספיים של סיעה, התשס"ט-2009 402

27/1/2009

6745
צו ועדות חקירה (היתר עיון בפרוטוקולים של דיוני ועדת חקירה), התשס"ט-2009 394
תקנות החברות הממשלתיות (כללים לעריכת דוחות כספיים של חברת החשמל לישראל בע"מ) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ט-2009 394
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (נגישות לשירותי בזק ולמיתקני בזק), התשס"ט-2009 394
צו הפעלת רכב (מנועים ודלק) (סולר דל גופרית), התשס"ט-2009 397
צו הפעלת רכב (מנועים ודלק) (הפעלת רכב מנועי בבנזין) (תיקון), התשס"ט-2009 397
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (שכר לימוד מרבי בגני ילדים פרטיים), התשס"ט-2009 398
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (שכר לימוד מרבי בגני ילדים ציבוריים), התשס"ט-2009 399
הודעת האזרחות, התשס"ט-2009 399
הודעת המים (עדכון היטלי הפקה) (מס' 2), התשס"ט-2009 400

25/1/2009

6744
תקנות תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם (כללים לתשלום מענק הוני למקרה מוות), התשס"ט-2009 378
תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה) (מס' 2) (תיקון), התשס"ט-2009 379
תקנות הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ט-2009 381
תקנות התעבורה (תיקון מס' 4), התשס"ט-2009 389
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס' 3), התשס"ט-2009 390
תקנות הדיג (תיקון), התשס"ט-2009 391
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (העלאת מחירי אשפוז ושירותים אמבולטוריים), התשס"ט-2009 392

18/1/2009

6743
צו בתי המשפט (הקמת בית משפט מחוזי באר שבע) (תיקון), התשס"ט-2009 376

18/1/2009

6742
תקנות החומרים המסוכנים (יישום פרוטוקול מונטריאול בעניין חומרים הפוגעים בשכבת האוזון) (תיקון), התשס"ט-2009 368
תקנות ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2001) (החזקת מלאי ביטחוני של דלק) (תיקון מס' 2), התשס"ט-2009 370
תקנות מקורות אנרגיה (יעילות אנרגטית, סימון אנרגטי ודירוג אנרגטי במזגנים) (תיקון), התשס"ט-2009 371
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על בדיקת בנזין בתחנות תדלוק), התשס"ט-2009 371
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לבדיקת בנזין בתחנות תדלוק) (הוראת שעה), התשס"ט-2009 372
צו התקנים (פטור ממילוי אחר דרישות תקנים רשמיים), התשס"ט-2009 373
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת רמת פיקוח) (הוראת שעה), התשס"ט-2009 373
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (הפחתת מחירי קמח חיטה כשר לפסח), התשס"ט-2009 373
הודעת מס ערך מוסף (תיאום ועדכון סכומים), התשס"ט-2009 374
הודעת מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות) (תיאום סכום), התשס"ט-2009 374

12/1/2009

6741
צו לעידוד השקעות הון בחקלאות (קביעת תחומי אזורי פיתוח א' ו–ב') (הוראת שעה), התשס"ט-2009 352
תקנות לעידוד השקעות הון (הפחתת מחזור בסיס) (תיקון), התשס"ט-2009 355
תקנות לעידוד השקעות הון (תנאים שבהתקיימם יראו במפעל המוכר רכיב למפעל אחר, מפעל הזכאי להטבה) (תיקון), התשס"ט-2009 355
תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד שירותי בזק) (תיקון), התשס"ט-2009 356
הודעת הסיוע המשפטי, התשס"ט-2009 356
הודעת בית הדין לעבודה (אגרות), התשס"ט-2009 362
הודעת סדר הדין האזרחי (עדכון התוספת השניה), התשס"ט-2009 363
הודעת תקנות סדר הדין הפלילי (התאמת תשלומים לעדים), התשס"ט-2009 365
הודעת ההוצאה לפועל (התאמת אגרה מיוחדת), התשס"ט-2009 365
הודעת ההגבלים העסקיים (אגרות), התשס"ט-2009 366

17/1/2009

6740
צו כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים (קביעת מקום כליאה) (הוראת שעה), התשס"ט-2009 350
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) (הוראת שעה), התשס"ט-2009 350

4/1/2009

6739
הודעת הנוטריונים (שכר שירותים), התשס"ט-2009 318
הודעת הנוטריונים (אגרות נוטריון), התשס"ט-2009 321
הודעת רישום שמות עסק, התשס"ט-2009 321
הודעת שמאי מקרקעין, התשס"ט-2009 322
הודעת חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אגרות רישיון), התשס"ט-2009 323
הודעת החברות (אגרות), התשס"ט-2009 323
הודעת השותפויות (רישום ואגרות), התשס"ט-2009 324
הודעת המתווכים במקרקעין, התשס"ט-2009 325
הודעת המקרקעין (אגרות), התשס"ט-2009 325
הודעת רואי חשבון (אגרות), התשס"ט-2009 331
הודעת הגנת הפרטיות (אגרות), התשס"ט-2009 332
הודעת הפטנטים (הארכת תקופת הגנה - סדרי דין בבקשה לצו, בהתנגדות לצו ובבקשה לביטול) (שינוי סכומים), התשס"ט-2009 333
הודעת הפטנטים (נוהלי השלכה, סדרי דין, מסמכים ואגרות), התשס"ט-2009 334
הודעת בתי הדין הדתיים הדרוזיים (אגרות), התשס"ט-2009 335
הודעת בתי הדין השרעיים (אגרות), התשס"ט-2009 336
הודעת הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד) (הוראת שעה), התשס"ט-2009 337
הודעת בתי המשפט (אגרות), התשס"ט-2009 346
הודעת בית המשפט לענייני משפחה (אגרות), התשס"ט-2009 347

1/1/2009

6738
תקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות) (תיקון), התשס"ט-2009 302
הודעת הספנות (כלי שיט) (בנייה ורכישה של כלי שיט ומשכנתאות עליהם) (אגרות), התשס"ט-2009 304
הודעת הספנות (ימאים) (אגרות), התשס"ט-2009 304
הודעת הספנות (כלי שיט) (מדידת תפוסתם של כלי שיט) (אגרות), התשס"ט-2009 305
הודעת הספנות (ימאים) (משיטי כלי שיט קטנים) (אגרות), התשס"ט-2009 306
הודעת הספנות (כלי שיט) (רישום וסימון) (אגרות), התשס"ט-2009 307
הודעת הנמלים (אגרות שירותי ספנות) (אגרות), התשס"ט-2009 308
הודעת הנמלים (רישיונות כניסה לנמל) (אגרות), התשס"ט-2009 309
הודעת הנמלים (יומן רשמי לכלי שיט) (אגרות), התשס"ט-2009 309
הודעת הנמלים (בטיחות השיט) (אגרות), התשס"ט-2009 310
הודעת המים (עדכון היטלי הפקה), התשס"ט-2009 312
הודעת המים (עדכון תעריפים למים המסופקים מאת מקורות), התשס"ט-2009 313
הודעת המים (עדכון תעריפים למים ברשויות המקומיות), התשס"ט-2009 315
הודעת המים (עדכון תעריפים למתן שירותי תשתית ברמת הגולן) (מס' 2), התשס"ט-2009 316

1/1/2009

6737
תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (מתן שירותים מיוחדים) (תיקון), התשס"ט-2009 294
תקנות המיילדות (החזקת פטידין והשימוש בו), התשס"ט-2009 294
כללי המים (הסדר מפורט לאזור קיצוב) (הוראת שעה), התשס"ט-2009 295
כללי המים (השימוש במים באזור קיצוב) (תיקון), התשס"ט-2009 296
הודעת ההגבלים העסקיים (אגרות), התשס"ט-2009 300

1/1/2009

6736
תקנות ההתגוננות האזרחית (ערכות מגן) (תיקון), התשס"ט-2008 286
תקנות מס ערך מוסף (הוראת שעה), התשס"ט-2008 286
תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון), התשס"ט-2008 287
תקנות בתי הסוהר (תיקון), התשס"ט-2008 287
תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (תיקון) (תיקון), התשס"ט-2008 287
תקנות רשות שדות התעופה (אגרות) (תיקון), התשס"ט-2008 288
תקנות התעבורה (איסור שימוש ברכב - מגרשי אחסנה) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ט-2008 291
הודעת הירושה (אגרות הרשם לענייני ירושה), התשס"ט-2008, התשס"ט-2008 292
הודעת חתימה אלקטרונית (רישום גורם מאשר וניהולו) (עדכון אגרת רישום), התשס"ט-2008 292

31/12/2008

6735
תקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - נתוני תקשורת) (מאגר נתוני זיהוי תקשורת), התשס"ט-2008 270
תקנות הפיקדון על מכלי משקה (תיקון), התשס"ט-2008 272
הודעת סימני המסחר, התשס"ט-2008 272
הודעת המדגמים, התשס"ט-2008 273
הודעת הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (בקשה לרישיון, בחינות, התמחות ואגרות) (עדכון סכומי האגרות), התשס"ט-2008 274
הודעת ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף), התשס"ט-2008 275

הודעת ניירות ערך (אגרת טיפול בהקצאת ניירות ערך בחברה רשומה שהוצעו שלא לציבור), התשס"ט-2008 276

הודעת ניירות ערך (אגרה שנתית), התשס"ט-2008 276
הודעת ניירות ערך (חיתום) (אגרות ופיקדון), התשס"ט-2008 277
הודעת ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני), התשס"ט-2008 277
החלטת משכורת נשיא המדינה (הוראת שעה), התשס"ט-2008 278

החלטת שכר שרים וסגני שרים (הוראת שעה), התשס"ט-2008 278
החלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית (הוראת שעה), התשס"ט-2008 278
החלטת שכר חברי הכנסת (הוראת שעה), התשס"ט-2008 279

31/12/2008

6734
תקנות השמות (תיקון), התשס"ט-2008 246
תקנות הדרכונים (תיקון), התשס"ט-2008 247
תקנות הבחירות לכנסת (תיקון), התשס"ט-2008 250

31/12/2008

6733
תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון מס' 2), התשס"ט-2008 242
הודעת הירושה (אגרות בתי הדין הדתיים), התשס"ט-2008 243
הודעת הפיקוח על עסקי ביטוח (אגרות), התשס"ט-2008 244
הודעת הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (אגרה שנתית לחברה מנהלת), התשס"ט-2008 244

28/12/2008

6732
תקנות נכסים של נספי השואה (ענייני ירושה), התשס"ט-2008 226
תקנות זכות יוצרים (ספריות וארכיונים), התשס"ט-2008 229
תקנות הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (כספים) (תיקון), התשס"ט-2008 229
תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר בחירת נציגי המגדלים) (תיקון), התשס"ט-2008 230
תקנות מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) (מועצת הזיתים) (תיקון), התשס"ט-2008 231
צו הגנת הצרכן (שינוי התוספת השלישית לחוק) (הוראת שעה), התשס"ט-2008 231
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש המחבר בין ההפרדה הדו–מפלסית בנימינה דרום לבין כביש מס' 4: צומת הכניסה לאזור תעשיה אווז הכסף), התשס"ט-2008 232
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך 57: נתניה-בית ליד-טול כרם; מערכת מחלפים וצמתים: מחלף כפר יונה; מחלף מפגש דרכים 57/562; צומת ינוב; צומת תנובות), התשס"ט-2008 233
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 60; באר שבע-עומר-גבול (חברון); מחלפון עומר), התשס"ט-2008 235
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (עמק המעיינות, תיקון), התשס"ט-2008 235
צו המועצות המקומיות (מעצות אזוריות) (עמק הירדן, תיקון), התשס"ט-2008 236
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (חבל אילות, תיקון), התשס"ט-2008 237
צו התכנון והבניה (אשקלון), התשס"ט-2008 238
צו התכנון והבניה (שקמים), התשס"ט-2008 238
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע הר שיפון לפי תכנית מס' ג/15195), התשס"ט-2008 239
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע ברכת סמר לפי תכנית מס' חד/1217), התשס"ט-2008 239
אכרזת המסים (גבייה) (ארנונה כללית ותשלומי חובה לרשויות המקומיות) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ט-2008 240
הודעת הגנת הדייר [נוסח משולב] (העלאת שיעור מרבי של דמי השכירות לבתי עסק), התשס"ט-2008 240

23/12/2008

6731
צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - סעיף 196 לחוק העונשין), התשס"ט-2008 210
תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (הוראת שעה), התשס"ט-2008 210
תקנות מס הכנסה (ניכוי התחלתי בעד קופות רושמות) (תיקון), התשס"ט-2008 210
צו מס הכנסה (סכום הכנסה המחייב קטין בהגשת דוח) (תיקון), התשס"ט-2008 211
צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות), התשס"ט-2008 211
צו רשות השידור (שינוי שיעורי הפחתת האגרה והסכום הנוסף), התשס"ט-2008 211
צו הנהיגה הספורטיבית (שינוי התוספת לחוק), התשס"ט-2008 212
הודעת הטלגרף האלחוטי (אגרות), התשס"ט-2008 213

18/12/2008

6730
תקנות בתי משפט לעניינים מינהליים (סדרי דין) (תיקון), התשס"ט-2008 202
תקנות הבטחת הכנסה (תיקון), התשס"ט-2008 202
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (אבו בסמה, תיקון), התשס"ט-2008 203
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (בני שמעון, תיקון), התשס"ט-2008 203
צו המועצות המקומיות (ב) (עומר, תיקון), התשס"ט-2008 204
צו המועצות המקומיות (ב) (תל שבע, תיקון), התשס"ט-2008 204
תקנות כלי הירייה (רישיון ממוחשב), התשס"ט-2008 205
צו שירות ביטחון (התייצבות לרישום, לבדיקות ולשירות ביטחון), התשס"ט-2008 205

14/12/2008

6729
תקנות התכנון והבניה (סדרי דין בבקשה להכרעה לפני שמאי מכריע או שמאי מייעץ), התשס"ט-2008 194
צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - חוקי עזר לקרית טבעון), התשס"ט-2008 199
צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - חוקי עזר ליבנה), התשס"ט-2008 200
תקנות התעבורה (תיקון מס' 3), התשס"ט-2008 200

7/12/2008

6728
תקנות חובת המכרזים (חובת שיתוף פעולה תעשייתי) (תיקון), התשס"ט-2008 178
תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון מס' 2), התשס"ט-2008 179
תקנות העיטורים בצבא הגנה לישראל (אות מלחמת לבנון השניה - קביעת זכאים) (תיקון), התשס"ט-2008 180

צו נכי המלחמה בנאצים (שינוי שיעור התגמולים), התשס"ט-2008 180 צו נכי המלחמה בנאצים (שינוי שיעור התגמולים) (הוראת שעה), התשס"ט-2008 181
תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי) (תיקון), התשס"ט-2008 182
תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי) (הוראת שעה), התשס"ט-2008 183

תקנות האגודות השיתופיות (דמי עזיבה - קיבוץ בית השיטה (קבוצת החוגים)), התשס"ט-2008 183 צו איגודי ערים (אזור דן) (ביוב) (תיקון), התשס"ט-2008 184
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע צוקי שיירות לפי תכנית מס' 176/02/12), התשס"ט-2008 184
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע הר עמיעד - "אם החיטה" לפי תכנית מס' ג/12086), התשס"ט-2008 185
אכרזת המים (אזור קיצוב), התשס"ט-2008 186

הודעת הדיינים (אגרות), התשס"ט-2008 186
הודעת התקשורת (בזק ושידורים) (אגרה בעד מתן רישיון מיוחד), התשס"ט-2008 192

4/12/2008

6727
תקנות משק הדלק (קידום התחרות) (הסדרת השילוט בתחנות תדלוק), התשס"ט-2008 174
תקנות משק הדלק (קידום התחרות) (הסדרת השילוט בתחנות תדלוק) (תיקון), התשס"ט-2008 175
תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2008) (תיקון), התשס"ט-2008 175
הודעת הדואר (אגרות בעד היתר), התשס"ט-2008 176

4/12/2008

6726
הנחיות מבקר המדינה לפי חוק המפלגות, בדבר ניהול מערכת החשבונות ודיווח בבחירות מקדימות, התשס"ט-2008 150
צו רשות נחלים ומעיינות (הטלת תפקידי רשות נחל על רשויות ניקוז) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ט-2008 172

1/12/2008

6725
צו מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (הכרזה על מתחמים לפינוי ובינוי במסלול מיסוי), התשס"ט-2008 134
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - איסור העסקת עובדים זרים שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (תיקון), התשס"ט-2008 134
תקנות מס ערך מוסף (תיקון), התשס"ט-2008 138
תקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף - מבנה וצורה) (תיקון), התשס"ט-2008 139
תקנות ניירות ערך (עריכת דוחות כספיים שנתיים) (תיקון), התשס"ט-2008 139
תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) (תיקון), התשס"ט-2008 140
תקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ט-2008 140
תקנות ניירות ערך (ניירות ערך מיוחדים), התשס"ט-2008 141
תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התשס"ט-2008 142
צו הפיקוח על מעונות (תקן עובדים והכשרתם ותנאי כשירותם של מנהלי מעונות ללוקים בשכלם) (החלת התקנות), התשס"ט-2008 145
צו בתי הסוהר (שחרור מינהלי) (קביעת תקן כליאה), התשס"ט-2008 146
תקנות הסמים המסוכנים (תיקון), התשס"ט-2008 146
הודעת הסמים המסוכנים (שינוי התוספת הראשונה לפקודה), התשס"ט-2008 147
הודעת שירותי תיירות (מורי דרך), התשס"ט-2008 147
הודעת הדואר (היקף האחריות לדברי דואר פנים), התשס"ט-2008 148
כללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית) (תיקון), התשס"ט-2008 148

30/11/2008

6724
תקנות החשמל (עבודה במיתקן חי או בקרבתו), התשס"ט-2008 118
תקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (אמות מידה לקביעת מחיר מכל נייח), התשס"ט-2008 125
תקנות הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד) (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשס"ט-2008 126
צו התכנון והבניה (מנשה אלונה), התשס"ט-2008 126
צו התכנון והבניה (קציר-חריש) (מרחב תכנון מיוחד), התשס"ט-2008 127
כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסדרים בין מובילים באוויר), התשס"ט-2008 127
הודעת שירות לאומי (תנאי שירות למתנדב בשירות לאומי) (דמי כלכלה ודיור) (עדכון סכומים), התשס"ט-2008 130
כללי מס הכנסה (ניכוי הוצאות חיבור למרשמי מחשב) (תיקון), התשס"ט-2008 131
הודעת מס הכנסה (סכום התרומות למוסד ציבורי), התשס"ט-2008 131

27/11/2008

6723
תקנות רואי חשבון (תיקון), התשס"ט-2008 102
תקנות רואי חשבון (תיקון), התשס"ה-2005 (תיקון), התשס"ט-2008 109
תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (דיווח לממונה), התשס"ט-2008 109
צו להסדרת תוצרת אורגנית (שינוי הסמל), התשס"ט-2008 112
הודעת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הצנחה (אגרות כניסה לגנים ולשמורות), התשס"ט-2008 112
החלטת שכר שרים וסגני שרים (תיקון), התשס"ט-2008 115
החלטת שכר חברי הכנסת (הענקות ותשלומים), התשס"ט-2008 115

19/11/2008

6722
תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון), התשס"ט-2008 86
צו חופש המידע (חברה ממשלתית וחברה–בת ממשלתית שאינה רשות ציבורית), התשס"ט-2008 87
תקנות העובדים הסוציאליים (כללי אתיקה מקצועית) (תיקון), התשס"ט-2008 88
תקנות הרופאים (פרסומת אסורה), התשס"ט-2008 89
תקנות יסודות התקציב (כללים לפעולת תאגיד בריאות) (תיקון), התשס"ט-2008 91
צו איגודי ערים (אזור השרון) (הקמת שירותי מכבי אש ומגן דוד אדום, ניהולם והחזקתם) (תיקון), התשס"ט-2008 92
צו התכנון והבניה (אור יהודה-אזור), התשס"ט-2008 93
צו התכנון והבניה (גבעתיים), התשס"ט-2008 93
צו התכנון והבניה (רמת גן), התשס"ט-2008 94
צו התכנון והבניה (קרית אונו), התשס"ט-2008 95
צו התכנון והבניה (אונו) (ביטול), התשס"ט-2008 95
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי שירותי נמל) (מחיר מרבי לדמי תשתית לנפט, דלק ומוצריהם), התשס"ט-2008 96
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 669: כביש עוקף בית אלפא; כביש שטה - בית אלפא - בית שאן (ביטול)), התשס"ט-2008 96
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 40 קטע צומת גדרה - צומת ראם; מחלפון בני ראם; צומת הכניסה לחצב; צומת הכניסה לחוות ברורים), התשס"ט-2008 98
אכרזת היערות (סייג לתחולה), התשס"ט-2008 99
הודעת העמותות (אגרות), התשס"ט-2008 99

12/11/2008

6721
תקנות סימני המסחר (תיקון), התשס"ט-2008 70
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון), התשס"ט-2008 74
תקנות התכנון והבניה (פטור מהיטל השבחה לעידוד חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה) (הוראת שעה), התשס"ט-2008 82
תקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת) (תיקון), התשס"ט-2008 84
כללי רשות שדות התעופה (תנועה בשטח המבצעי בנמל התעופה בן גוריון) (תיקון), התשס"ט-2008 84

5/11/2008

6720
תקנות הדואר (תשלומים בעד השירותים הכספיים) (הוראת שעה), התשס"ט-2008 62
תקנות התעבורה (תיקון), התשס"ט-2008 66
תקנות התעבורה (תיקון מס' 2), התשס"ט-2008 66
הודעת המים (עדכון תעריפים למתן שירותי תשתית ברמת הגולן), התשס"ט-2008 67
הודעת הנפט (אגרות), התשס"ט-2008 68

2/11/2008

6719
צו הנכים (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי השכר הקובע והתגמול לנכה מחוסר פרנסה ונצרך), התשס"ט-2008 46
צו הנכים (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי השכר הקובע והתגמול לנכה מחוסר פרנסה ונצרך) (הוראת שעה), התשס"ט-2008 46
תקנות הנכים (טיפול רפואי) (הוראת שעה), התשס"ט-2008 47
תקנות הנכים (טיפול רפואי) (תיקון), התשס"ט-2008 48
תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע) (הוראת שעה), התשס"ט-2008 48
תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע) (תיקון), התשס"ט-2008 48
תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (תוספת למימון צרכים מיוחדים) (הוראת שעה), התשס"ט-2008 49
תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (תוספת למימון צרכים מיוחדים) (תיקון), התשס"ט-2008 49
צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (מענק נישואין ליתום) (הוראת שעה), התשס"ט-2008 50

צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (מענק נישואין ליתום) (תיקון), התשס"ט-2008 50 צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי תגמולים) (הוראת שעה), התשס"ט-2008 51
צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי תגמולים), התשס"ט-2008 51
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תשלום למימון צרכים מיוחדים) (הוראת שעה), התשס"ט-2008 52
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תשלום למימון צרכים מיוחדים) (תיקון), התשס"ט-2008 53
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (חינוך יתומים לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית) (הוראת שעה), התשס"ט-2008 54
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (חינוך יתומים לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית) (תיקון), התשס"ט-2008 54
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (הקלות ליתומים להשתלמות במוסדות להשכלה על–תיכונית) (הוראת שעה), התשס"ט-2008 54
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (הקלות ליתומים להשתלמות במוסדות להשכלה על–תיכונית) (תיקון), התשס"ט-2008 55ם להשתלמות במוסדות להשכלה על–תיכונית) (הוראת שעה), התשס"ט-2008 54
צו הפיקוח על יצוא ביטחוני (ציוד דו–שימושי מפוקח המועבר לשטחי האחריות האזרחית הפלשתינית), התשס"ט-2008 55
צו התקשורת (בזק ושידורים) (קביעת שירות חיוני שנותנת "בזק", החברה הישראלית לתקשורת בע"מ) (תיקון), התשס"ט-2008 58
תקנות רשות הספנות והנמלים (יתרות פתיחה בדוחות כספיים של חברת הפיתוח והנכסים), התשס"ט-2008 59
כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים) (תיקון), התשס"ט-2008 60

27/10/2008

6718
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - ייצור דבש והשבחת ייצור חקלאי - דבורים), התשס"ט-2008 38
צו העבירות המינהליות (שינוי התוספת הראשונה לחוק), התשס"ט-2008 39
תקנות ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2001) (החזקת מלאי ומלאי ביטחוני של דלק) (תיקון), התשס"ט-2008 40
צו משק הדלק (קידום התחרות) (דחיית מועדי תחילה), התשס"ט-2008 41
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע יער כרמיה הרחבה לפי תכנית מס' 38/234/02/6), התשס"ט-2008 41
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע נחל דליה ויובליו לפי תכנית מס' ג/9524), התשס"ט-2008 42
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (גן לאומי שקמונה לפי תכנית מס' חפ/2080/ג/1217), התשס"ט-2008 42
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע שקמונה לפי תכנית מס' חפ/2080/ג/1217), התשס"ט-2008 43
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע ברכת דיר חנא לפי תכנית מס' ג/13886), התשס"ט-2008 43
כללי משק החשמל (אספקת חשמל לצרכנים) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ט-2008 44

26/10/2008

6717
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (הוראת שעה), התשס"ט-2008 30
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (תיקון), התשס"ט-2008 30
צו המועצות המקומיות (א) (אזור, תיקון), התשס"ט-2008 31
אכרזת העיריות (שינוי תחום עיריית ראשון לציון), התשס"ט-2008 31
אכרזת העיריות (שינוי תחום עיריית חולון), התשס"ט-2008 32
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לביצי מאכל), התשס"ט-2008 32
צו הפעלת רכב (מנועים ודלק) (הפעלת רכב מנועי בבנזין) (הוראת שעה), התשס"ט-2008 34
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (הסרת הפיקוח מבנזין 96 אוקטן), התשס"ט-2008 36
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים בתחנות תדלוק) (תיקון), התשס"ט-2008 36
אכרזת התקנים (הסרת רשמיות מתקן ישראלי), התשס"ט-2008 36

7/10/2008

6716
תקנות התכנון והבניה (סדרי דין בבקשה לפי סעיף 207 לחוק), התשס"ט-2008 10
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון), התשס"ט-2008 12
תקנות ביטוח רכב מנועי (השתתפות עצמית) (הוראת שעה), התשס"ט-2008 15
תקנות הרוקחים (תנאי ייצור נאותים לתכשירים), התשס"ט-2008 17
תקנות עובדים זרים (אגרת בקשה ואגרה שנתית) (תיקון), התשס"ט-2008 26
צו התקנים (פטור ממילוי אחר דרישות תקן רשמי), התשס"ט-2008 27
הודעת סדר הדין הפלילי (התאמת שכר טרחת סניגור), התשס"ט-2008 27

6/10/2008

6715
תקנות שירות התעסוקה (תשלומים ממבקש עבודה בקשר לתיווך עבודה) (תיקון) (הוראת שעה), התשס"ט-2008 2
צו בתי הסוהר (כינון בית דין לערעורים), התשס"ט-2008 2
צו בתי הסוהר (כינון בית דין למשמעת), התשס"ט-2008 3
תקנות הדואר (תשלומים בעד שירותי החברה לפי סעיף 37(א) ו–(ג) לחוק) (תיקון), התשס"ט-2008 3
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (דמי נסיעה ברכבת) (תיקון), התשס"ט-2008 3

2/10/2008

6714
תקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה) (תיקון), התשס"ח-2008 1602
תקנות הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (הארכת תקופת הזיכיון הראשונה בערוץ השלישי), התשס"ח-2008 1605
צו הגנת הצומח (ביעור צמחי כותנה מעונת התשס"ח), התשס"ח-2008 1606
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 1: מחלפים שורש-נווה אילן (הרחבה); דרך 3955: שואבה-שורש-בית מאיר (ביטול)), התשס"ח-2008 1606
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (העלאת מחירי אשפוז ושירותים אמבולטוריים) (מס' 2), התשס"ח-2008 1607
תקנות האגודות השיתופיות (הוראות כלליות) (תיקון), התשס"ח-2008 1608
צו איגוד ערים (שהם-חבל מודיעין) (חינוך) (הוראת שעה), התשס"ח-2008 1609
כללי בתי הדין הדתיים הדרוזיים (סדרי הדיון של הוועדה למינוי קאדים מד'הב), התשס"ח-2008 1610
כללי לשכת עורכי הדין (בחירות למוסדות הלשכה) (תיקון), התשס"ח-2008 1612
כללי לשכת עורכי הדין (רישום מתמחים ופיקוח על התמחות) (תיקון), התשס"ח-2008 1614
כללי המים (תעריפים למים ברשויות המקומיות) (תיקון מס' 3), התשס"ח-2008 1614
הודעת המשכון (סדרי רישום ועיון), התשס"ח-2008 1615
הודעת חופש המידע (אגרות), התשס"ח-2008 1615
הודעת המפלגות (אגרות), התשס"ח-2008 1616

25/9/2008

6713
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס' 3), התשס"ח-2008 1426

21/9/2008

6712
תקנות שירות המדינה (מינויים) (הצהרה על רכוש), התשס"ח-2008 1402
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לאתר), התשס"ח-2008 1407
תקנות הפיקוח על מעונות (תקן עובדים והכשרתם ותנאי כשירותם של מנהלי מעונות ללוקים בשכלם) (תיקון), התשס"ח-2008
כללי המים (השימוש במים באזור קיצוב) (תיקון מס' 3), התשס"ח-2008 1423

21/9/2008

6711
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - מחלות בעלי חיים) (תיקון), התשס"ח-2008 1386
תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (תנאים להמלצה על הכרזה על מתחם פינוי ובינוי במסלול מיסוי), התשס"ח-2008 1387
תקנות הבזק (הפסקה, עיכוב או הגבלה של פעולות בזק ושירותי בזק) (תיקון), התשס"ח-2008 1388
צו הסדרת מקומות רחצה (מקומות רחצה אסורים ומוכרזים בים התיכון, בים כינרת, בנהר הירדן, בים המלח ובים סוף) (תיקון), התשס"ח-2008 1389
צו המועצות המקומיות (א) (זכרון יעקב, תיקון), התשס"ח-2008 1396
צו המועצות המקומיות (א) (פוריידיס, תיקון), התשס"ח-2008 1397
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (חוף הכרמל, תיקון), התשס"ח-2008 1397
אכרזת היערות (אזורים שמורים ליער) (מס' 2), התש"ל-1970 (תיקון מס' 3), התשס"ח-2008 1398
אכרזת היערות (אזור שמור ליער), התשל"ח-1978 (תיקון מס' 3), התשס"ח-2008 1399
אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (מס' 2), התשכ"ה-1965 (תיקון מס' 3), התשס"ח-2008 1399
הודעת המים (עדכון היטלי הפקה) (מס' 6), התשס"ח-2008 1400

10/9/2008

6710
צו נכי רדיפות הנאצים (שינוי שיעור התגמולים), התשס"ח-2008 1382
צו נכי רדיפות הנאצים (שינוי שיעור התגמולים) (הוראת שעה), התשס"ח-2008 1382
צו נכי רדיפות הנאצים (תוספת לתגמול), התשס"ח-2008 1383
צו רשות שדות התעופה (הוראת שעה) (שינוי התוספת לחוק) (מס' 2), התשס"ח-2008 1383
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת רמת פיקוח לשירותי אחזקה למונים במוניות), התשס"ח-2008 1384
תקנות הגנת הדייר (דמי שכירות יסודיים ודמי שכירות בדירות), התשס"ח-2008 1384

10/9/2008

6709
הנחיות הרשויות המקומיות (מימון הבחירות) (ניהול חשבונות), התשס"ח-2008 1366
קווים מנחים לרואה חשבון (מימון הבחירות ברשויות המקומיות), התשס"ח-2008 1376
צו איגודי ערים (שירותי כבאות) (תיקון מס' 5), התשס"ח-2008 1378
הודעת מס ערך מוסף (תיאום סכום), התשס"ח-2008 1380

9/9/2008

6708
תקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים) (תיקון), התשס"ח-2008 1358
תקנות החברות (אגרות), התשס"ח-2008 1358
תקנות התעבורה (תיקון מס' 10), התשס"ח-2008 1359
תקנות התעבורה (תיקון מס' 11), התשס"ח-2008 1360
תקנות הגנת הצרכן (מחיר ליחידת מידה), התשס"ח-2008 1361
תקנות עובדים זרים (אגרת בקשה ואגרה שנתית) (תיקון), התשס"ח-2008 1362
תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (אגרת בקשה ואגרה שנתית) (תיקון והוראות שעה) (תיקון), התשס"ח-2008 1363
תקנות עובדים זרים (דמי היתר) (תיקון), התשס"ח-2008 1364

9/9/2008

6707
תקנות להסדרת תוצרת אורגנית (תוצרת אורגנית מן הצומח - ייצורה ומכירתה), התשס"ח-2008 1322
תקנות להסדרת תוצרת אורגנית (תכשירים לשימוש בייצור תוצרת אורגנית מן הצומח), התשס"ח-2008 1338
תקנות להסדרת תוצרת אורגנית (גוף אישור ובקרה), התשס"ח-2008 1345
צו להסדרת תוצרת אורגנית (שינוי הסמל), התשס"ח-2008 1355
תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבריכות שחיה) (תיקון), התשס"ח-2008 1356
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת רמת פיקוח להדרכה בנהיגה נכונה והשתלמות בנהיגה), התשס"ח-2008 1356

1/9/2008

6706
תקנות בית הדין לעבודה (אגרות), התשס"ח-2008 1294
תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון מס' 3), התשס"ח-2008 1302
תקנות מעונות יום שיקומיים (רישוי, סל שירותים לפעוטות עם מוגבלות ותנאי טיפול בהם), התשס"ח-2008 130

31/8/2008

6705
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה במוניות), התשס"ח-2008 1246
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (בקעת בית שאן, תיקון), התשס"ח-2008 1271
כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (עמלות) (תיקון מס' 2), התשס"ח-2008 1271
כללי מינוי דיינים (סדרי העבודה של הוועדה למינוי דיינים) (תיקון מס' 2), התשס"ח-2008 1273

26/8/2008

6704
צו שירות המילואים (מטרות הקריאה לשירות מילואים), התשס"ח-2008 1238
צו שירות ביטחון (קביעת מקצועות ותפקידים לעניין פטור משירות ביטחון מחמת גיל), התשס"ח-2008 1238
תקנות שירות ביטחון (תיקון מס' 3), התשס"ח-2008 1241
תקנות שירותי הדת היהודיים (ניהול מועצות) (תיקון), התשס"ח-2008 1241

24/8/2008

6703
תקנות התעבורה (תיקון מס' 9), התשס"ח-2008 1236
כללי המועצה לענף הלול (הסדרת ייצור, מיון ושיווק) (תיקון), התשס"ח-2008 1236

18/8/2008

6702
צו בתי המשפט (שינוי סכום התביעה בתביעות קטנות), התשס"ח-2008 1228
תקנות עבודת נשים (מועדים וכללים לתשלומים לקופת גמל), התשס"ח-2008 1228
צו לעידוד השקעות הון (קביעת פעילות ייצורית), התשס"ח-2008 1231
תקנות הביטוח הלאומי (מתנדבים) (תיקון), התשס"ח-2008 1232
תקנות מינהל מקרקעי ישראל (מאגר המידע) (תיקון מס' 2), התשס"ח-2008 1232
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (מטה יהודה, תיקון), התשס"ח-2008 1232
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (מטה אשר, תיקון), התשס"ח-2008 1233
צו המועצות המקומיות (ב) (ירכא, תיקון), התשס"ח-2008 1233
אכרזת התקנים (תקן רשמי), התשס"ח-2008 1234
הודעת שירותי הובלה (אגרות), התשס"ח-2008 1234

14/8/2008

6701
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס' 2), התשס"ח-2008 1204
תקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים) (תיקון מס' 2), התשס"ח-2008 1226

7/8/2008

6700
תקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) (היוועדות חזותית) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ח-2008 1200
תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה) (מס' 2) (תיקון), התשס"ח-2008 1200
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (חוף אשקלון, תיקון), התשס"ח-2008 1201
אכרזת העיריות (שינוי תחום עיריית אשקלון), התשס"ח-2008 1202

6/8/2008

6699
תקנות מס ערך מוסף (תיקון מס' 3), התשס"ח-2008 1184
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), (זבולון, תיקון), התשס"ח-2008 1184
צו התקנים (איסור ייצור מצרכים) (תיקון), התשס"ח-2008 1184
צו איגודי ערים (אזור כרמיאל) (ביוב) (תיקון), התשס"ח-2008 1185
צו שירות ביטחון (התייצבות לרישום, לבדיקות ולשירות ביטחון) (מס' 2), התשס"ח-2008 1186
כללי התקשורת (בזק ושידורים) (בעל רישיון לשידורים) (תיקון), התשס"ח-2008 1189
כללי התקשורת (בזק ושידורים) (תשדירי פרסומת, תשדירי שירות והודעות חסות בשידורי ערוץ ייעודי) (תיקון), התשס"ח-2008 1196
כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (שיבוץ פרסומת ואזכורים מסחריים בשידורי רדיו) (הוראת שעה), התשס"ד-2004 (תיקון), התשס"ח-2008 1196
החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (נושאי משרה שיפוטית ושאיריהם) (תיקון מס' 4), התשס"ח-2008 1197
צו הסדרת מקומות רחצה (מקומות רחצה אסורים ומוכרזים בים התיכון, בים כנרת, בנהר הירדן, בים המלח ובים סוף) (הוראת שעה) (ביטול), התשס"ח-2008 1198

6/8/2008

6698
כללי אתיקה לדיינים, התשס"ח-2008 1164
כללי נוהל התור התפעולי בנמלי חיפה, אשדוד ואילת, התשס"ח-2008 1176

6/8/2008

6697
צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - חוקי עזר לראשון לציון), התשס"ח-2008 1156
תקנות ניירות ערך (אגרה שנתית) (הוראת שעה), התשס"ח-2008 1156
תקנות להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי) (העברת מידע מהמוסד לביטוח לאומי) (הוראת שעה), התשס"ח-2008 1157
תקנות משק הגז הטבעי (דרכים ותנאים למתן רישיון חלוקה), התשס"ח-2008 1158
תקנות התכנון והבניה (עבודה ושימוש הטעונים היתר) (הוראת שעה), התשס"ח-2008 1159
תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר הטלת היטלים על תוצרת הלול) (תיקון), התשס"ח-2008 1160
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע אירוס ירוחם לפי תכנית מס' 303/03/20), התשס"ח-2008 1160
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע ברכת בראון לפי תכנית מס' ג/14749), התשס"ח-2008 1161
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע ברכת דיר חנא לפי תכנית מס' ג/13886), התשס"ח-2008 1161
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע הר מירון) (תיקון), התשס"ח-2008

30/7/2008

6696
צו הכניסה לישראל (פטור מאשרה) (תיקון מס' 4), התשס"ח-2008 1152
צו הכניסה לישראל (פטור מאשרה) (תיקון מס' 5), התשס"ח-2008 1152
צו הסדרת מקומות רחצה (מקומות רחצה אסורים ומוכרזים בים התיכון, בים כנרת, בנהר הירדן, בים המלח ובים סוף) (הוראת שעה), התשס"ח-2008 1153
תקנות הגנת הצרכן (עריכת חוזה בכתב ופרטים שרוכל חייב למסור לצרכן), התשס"ח-2008 1153
תקנות הגנת הצרכן (מכירות באשראי, מכירה מיוחדת ועסקה ברוכלות) (תיקון), התשס"ח-2008 1154

27/7/2008

6695
אכרזת ירושלים (שינוי תחום העיריה) (תיקון), התשס"ח-2008 1144
צו רשות שדות התעופה (הוראת שעה) (שינוי התוספת לחוק), התשס"ח-2008 1144
צו ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2002) (תשלום הפרשים בשל היקף צריכה נמוך), התשס"ח-2008 1144
כללי המים (שימוש במים באזור קיצוב) (תיקון מס' 2), התשס"ח-2008 1145
הודעת המים (עדכון היטלי הפקה) (מס' 5), התשס"ח-2008 1146
הודעת המים (עדכון תעריפים למים המסופקים מאת מקורות) (מס' 3), התשס"ח-2008 1146
הודעת המים (עדכון תעריפים למים ברשויות המקומיות) (מס' 2), התשס"ח-2008 1148
הודעת הנפט (אגרות) (מס' 3), התשס"ח-2008 1149

24/7/2008

6694
צו התכנון והבניה (הכרזה על מתחמים לפינוי לשם בינוי), התשס"ח-2008 1142
צו שירות ביטחון (שירות מוכר לתכלית ביטחון) (הוראת שעה), התשס"ח-2008 1142

20/7/2008

6693
תקנות מס הכנסה (פחת מואץ לציוד המשמש בפעילות מזכה) (הוראת שעה), התשס"ח-2008 1138
צו לעידוד השקעות הון (קביעת התחומים של אזורי פיתוח) (תיקון), התשס"ח-2008 1139
צו רשות שדות התעופה (מתן שירותים בשדה התעופה עובדה) (תיקון), התשס"ח-2008 1140
צו רשות שדות התעופה (מתן שירותים בשדה התעופה דב הוז) (תיקון), התשס"ח-2008 1140

17/7/2008

6692
צו האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) (הארכת תוקף החוק), התשס"ח-2008 1134
תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (תיקון מס' 2), התשס"ח-2008
תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (ניכוי נוסף בשל פחת לגבי מטעים ונכסים קבועים המשמשים בייצור הכנסה ממטעים) (תיקון), התשס"ח-2008 1134
כללי מינוי דיינים (סדרי העבודה של הוועדה למינוי דיינים) (תיקון), התשס"ח-2008 1135
אכרזת היערות (אזור שמור ליער), התשי"ז-1957 (תיקון מס' 2), התשס"ח-2008 1136

15/7/2008

6691
תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (יבוא והחזקה של כלבים מסוכנים) (תיקון), התשס"ח-2008 1130
תקנות משק החשמל (דרכים להוכחת זכאות לתשלום מופחת) (תיקון), התשס"ח-2008 1130
אכרזת התקנים (תקנים רשמיים), התשס"ח-2008 1131
הודעת מס הכנסה (קביעת אגרה בעד בקשת אישור העברת נכסים והחלפת מניות), התשס"ח-2008 1131
הודעת מס ערך מוסף (תיאום ועדכון סכומים), התשס"ח-2008 1132
הודעת מס ערך מוסף (הגדלת סכומי קנסות), התשס"ח-2008 1132

13/7/2008

6690
צו הטבות לניצולי שואה (שיעורי שכר טרחת עורך דין מרביים), התשס"ח-2008 1122
תקנות התכנון והבניה (פטור מהיתר לעבודה לצורכי חקלאות ולהקמת מבנים באזורים כפריים בעבור מפוני חבל עזה וצפון השומרון, ותנאיו) (הוראת שעה), התשס"ח-2008 1123
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (דמי נסיעה ברכבת) (תיקון), התשס"ח-2008 1123

13/7/2008

6689
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (הערבה התיכונה, תיקון), התשס"ח-2008 1118
כללי המים (תעריפים למים ברשויות המקומיות) (תיקון מס' 2), התשס"ח-2008 1119
כללי המים (שינוי התוספת השניה לחוק) (מס' 2), התשס"ח-2008 1120

10/7/2008

6688
תקנות רשות שדות התעופה (אגרות במסופי המעבר היבשתיים) (תיקון), התשס"ח-2008 1110
צו איגודי ערים (איגוד ערים לאיכות הסביבה - אזור המשולש הדרומי), התשס"ח-2008 1111
צו איגודי ערים (שירותי כבאות) (תיקון מס' 4), התשס"ח-2008 1112
קביעת מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ) (קביעת משכורת בסיסית והוצאות אש"ל) (תיקון מס' 3), התשס"ח-2008 1113

9/7/2008

6687
תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) (תיקון מס' 3), התשס"ח-2008 1102
תקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף - מבנה וצורה) (תיקון מס' 2), התשס"ח-2008 1106
תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה) (תיקון מס' 2), התשס"ח-2008 1107
תקנות ניירות ערך (עריכת דוחות כספיים שנתיים) (תיקון), התשס"ח-2008 1108
תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה) (תיקון מס' 2), התשס"ח-2008 1108

6/7/2008

6686
תקנות המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה) (שילוב מקבלי גמלאות בעבודה) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ח-2008 1082
צו הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2007) (דחיית תחילה), התשס"ח-2008 1084
הודעת העובדים הסוציאליים (כללים בדבר דרכי רישום בפנקס העובדים הסוציאליים), התשס"ח-2008 1084
הודעת סימני המסחר, התשס"ח-2008 1084
הודעת הפטנטים (נוהלי הלשכה, סדרי דין, מסמכים ואגרות) (מס' 2), התשס"ח-2008 1085
הודעת הפטנטים (הארכת תקופת הגנה - סדרי דין בבקשה לצו, בהתנגדות לצו ובבקשה לביטול) (שינוי סכומים) (מס' 2), התשס"ח-2008 1087
הודעת המדגמים, התשס"ח-2008 1088
הודעת הנוטריונים (שכר שירותים) (מס' 2), התשס"ח-2008 1089
הודעת רישום שמות עסק (מס' 2), התשס"ח-2008 1092
הודעת שמאי מקרקעין (מס' 2), התשס"ח-2008 1093
הודעת חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אגרות רישיון) (מס' 2), התשס"ח-2008 1094
הודעת השותפויות (רישום ואגרות) (מס' 2), התשס"ח-2008 1094
הודעת רואי חשבון (אגרות) (מס' 2), התשס"ח-2008 1095
הודעת בתי הדין הדתיים הדרוזיים (אגרות), התשס"ח-2008 1096
הודעת בתי הדין השרעיים (אגרות), התשס"ח-2008 1097
הודעת בית הדין לעבודה (אגרות), התשס"ח-2008 1098
הודעת בית המשפט לענייני משפחה (אגרות), התשס"ח-2008 1098
הודעת סדר הדין הפלילי (התאמת שכר טרחת סניגור), התשס"ח-2008 1100

6/7/2008

6685
תקנות הדואר (תשלומים בעד שירותי השירות הבולאי) (תיקון מס' 2), התשס"ח-2008 1058
הודעת הדואר (הצמדת תשלומים בעד שירותי החברה), התשס"ח-2008 1058
תקנות הדואר (תשלומים בעד השירותים הכספיים) (הוראת שעה) (מס' 2) (תיקון מס' 2), התשס"ח-2008 1075
הודעת המקרקעין (אגרות) (מס' 2), התשס"ח-2008 1075
הודעת ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א עד 15ג לחוק), התשס"ח-2008 1080

1/7/2008

6684
תקנות החברות הממשלתיות (כללים לעריכת דוחות כספיים של חברת החשמל לישראל בע"מ) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ח-2008 1050
תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות הון (הון עצמי וביטוח) (תיקון), התשס"ח-2008 1051
צו המיסוי על יבוא ויצוא (סיוע למדינות חוץ) (שינוי התוספת לחוק), התשס"ח-2008 1052
תקנות הבטיחות במקומות ציבוריים (סדרנים באסיפות) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ח-2008 1053
אכרזת היערות (אזור שמור ליער), התשי"ז-1957 (תיקון), התשס"ח-2008 1053
אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (מס' 4), התשכ"ו-1966 (תיקון מס' 3), התשס"ח-2008 1054
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת רמת פיקוח לחלב עמיד), התשס"ח-2008 1055
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לחלב ומוצריו) (תיקון), התשס"ח-2008 1055
צו המים (קביעת המפלס המותר) (תיקון), התשס"ח-2008 1055
הודעת הירושה (אגרות בתי הדין הדתיים), התשס"ח-2008 1056

30/6/2008

6683
תקנות הדואר (הצמדת תשלומים בעד שירותי החברה), התשס"ח-2008 1030

26/6/2008

6682
תקנות מס הכנסה (כללים בדבר ניהול פנקסי חשבונות של חברות בהשקעת חוץ ושל שותפויות מסוימות וקביעת הכנסתן החייבת) (תיקון מס' 2), התשס"ח-2008 1022
תקנות מס הכנסה (הוראות לעניין תיקון שומת הכנסת הנאמן וקביעת רווח הון בידיו בעקבות חלוקה לנהנה תושב חוץ), התשס"ח-2008 1022
תקנות מס הכנסה (ייעוד הכנסה לנהנה יחיד תושב חוץ וקביעת רווח הון בנאמנות מיועדת), התשס"ח-2008 1025

23/6/2008

6681
צו הנכים (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי השכר הקובע והתגמול לנכה מחוסר פרנסה ונצרך) (הוראת שעה), התשס"ח-2008 1006
צו הנכים (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי השכר הקובע והתגמול לנכה מחוסר פרנסה ונצרך), התשס"ח-2008 1006
תקנות הנכים (טיפול רפואי) (הוראת שעה), התשס"ח-2008 1007
תקנות הנכים (טיפול רפואי) (תיקון מס' 2), התשס"ח-2008 1007
תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע) (הוראת שעה), התשס"ח-2008 1008
תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע) (תיקון), התשס"ח-2008 1008
תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (תוספת למימון צרכים מיוחדים) (הוראת שעה), התשס"ח-2008 1009
תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (תוספת למימון צרכים מיוחדים) (תיקון), התשס"ח-2008 1009
צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (מענק נישואין ליתום) (הוראת שעה), התשס"ח-2008 1009
צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (מענק נישואין ליתום) (תיקון), התשס"ח-2008 1010
צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי תגמולים) (הוראת שעה), התשס"ח-2008 1010
צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי תגמולים), התשס"ח-2008 1011
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תשלום למימון צרכים מיוחדים) (הוראת שעה), התשס"ח-2008 1011
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תשלום למימון צרכים מיוחדים) (תיקון), התשס"ח-2008 1012
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (חינוך יתומים לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית) (הוראת שעה), התשס"ח-2008 1013
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (חינוך יתומים לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית) (תיקון), התשס"ח-2008 1013
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (הקלות ליתומים להשתלמות במוסדות להשכלה על–תיכונית) (הוראת שעה), התשס"ח-2008 1014
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (הקלות ליתומים להשתלמות במוסדות להשכלה על–תיכונית) (תיקון), התשס"ח-2008 1014
צו המשטרה (דין משמעתי, בירור קבילות שוטרים והוראות שונות) (קביעת גוף ציבורי), התשס"ח-2008 1015
צו התכנון והבניה (זמורה), התשס"ח-2008 1015
צו התכנון והבניה (שורקות), התשס"ח-2008 1016
צו התכנון והבניה (נס ציונה), התשס"ח-2008 1016
צו התכנון והבניה (מצפה אפק), התשס"ח-2008 1017
אכרזת חיפה (שינוי תחום העיריה) (תיקון), התשס"ח-2008 1017
תקנות התעבורה (תיקון מס' 3), התשס"ה-2005 (תיקון), התשס"ח-2008 1020

16/6/2008

6680
תקנות ניירות ערך (תנאים להצעה על פי תשקיף מדף) (תיקון), התשס"ח-2008 990
תקנות ניירות ערך (פרסום מודעות בעיתונים), התשס"ח-2008 990
תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה) (תיקון), התשס"ח-2008 991
תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה) (תיקון), התשס"ח-2008 992
תקנות ניירות ערך (הצעת רכש) (תיקון), התשס"ח-2008 993
תקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף - מבנה וצורה) (תיקון), התשס"ח-2008 993
תקנות ניירות ערך (מועדי הגשת הודעה של בעל עניין) (תיקון), התשס"ח-2008 995
תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) (תיקון מס' 2), התשס"ח-2008 996
תקנות ניירות ערך (תקופה להגשת הזמנות לניירות ערך המוצעים בתשקיף) (תיקון), התשס"ח-2008 999
תקנות המשטרה (דין משמעתי, בירור קבילות שוטרים והוראות שונות) (סדרי דין בוועדת ערר), התשס"ח-2008 999
תקנות הדואר (תשלומים בעד שירותי החברה לפי סעיף 37(א) ו–(ג) לחוק) (תיקון מס' 2), התשס"ח-2008 1001
תקנות למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות) (שינוי התוספת לחוק), התשס"ח-2008 1003
צו התכנון והבניה (הרצליה), התשס"ח-2008 1003
צו התכנון והבניה (רעננה), התשס"ח-2008 1004

16/6/2008

6679
צו הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות (שיעור ההשתתפות של רשות שולחת), התשס"ח-2008 986
תקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה) (תיקון), התשס"ח-2008 986
צו הכניסה לישראל (פטור מאשרה) (תיקון מס' 2), התשס"ח-2008 986
תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד שירותי בזק) (תיקון מס' 2), התשס"ח-2008 986
תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד קישור–גומלין) (תיקון), התשס"ח-2008 987
תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (חישוב תשלומים בעד שירותי בזק והצמדתם) (תיקון), התשס"ח-2008 988
הודעת הגנת חיית הבר (אגרת היתר סחר), התשס"ח-2008 988

11/6/2008

6678
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך 784; מחלפון יפתחאל: הצטלבות דרכים מס' 784 ו–79;
דרך הגישה לאלון הגליל; דרך הגישה העתידית לביר אל–מכסור) (הרחבה, שינוי תוואי וביטול), התשס"ח-2008 978
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך 44: הפרדה מפלסית - מפגש
208; דרך 44 עם רחוב החשמונאים ברמלה ועם רחוב יוספטל בלוד), התשס"ח-2008 979
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), (מגידו, תיקון), התשס"ח-2008 980
אכרזת העיריות (עיריית יקנעם עילית) (תיקון), התשס"ח-2008 981
כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (עמלות) (תיקון), התשס"ח-2008 983

5/6/2008

6677
הודעת התקשורת (בזק ושידורים) (חישוב תשלומים בעד שירותי בזק והצמדתם), התשס"ח-2008

1/6/2008

6676
תקנות אימוץ ילדים (הכרה בעמותה לאימוץ בין–ארצי) (תיקון), התשס"ח-2008 926
תקנות אימוץ ילדים (תשלומים מרביים לעמותה מוכרת) (תיקון), התשס"ח-2008 926
תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הון, נכסים קבועים וניכוי נוסף בשל פחת לגבי אגודות שיתופיות מסוימות) (ביטול), התשס"ח-2008 927
תקנות מס הכנסה (כללים בדבר ניכוי הוצאות להתאמת מושכר) (תיקון), התשס"ח-2008 928
תקנות מס הכנסה (ניכויים מיוחדים למשתמש בציוד בשכר מכר) (תיקון), התשס"ח-2008 928
תקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט) (תיקון), התשס"ח-2008 929
תקנות מס הכנסה (שינוי מבנה של חברות עתירות מחקר ופיתוח) (תיקון), התשס"ח-2008 929
תקנות מס הכנסה (מיזוג חברות שמתקיימים ביניהן יחסים מיוחדים) (תיקון), התשס"ח-2008 930
צו מס הכנסה (פטור ממס על הפרשי הצמדה) (תיקון), התשס"ח-2008 930
תקנות מס הכנסה (כללים בדבר ניהול פנקסי חשבונות של חברות בהשקעת חוץ ושל שותפויות מסוימות וקביעת הכנסתן החייבת) (תיקון), התשס"ח-2008 930
צו ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2002) (שירותים נוספים לפי סעיף 17(א)(8) לחוק), התשס"ח-2008 931
תקנות החברות הממשלתיות (כללים לעריכת דוחות כספיים של מקורות חברת המים בע"מ) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ח-2008 931
צו להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (שינוי התוספת הרביעית לחוק), התשס"ח-2008 932
תקנות החשמל (התקנת לוחות במתח עד 1,000 וולט) (תיקון), התשס"ח-2008 932
תקנות החשמל (התקנת מובלים והתיול שבהם במתח שאינו עולה על מתח נמוך) (תיקון), התשס"ח-2008 936
תקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות) (תיקון) (תיקון), התשס"ח-2008 938
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך 4: מחלף יבנה (הרחבה); צומת הכניסה לאזור תעשיה יבנה), התשס"ח-2008 939
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 553: כפר יעבץ-בית יהושע; קטע פולג-בית יהושע) (ביטול), התשס"ח-2008 940
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (מחלף דרור: הצטלבות דרכים מס' 4 ו–553) (תיקון), התשס"ח-2008 940

29/5/2008

6675
תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) (תיקון), התשס"ח-2008 914
תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (קביעת אחוזי נכות רפואית, מינוי ועדות לעררים והוראות שונות) (תיקון), התשס"ח-2008 915
תקנות החומרים המסוכנים (יבוא ויצוא פסולת חומרים מסוכנים) (תיקון), התשס"ח-2008 916
תקנות גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (אגרות כניסה לגנים ולשמורות) (תיקון), התשס"ח-2008 920
צו איגודי ערים (אזור רמלה-לוד) (מוסדות חינוך על–יסודיים, ניהולם והחזקתם) (פירוק וביטול), התשס"ח-2008 922
צו התכנון והבניה (אבו בסמה), התשס"ח-2008 922
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע חולות ניצנים הרחבה לפי תכנית מיתאר ארצית חלקית למרחב ניצנים/צפון אשקלון), התשס"ח-2008 923
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (גן לאומי תל צפית לפי תכנית מס' 1/225/03/6), התשס"ח-2008 923
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע ברכת סינדינה לפי תכנית מס' ג/14750), התשס"ח-2008 924

28/5/2008

6674
תקנות השיפוט הצבאי (בתי סוהר צבאיים) (תיקון מס' 2), התשס"ח-2008 910
תקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור) (תיקון), התשס"ח-2008 910
תקנות התעבורה (תיקון מס' 8), התשס"ח-2008 912
צו הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון מס' 12) (דחיית מועד) (מס' 3), התשס"ח-2008 912

21/5/2008

6673
תקנון האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, התשס"ח-2008 902
צו הבנקאות (שירות ללקוח) (ביטול הפיקוח על שירותים בנקאיים מסוימים ושינויו במקרים אחרים), התשס"ח-2008 906
כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (גילוי נאות ומסירת מסמכים) (תיקון), התשס"ח-2008 907
הודעת העתיקות (אגרות למתן אישור פעולות), התשס"ח-2008 908

21/5/2008

6672
תקנות הנמלים (בטיחות השיט) (תיקון), התשס"ח-2008 886
תקנות מחלות בעלי חיים (הקמה והפעלה של משקי טיפוח, הפצה, רבייה וגידול של עופות) (תיקון), התשס"ח-2008 899
תקנות מחלות בעלי חיים (מדגריות) (תיקון), התשס"ח-2008 899
צו הפעלת רכב (מנועים ודלק) (הפעלת רכב בגפ"מ) (תיקון), התשס"ח-2008 900
אכרזת היערות (אזורים שמורים ליער) (מס' 2), התש"ל-1970 (תיקון מס' 2), התשס"ח-2008 900

18/5/2008

6671
תקנות התעבורה (תיקון מס' 7), התשס"ח-2008 878
צו התכנון והבניה (אי–תחולת הוראות סעיף 157א לחוק בשטח מאגר לכיש - קולחי לכיש עציון), התשס"ח-2008 878
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (מחלף פלוגות (הצטלבות דרכים מס' 35 ו–40)), התשס"ח-2008 879
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך 807 ק"מ 8 5-8 0; צומת הכניסה לכלנית), התשס"ח-2008 879
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (הפרדה מפלסית למפגש מסילת ברזל ודרך: פתח תקוה אתר אשפה (מפגש 183)), התשס"ח-2008 880
אכרזת היערות (אזור שמור ליער), התשל"ה-1978 (תיקון), התשס"ח-2008 881
אכרזת היערות (אזור שמור ליער), התשל"ח-1978 (תיקון מס' 2), התשס"ח-2008 882
אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (מס' 4), התשכ"ו-1966 (תיקון מס' 2), התשס"ח-2008 883

14/5/2008

6670
כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים) (תיקון), התשס"ח-2008 874
תקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים) (תיקון), התשס"ח-2008 875
תקנות התכנון והבניה (סטיה ניכרת מתכנית) (תיקון), התשס"ח-2008 875
תקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת) (תיקון מס' 2), התשס"ח-2008 876

30/4/2008

6669
תקנות משק הגז (קידום התחרות בגז לצריכה ביתית) (תיקוני חקיקה) (דחיית מועד תחילה), התשס"ח-2008 866
תקנות מס ערך מוסף (תיקון מס' 2), התשס"ח-2008 866
תקנות התעבורה (תיקון מס' 6), התשס"ח-2008 866
תקנות הרשויות המקומיות (משמעת) (בית הדין - ניהולו, החזקתו והוצאות), התשס"ח-2008 867
כללי הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (פריסת חובות), התשס"ח-2008 868
צו איגוד ערים לאיכות הסביבה (תחנת הכוח חדרה) (תיקון), התשס"ח-2008 870
הודעת המים (עדכון תעריפים למתן שירותי תשתית ברמת הגולן) (מס' 3), התשס"ח-2008 870
הודעת המים (עדכון היטלי הפקה) (מס' 4), התשס"ח-2008 872

30/4/2008

6668
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (נחל שורק, תיקון), התשס"ח-2008 862
כללי משק החשמל (אספקת חשמל לצרכנים) (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשס"ח-2008 864

29/4/2008

6667
תקנות השיפוט הצבאי (בתי סוהר צבאיים) (תיקון) התשס"ח-2008 858
צו שירות נתוני אשראי (דחיית תחילתו של תיקון מס' 3 לחוק), התשס"ח-2008 859
תקנות העדות הדתיות (ארגונן) (העדה הדרוזית) (תיקון מס' 2) התשס"ח-2008 859
הודעת הנפט (אגרות), התשס"ח-2008 859

27/4/2008

6666
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - דיג) (תיקון), התשס"ח-2008 850
תקנות סדר הדין האזרחי (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ח-2008 850
צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - סילוק ומיחזור צמיגים), התשס"ח-2008 851
צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - סילוק ומיחזור צמיגים), התשס"ח-2008 851
תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 4), התשס"ח-2008 852
תקנות מרשם האוכלוסין (מחיקת מען לתושבים המוחזקים כלא פעילים), התשס"ח-2008 852
תקנות שירותי הדת היהודיים (בחירות רבני עיר) (תיקון מס' 2), התשס"ח-2008 853
תקנות מקורות אנרגיה (יעילות אנרגטית, סימון אנרגטי ודירוג אנרגטי במזגנים) (תיקון), התשס"ח-2008 853
תקנות התעבורה (שינוי התוספת החמישית לפקודה), התשס"ח-2008 855
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע נחל שורק צפוני) (תיקון), התשס"ח-2008 856

14/4/2008

6665
תקנות בתי המשפט (רשימת המגשרים) (ביטול), התשס"ח-2008 838
תקנות הרופאים (כשירויות לביצוע פעולות חריגות) (הוראת שעה), התשס"ח-2008 838
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 423: עוקף נס ציונה; מחלפון מפגש דרכים 4313/423), התשס"ח-2008 839
כללי המים (שינוי התוספת השניה לחוק), התשס"ח-2008 840
הודעת התעבורה (אגרות), התשס"ח-2008 841
הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (אגרות רישום), התשס"ח-2008 848

8/4/2008

6664
תקנות בריאות הציבור (מזון) (שאריות חומרי הדברה) (תיקון), התשס"ח-2008 714
הודעת סדר הדין הפלילי (התאמת שכר טרחת סניגור), התשס"ח-2008 835

8/4/2008

6663
תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) (תיקון), התשס"ח-2008 706
תקנות ניירות ערך (עריכת דוחות כספיים שנתיים) (תיקון), התשס"ח-2008 710
תקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף - מבנה וצורה) (תיקון), התשס"ח-2008 710
תקנות ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני) (תיקון), התשס"ח-2008 711
תקנות שירותי הדת היהודיים (בחירות רבני עיר) (תיקון), התשס"ח-2008 712

7/4/2008

6662
צו חסינויות וזכויות יתר (ארגונים בין–לאומיים ומשלחות מיוחדות) (סדנה ופגישת קבוצת העבודה של הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי, אפריל 2008), התשס"ח-2008 694
צו הפיקוח על יצוא ביטחוני (ציוד דו–שימושי מפוקח המועבר לשטחי האחריות האזרחית הפלשתינית) (הוראת שעה) (מס' 3), התשס"ח-2008 694
אכרזת העיריות (שינוי תחום עיריית רמת גן), התשס"ח-2008 698
אכרזת העיריות (שינוי תחום עיריית קרית אונו), התשס"ח-2008 700
אכרזת העיריות (שינוי תחום עיריית אור יהודה), התשס"ח-2008 701
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (אפעל, ביטול), התשס"ח-2008 703
צו איגוד ערים כוללני (אזור חיפה) (תיקון), התשס"ח-2008 704

6/4/2008

6661
תקנות מועצות הצמחים (ייצור ושיווק) (מועצת הזיתים), התשס"ח-2008 690
אכרזת היערות (אזורים שמורים ליער), התשכ"ו-1966 (תיקון), התשס"ח-2008 690
אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (מס' 4), התשכ"ו-1966 (תיקון), התשס"ח-2008 691
אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (מס' 2), התשכ"ה-1965 (תיקון מס' 2), התשס"ח-2008 691
צו הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון מס' 12) (דחיית מועד) (מס' 2), התשס"ח-2008 692

3/4/2008

6660
תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות) (תיקון), התשס"ח-2008 686
תקנות יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (סמכויות שיפוט והוראות אחרות) (תיקוני חקיקה) (סמכויות בדיקה וחיפוש - פעולות נוספות), התשס"ח-2008 686
צו יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (סמכויות שיפוט והוראות אחרות) (תיקוני חקיקה) (נקודות בדיקה), התשס"ח-2008 686
תקנות הטלגרף האלחוטי (רישיונות, תעודות ואגרות) (תיקון), התשס"ח-2008 688

31/3/2008

6659
תקנות שירות ביטחון (תיקון מס' 2), התשס"ח-2008 662
תקנות העיריות (שינוי הוראות התקנון שבתוספת השניה לפקודה), התשס"ח-2008 663
צו איגודי ערים (שירותי כבאות) (תיקון מס' 3), התשס"ח-2008 675
תקנות התעבורה (איסור שימוש ברכב - מגרשי אחסנה) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ח-2008 676
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לחלב ומוצריו), התשס"ח-2008 676
הודעת מחלות בעלי חיים (תשלום פיצויים), התשס"ח-2008 678
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (שמאי רכב), התשס"ח-2008 681
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור רכב והרכבתו), התשס"ח-2008 682
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (גרירת רכב וחילוצו), התשס"ח-2008 682
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם), התשס"ח-2008 683
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), התשס"ח-2008 683
החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (נושאי משרה שיפוטית ושאיריהם) (תיקון מס' 3), התשס"ח-2008

30/3/2008

6658
תקנות הארכיונים (ביעור חומר ארכיוני במוסדות המדינה וברשויות המקומיות) (תיקון), התשס"ח-2008 642
צו מס הכנסה (מניעת כפל מס) (פורטוגל), התשס"ח-2008 643
תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תשלום בעד מתן אישור סוג ובדיקות של ציוד קצה) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ח-2008 643
צו המועצות המקומיות (ב) (כפר קאסם, ביטול), התשס"ח-2008 644
אכרזת העיריות (כפר קאסם), התשס"ח-2008 645
הודעת אגרות חקלאיות, התשס"ח-2008 645
הודעת רישום ציוד הנדסי (אגרת רישום), התשס"ח-2008 660

30/3/2008

6657
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (העברת כספים בין קופות גמל), התשס"ח-2008 626
תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (תיקון), התשס"ח-2008 633
תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה) (מס' 2), התשס"ח-2008 634

24/3/2008

6656
תקנות הוצאה לפועל של פסקי דין נגד המדינה (תיקון), התשס"ח-2008 618
תקנות לביצוע אמנת האג (ביטול אימות מסמכי חוץ ציבוריים) (תיקון), התשס"ח-2008 618
תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (הוראת שעה) (מס' 2), התשס"ח-2008 619
תקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות) (תיקון), התשס"ח-2008 619
תקנות הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו (כספים) (תיקון), התשס"ח-2008 621
צו המועצות למוצרי פירות וירקות (ייצור וייצוא) (כינון מועצה למוצרי פרי הדר) (תיקון), התשס"ח-2008 622
צו המועצות למוצרי פירות וירקות (ייצור וייצוא) (כינון מועצה למוצרי תירס) (תיקון), התשס"ח-2008 622
צו המועצות למוצרי פירות וירקות (ייצור וייצוא) (כינון מועצה למוצרי עגבניות) (תיקון), התשס"ח-2008 622
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע שמיר-נחל רחום) (תיקון), התשס"ח-2008 623
הודעת חתימה אלקטרונית (רישום גורם מאשר וניהולו) (עדכון אגרת רישום), התשס"ח-2008 623
הודעת התעבורה (תוספת אגרה בעבור רשות השידור), התשס"ח-2008 624

18/3/2008

6655
צו בתי המשפט (הוראות מעבר) (אזורי השיפוט של בתי המשפט המחוזיים) (תיקון) (תיקון), התשס"ח-2008 616
תקנות מס ערך מוסף (תיקון), התשס"ח-2008 616

10/3/2008

6654
תקנות רואי חשבון (ניגוד עניינים ופגיעה באי-תלות כתוצאה מעיסוק אחר), התשס"ח-2008 608
תקנות רואי חשבון (ניגוד עניינים ופגיעה באי-תלות כתוצאה מעיסוק אחר) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ח-2008 614

10/3/2008

6653
תקנות שירות ביטחון (תיקון), התשס"ח-2008 592
תקנות החברות (הקלות לחברות ציבוריות שמניותיהן רשומות למסחר בבורסה מחוץ לישראל) (תיקון), התשס"ח-2008 592
תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) (תיקון), התשס"ח-2008 592
תקנות החברות (תחולה על חברה לתועלת הציבור שהיא חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית), התשס"ח-2008 596
צו סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה) (הארכת תוקף), התשס"ח-2008 598
תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 3), התשס"ח-2008 598
תקנות התעבורה (תיקון מס' 5), התשס"ח-2008 598
תקנות יישום תכנית ההתנתקות (מענק השקעה לעסק של חקלאות בשל העתקת פעילות) (תיקון), התשס"ח-2008 600
צו היבוא והיצוא (פיקוח על יצוא טובין, שירותים וטכנולוגיה דו–שימושיים) (תיקון), התשס"ח-2008 600
צו היבוא והיצוא (פיקוח על יצוא בתחום הכימי, הביולוגי והגרעיני) (תיקון), התשס"ח-2008 602
צו בריאות העם (שינוי התוספת השניה לפקודה - רשימת מחלות מידבקות) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ח-2008 602
צו הבטחת הכנסה (אזורים קרים) (תיקון), התשס"ח-2008 602
צו הפיקוח על היהלומים, יבואם ויצואם (תיקון), התשס"ח-2008 603
אכרזה על עיריית קרית אתא (תיקון), התשס"ח-2008 603
כללי לשכת עורכי הדין (התמחות) (הוראת שעה), התשס"ח-2008 604
החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (נושאי משרה שיפוטית ושאיריהם) (תיקון), התשס"ח-2008 605

6/3/2008

6652
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות), התשס"ח-2008 584
תקנות עובדים זרים (פיקדון בחשבון הבנק), התשס"ח-2008 586
קביעת מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ) (קביעת משכורת בסיסית והוצאות אש"ל) (תיקון מס' 2), התשס"ח-2008 587
צו הביטוח הלאומי (אזורי ניסוי), התשס"ח-2008 587
תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד שירותי בזק) (תיקון), התשס"ח-2008 588
הודעת התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד קישור גומלין), התשס"ח-2008 588
הודעת משכורת נושאי משרה שיפוטית, התשס"ח-2008 588

28/2/2008

6651
תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים) (תיקון), התשס"ח-2008 564
תקנות הנכים (טיפול רפואי) (תיקון), התשס"ח-2008 565
תקנות הנכים (ועדה רפואית עליונה) (תיקון), התשס"ח-2008 568
תקנות הנכים (ועדות רפואיות) (תיקון), התשס"ח-2008 568
תקנות הנמלים (תיקון), התשס"ח-2008 569
צו דרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (הפרדה מפלסית למפגשי מסילת ברזל ודרך: הבונים (מפגש 13)), התשס"ח-2008 571
צו דרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (הפרדה מפלסית למפגשי מסילת ברזל ודרך: מעין צבי (מפגש 15)),התשס"ח-2008 572
צו דרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (הפרדות מפלסיות למפגשי מסילת ברזל ודרך: כביש גישה למעגן מיכאל (מפגש 16)), התשס"ח-2008 572
צו דרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (הפרדות מפלסיות למפגשי מסילת ברזל ודרך: החותרים, עתלית צפון, מעין צבי, מעגן מיכאל) (תיקון), התשס"ח-2008 573
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 531: מחלף הרצליה מזרח; מסילת ברזל: מסילת השרון) (הרחבה וביטול), התשס"ח-2008 574
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 531, דרך מס' 20: מחלף שמריהו מזרח; מסילת ברזל: מסילת החוף; מסילת השרון התחברות עם מסילת החוף לתל אביב; מסילת השרון התחברות עם מסילת החוף לנתניה) (הרחבה וביטול), התשס"ח-2008 574
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 531: מחלף חן מסילת ברזל: מסילת השרון) (הרחבה וביטול), התשס"ח-2008 576
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 531: מערכת מחלפים: מחלף רעננה דרום; מחלף מלל) (הרחבה וביטול), התשס"ח-2008 576
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 20: מערכת מחלפים: התחברות דרך מס' 20 עם מחלף שבעת הכוכבים; עם מחלף מעפילים; מסילת ברזל: מסילת החוף) (הרחבה), התשס"ח-2008 577
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 20, דרך מס' 2: מערכת מחלפים: מחלף כבישים 2/20; מחלף יקום; מסילת ברזל מסילת החוף) (הרחבה וביטול), התשס"ח-2008 578
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך 554: בין בית ברל לדרך 551) (הרחבה), התשס"ח-2008 579
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר מרבי לגפ"ם בשער בית זיקוק) (תיקון), התשס"ח-2008 580
החלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית (תיקון), התשס"ח-2008 581
החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (נושאי משרה שיפוטית ושאיריהם) (תיקון), התשס"ח-2008 581

26/2/2008

6650
צו הכניסה לישראל (פטור מאשרה) (תיקון), התשס"ח-2008 548
תקנות הביטוח הלאומי (בנות בשירות לאומי בהתנדבות) (תיקון), התשס"ח-2008 548
תקנות מינהל מקרקעי ישראל (מאגר מידע) (תיקון), התשס"ח-2008 549
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לביצי מאכל) (מס' 2) (תיקון), התשס"ח-2008 549
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לביצי מאכל) (מס' 2) (תיקון מס' 2), התשס"ח-2008 550
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לביצי מאכל) (מס' 2) (תיקון מס' 3), התשס"ח-2008 551
הודעת הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד) (הוראת שעה), התשס"ח-2008 552
הודעת הדואר (אגרות בעד היתר), התשס"ח-2008 561
הודעת משכורת נשיא המדינה, התשס"ח-2008 562
הודעת שכר שרים וסגני שרים, התשס"ח-2008 562

25/2/2008

6649
תקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל ובמקצועות המעשיים) (תיקון), התשס"ח-2008 524
צו מכר דירות (טופס של מפרט) (תיקון), התשס"ח-2008 532

24/2/2008

6648
תקנות בתי המשפט (הנהלת בתי המשפט), התשס"ח-2008 516
תקנות התעבורה (סדרי הדין בבקשות לפי סעיף 57 לפקודת התעבורה וערעור על החלטות בהן) (תיקון), התשס"ח-2008 516
צו הפיקוח על יצוא ביטחוני (ציוד דו–שימושי מפוקח המועבר לשטחי האחריות האזרחית הפלסתינית (הוראת שעה) (מס' 2), התשס"ח-2008 516
תקנות הפיקדון על מכלי משקה (תיקון), התשס"ח-2008 519
תקנות הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ח-2008 520
צו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה) (תיקון), התשס"ח-2008 520
הודעת שירות התעסוקה (תשלומים ממבקש עבודה בקשר לתיווך עבודה), התשס"ח-2008 521
הודעת מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (תיאום סכומי מס רכישה) (מס' 2), התשס"ח-2008 521
הודעת מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (מס רכישה) (עדכון סכום) (מס' 2), התשס"ח-2008 522
הודעת מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (מס רכישה) (תיאום סכומי שווי מקרקעין) (מס' 2), התשס"ח-2008 522
הודעת מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (תיאום סכומים כשהמחיר מושפע מתוספת בניה) (מס' 2), התשס"ח-2008 522

17/2/2008

6647
תקנות התעבורה (שינוי התוספות הרביעית והשביעית לפקודה), התשס"ח-2008 476
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה במוניות), התשס"ח-2008 476
הודעת עובדים זרים (שיעור ניכויים מהשכר בעד מגורים הולמים), התשס"ח-2008 512
הודעת עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (שיעור ניכוי מהשכר בעד דמי ביטוח רפואי), התשס"ח-2008 513
הודעת עובדים זרים (אגרת בקשה ואגרה שנתית), התשס"ח-2008 513
הודעת המים (עדכון היטלי הפקה) (מס' 3), התשס"ח-2008 514

13/2/2008

6646
תקנות הפיקוח על יצוא ביטחוני (רישיונות), התשס"ח-2008 460
תקנות הפיקוח על יצוא ביטחוני (התייעצות עם משרד החוץ בנוגע למתן רישיון יצוא ביטחוני), התשס"ח-2008 463
אכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים (ביטול אכרזות), התשס"ח-2008 464
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (יצוא ציוד ביטחוני וידע ביטחוני) (ביטול), התשס"ח-2008 464
תקנות הפיקוח על יצוא ביטחוני (הפחתה של העיצום הכספי), התשס"ח-2008 465
תקנות הפיקוח על יצוא ביטחוני (הפחתה של סכומי הקנס האזרחי), התשס"ח-2008 465
תקנות הפיקוח על יצוא ביטחוני (רישום במרשם היצוא הביטחוני), התשס"ח-2008 466
תקנות הפיקוח על יצוא ביטחוני (השגה על החלטת הרשות המוסמכת), התשס"ח-2008 469
תקנות הפיקוח על יצוא ביטחוני (פטור מרישיון יצוא ביטחוני), התשס"ח-2008 471
תקנות הפיקוח על יצוא ביטחוני (פטור מרישיון שיווק ביטחוני), התשס"ח-2008 472
תקנות הפיקוח על יצוא ביטחוני (היקף יצוא ביטחוני מכוח הסכם בין מדינת ישראל לבין מדינה אחרת שיובא לאישור ועדת השרים לביטחון לאומי), התשס"ח-2008 473
הודעת הנפט (אגרות), התשס"ח-2008 473

12/2/2008

6645
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון), התשס"ח-2008 440
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (הפרדות מפלסיות למפגשי מסילת ברזל ודרך: צומת תעבורה (מפגש 210)), התשס"ח-2008 456
צו רישוי עסקים (פטור מחובת רישוי לקיטנות) (תיקון), התשס"ח-2008 457
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע נחלים גדולים הרחבה 1 לפי תכנית מס' 1/126/03/12), התשס"ח-2008 457
אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (תיקון), התשס"ח-2008 458

5/2/2008

6644
צו השאלת נכסי תרבות (הגבלת סמכות שיפוט), התשס"ח-2008 432
תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (הוראת שעה), התשס"ח-2008 432
תקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת) (תיקון), התשס"ח-2008 433
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (דמי נסיעה ברכבת), התשס"ח-2008 433

31/1/2008

6643
תקנות הנוטריונים (שכר שירותים בנציגויות בחוץ לארץ), התשס"ח-2008 416
תקנות רואי חשבון (תיקון), התשס"ח-2008 418
צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - חוקי עזר לנס ציונה), התשס"ח-2008 418
תקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות) (תיקון מס' 2), התשס"ח-2008 418
צו ביטוח בריאות ממלכתי (שינוי התוספת השניה לחוק), התשס"ח-2008 419
תקנות להגנת חיית הבר (אזורים אסורים) (תיקון), התשס"ח-2008 421
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך 61: בקטע דרך מס' 574 - דרך מס' 6), התשס"ח-2008 421
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך 70: זכרון יעקב-יקנעם (מחלף בת שלמה מערב)) (הרחבה), התשס"ח-2008 422
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (אבו בסמה, תיקון), התשס"ח-2008 423
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (בני שמעון, תיקון מס' 2), התשס"ח-2008 424
צו התכנון והבניה (מטה יהודה), התשס"ח-2008 424
צו התכנון והבניה (רמת נגב), התשס"ח-2008 425
צו התכנון והבניה (ירוחם), התשס"ח-2008 425
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר שירותי תשתית לתדלוק מטוסים בנמל התעופה בן גוריון), התשס"ח-2008 426
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים במעונות יום ומשפחתונים), התשס"ח-2008 428
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע מצלעות המכתש הגדול לפי תכנית מס' 302/03/20), התשס"ח-2008 429
הודעת שכר חברי הכנסת, התשס"ח-2008 411

29/1/2008

6642
צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה) (תיקון), התשס"ח-2008 404
צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר ביהלומים כהכנסה) (תיקון), התשס"ח-2008 404
תקנות זכויות הדייר בדיור הציבורי (קדימות בהתקנת דודי שמש), התשס"ח-2008 405
צו הגנת הצרכן (סימון טובין) (תיקון), התשס"ח-2008 406
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (העלאת מחירי אשפוז ושירותים אמבולטוריים), התשס"ח-2008 408
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים למוצרי דם), התשס"ח-2008 408
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר מרבי לטיסות פנים–ארציות לאזור הצפון), התשס"ח-2008 409
הודעת מס ערך מוסף (תיאום ועדכון סכומים), התשס"ח-2008 410
הודעת מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות) (תיאום סכום), התשס"ח-2008 410
הודעת המהנדסים והאדריכלים (תנאים לרישוי), התשס"ח-2008 411
הודעת הנוטריונים (שכר ושירותים), התשס"ח-2008 411

20/1/2008

6641
תקנות חובת המכרזים (התקשרויות מערכת הביטחון) (תיקון), התשס"ח-2008 388
צו בית המשפט לענייני משפחה (הסמכת בית משפט השלום בטבריה לדון בתובענות לפי חוק אימוץ ילדים), התשס"ח-2008 388
תקנות חינוך ממלכתי (מוסדות מוכרים) (תיקון), התשס"ח-2008 388
תקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות) (תיקון), התשס"ח-2008 390
תקנות הדואר (שירותי דואר בסיסיים ושירותים כספיים אשר יינתנו לכלל הציבור בכל המדינה), התשס"ח-2008 391
תקנות הדואר (תשלומים בעד השירותים הכספיים) (הוראת שעה) (מס' 2) (תיקון), התשס"ח-2008 396
תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2008), התשס"ח-2008 397
צו איגודי ערים (שירותי כבאות) (תיקון), התשס"ח-2008 400
צו איגודי ערים (שירותי כבאות) (תיקון מס' 2), התשס"ח-2008 401
הודעת הפיקוח על עסקי ביטוח (אגרות), התשס"ח-2008 402

15/1/2008

6640
צו הפיקוח על יצוא ביטחוני (ציוד לחימה), התשס"ח-2008 348
צו הפיקוח על יצוא ביטחוני (ציוד טילים), התשס"ח-2008 376
צו הפיקוח על יצוא ביטחוני (ציוד דו–שימושי מפוקח), התשס"ח-2008 378
צו הפיקוח על יצוא ביטחוני (ציוד דו–שימושי מפוקח המועבר לשטחי האחריות האזרחית הפלשתינית) (הוראת שעה), התשס"ח-2008 379
כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון), התשס"ח-2008 382
כללי המים (תעריפים למים ברשויות המקומיות) (תיקון) (תיקון), התשס"ח-2008 386
הודעת הסדרת הפיקוח על כלבים (עדכון אגרות), התשס"ח-2008 386

13/1/2008

6639
תקנות שירות הביטחון הכללי (העסקה לתקופת ניסיון במשרות המיועדות להעסקה לפי כתב מינוי), התשס"ח-2008 340
תקנות שירות הביטחון הכללי (העסקה לפי כתב העסקה), התשס"ח-2007 341
צו מס הכנסה (מניעת כפל מס) (סלובניה), התשס"ח-2008 342
כללי המים (תעריפים למים ברשויות המקומיות) (תיקון), התשס"ח-2008 342

9/1/2008

6638
תקנות איסור מימון טרור (הכרזה על ארגון טרור זר או על פעיל טרור זר), התשס"ח-2008 334

8/1/2008

6637
תקנות השיפוט הצבאי (נשיאת עונש מאסר בעבודה צבאית) (תיקון), התשס"ח-2008 310
כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (עמלות), התשס"ח-2008 310
הודעת הסיוע המשפטי, התשס"ח-2008 326
הודעת המהנדסים והאדריכלים (אגרה שנתית), התשס"ח-2008 332
הודעת המהנדסים והאדריכלים (רישום בפנקס), התשס"ח-2008 332

8/1/2008

6636
צו בנק ישראל (ביטול מעות), התשס"ח-2008 306
תקנות התעבורה (תיקון מס' 4), התשס"ח-2008 306
הודעת ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות), התשס"ח-2008 307

3/1/2008

6635
תקנות מרשם האוכלוסין (סדרי רישום) (הוראת שעה), התשס"ח-2008 302
תקנות הדרכונים (הוראת שעה), התשס"ח-2008 302
הודעת בתי המשפט (אגרות), התשס"ח-2008 302
הודעת הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (אגרה שנתית לחברה מנהלת), התשס"ח-2008 304

1/1/2008

6634
תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב) (תיקון), התשס"ח-2007 282
תקנות מס הכנסה (פחת) (תיקון), התשס"ח-2007 284
תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (רישום עסקאות ורישום פעולות ייעוץ), התשס"ח-2007 284
תקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף) (תיקון), התשס"ח-2007 287
תקנות החברות הממשלתיות (דוחות נוספים בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי), התשס"ח-2007 288
קביעת מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ) (קביעת משכורת בסיסית והוצאות אש"ל) (תיקון), התשס"ח-2007 291
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 40: מערכת מחלפים/מחלפונים: מחלפון ביל"ו; מחלף עקרון; מחלפון ברנר), התשס"ח-2007 297
הודעת הסמים המסוכנים (שינוי התוספת הראשונה לפקודה), התשס"ח-2007 298

31/12/2007

6633
צו הכניסה לישראל (פטור תושבי רצועת עזה) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ח-2007 270
תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (תיקון), התשס"ח-2007 270
תקנות האגודות השיתופיות (ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש) (תיקון), התשס"ח-2007 271
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (תיקון), התשס"ח-2007 271
כללי משק החשמל (אספקת חשמל לצרכנים) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ח-2007 271
הודעת הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (בקשה לרישיון, בחינות, התמחות ואגרות) (עדכון סכומי האגרות), התשס"ח-2007 272
הודעת ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף), התשס"ח-2007 273
הודעת ניירות ערך (אגרת טיפול בהקצאת ניירות ערך בחברה רשומה שהוצעו שלא לציבור), התשס"ח-2007 273
הודעת ניירות ערך (אגרה שנתית), התשס"ח-2007 273
הודעת ניירות ערך (חיתום) (אגרות ופיקדון), התשס"ח-2007 274
הודעת ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני), התשס"ח-2007 274
הודעת הסניגוריה הציבורית (שכר טרחה לסניגורים ציבוריים) (תיקון), התשס"ח-2007 275
הודעת הירושה (אגרות בתי הדין הדתיים), התשס"ח-2007 277
הודעת העמותות (אגרות), התשס"ח-2007 277
הודעת הגנת הפרטיות (אגרות), התשס"ח-2007 279
הודעת ההגבלים העסקיים (אגרות), התשס"ח-2007 280

31/12/2007

6632
תקנות סדרי דין (עתירות אסירים) (תיקון), התשס"ח-2007 254
צו סדר הדין הפלילי (שינוי התוספת השלישית לחוק), התשס"ח-2007 254
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע יהודיה - אתר ברכת המשושים לפי תכנית מס' ג/11811), התשס"ח-2007 255
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע ברכת פרג' לפי תכנית מס' ג/14751), התשס"ח-2007 255
הודעת הטלגרף האלחוטי (אגרות), התשס"ח-2007 256
הודעת הירושה (אגרות הרשם לענייני ירושה), התשס"ח-2007 267

26/12/2007

6631
תקנות סדר הדין האזרחי (הוראת שעה) (מס' 2), התשס"ח-2007 238
כללי הקאדים (סדרי דיון ועבודה של הוועדה למינוי קאדים) (תיקון), התשס"ח-2007 240
הודעת הספנות (כלי שיט) (בניה ורכישה של כלי שיט ומשכנתאות עליהם) (אגרות), התשס"ח-2007 242
הודעת הספנות (ימאים) (אגרות), התשס"ח-2007 242
הודעת הספנות (כלי שיט) (מדידת תפוסתם של כלי שיט) (אגרות), התשס"ח-2007 243
הודעת הספנות (ימאים) (משיטי כלי שיט קטנים) (אגרות), התשס"ח-2007 244
הודעת הספנות (כלי שיט) (רישום וסימון) (אגרות), התשס"ח-2007 245
הודעת הנמלים (אגרות שירותי ספנות) (אגרות), התשס"ח-2007 246
הודעת הנמלים (רישיונות כניסה לנמל) (אגרות), התשס"ח-2007 247
הודעת הנמלים (יומן רשמי לכלי שיט) (אגרות), התשס"ח-2007 247
הודעת הנמלים (בטיחות השיט) (אגרות), התשס"ח-2007 248
הודעת המים (עדכון תעריפים למים) (מס' 2), התשס"ח-2007 250
הודעת המים (עדכון תעריפים למתן שירותי תשתית ברמת הגולן), התשס"ח-2007 251
הודעת המים (עדכון תעריפים למתן שירותי תשתית ברמת הגולן) (תיקון מס' 2), התשס"ח-2007 251
החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (חברי הכנסת ושאיריהם) (תיקון מס' 3), התשס"ח-2007 252
החלטת שכר חברי הכנסת (הענקות ותשלומים) (תיקון), התשס"ח-2007 252

24/12/2007

6630
תקנות שירותי הדת היהודיים (ניהול מועצות) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ח-2007 214
תקנות המכס (תיקון), התשס"ח-2007 214
תקנות התעבורה (תיקון מס' 2), התשס"ח-2007 215
תקנות התעבורה (תיקון מס' 3), התשס"ח-2007 217
הודעת התקשורת (בזק ושידורים) (אגרה בעד מתן רישיון מיוחד), התשס"ח-2007 219
הודעת הפטנטים (נוהלי הלשכה, סדרי דין, מסמכים ואגרות), התשס"ח-2007 219
הודעת הפטנטים (הארכת תקופת הגנה - סדרי דין בבקשה לצו, בהתנגדות לצו ובבקשה לביטול) (שינוי סכומים), התשס"ח-2007 221
הודעת המדגמים, התשס"ח-2007 222
הודעת הנוטריונים (אגרות נוטריון), התשס"ח-2007 223
הודעת רישום שמות עסק, התשס"ח-2007 223
הודעת שמאי מקרקעין, התשס"ח-2007 224
הודעת חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אגרות רישיון), התשס"ח-2007 225
הודעת החברות (אגרות), התשס"ח-2007 225
הודעת השותפויות (רישום ואגרות), התשס"ח-2007 226
הודעת המתווכים במקרקעין, התשס"ח-2007 227
הודעת המקרקעין (אגרות), התשס"ח-2007 227
הודעת רואי חשבון (אגרות), התשס"ח-2007 233
הודעת סדר הדין האזרחי (עדכון התוספת השניה), התשס"ח-2007 234
הודעת בית הדין לעבודה (אגרות), התשס"ח-2007 235

20/12/2007

6629
כללי שירות המדינה (מינויים) (סייגים בקרבה משפחתית), התשס"ח-2007 206
אכרזת המסים (גביה) (ארנונה כללית ותשלומי חובה לרשויות המקומיות) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ח-2007 208
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 90: קטע עוקף בית שאן; צומת בית מעוז חיים; צומת בית שאן) (הרחבה), התשס"ח-2007 208
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 4: מחלף חולון מזרח (מחלף שדרות ירושלים)), התשס"ח-2007 209
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (צומת יהודיה: הצטלבות דרך מס' 92, עם דרך מס' 87 טבריה, קצרין), התשס"ח-2007 210
צו דרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (הפרדות מפלסיות למפגשי מסילות ברזל ודרך: קטע בית שמש-צרעה (מפגש 224-223)), התשס"ח-2007 211
הודעת הגנת הדייר [נוסח משולב] (העלאת שיעור מרבי של דמי השכירות לבתי עסק), התשס"ח-2007

19/12/2007

6628
תקנות החולה הנוטה למות (ועדות, מסמכים, מאגר מידע ודיווח), התשס"ח-2007 186
צו ביטוח בריאות ממלכתי (תרופות בסל שירותי הבריאות) (תיקון), התשס"ח-2007 194

17/12/2007

6627
תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון), התשס"ח-2007 178
תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 2), התשס"ח-2007 178
תקנות מס הכנסה (ניכוי התחלתי בעד קופות רושמות) (תיקון), התשס"ח-2007 179
צו מס הכנסה (סכום הכנסה המחייב קטין בהגשת דוח) (תיקון), התשס"ח-2007 179

צו ביטוח בריאות ממלכתי (מימון מועצת הבריאות) (תיקון), התשס"ח-2007 179 צו הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון מס' 12) (דחיית מועד), התשס"ח-2007 180

תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום) (תיקון), התשס"ח-2007 180 צו המועצות המקומיות (ב) (אלעד, ביטול), התשס"ח-2007 181
אכרזת העיריות (אלעד), התשס"ח-2007 181
אכרזה על עיריית רעננה (תיקון), התשס"ח-2007 182
הודעת ההוצאה לפועל (התאמת אגרה מיוחדת), התשס"ח-2007 182
הודעת סדר הדין הפלילי (התאמת תשלומים לעדים), התשס"ח-2007 182
הודעת בית המשפט לענייני משפחה (אגרות), התשס"ח-2007 183

13/12/2007

6626
תקנות הנוטריונים (שכר שירותים) (תיקון), התשס"ח-2007 170
צו בתי משפט לעניינים מינהליים (שינוי התוספת הראשונה לחוק), התשס"ח-2007 171
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (כללים לקביעת הכנסת שכול ודרכי הוכחתה) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ח-2007 172
צו חסינויות וזכויות יתר (ארגונים בין–לאומיים ומשלחות מיוחדות) (סמינר של הארגון לביטחון ושיתוף פעולה באירופה בנושא "מלחמה באי–סובלנות ואפליה וקידום כבוד הדדי והבנה, דצמבר 2007"), התשס"ח-2007 172
תקנות מס קניה (טובין) (תיקון), התשס"ח-2007 173
צו בריאות העם (שינוי התוספת השניה לפקודה - רשימת מחלות מידבקות) (הוראת שעה), התשס"ח-2007 173
צו שירות ביטחון (התייצבות לרישום, לבדיקות ולשירות ביטחון), התשס"ח-2007 174

6/12/2007

6625
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים) (תיקון), התשס"ח-2007 130
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (מחירי קניה ומכירה של נכסי קרן ושווי נכסי קרן) (תיקון), התשס"ח-2007 141
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עסקאות באשראי ושיעור מרבי להתחייבויות) (תיקון), התשס"ח-2007 147
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (אופציות, חוזים עתידיים ומכירות בחסר) (תיקון), התשס"ח-2007 149
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג קרנות לצורך פרסום), התשס"ח-2007 152
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (שינוי מהותי במדיניות השקעות של קרן), התשס"ח-2007 155
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוחות) (תיקון), התשס"ח-2007 156
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עסקאות שעלול להיות בהן ניגוד עניינים ועסקאות מהותיות) (תיקון), התשס"ח-2007 160
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (חישוב תשואה) (תיקון), התשס"ח-2007 161
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה) (תיקון), התשס"ח-2007 163
תקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף) (תיקון), התשס"ח-2007 165
צו בתי הסוהר (שחרור מנהלי) (קביעת תקן כליאה), התשס"ח-2007 165
צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - מניעת העישון במקומות ציבוריים), התשס"ח-2007 166
צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - מניעת העישון במקומות ציבוריים), התשס"ח-2007 166
כללי המים (השימוש במים באזור קיצוב) (תיקון), התשס"ח-2007 167

27/11/2007

6624
תקנות התעבורה (הוראת שעה), התשס"ח-2007 118
תקנות התעבורה (הוראת שעה), התשס"ו-2006 (תיקון), התשס"ח-2007 118
צו הפעלת רכב (מנועים ודלק) (ניפוק דלק במכלית), התשס"ח-2007 118
צו המועצות המקומיות (ב) (להבים, תיקון), התשס"ח-2007 123
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (בני שמעון) (תיקון), התשס"ח-2007 124
צו המועצות המקומיות (א) (גבעת שמואל, ביטול), התשס"ח-2007 124
אכרזת העיריות (גבעת שמואל), התשס"ח-2007 124
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (הגליל העליון, תיקון), התשס"ח-2007 125
צו התכנון והבניה (גבעות אלונים), התשס"ח-2007 126
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לחלב ומוצריו), התשס"ח-2007

27/11/2007

6623
צו הכניסה לישראל (מקום משמורת מיוחד), התשס"ח-2007 110
צו דרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (הפרדות מפלסיות למפגשי מסילת ברזל ודרך: כביש גישה לבית גמליאל (מפגש 144, מפגש 145)), התשס"ח-2007 110
צו דרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (הפרדות מפלסיות למפגשי מסילת ברזל ודרך: כביש גישה למפעל פריאור (מפגש 158)), התשס"ח-2007 111
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 65: מחלפון אל ביאר), התשס"ח-2007 111
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך 471 רמת גן - מכבית: מחלף נחלים), התשס"ח-2007 112
צו דרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתח) (הפרדות מפלסיות למפגשי מסילת ברזל ודרך: מחצבת הר טוב (מפגש 225)), התשס"ח-2007 113
צו דרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (הפרדות מפלסיות למפגשי מסילת ברזל ודרך: דרומית לנתב"ג (מפגש 124)), התשס"ח-2007 114
צו דרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (הפרדות מפלסיות למפגשי מסילת ברזל ודרך: כפר חב"ד (מפגש מס' 202)), התשס"ח-2007 114
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לתכשירים שהם תכשירי מרשם) (תיקון), התשס"ח-2007 115
תקנות המים (כללים למתן מענקים שישולמו כתמיכה במפיקי מים שעלות המים שלהם גבוהה) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ח-2007 115
כללי מס הכנסה (ניכוי הוצאות חיבור למרשמי מחשב) (תיקון), התשס"ח-2007 116

19/11/2007

6622
צו הסטטיסטיקה (מיפקד האוכלוסין), התשס"ח-2007 102
תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון), התשס"ח-2007 103
תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון מס' 2), התשס"ח-2007 104
צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות), התשס"ח-2007 105
תקנות העיריות (נציגי העיריה בתאגיד עירוני) (תיקון), התשס"ח-2007 105
צו מחלות בעלי חיים (תיקון התוספת הראשונה לפקודה), התשס"ח-2007 106
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (רמת נגב, תיקון), התשס"ח-2007 106
צו המועצות המקומיות (א) (ירוחם, תיקון), התשס"ח-2007 107
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב) (תיקון), התשס"ז-2007 (תיקון), התשס"ח-2007 107
אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (מס' 2), התשכ"ה-1965 (תיקון), התשס"ח-2007 108
אכרזת היערות (אזורים שמורים ליער) (מס' 2), התש"ל-1970 (תיקון), התשס"ח-2007 108

12/11/2007

6621
הודעת המים (עדכון תעריפים למים), התשס"ח-2007 94
הודעת המים (עדכון תעריפים למים ברשויות המקומיות), התשס"ח-2007 96
הודעת המים (עדכון היטלי הפקה) (מס' 2), התשס"ח-2007 97
הודעת המים (עדכון היטלי הפקה), התשס"ח-2007 98
הודעת מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (מס רכישה) (עדכון סכום), התשס"ח-2007 98
הודעת מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (מס רכישה) (תיאום סכומי שווי מקרקעין), התשס"ח-2007 99
הודעת מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (תיאום סכומי מס רכישה בהוראת השעה), התשס"ח-2007 99
הודעת מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (תיאום סכומי מס רכישה), התשס"ח-2007 99

8/11/2007

6620
תקנות סדר הדין האזרחי (הוראת שעה), התשס"ח-2007 86
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (שירות רפואי למבוטחי קופת חולים ביישובים קטנים), התשס"ח-2007 89
תקנות הדואר (תשלומים בעד שירותי החברה לפי סעיף 37(א) ו–(ג) לחוק) (תיקון), התשס"ח-2007 91
תקנות הדואר (תשלומים בעד שירותי השירות הבולאי) (תיקון), התשס"ח-2007 92
תקנות הדואר (היקף האחריות לדברי דואר פנים), התשס"ח-2007 92

31/10/2007

6619
צו התכנון והבניה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה), התשס"ח-2007 70
צו התכנון והבניה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה) (מס' 2), התשס"ח-2007 70
צו התכנון והבניה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה) (מס' 3), התשס"ח-2007 71
צו התכנון והבניה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה) (מס' 4), התשס"ח-2007 71
צו התכנון והבניה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה) (מס' 5), התשס"ח-2007 72
צו התכנון והבניה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה) (מס' 6), התשס"ח-2007 72
צו התכנון והבניה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה) (מס' 7), התשס"ח-2007 73
צו התכנון והבניה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה) (מס' 8), התשס"ח-2007 73
תקנות העדות הדתיות (ארגונן) (העדה הדרוזית) (תיקון), התשס"ח-2007 74
צו משק החשמל (הארכת תקופת תוקפם של רישיונות חברת החשמל ויישום השינוי המבני במשק החשמל), התשס"ח-2007 74
צו משק החשמל (דחיית מועדים), התשס"ח-2007 76
צו כביש ארצי לישראל (החלת החוק על מקרקעין מסוימים), התשס"ח-2007 77
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (הסדרים לגבי חיילים ובני משפחותיהם) (תיקון), התשס"ח-2007 77
תקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי וייחוד פעולות) (תיקון), התשס"ח-2007 77
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע בקעת בית נטופה לפי תכנית מס' ג/13139), התשס"ח-2007 78
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (גן לאומי קרני חיטין לפי תכנית מס' ג/100), התשס"ח-2007 79
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (גן לאומי כפר נחום הרחבה לפי תכנית מס' ג/11401), התשס"ח-2007 79
כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (שיבוץ תשדירי פרסומת בשידורי טלוויזיה) (תיקון), התשס"ח-2007 80
הודעת סדר הדין הפלילי (התאמת שכר טרחת סניגור), התשס"ח-2007 81
הודעת שירות לאומי (תנאי שירות למתנדב בשירות לאומי) (דמי כלכלה ודיור) (עדכון סכומים), התשס"ח-2007 82
החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (חברי הכנסת ושאיריהם) (תיקון), התשס"ח-2007 83
החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (חברי הכנסת ושאיריהם) (תיקון מס' 2), התשס"ח-2007 83

31/10/2007

6618
צו זכות יוצרים (ארצות הברית) (תיקון), התשס"ח-2007 62
תקנות העיטורים בצבא הגנה לישראל (אות מלחמת לבנון השניה - קביעת אזרחים זכאים), התשס"ח-2007 62
תקנות העיטורים בצבא הגנה לישראל (אות מלחמת לבנון השניה - קביעת זכאים), התשס"ח-2007 64
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (הפחתה של סכומי העיצום הכספי), התשס"ח-2007 65
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (הפחתה של סכומי העיצום הכספי), התשס"ח-2007 66
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ ובשיווק פנסיוני) (הפחתה של סכומי העיצום הכספי), התשס"ח-2007 67
צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חבר בורסה) (תיקון), התשס"ח-2007 68

29/10/2007

6617
צו בתי המשפט (שיפוט בתביעות קטנות - הסמכת בתי משפט) (תיקון), התשס"ח-2007 46
תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות נכות) (תיקון), התשס"ח-2007 46
תקנות מעונות יום שיקומיים (קביעת הסכום שבו תישא קופת חולים), התשס"ח-2007 48
תקנות המהנדסים והאדריכלים (תנאים לרישוי), התשס"ח-2007 49
תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה) (תיקון), התשס"ח-2007 52
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (תיקון), התשס"ח-2007 54
צו התכנון והבניה (שמעונים), התשס"ח-2007 55
צו התכנון והבניה (שמעונים) (מס' 2), התשס"ח-2007 56
צו התכנון והבניה (באר שבע), התשס"ח-2007 56
צו התכנון והבניה (להבים), התשס"ח-2007 57
צו התכנון והבניה (לב השרון), התשס"ח-2007 57
צו התכנון והבניה (שרונים), התשס"ח-2007 58
צו התכנון והבניה (יזרעאלים), התשס"ח-2007 58
צו התכנון והבניה (מבוא העמקים), התשס"ח-2007 59
הודעת חופש המידע (אגרות), התשס"ח-2007 60
הודעת מס הכנסה (סכום התרומות למוסד ציבורי), התשס"ח-2007

16/10/2007

6616
תקנות הדואר (תשלומים בעד שירותי החברה לפי סעיף 37(א) ו–(ג) לחוק), התשס"ח-2007 10
תקנות בתי הסוהר (תיקון), התשס"ח-2007 37
תקנות התעבורה (תיקון), התשס"ח-2007 38
כללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ) (תיקון), התשס"ח-2007 38

24/9/2007

6615
צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - חוקי עזר לתל–אביב-יפו) (תיקון), התשס"ח-2007 6
תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), התשס"ח-2007 6
צו סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה), התשס"ח-2007 7
צו המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה) (שילוב מקבלי גמלאות בעבודה) (אי–תחולה על מי שמלאו להם 45 שנים), התשס"ח-2007 8

19/9/2007

6614
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לחלב ומוצריו וקביעת רמת פיקוח), התשס"ח-2007 2
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי לחם) (ביטול), התשס"ח-2007 3
תקנות הגנת הדייר (דמי שכירות יסודיים ודמי שכירות בדירות), התשס"ח-2007 4

17/9/2007

6613
תקנות שירותי הדת היהודיים (בחירות רבני עיר), התשס"ז-2007 1150

6/9/2007

6612
תקנות לעידוד השקעות הון (הפחתת מחזור בסיס), התשס"ז-2007 1142
צו התעבורה (עבירות קנס) (תיקון), התשס"ז-2007 1145
תקנות המכס (תיקון), התשס"ז-2007 1147
תקנות הדואר (תשלומים בעד שירותי החברה לפי סעיף 37(א) ו–(ג) לחוק) (הוראת שעה) (מס' 2) (תיקון מס' 8), התשס"ז-2007 1148
כללי משק החשמל (אספקת חשמל לצרכנים) (הוראת שעה) (תיקון מס' 4), התשס"ז-2007 1148

2/9/2007

6611
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - כלבת ופיקוח על כלבים), התשס"ז-2007 1126
צו העבירות המינהליות (שינוי התוספת לחוק), התשס"ז-2007 1127
צו שירות ביטחון (שירות מוכר להשגת יעדים ביטחוניים-לאומיים) (הוראת שעה), התשס"ז-2007 1128
תקנות התעבורה (תיקון מס' 7), התשס"ו-2006 (תיקון מס' 2), התשס"ז-2007 1129
צו התכנון והבניה (חיפה) (מס' 2), התשס"ז-2007 1129
אכרזת באר שבע (שינוי תחום העיריה) (תיקון), התשס"ז-2007 1130
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (בני שמעון, תיקון מס' 2), התשס"ז-2007 1131
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (מרחבים, תיקון), התשס"ז-2007 1131
אכרזת העיריות (שינוי תחום עיריית נס ציונה), התשס"ז-2007 1131
אכרזת העיריות (עיריית באקה-ג'ת, תיקון), התשס"ז-2007 1132
צו המועצות המקומיות (א) (באר יעקב, תיקון), התשס"ז-2007 1133
אכרזת העיריות (שינוי תחום עיריית רמת גן) (תיקון), התשס"ז-2007 1134
אכרזה על עיריית גבעתיים (תיקון), התשס"ז-2007 1134
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (לכיש, תיקון), התשס"ז-2007 1134
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (יואב, תיקון), התשס"ז-2007 1135
אכרזת העיריות (שינוי תחום עיריית הרצליה), התשס"ז-2007 1135
אכרזה על עיריית רעננה (תיקון), התשס"ז-2007 1136
אכרזה על עיריית כפר סבא (תיקון), התשס"ז-2007 1137
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (דרום השרון, תיקון), התשס"ז-2007 1139

28/8/2007

6610
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (אגרה שנתית לחברה מנהלת), התשס"ז-2007 1110
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (הון עצמי מינימלי הנדרש ממבטח) (תיקון), התשס"ז-2007 1110
תקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט) (תיקון), התשס"ז-2007 1111
צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (מולדובה), התשס"ז-2007 1112
תקנות התעבורה (תיקון מס' 9), התשס"ז-2007 1112
תקנות התעבורה (תיקון מס' 10), התשס"ז-2007 1113
תקנות התעבורה (תיקון מס' 3) (תיקון), התשס"ה-2005 (תיקון), התשס"ז-2007 1113
תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2007) (תיקון), התשס"ז-2007 1114
תקנות לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי (מוצרי עוף) (תיקון), התשס"ז-2007 1114
צו התכנון והבניה (מנשה אלונה), התשס"ז-2007 1114
הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (תעריפי תשתית במשק הדלק) (עדכון מחירים לשירותי תשתית) התשס"ז-2007 1115
הודעת מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (מס רכישה) (תיאום סכומי שווי מקרקעין) (מס' 4), התשס"ז-2007 1116
הודעת מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (תיאום סכומי מס רכישה) (מס' 4), התשס"ז-2007 1116
הודעת מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (תיאום סכומי מס רכישה בהוראת שעה) (מס' 4), התשס"ז-2007 1117
הודעת מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (מס רכישה) (עדכון סכום) (מס' 4), התשס"ז-2007 1119
הודעת המים (עדכון היטלי הפקה) (מס' 2), התשס"ז-2007 1119
הודעת המים (עדכון היטלי הפקה) (מס' 3), התשס"ז-2007 1120
החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (נשיא המדינה ושאיריו) (תיקון), התשס"ז-2007 1121
החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (שרים ושאיריהם) (תיקון מס' 2), התשס"ז-2007 1122
החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (נושאי משרה שיפוטית ושאיריהם) (תיקון), התשס"ז-2007 1123

22/8/2007

6609
תקנות שירותי הדת היהודיים (ניהול מועצות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשס"ז-2007 1094
תקנות התעבורה (שמירת דיסקת טכוגרף והגשתה לבית המשפט), התשס"ז-2007 1094
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאים בחוזי ביטוח) (תיקון), התשס"ז-2007 1095
צו יום חינוך ארוך ולימודי העשרה (החלה בגני ילדים), התשס"ז-2007 1096
תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תמלוגים) (הוראת שעה), התשס"ז-2007 1098
צו התכנון והבניה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה), התשס"ז-2007 1098
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (הפרדות מפלסיות למפגשי מסילת ברזל ודרך: לוד (מפגש 132)), התשס"ז-2007 1099
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (מחלפון גלעם הצטלבות דרך מס' 79 - נצרת שפרעם עם דרך 781 כפר חסידים לכביש עכו צפת, (קטע כפר אתא אחיהוד), מחלפון גבעת אלונים על דרך 79), התשס"ז-2007 1100
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 7 בין דרכים 4000, 4102, 40, 3933; מערכת מחלפים: מחלף בית רבן; מחלף גדרה; מחלפון חפץ חיים; דרך גישה לביה"ס האזורי), התשס"ז-2007 1101
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 431: ראשון לציון מערב-מצליח; מחלף עם דרך מס' 200), התשס"ז-2007 1103
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (היתר להעלאת מחירי אשפוז ושירותים אמבולטוריים), התשס”ז-2007 1103
צו שירות ביטחון (התייצבות לרישום, לבדיקות ולשירות ביטחון) (מס' 2), התשס"ז-2007 1104
כללי המים (תעריפים למתן שירות תשתית ברמת הגולן), התשס"ז-2007 1107

15/8/2007

6608
תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד שירותי בזק) (תיקון מס' 2), התשס"ז-2007 1092
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (הפרדות מפלסיות למפגשי מסילת ברזל ודרך: באר יעקב-האילה) (מפגש 134)), התשס"ז-2007 1092

1/8/2007

6607
תקנות הדואר (תשלומים בעד שירותי החברה לפי סעיף 37(א) ו–(ג) לחוק) (הוראת שעה) (מס' 2) (תיקון מס' 7), התשס"ז-2007 1088
תקנות הבזק (זיכיונות) (הוראת שעה), התשס"ז-2007 1088
תקנות הרוקחים (תכשירים) (תיקון), התשס"ז-2007 1089
תקנות בתי הסוהר (דרגות סוהרים) (תיקון מס' 2), התשס"ז-2007 1089
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (הפרדות מפלסיות למפגשי מסילת ברזל ודרך: פארק אפק (מפגש 186)), התשס"ז-2007 1090

31/7/2007

6606
תקנות ניירות ערך (אגרה שנתית) (הוראת שעה), התשס"ז-2007 1080
תקנות התעבורה (תיקון מס' 8), התשס"ז-2007 1080
תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תשלום בעד מתן אישור סוג ובדיקות של ציוד קצה) (הוראת שעה), התשס"ז-2007 1082
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע עינות פחם לפי תכנית מס' ג/12935), התשס"ז-2007 1083
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע נחל ראש פינה לפי תכנית מס' ג/12514), התשס"ז-2007 1084
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע הר מירון) (תיקון), התשס"ז-2007 1084
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע תל מרווה לפי תכנית מס' ג/8428), התשס"ז-2007 1085
הודעת מס ערך מוסף (הגדלת סכומי קנסות), התשס"ז-2007 1085
הודעת מס ערך מוסף (תיאום סכום), התשס"ז-2007 1086
הודעת מס ערך מוסף (תיאום ועדכון סכומים), התשס"ז-2007 1086

31/7/2007

6605
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (תיקון), התשס"ז-2007 1064
צו רשות שדות התעופה (מתן שירותים בשדה התעופה דב הוז) (תיקון), התשס"ז-2007 1065
צו רשות שדות התעופה (מתן שירותים בשדה התעופה עובדה) (תיקון), התשס"ז-2007 1065
תקנות הספנות (כלי שיט) (בניה ורכישה של כלי שיט ומשכנתאות עליהם) (תיקון מס' 2), התשס"ז-2007 1066
צו התכנון והבניה (לודים) (ביטול), התשס"ז-2007 1066
צו התכנון והבניה (עמק לוד), התשס"ז-2007 1067
צו התכנון והבניה (חבל מודיעין), התשס"ז-2007 1067
צו התכנון והבניה (גזר), התשס"ז-2007 1068
צו התכנון והבניה (הגליל המזרחי), התשס"ז-2007 1069
צו התכנון והבניה (בקעת בית שאן), התשס"ז-2007 1069
צו התכנון והבניה (פתח תקוה), התשס"ז-2007 1070
צו התכנון והבניה (מצפה אפק), התשס"ז-2007 1070
צו התכנון והבניה (מעלה הגליל) (מס' 2), התשס"ז-2007 1071
צו התכנון והבניה (מעלה נפתלי), התשס"ז-2007 1071
תקנות המים (שימוש במים באזור קיצוב) (תיקון מס' 2), התשס"ז-2007 1072
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (הפרדה מפלסית למפגשי מסילת ברזל ודרך: (בנימינה דרום (מפגש 18ג)), התשס"ז-2007 1073
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (הפרדה מפלסית למפגשי מסילת ברזל ודרך: עתלית מרכז (מפגש 11)), התשס"ז-2007 1073
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (הפרדות מפלסיות למפגשי מסילת ברזל ודרך: החותרים, עתלית צפון, עתלית מרכז, מעין צבי, מעגן מיכאל, בנימינה דרום) (תיקון), התשס"ז-2007 1074
תקנות התעבורה (תיקון מס' 5), התשס"ז-2007 1075
תקנות התעבורה (תיקון מס' 6), התשס"ז-2007 1076
תקנות התעבורה (תיקון מס' 7), התשס"ז-2007 1076
תקנות התעבורה (פטור מהחזקה ומשימוש באפוד זוהר), התשס"ז-2007 1077
אכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים (חומרים וציוד דו–שימושיים מסוימים המועברים לשטחי האחריות האזרחית הפלסטינית) (תיקון), התשס"ז-2007 1077

26/7/2007

6604
תקנות סדר הדין הפלילי (כשירות שוטר תובע וסמכויותיו) (תיקון), התשס"ז-2007 1056
תקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי) (הסכמה לעריכת חיפוש בגוף אדם שאינו חשוד ולהשוואה של נתוני זיהוי), התשס"ז-2007 1056
תקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) (היוועדות חזותית) (הוראת שעה), התשס"ז-2007 1059

22/7/2007

6603
תקנות בית הדין לעבודה (פגרות) (תיקון), התשס"ז-2007 1040
צו בתי משפט (הוראות מעבר) (אזורי השיפוט של בתי המשפט המחוזיים) (תיקון), התשס"ז-2007 1040
צו בתי המשפט (הקמת בית משפט מחוזי מרכז) (תיקון), התשס"ז-2007 1041
צו לתיקון פקודת התעבורה (דחיית תחילתו של תיקון מס' 76 לפקודה) (מס' 2), התשס"ז-2007 1042
תקנות התכנון והבניה (פטור מאגרה להגשת עררים לוועדת ערר לפי סעיף 198 לחוק), התשס"ז-2007 1043
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס' 4), התשס"ז-2007 1043
צו איגודי ערים (אזור רמת גן, בני ברק וגבעתיים) (בתי מטבחיים, בתי שחיטה ופיקוח וטרינרי) (תיקון), התשס"ז-2007 1047
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי לחם) (תיקון מס' 2), התשס"ז-2007 1047
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לתכשירים שהם תכשירי מרשם) (תיקון מס' 2), התשס"ז-2007 1047
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (ביטול תחולה) (מס' 2), התשס"ז-2007 1048
אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (תיקון) (מס' 3), התשס"ז-2007 1048
אכרזת היערות (אזורים שמורים ליער) (תיקון), התשס"ז-2007 1049
הודעת המים (עדכון תעריפים למים) (מס' 4), התשס"ז-2007 1049
הודעת המים (עדכון תעריפים למים) (מס' 5), התשס"ז-2007 1051
הודעת המים (עדכון תעריפים למים ברשויות מקומיות) (מס' 2), התשס"ז-2007 1052
הודעת הסמים המסוכנים (שינוי התוספת הראשונה לפקודה) (מס' 2), התשס"ז-2007 1054

19/7/2007

6602
תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים) (תיקון), התשס"ז-2007 1024
צו בית המשפט לענייני משפחה (העברת תובענות בנושא עיזבונות במחוז תל אביב), התשס"ז-2007 1024
תקנות המכס (הישבון ביצוא) (תיקון), התשס"ז-2007 1025
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (דירקטוריון וועדותיו), התשס"ז-2007 1025
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (גן לאומי חוף כורסי לפי תכנית מס' ג/12477), התשס"ז-2007 1037
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (גן לאומי גן הפסלים לפי תכנית מס' ד/738), התשס"ז-2007 1038

15/7/2007

6601
צו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לענין מפעלי תיירות), התשס"ז-2007 1008
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע גבעות גד לפי תכנית מס' 264/02/6), התשס"ז-2007 1021
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע חוף כורסי לפי תכנית מס' ג/12477), התשס"ז-2007 1021
הודעת הירושה (אגרות הרשם לעניני ירושה), התשס"ז-2007 1022

12/7/2007

6600
תקנות שמאי מקרקעין (בחינות) (תיקון), התשס"ז-2007 992
תקנות שמאי מקרקעין (ועדת פיקוח על הבחינות), התשס"ז-2007 992
תקנות שמאי מקרקעין (ערר על בחינות) (תיקון), התשס"ז-2007 993
כללי שמאי מקרקעין (תכנית בחינות) (תיקון), התשס"ז-2007 993
תקנות העובדים הסוציאליים (סדרי הדין בדיון לפני ועדת המשמעת), התשס"ז-2007 994
תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום) (תיקון), התשס"ז-2007 999
תקנות משק החשמל (דרכים להוכחת זכאות לתשלום מופחת), התשס"ז-2007 1000
תקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח) (תיקון), התשס"ז-2007 1001
תקנות מחלות בעלי חיים (הסדרת תנועת בעלי חיים בישראל) (תיקון), התשס"ז-2007 1002
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע נחל מהר"ל הרחבה לפי תכנית מס' חפאג/1265/חכ/282/א), התשס"ז-2007 1005
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (גן לאומי ברעם הרחבה לפי תכנית ג/13403), התשס"ז-2007 1005
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע ברכת זמורות לפי תכנית 48/101/02/8), התשס"ז-2007 1006

5/7/2007

6599
צו משק החשמל (הארכת תקופת תוקפם של רישיונות חברת החשמל לישראל בע"מ), התשס"ז-2007 808
תקנות הדואר (תשלומים בעד שירותי החברה לפי סעיף 37(א) ו–(ג) לחוק) (הוראת שעה) (מס' 2) (תיקון מס' 6), התשס"ז-2007 808
הודעת ניירות ערך (פרטים לענין סעיפים 15א עד 15ג לחוק), התשס"ז-2007 808
הודעת בית המשפט לעניני משפחה (אגרות) (מס' 2), התשס"ז-2007 809

1/7/2007

6598
צו מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) (דחיית המועד למינוי החברים הראשונים במועצה), התשס"ז-2007 804
צו דרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (הפרדות מפלסיות למפגשי מסילת ברזל ודרך: כפר ויתקין דרך מס' 5720 (מפגש 23)), התשס"ז-2007 804
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (חוף אשקלון, תיקון), התשס"ז-2007 805
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (זבולון, תיקון מס' 2), התשס"ז-2007 806
הודעת הירושה (אגרות בתי הדין הדתיים), התשס"ז-2007 806

28/6/2007

6597
תקנות הסדרת הלוואות חוץ–בנקאיות (קביעת סכום לענין סעיף 15(ב)(1) לחוק), התשס"ז-2007 796
תקנות מילווה המדינה (איגרות חוב מסוג "אג"ח ממשלתית קצרה"), התשס"ז-2007 796
תקנות מילווה המדינה (איגרות חוב מסוג "אג"ח ממשלתית צמודה") (תיקון), התשס"ז-2007 797
תקנות מילווה המדינה (איגרות חוב מסוג "אג"ח ממשלתית - ריבית משתנה") (תיקון), התשס"ז-2007 798
תקנות מילווה המדינה (איגרות חוב מסוג "אג"ח ממשלתית") (תיקון), התשס"ז-2007 798
תקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג "גליל") (תיקון), התשס"ז-2007 799
תקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג "שחר") (תיקון), התשס"ז-2007 800
תקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג "גילון חדש") (תיקון), התשס"ז-2007 800
תקנות אגרות חקלאיות (הצמדה למדד) (תיקון), התשס"ז-2007 801
תקנות הדואר (תשלומים בעד השירותים הכספיים) (הוראת שעה) (מס' 2) (תיקון מס' 5), התשס"ז-2007 802

28/6/2007

6596
תקנות חובת המכרזים (תיקון), התשס"ז-2007 968
תקנות מסילות הברזל (דמי נסיעה) (תיקון מס' 2), התשס"ז-2007 968
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (הוראת שעה), התשס"ז-2007

21/6/2007

6595
תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), התשס”ז-2007 966

16/6/2007

6594
תקנות התכנון והבניה (פטור סוגי בקשות מתחולת סעיף 149 לחוק) (תיקון), התשס"ז-2007 962
תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד שירותי בזק) (תיקון), התשס"ז-2007 962
תקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה) (תיקון), התשס"ז-2007 962
תקנות האגודות השיתופיות (סוגי אגודות) (תיקון), התשס"ז-2007 963
כללי שירות המדינה (מינויים) (מכרזים) (עובדי הכנסת) (תיקון), התשס"ז-2007 964

14/6/2007

6593
תקנות ניירות ערך (סייג לענין המניות הבנקאיות שבהסדר) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ז-2007 954
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ז-2007 954
צו הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה) (חובת שמירה - קציר-חריש), התשס"ז-2007 954
כללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ) (תיקון), התשס"ז-2007 955

12/6/2007

6592
צו ההוצאה לפועל (הליכים שיינקטו על ידי הלשכה לבקשת הזוכה בלבד) (תיקון), התשס"ז-2007 950
צו להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (שינוי התוספות לחוק), התשס"ז-2007 950
תקנות הרוקחים (ניפוק תכשירי התגוננות) (הוראת שעה), התשס"ז-2007 951
תקנות הדואר (תשלומים בעד שירותי החברה לפי סעיף 37(א) ו–(ג) לחוק) (הוראת שעה) (מס' 2) (תיקון מס' 5), התשס"ז-2007 952

7/6/2007

6591
כללי אתיקה לשופטים, התשס"ז-2007 934
כללי משק החשמל (אספקת חשמל לצרכנים) (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשס"ז-2007 944
הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר שירותי תדלוק למטוסים בנמל התעופה בן גוריון) (מס' 2), התשס"ז-2007 946
הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי ניפוק גפ"מ) (מס' 2), התשס"ז-2007 946
הודעת מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (מס רכישה) (תיאום סכומי שווי מקרקעין) (מס' 3), התשס"ז-2007 947
הודעת מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (תיאום סכומי מס רכישה) (מס' 3), התשס"ז-2007 947
הודעת מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (תיאום סכומי מס רכישה בהוראת שעה) (מס' 3), התשס"ז-2007 947
הודעת מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (מס רכישה) (עדכון סכום) (מס' 3), התשס"ז-2007 948

5/6/2007

6590
תקנות התקשורת (בזק ושידורים)(תשלומים בעד שירותי בזק), התשס"ז-2007 886
תקנות התקשורת (בזק ושידורים)(חישוב תשלומים בעד שירותי בזק והצמדתם)(תיקון), התשס"ז-2007 930
תקנות התקשורת (בזק ושידורים)(תשלומים בעד קישור–גומלין)(תיקון), התשס"ז-2007 931
תקנות הדואר (תשלומים בעד השירותים הכספיים)(הוראת שעה)(מס' 2)(תיקון מס' 4), התשס"ז-2007 931

31/5/2007

6589
כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים) (תיקון), התשס"ז-2007 882
תקנות שירות ביטחון (קביעת תפקידים לשירות נשים בהתנדבות) (תיקון), התשס"ז-2007 882
תקנות העדות הדתיות (ארגונן) (העדה הדרוזית) (תיקון מס' 2), התשס"ז-2007 883
צו הכניסה לישראל (פטור מאשרה) (תיקון), התשס"ז-2007 883
תקנות הדואר (תשלומים בעד שירותי החברה לפי סעיף 37(א) ו–(ג) לחוק) (הוראת שעה) (מס' 2) (תיקון מס' 4), התשס"ז-2007 883
תקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות) (תיקון) (תיקון), התשס"ז-2007 884

21/5/2007

6588
תקנות בתי המשפט וההוצאה לפועל (פגרות) (תיקון), התשס"ז-2007 866
צו הכניסה לישראל (מקום משמורת מיוחד), התשס"ז-2007 866
תקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת) (תיקון), התשס"ז-2007 866
תקנות הנהיגה הספורטיבית (תנאים להכרה בהתאחדות), התשס"ז-2007 867
צו התכנון והבניה (בית שמש), התשס"ז-2007 870
צו התכנון והבניה (מטה יהודה), התשס"ז-2007 870
צו התכנון והבניה (זמורה), התשס"ז-2007 871
צו התכנון והבניה (באר טוביה), התשס"ז-2007 871
צו התכנון והבניה (משגב), התשס"ז-2007 872
צו התכנון והבניה (גבעות אלונים), התשס"ז-2007 872
צו התכנון והבניה (שמעונים) (מס' 2), התשס"ז-2007 873
צו התכנון והבניה (עומר), התשס"ז-2007 874
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב) (תיקון), התשס"ז-2007 874
הודעת מחלות בעלי חיים (תשלום פיצויים), התשס"ז-2007 875
הודעת המים (עדכון תעריפים למים) (מס' 3), התשס"ז-2007 879

20/5/2007

6587
תקנות הרופאים הווטרינרים (אישור תואר מומחה ובחינות) (תיקון), התשס"ז-2007 842
תקנות שירותי הדת היהודיים (ניהול מועצות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשס"ז-2007 855
תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 3), התשס"ז-2007 855
תקנות הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים (מניעת גניבות) (ניהול יומן ורישום בו, דיווח על גניבת חלק והגבלת השימוש בחלקי רכב), התשס"ז-2007 856
צו הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים (מניעת גניבות) (שינוי התוספת לחוק), התשס"ז-2007 860
צו דרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (הפרדות מפלסיות למפגשי מסילת ברזל ודרך: החותרים, עתלית צפון, עתלית מרכז, עתלית דרום, הבונים, נחשולים ודור, מעין צבי, מעגן מיכאל, בנימינה דרום, פרדס חנה (איטונג)), התשס"ז-2007 861
צו דרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (הפרדה מפלסית למפגשי מסילת ברזל ודרך: עתלית דרום (מפגש 12)), התשס"ז-2007 861
צו דרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (הפרדה מפלסית למפגשי מסילת ברזל ודרך: הבונים (מפגש 13)), התשס"ז-2007 862
צו דרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (הפרדה מפלסית למפגשי מסילת ברזל ודרך: נחשולים ודור (מפגש 14)), התשס"ז-2007 863
צו דרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (הפרדה מפלסית למפגשי מסילת ברזל ודרך: פרדס חנה-איטונג (מפגש 19)), התשס"ז-2007 864

13/5/2007

6586
תקנות חובת המכרזים (חובת שיתוף פעולה תעשייתי), התשס"ז-2007 826
תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ, וחובת שיתוף פעולה עסקי) (תיקון), התשס"ז-2007 830
תקנות האזנת סתר (בקשה להיתר האזנה), התשס"ז-2007 830
צו לתיקון פקודת התעבורה (דחיית תחילתו של תיקון מס' 76 לפקודה), התשס"ז-2007 840

10/5/2007

6585
צו בתי המשפט (הקמת בית משפט מחוזי מרכז), התשס"ז-2007 824

6/5/2007

6584
תקנות המשקלות והמידות (תיקון), התשס"ז-2007 788
כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (אתיקה בשידורי טלוויזיה ורדיו) (תיקון), התשס"ז-2007

3/5/2007

6583
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז-2007 756
תקנות המים (תעריפים למים ברשויות המקומיות) (תיקון), התשס"ז-2007 784
תקנות המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון), התשס"ז-2007 784
צו הפיקוח החקלאי (קביעת עבירות לענין הפעלת הפיקוח החקלאי על חיקוקי החקלאות) (תיקון), התשס"ז-2007 786

1/5/2007

6582
תקנות לעידוד השקעות הון (תנאים שבהתקיימם יראו במפעל המוכר רכיב למפעל אחר, מפעל זכאי להטבה), התשס"ז-2007 748
תקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (הקלות מס בקשר לסדרי הסיוע לחקלאים) (תיקון), התשס"ז-2007 750
תקנות התכנון והבניה (פטור מאגרה להגשת עררים לוועדת ערר לפי סעיף 198 לחוק) (הוראת שעה), התשס"ז-2007 752
תקנות התעבורה (תיקון מס' 3), התשס"ז-2007 753
תקנות התעבורה (תיקון מס' 4), התשס"ז-2007 754
תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד שירותי בזק) (תיקון מס' 2), התשס"ז-2007 754
הודעת פקידי הממשלה (שינוי תארים), התשס"ז-2007 754

30/4/2007

6581
תקנות דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם (שירות אזרחי), התשס"ז-2007 740
תקנות שירותי הדת היהודיים (ניהול מועצות) (תיקון), התשס"ז-2007 744
צו לעידוד השקעות הון (קביעת התחומים של אזורי פיתוח) (תיקון מס' 2), התשס"ז-2007 744
תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (החלת תקן 1134) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ז-2007 745
כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (אזורי זיכיון לשידורי רדיו) (תיקון), התשס"ז-2007 745

26/4/2007

6580
צו המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תחילת החוק לגבי עיצום כספי בשל עבירה לפי חוק איסור הלבנת הון), התשס"ז-2007 736
תקנות הדואר (תשלומים בעד שירותי החברה לפי סעיף 37(א) ו–(ג) לחוק) (הוראת שעה) (מס' 2) (תיקון מס' 3), התשס"ז-2007 736
תקנות הדואר (תשלומים בעד השירותים הכספיים) (הוראת שעה) (מס' 2) (תיקון מס' 3), התשס"ז-2007 736
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים בתחנות תדלוק) (תיקון), התשס"ז-2007 737
צו התכנון והבניה (אצבע הגליל), התשס"ז-2007 738

18/4/2007

6579
תקנות בתי המשפט (אגרות), התשס"ז-2007 720
תקנות השאלת נכסי תרבות (הגבלת סמכות שיפוט)(דרך פרסום נוספת של ההודעה והגשת התנגדויות), התשס"ז-2007 731
צו הפעלת רכב (מנועים ודלק)(הפעלת רכב בגפ"מ)(תיקון), התשס"ז-2007 731
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (ביטול תחולה), התשס"ז-2007 731
הודעת הסמים המסוכנים (שינוי התוספת הראשונה לפקודה), התשס"ז-2007 732
הוראות מס ערך מוסף (פטור מחובת הובלת טובין בייצור עם חשבונית או תעודת משלוח)(הוראת שעה), התשס"ז-2007 733

18/4/2007

6578
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 20: מערכת מחלפים: התחברות דרך מס' 20 עם מחלף שבעת הכוכבים; עם מחלף מעפילים; מסילת ברזל: מסילת החוף), התשס"ז-2007 704
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 20, דרך מס' 2: מערכת מחלפים: מחלף כבישים 2/20; מחלף יקום; מסילת ברזל: מסילת החוף), התשס"ז-2007 705
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 531, דרך מס' 20: מחלף שמריהו מזרח; מסילת ברזל: מסילת החוף; מסילת השרון התחברות עם מסילת החוף לתל אביב; מסילת השרון התחברות עם מסילת החוף לנתניה), התשס"ז-2007 707
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 531: מחלף חן מסילת ברזל: מסילת השרון), התשס"ז-2007 708
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 531: מחלף הרצליה מזרח; מסילת ברזל: מסילת השרון), התשס"ז-2007 709
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 531, מערכת מחלפים: מחלף רעננה דרום; מחלף מלל), התשס"ז-2007 710
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 358, קטע שומריה - שקף; צומת אמציה; צומת גישה שקף), התשס"ז-2007 712
צו התכנון והבניה (יזרעאלים), התשס"ז-2007 713
צו התכנון והבניה (מעלה הגליל), התשס"ז-2007 713 צו התכנון והבניה (חבל אשר) (מס' 2), התשס"ז-2007 714
צו התכנון והבניה (לודים), התשס"ז-2007 714
צו התכנון והבניה (שוהם), התשס"ז-2007 715
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי ניפוק גפ"ם) (תיקון), התשס"ז-2007 715
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על ניפוק גפ"ם) (תיקון), התשס"ז-2007 716
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר מרבי לגפ"ם בשער בז"ן) (תיקון), התשס"ז-2007 717
צו הפיקוח החקלאי (קביעת עבירות לענין הפעלת הפיקוח החקלאי) (תיקון), התשס"ז-2007 717
כללי מס הכנסה (נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי), התשס"ז-2007 717

16/4/2007

6577
תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 2), התשס"ז-2007 700
תקנות התכנון והבניה (פטור מהיתר לעבודה לצורכי חקלאות ולהקמת מבנים באזורים כפריים בעבור מפוני חבל עזה וצפון השומרון, ותנאיו) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ז-2007 700
צו העיריות (עבירות קנס) (תיקון), התשס"ז-2007 701
תקנות כביש אגרה (כביש ארצי לישראל) (אכיפת תשלומים) (תיקון), התשס"ז-2007 701

29/3/2007
6576
צו מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (הכרזה על מתחם לפינוי ובינוי במסלול מיסוי), התשס"ז-2007 684
צו התכנון והבניה (הכרזה על מתחמים לפינוי לשם בינוי), התשס"ז-2007 684
צו דרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (הפרדות מפלסיות למפגשי מסילת ברזל ודרך: מושב זוהר-חלץ (מפגש 288)), התשס"ז-2007 685
צו דרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (הפרדות מפלסיות למפגשי מסילת ברזל ודרך: מושב מזור (מפגש 117)), התשס"ז-2007 685
צו דרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (הפרדות מפלסיות למפגשי מסילת ברזל ודרך: כביש גישה לכלא באר שבע (מפגש 291)), התשס"ז-2007 686
צו דרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (הפרדות מפלסיות למפגשי מסילת ברזל ודרך: חדרה פרדסים (מפגש 20)), התשס"ז-2007 687
צו דרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (הפרדות מפלסיות למפגשי מסילת ברזל ודרך: תלמי יפה (מפגש 286)), התשס"ז-2007 687
צו דרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (הפרדות מפלסיות למפגשי מסילת ברזל ודרך: אביחיל (מפגש 24)), התשס"ז-2007 688
צו דרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (הפרדות מפלסיות למפגשי מסילת ברזל ודרך: כביש מס' 206 (מפגש 278)), התשס"ז-2007 689
צו דרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (הפרדות מפלסיות למפגשי מסילת ברזל ודרך: חיפה רחוב אל זיסו (מפגש 5)), התשס"ז-2007 689
צו דרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (הפרדות מפלסיות למפגשי מסילת ברזל ודרך: טל שחר (מפגש 220)), התשס"ז-2007 690
צו דרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (הפרדות מפלסיות למפגשי מסילת ברזל ודרך: מעבר חקלאי סמוך לדימונה (מפגש 277)), התשס"ז-2007 691
צו דרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (הפרדות מפלסיות למפגשי מסילת ברזל ודרך: גבעת כוח (מפגש 119)), התשס"ז-2007 691
הודעת התעבורה (אגרות), התשס"ז-2007 692
29/3/2007
6575
צו הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (הכרזה על הסכם נוסף), התשס"ז-2007 680
צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (אתיופיה), התשס"ז-2007 680
תקנות למניעת מפגעים (זיהום אוויר מכלי רכב) (תיקון), התשס"ז-2007 680
הודעת התעבורה (תוספת אגרה בעבור רשות השידור), התשס"ז-2007 682
החלטת שכר חברי הכנסת (הענקות ותשלומים) (תיקון מס' 3), התשס"ז-2007 682

27/3/2007
6574
תקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007 656
תקנות ניירות ערך (חיתום) (תיקון), התשס"ז-2007 661
תקנות ניירות ערך (הודעה משלימה וטיוטת תשקיף), התשס"ז-2007 675
תקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף, מבנהו וצורתו) (תיקון), התשס"ז-2007 677
תקנות ניירות ערך (תקופה להגשת הזמנות לניירות ערך המוצעים בתשקיף) (תיקון), התשס"ז-2007
21/3/2007
6573
תקנות ניירות ערך (הצגת פעולות בין תאגיד לבין בעל שליטה בו בדוחות כספיים) (תיקון), התשס"ז-2007 648
תקנות הביטוח הלאומי (הכשרה מקצועית ודמי מחיה) (תיקון), התשס"ז-2007 648
תקנות מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) (היטלים), התשס"ז-2007 649
תקנות המועצה לענף הלול (קביעת מספר חברי המועצה ומינוי נציגי הממשלה בה) (תיקון), התשס"ז-2007 654
צו בריאות העם (שינוי התוספת השניה לפקודה - רשימת מחלות מידבקות) (הוראת שעה), התשס"ז-2007 654
14/3/2007
6572
הנחיות המפלגות (ניהול מערכת החשבונות ודיווח בבחירות מקדימות), התשס"ז-2007 628
תקנות שירות המדינה (מינויים) (הצהרה על רכוש) (עובדי הכנסת) (תיקון), התשס"ז-2007 644
תקנות שירות המדינה (מינויים) (הצהרת אמונים) (עובדי הכנסת) (תיקון), התשס"ז-2007 644
כללי לשכת עורכי הדין (בחירות למוסדות הלשכה) (תיקון), התשס"ז-2007 644
הודעת שירות התעסוקה (אגרה בעד בחינת מקצוע), התשס"ז-2007 645
החלטת שכר שרים וסגני שרים (תיקון מס' 2), התשס"ז-2007 645
8/3/2007
6571
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס' 2), התשס"ז2007 620
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס' 3), התשס"ז2007 626
1/3/2007
6570
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (בקשה לרישיון, הכשרה, התמחות ובחינות של סוכני ביטוח, יועצים פנסיוניים וסוכני שיווק פנסיוני) (תיקון), התשס"ז2007- 616
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (דינים וחשבונות כספיים), התשס"ז2007- 616
תקנות הדואר (תשלומים בעד השירותים הכספיים) (הוראת שעה) (מס' 2) (תיקון מס' 2), התשס"ז-2007 617
תקנות הדואר (תשלומים בעד שירותי החברה לפי סעיף 37(א) ו–(ג) לחוק) (הוראת שעה) (מס' 2) (תיקון מס' 2), התשס"ז-2007 617
תקנות הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (גמול) (תיקון), התשס"ז-2007 618
כללי משק החשמל (אספקת חשמל לצרכנים) (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשס"ז-2007 618
1/3/2007
6569
תקנות שירותי הדת היהודיים (ניהול מועצות) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ז-2007 608
תקנות האחריות לפיצוי נזקי זיהום בשמן (היטל השתתפות בקרן הבין–לאומית), התשס"ז-2007 608
תקנות סימני המסחר (תיקון), התשס"ז-2007 612
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת מחיר מרבי לשירותי נותן שירות בהעדר רישום זכויות בפנקסי המקרקעין) (תיקון), התשס"ז-2007 613
22/2/2007
6568
תקנות המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה) (שילוב מקבלי גמלאות בעבודה) (הוראת שעה) (הפחתת היקף השעות המזערי של תכנית אישית לסוגי משתתפים) (תיקון מס' 2), התשס"ז-2007 602
צו הפעלת רכב (מנועים ודלק) (הפעלת רכב מנועי בבנזין) (תיקון), התשס"ז-2007 602
תקנות הגבלת העישון במקומות ציבוריים (כללים בדבר הכשרת סדרנים ממונים), התשס"ז-2007 603
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (העלאת מחירי אשפוז ושירותים אמבולטוריים), התשס"ז-2007 603
הודעת התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד קישור גומלין), התשס"ז-2007 604
הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר שירותי תשתית לתדלוק מטוסים בנמל התעופה בן גוריון), התשס"ז-2007 605
הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי ניפוק גפ"מ), התשס"ז-2007 605
החלטת שכר חברי הכנסת (הענקות ותשלומים) (תיקון מס' 2), התשס"ז-2007 606
22/2/2007
6567
צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (קרואטיה), התשס"ז-2007 598
צו המועצות המקומיות (א) (גני תקוה, תיקון), התשס"ז-2007 598
אכרזת העיריות (שינוי תחום עיריית פתח תקוה), התשס"ז-2007 599
אכרזת התקנים (תקנים רשמיים) (מס' 3), התשס"ז-2007 600
18/2/2007
6566
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (עמק יזרעאל, תיקון) (מס' 2), התשס"ז-2007 594
תקנות מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) (דרכי מינוי חברי המועצה וחברי ועדות ענפיות) (תיקון), התשס"ז-2007 594
תקנות התעבורה (שינוי התוספת השביעית לפקודה), התשס"ז-2007 595
הודעת עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (שיעור ניכויים מהשכר בעד מגורים הולמים), התשס"ז-2007 595
הודעת משכורת נשיא המדינה, התשס"ז-2007 596
15/2/2007
6565
תקנות סימני מסחר (יישום פרוטוקול מדריד), התשס"ז-2007 586
תקנות הנמלים (בטיחות השיט) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ז-2007 592
כללי משק החשמל (אספקת חשמל לצרכנים) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ז-2007 592
14/2/2007
6564
תקנות התעבורה (תיקון מס' 2), התשס"ז-2007 582
תקנות התעבורה (תיקון מס' 3), התשס"ה-2005 (תיקון), התשס"ז-2007 582
12/2/2007
6563
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (מורשים לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה), התשס"ז-2007 574
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (מורשים לנגישות השירות), התשס"ז-2007 575
תקנות בתי הסוהר (תיקון), התשס"ז-2007 577
צו שירות ביטחון (התייצבות לרישום, לבדיקות ולשירות ביטחון), התשס"ז-2007 577
11/2/2007
6562
תקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה) (תיקון), התשס"ז-2007 570
תקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (מתן שירות שוויוני), התשס"ז-2007 570
תקנות עובדים זרים (דמי היתר) (תיקון), התשס"ז-2007 571
תקנות עובדים זרים (אגרת בקשה ואגרה שנתית) (תיקון והוראות שעה) (תיקון), התשס"ז-2007 7
8/2/2007
6561
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 1: תל אביב-ירושלים; קטע מחלף נמל תעופה בן גוריון-מחלף גנות, הנתיב המהיר לתל אביב) (הרחבה וביטול), התשס"ז-2007 562
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 551: יקום-גן אפרים-אייל); קטע מחלף הדרים-מחלף אייל; מחלף הדרים עם דרך מס' 4; צומת רמת הכובש עם דרך מס' 554; צומת עם דרך מס' 5504) (הרחבה וביטול), התשס"ז-2007 563
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 412: יהוד-בית דגון; קטע אור יהודה-נווה מונוסון) (ביטול), התשס"ז-2007 565
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע הר הכרמל הרחבה כלח–גלים לפי תכנית מס' חפאג/1267/מכ/658), התשס"ז-2007 565
החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (שרים ושאיריהם) (תיקון), התשס"ז-2007 566
החלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית (תיקון), התשס"ז-2007 566
הודעת משכורת נושאי משרה שיפוטית, התשס"ז-2007 567
8/2/2007
6560
תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) (תיקון), התשס"ז-2007 546
תקנות מועצת בתי העלמין היהודיים בירושלים (תיקון), התשס"ז-2007 560
5/2/2007
6559
צו איגודי ערים (שירותי כבאות) (תיקון), התשס"ז-2007 534
צו איגודי ערים (שירותי כבאות) (תיקון מס' 2), התשס"ז-2007 534
צו איגודי ערים (שירותי כבאות) (תיקון מס' 3), התשס"ז-2007 535
צו איגודי ערים (שירותי כבאות) (תיקון מס' 4), התשס"ז-2007 536
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לתכשירים שהם תכשירי מרשם) (תיקון), התשס"ז-2007 536
קביעת מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ) (קביעת משכורת בסיסית והוצאות אש"ל) (תיקון), התשס"ז-2007 538
הודעת מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (תיאום סכומים כשהמחיר מושפע מתוספת בניה), התשס"ז-2007 542
הודעת מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (תיאום סכומי מס רכישה בהוראת השעה) (מס' 2), התשס"ז-2007 542
הודעת מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (תיאום סכומי מס רכישה) (מס' 2), התשס"ז-2007 542
הודעת מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (מס רכישה) (עדכון סכום) (מס' 2), התשס"ז-2007 543
הודעת מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (מס רכישה) (תיאום סכומי שווי מקרקעין) (מס' 2), התשס"ז-2007 543
הודעת משכורת נשיא המדינה, התשס"ז-2007 544
הודעת שכר חברי הכנסת, התשס"ז-2007 544
5/2/2007
6558
צו החברות הממשלתיות (הכרזה על אינטרסים חיוניים למדינה בחברת בתי זיקוק לנפט בע"מ), התשס"ז-2007 510
תקנות מסילות הברזל (דמי נסיעה) (תיקון), התשס"ז-2007 526
1/2/2007
6557
תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2007), התשס"ז-2007 502
צו הגנת הצרכן (סימון טובין) (תיקון), התשס"ז-2007 504
תקנות מקורות אנרגיה (התייעלות אנרגטית ומידע על צריכת אנרגיה של מכשירי קירור) (הוראת שעה), התשס"ז-2007 505
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (שכר לימוד מרבי בגני ילדים פרטיים), התשס"ז-2007 506
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (שכר לימוד מרבי בגני ילדים ציבוריים), התשס"ז-2007 507
הודעת מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) (שינוי התוספת לחוק), התשס"ז-2007 508
הודעת הדואר (אגרות בעד היתר), התשס"ז-2007 508
31/1/2007
6556
צו הסדרת מקומות רחצה (מקומות רחצה אסורים ומוכרזים בים התיכון, בים כנרת, בנהר הירדן, בים המלח ובים סוף) (תיקון), התשס"ז-2007 486
תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד שירותי בזק) (תיקון), התשס"ז-2007 500
31/1/2007
6555
צו מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (הכרזה על מתחמים לפינוי ובינוי במסלול מיסוי), התשס"ז-2007 482
תקנות יסודות התקציב (המחאה או שעבוד של זכות בידי רשות מקומית) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ז-2007 482
כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (נטילת זמני שידור), התשס"ז-2007 482
28/1/2007
6554
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (ניכוי עלות מחלות קשות) (תיקון), התשס"ז-2007 474
תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשס"ז-2007 474
צו התכנון והבניה (עמק חפר), התשס"ז-2007 475
צו התכנון והבניה (עיר כרמל), התשס"ז-2007 475
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע המכתש הגדול לפי תכנית מס' 54/101/02/20), התשס"ז-2007 476
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע אירוס ביצות נוב לפי תכנית ג/13608), התשס"ז-2007 476
כללי לשכת עורכי הדין (התמחות) (הוראת שעה), התשס"ז-2007 477
אכרזת התקנים (תקנים רשמיים) (מס' 2), התשס"ז-2007 478
הודעת הגנת הפרטיות (אגרות), התשס"ז-2007 479
23/1/2007
6553
צו האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) (הארכת תוקף החוק), התשס"ז-2007 470
צו הכניסה לישראל (פטור תושבי רצועת עזה) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ז-2007 470
תקנות עובדים זרים (פטורים למעסיקי מומחים זרים), התשס"ז-2007 470
תקנות התכנון והבניה (סדרי הדין בוועדות ערר בעררים לפי סעיף 198 לחוק) (תיקון), התשס"ז-2007 471
הודעת חופש המידע (אגרות), התשס"ז-2007 472
16/1/2007
6552
תקנות התעבורה (תיקון מס' 7), התשס"ו-2006 (תיקון), התשס"ז-2007 462
תקנות רישוי שירותי התעופה (טיסות שכר) (תיקון), התשס"ז-2007 462
צו המועצות המקומיות (א) (יקנעם עילית, ביטול), התשס"ז-2007 462
אכרזת העיריות (יקנעם עילית), התשס"ז-2007 463
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (מטה אשר, תיקון), התשס"ז-2007 464
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (מעלה יוסף, תיקון), התשס"ז-2007 465
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (ברנר, תיקון), התשס"ז-2007 466
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (נחל שורק, תיקון), התשס"ז-2007 466
צו המועצות המקומיות (ב) (עומר, תיקון), התשס"ז-2007 467
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (בני שמעון, תיקון), התשס"ז-2007 468
הודעת הפיקוח על עסקי ביטוח (אגרות), התשס"ז-2007 468
15/1/2007
6551
תקנות בתי הסוהר (דרגות סוהרים) (תיקון), התשס"ז-2007 458
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי לחם) (תיקון), התשס"ז-2007 458
צו התכנון והבניה (השומרון), התשס"ז-2007 458
צו התכנון והבניה (טבריה), התשס"ז-2007 459
צו התכנון והבניה (מורדות הכרמל), התשס"ז-2007 460
9/1/2007
6550
תקנות הצהרות מוות (סדרי הדין) (תיקון), התשס"ז-2007 442
תקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי) (המאגר ואבטחתו, עיון בו, מחיקה, ביעור והפקה חוזרת), התשס"ז-2007 443
תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות של מתנדב במוסד ציבורי), התשס"ז-2007 453
תקנות העמדת עבריינים במבחן (שירותי המבחן) (תיקון), התשס"ז-2007 454
תקנות החברות הממשלתיות (כללים לעריכת דוחות כספיים של מקורות חברת מים בע"מ) (הוראת שעה), התשס"ז-2007 455
תקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה) (תיקון), התשס"ז-2007 455
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (תוואי הרכבת הקלה בגוש דן-הקו האדום) (תיקון), התשס"ז-2007 456
צו הסכמים קיבוציים (הארכת תחולתו של פטור לגבי עובדים מסוימים), התשס"ז-2007 456
2/1/2007
6549
צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר ביהלומים כהכנסה) (תיקון), התשס"ז-2007 426
צו מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (התליית תחולתם של סעיפים 4 ו–5), התשס"ז-2007 426
צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה) (תיקון), התשס"ז-2007 426
תקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט בישראל) (תיקון), התשס"ז-2007 427
תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (שיעורי פחת) (תיקון מס' 3), התשמ"ט-1989 (תיקון), התשס"ז-2007 427
תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות) (תיקון), התשס"ז-2007 428
צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות), התשס"ז-2007 428
תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ז-2007 428
תקנות הפיקדון על מכלי משקה (תיקון), התשס"ז-2007 429
תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות), התשס"ז-2007 429
תקנות המים (שימוש במים באזור קיצוב) (תיקון מס' 3), התשס"ז-2007 433
הודעת המים (עדכון תעריפים למים ברשויות המקומיות), התשס"ז-2007 434
הודעת המים (עדכון תעריפים למים), התשס"ז-2007 435
הודעת המים (עדכון תעריפים למים) (מס' 2), התשס"ז-2007 437
הודעת המים (עדכון היטלי הפקה), התשס"ז-2007 438
הודעת ההגבלים העסקיים (אגרות), התשס"ז-2007 439
החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (חברי הכנסת ושאיריהם) (תיקון), התשס"ז-2007 439
תיקוני טעויות
1/1/2007
6548
תקנות מס הכנסה (ניכוי התחלתי בעד קופות רושמות) (תיקון), התשס"ז-2006 410
צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (ליטא), התשס"ז-2006 410
צו מס הכנסה (סכום הכנסה המחייב קטין בהגשת דוח) (תיקון), התשס"ז-2006 410
אכרזת המסים (גביה) (ארנונה כללית ותשלומי חובה לרשויות המקומיות) (הוראת שעה) (תיקון),התשס"ז-2006 411
 תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי למתן שירותי בזק בין–לאומיים), (תיקון), התשס"ז-2006 411
הודעת הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (בקשה לרישיון, בחינות, התמחות ואגרות) (עדכון סכומי האגרות), התשס"ז-2006 411
הודעת ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף), התשס"ז-2006 412
הודעת ניירות ערך (אגרת טיפול בהקצאת ניירות ערך בחברה רשומה שהוצעו שלא לציבור), התשס"ז-2006 412
הודעת ניירות ערך (אגרה שנתית), התשס"ז-2006 413
הודעת הספנות (כלי שיט) (בניה ורכישה של כלי שיט ומשכנתאות עליהם) (אגרות), התשס"ז-2006 414
הודעת הספנות (ימאים) (אגרות), התשס"ז-2006 414
הודעת הספנות (כלי שיט) (מדידת תפוסתם של כלי שיט) (אגרות), התשס"ז-2006 415
הודעת הספנות (ימאים) (משיטי כלי שיט קטנים) (אגרות), התשס"ז-2006 416
הודעת הספנות (כלי שיט) (רישום וסימון) (אגרות), התשס"ז-2006 417
הודעת הנמלים (אגרות שירותי ספנות) (אגרות), התשס"ז-2006 418
הודעת הנמלים (רישיונות כניסה לנמל) (אגרות), התשס"ז-2006 419
הודעת הנמלים (יומן רשמי לכלי שיט) (אגרות), התשס"ז-2006 419
הודעת הנמלים (בטיחות השיט) (אגרות), התשס"ז-2006 420
הודעת שירותי תיירות (מורי דרך), התשס"ז-2006 422
הודעת בית משפט (אגרות), התשס"ז-2006 423
31/12/2006
6547
תקנות סדר הדין הפלילי (הודעה לנאשם בדבר האפשרות לניהול דיון מקדמי), התשס"ז-2006 402
תקנות העיריות (רובע עירוני - מכבים-רעות), התשס"ז-2006 403
תקנות התעבורה (תיקון), התשס"ז-2006 407
הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (אגרת רישיון), התשס"ז-2006 407
החלטת שכר חברי הכנסת (הענקות ותשלומים) (תיקון), התשס"ז-2006 408
28/12/2006
6546
צו חסינויות וזכויות יתר (ארגונים בין–לאומיים ומשלחות מיוחדות) (הבנק האירופי להשקעות), התשס"ז-2006 398
אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (תיקון), התשס"ז-2006 398
הודעת העמותות (אגרות), התשס"ז-2006 399
26/12/2006
6545
תקנות שירות המדינה (משמעת) (החלת הוראות מחוק זכויות נפגעי עבירה), התשס"ז-2006 382
תקנות מס הכנסה (תכנון מס החייב בדיווח) (הוראת שעה), התשס"ז-2006 389
תקנות מס ערך מוסף (תכנון מס החייב בדיווח) (הוראת שעה), התשס"ז-2006 394
תקנות מס הכנסה (פחת מואץ לציוד שנרכש בתקופה הקובעת) (תיקון), התשס"ז-2006 395
תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב) (תיקון), התשס"ז-2006 395
תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הארכת מועד הקצאה בלא תמורה), התשס"ז-2006 396
25/12/2006
6544
צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים) (תיקון), התשס"ז-2006 366
תקנות איסור מימון טרור (היתר לעשיית פעולות ברכוש), התשס"ז-2006 375
צו להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (שינוי התוספת השניה לחוק), התשס"ז-2006 376
אכרזת העיריות (בית שמש) (תיקון), התשס"ז-2006 376
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (מטה יהודה, תיקון), התשס"ז-2006 378
הודעת מס הכנסה (קביעת אגרה בעד בקשת אישור העברת נכסים והחלפת מניות), התשס"ז-2006 378
כללי מס הכנסה (ניכוי הוצאות חיבור למרשמי מחשב) (תיקון), התשס"ז-2006 379
הודעת מס הכנסה (סכום התרומות למוסד ציבורי), התשס"ז-2006 379
כללי התקשורת (בזק ושידורים) (תשדירי פרסומת, תשדירי שירות והודעות חסות בשידורי ערוץ ייעודי) (תיקון), התשס"ז-2006 379
12/12/2006
6543
צו נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) (הארכת מועד לענין הוועדה להפרשי הצמדה וריבית), התשס"ז-2006 358
תקנות הבטיחות במקומות ציבוריים (סדרנים באסיפות) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ז-2006 358
תקנות משק הגז הטבעי (תכנית עבודה לרשת חלוקה), התשס"ז-2006 358
הודעת שירות לאומי (תנאי שירות למתנדב בשירות לאומי) (דמי כלכלה ודיור) (עדכון סכומים), התשס"ז-2006 362
הודעת בית המשפט לעניני משפחה (אגרות), התשס"ז-2006 363
7/12/2006
6542
תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לעסקים לא רפואיים לטיפול בגוף האדם) (תיקון), התשס"ז-2006 350
תקנות בריאות העם (מכשירים רפואיים מיוחדים) (תיקון), התשס"ז-2006 352
הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר שירותי תדלוק למטוסים בנמל התעופה בן גוריון), התשס"ז-2006 356
6/12/2006
6541
תקנות שיקים ללא כיסוי (סייגים לתחולת החוק), התשס"ז-2006 346
תקנות למניעת מפגעים (זיהום אוויר מכלי רכב בדרך) (תיקון), התשס"ז-2006 346
החלטת שכר שרים וסגני שרים (תיקון), התשס"ז-2006 347
30/11/2006
6540
תקנות מס הכנסה (קביעת תנאי שוק), התשס"ז-2006 338
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 531: הרצליה-רעננה-כפר סבא-הוד השרון-חורשים;
קטע מחלף סוקולוב - מחלף כפר סבא דרום) (הרחבה וביטול), התשס"ז-2006 341
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 40: מחלפון אבן–שמואל), התשס"ז-2006 342
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (עמק חפר, תיקון), התשס"ז-2006 343
אכרזת חדרה (שינוי תחום העיריה) (תיקון), התשס"ז-2006 343
צו בתי הסוהר (שחרור מינהלי) (קביעת תקן כליאה), התשס"ז-2006 344
תיקון טעות דפוס
29/11/2006
6539
תקנות החברות (ענינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006 330
תקנות הביטוח הלאומי (מועצת המוסד) (הוראת שעה), התשס"ז-2006 331
תקנות הנמלים (רישיונות כניסה לנמל) (תיקון), התשס"ז-2006 332
תקנות הנמלים (אגרות שירותי ספנות) (תיקון), התשס"ז-2006 332
תקנות הספנות (ימאים) (תיקון), התשס"ז-2006 333
תקנות הספנות (כלי שיט) (מדידת תפוסתם של כלי שיט) (תיקון), התשס"ז-2006 333
תקנות הספנות (כלי שיט) (בניה ורכישה של כלי שיט ומשכנתאות עליהם) (תיקון), התשס"ז-2006 334
תקנות הספנות (כלי שיט) (רישום וסימון) (תיקון), התשס"ז-2006 335
תקנות הנמלים (יומן רשמי לכלי שיט) (תיקון), התשס"ז-2006 335
תקנות הנמלים (בטיחות השיט) (תיקון), התשס"ז-2006 336
תקנות הספנות (ימאים) (משיטי כלי שיט קטנים) (תיקון), התשס"ז-2006 336
26/11/2006
6538
תקנות סדר הדין הפלילי (תיקון), התשס"ז-2006 322
צו התכנון והבניה (חיפה), התשס"ז-2006 322
צו התכנון והבניה (מיתר), התשס"ז-2006 323
צו התכנון והבניה (אבו בסמה), התשס"ז-2006 323
צו התכנון והבניה (אבו בסמה) (מס' 2), התשס"ז-2006 324
צו התכנון והבניה (שמעונים), התשס"ז-2006 324
צו התכנון והבניה (נהריה), התשס"ז-2006 325
צו התכנון והבניה (חבל אשר), התשס"ז-2006 325
צו התכנון והבניה (כרמיאל), התשס"ז-2006 326
צו התכנון והבניה (בקעת בית הכרם), התשס"ז-2006 326
צו התכנון והבניה (חוף הכרמל), התשס"ז-2006 327
צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנות משטרה) (הוראת שעה), התשס"ז-2006 328
21/11/2006
6537
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה במוניות), התשס"ז-2006
21/11/2006
6536
תקנות הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד) (הוראת שעה), התשס"ז-2006 262
כללי שירות המדינה (מינויים) (מכרזים בחינות ומבחנים) (תיקון) (תיקון), התשס"ז-2006 272
16/11/2006
6535
צו טיפול בחולי נפש (החלת מתן ייצוג בידי סניגור ציבורי), התשס"ז-2006 258
תקנות הדואר (תשלומים בעד שירותי החברה לפי סעיף 57(א) ו–(ג) לחוק) (הוראת שעה) (מס' 2) (תיקון), התשס"ז-2006 258
תקנות הדואר (תשלומים בעד השירותים הכספיים) (הוראת שעה) (מס' 2) (תיקון), התשס"ז-2006 258
תקנות הרוקחים (מכירה של תכשיר בלא מרשם שלא בבית מרקחת או שלא בידי רוקח) (תיקון), התשס"ז-2006 259
תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר הטלת היטלים על תוצרת הלול) (תיקון), התשס"ז-2006 259
15/11/2006
6534
תקנות למניעת אלימות במשפחה (סדרי דין) (תיקון), התשס"ז-2006 234
צו שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה) (שינוי התוספת לחוק), התשס"ז-2006 252
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח אבדן כושר עבודה קבוצתי), התשס"ז-2006 252
הודעת מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (תיאום סכומי מס רכישה בהוראת השעה), התשס"ז-2006 255
הודעת מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (תיאום סכומי מס רכישה), התשס"ז-2006 256
הודעת מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (מס רכישה) (עדכון סכום), התשס"ז-2006 256
הודעת מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (מס רכישה) (תיאום סכומי שווי מקרקעין), התשס"ז-2006 256
15/11/2006
6533
תקנות התעבורה (שינוי התוספת הראשונה, הרביעית והחמישית לפקודה), התשס"ז-2006 210
צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) (תיקון), התשס"ז-2006 210
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (משגב, תיקון), התשס"ז-2006 213
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 40: עוקף באר שבע ממזרח; קטע מחלף אוהלים-מחלף
גורל; מסלול מזרחי; קטע מחלף אוהלים-מחלף גורל; מסלול מערבי; מחלף שרה; מחלף חטיבת הנגב) (הרחבה), התשס"ז-2006 222 צו התכנון והבניה (זבולון), התשס"ז-2006 223
צו התכנון והבניה (חדרה), התשס"ז-2006 224
כללי שידורי טלוויזיה מהכנסת, התשס"ז-2006 224
כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (שיבוץ פרסומות ואזכורים מסחריים בשידורי רדיו) (הוראת שעה), התשס"ד-2004 (תיקון), התשס"ז-2006 232
12/11/2006
6532
תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון), התשס"ז-2006 202
צו התכנון והבניה (אילת), התשס"ז-2006 205
צו התכנון והבניה (חבל אילות), התשס"ז-2006 206
צו התכנון והבניה (קרית טבעון), התשס"ז-2006 207
צו התכנון והבניה (קרית אתא), התשס"ז-2006 207
צו התכנון והבניה (קריות), התשס"ז-2006 208
8/11/2006
6531
כללי מינוי דיינים (סדרי העבודה של הוועדה למינוי דיינים) (תיקון), התשס"ז-2006 198
צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - שמן משומש), התשס"ז-2006 199
צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - שמן משומש), התשס"ז-2006 200
תקנות המבחן (תסקיר קצין מבחן), התשס"ז-2006 200
5/11/2006
6530
צו הסיוע המשפטי (החלת מתן ייצוג משפטי), התשס"ז-2006 190
צו התכנון והבניה (ועדה מחוזית משותפת לתכניות "מתחם תעש השרון" למחוזות תל אביב והמרכז) (תיקון), התשס"ז-2006 190
צו התכנון והבניה (ועדה מקומית משותפת לתכניות "מתחם תעש השרון") (תיקון), התשס"ז-2006 191
צו התכנון והבניה (ועדה מקומית משותפת לתכניות איחוד וחלוקה מחדש בקרקע חקלאית למחוז הדרום) (תיקון), התשס"ז-2006 191
צו התכנון והבניה (ועדה מקומית משותפת לתכניות איחוד וחלוקה מחדש בקרקע חקלאית למחוז חיפה) (תיקון), התשס"ז-2006 192
צו התכנון והבניה (ועדה מחוזית משותפת לתכניות איחוד וחלוקה מחדש בקרקע חקלאית למחוזות ירושלים, המרכז, חיפה, הצפון והדרום) (תיקון), התשס"ז-2006 192
צו התכנון והבניה (ועדה מקומית משותפת לתכניות איחוד וחלוקה מחדש בקרקע חקלאית למחוז הצפון) (תיקון), התשס"ז-2006 193
צו התכנון והבניה (ועדה מקומית משותפת לתכניות איחוד וחלוקה מחדש בקרקע חקלאית למחוז המרכז) (תיקון), התשס"ז-2006 193
צו התכנון (הגליל העליון), התשס"ז-2006 194
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר שירותי תשתית לתדלוק מטוסים בנמל התעופה בן גוריון) (תיקון), התשס"ז-2006 194
הודעת רואי חשבון (אגרות), התשס"ז-2006 195
1/11/2006
6529
תקנות העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (ערובה) (תיקון), התשס"ז-2006 182
אכרזת העיריות (טירת כרמל) (תיקון), התשס"ז-2006 183
צו המועצות המקומיות (ב) (איכסאל, תיקון), התשס"ז-2006 184
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (עמק יזרעאל, תיקון), התשס"ז-2006 184
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (תשלומים בעד גז המסופק במערכת מרכזית) (תיקון), התשס"ז-2006 185
הודעת הנוטריונים (שכר שירותים), התשס"ז-2006 185
תיקון טעות
29/10/2006
6528
צו השיפוט הצבאי (קביעת גוף ציבורי) (תיקון), התשס"ז-2006 166
צו לעידוד השקעות הון (קביעת התחומים של אזורי פיתוח) (תיקון), התשס"ז-2006 166
תקנות ניירות ערך (עריכת דוחות כספיים שנתיים) (הוראת שעה), התשס"ז-2006 166
תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה) (תיקון), התשס"ז-2006 167
תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה) (תיקון), התשס"ז-2006 168
תקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף, מבנהו וצורתו) (הוראת שעה), התשס"ז-2006 168
תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) (הוראת שעה), התשס"ז-2006 169
אכרזת העיריות (שינוי תחום עיריית קרית ים), התשס"ז-2006 170
אכרזה על עיריית קרית מוצקין (תיקון), התשס"ז-2006 170
אכרזת העיריות (עיריית כרמיאל) (תיקון), התשס"ז-2006 171
אכרזה על עיריית קרית ביאליק (תיקון), התשס"ז-2006 172
צו המועצות המקומיות (ב) (קציר-חריש, תיקון), התשס"ז-2006 173
צו המועצות המקומיות (ב) (ג'יסר אל–זרקא, תיקון), התשס"ז-2006 174
אכרזת העיריות (שינוי תחום עיריית אילת), התשס"ז-2006 174
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (חבל אילות, תיקון), התשס"ז-2006 175
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (זבולון, תיקון), התשס"ז-2006 176
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (מבואות החרמון, תיקון), התשס"ז-2006 177
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (הגליל העליון, תיקון), התשס"ז-2006 177
צו המועצות המקומיות (א) (ראש פינה, תיקון), התשס"ז-2006 178
צו המועצות המקומיות (ב) (טובא-זנגריה, תיקון), התשס"ז-2006 179
צו המועצות המקומיות (ב) (סאג'ור, תיקון), התשס"ז-2006 180
23/10/2006
6527
תקנות העדות הדתיות (ארגונן) (העדה הדרוזית), התשס"ז-2006 162
תקנות המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה) (שילוב מקבלי גמלאות בעבודה) (הוראת שעה) (הפחתת היקף השעות המזערי של תכנית אישית לסוגי משתתפים) (תיקון), התשס"ז-2006 162
תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (דיווח למדור התשלומים) (תיקון), התשס"ז-2006 163
כללי שירות המדינה (מינויים) (מכרזים בחינות ומבחנים) (תיקון), התשס"ז-2006 164
17/10/2006
6526
תקנות המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה) (שילוב מקבלי גמלאות בעבודה) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ז-2006 156
תקנות המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה) (שילוב מקבלי גמלאות בעבודה) (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשס"ז-2006 156
תקנות הגנה על הציבור מפני עברייני מין (מערכי מסוכנות), התשס"ז-2006 157
5/10/2006
6525
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון), התשס"ז-2006 132
תקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים) (תיקון), התשס"ז-2006 138
תקנות התכנון והבניה (הקמת מיתקן גז בלחץ נמוך מאוד), התשס"ז-2006 139
5/10/2006
6524
היתר הפיקוח על המטבע (תיקון), התשס"ז-2006 100
5/10/2006
6523
תקנות הגנה על הציבור מפני עברייני מין (יחידת פיקוח), התשס"ז-2006 96
צו הגנה על עובדים בשעת חירום (הארכת התקופה הקובעת), התשס"ז-2006 96
תקנות המכס (חישוב ערכם של טובין שיובאו לשימוש עצמי), התשס"ז-2006 97
צו להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (שינוי התוספות הראשונה והשניה לחוק), התשס"ז-2006 98
אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (תיקון), התשס"ז-2006 98
4/10/2006
6522
צו הנזיקין (שינוי התוספת לפקודה), התשס"ז-2006 76
תקנות בתי משפט לענינים מינהליים (סדרי דין) (תיקון), התשס"ז-2006 76
צו פעוטות בסיכון (הזכות למעון יום) (החלת הזכאות למעון יום), התשס"ז-2006 76
תקנות מעונות יום שיקומיים (השתתפות בהוצאות של מי שחייב במזונותיו של פעוט עם מוגבלות), התשס"ז-2006 77
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (תוואי הרכבת הקלה בגוש דן - הקו האדום), התשס"ז-2006 79
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 465: קטע מחלף גבעת כ"ח - גבול מחוז מרכז) (ק"מ 0 75 - ק"מ 5 0), התשס"ז-2006 81
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (מחלף דרור: הצטלבות דרכים מס' 4 ו–553), התשס"ז-2006 82
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 471: רמת גן - מכבית; מחלף גת - רימון) (הרחבה וביטול), התשס"ז-2006 84
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 65: עפולה - צומת גולני; קטע דברת - עוקף כפר תבור (ק"מ 53 0 - ק"מ 58 0); מחלפון נעורה; צומת תבור; מחלפון דבוריה; קטע עוקף כפר תבור - אילניה (ק"מ 63 5 - ק"מ 68 5); מחלפון בית קשת; צומת הכניסה למרכז מבקרים; מחלף משהד - בית קשת; מחלפון שדה אילן) (שינוי תוואי, הרחבה וביטול), התשס"ז-2006 85
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (מחלף גולני, הצטלבות דרך מס' 77: צומת ישי - טבריה (ק"מ 66 0 - ק"מ 70 5) עם דרך מס' 65: עפולה - צומת נחל עמוד (ק"מ 68 5 - ק"מ 71 5); מחלפון אילניה על דרך מס' 65; מחלפון כניסה לאתר הנצחה בצומת גולני על דרך מס' 77; מחלפון לביא על דרך מס' 77; דרכים חקלאיות) (שינוי תוואי, הרחבה וביטול), התשס"ז-2006 87
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (צומת אביאל, הצטלבות דרכים 654 ו–6533), התשס"ז-2006 90
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 596: קטע קציר - עין א–סהלא; צומת כניסה לעין א–סהלא; צומת כניסה לקציר) (ק"מ 5 7 - ק"מ 6 4), התשס"ז-2006 91
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (צומת יבול: הצטלבות דרכים מס' 2200 ו–2211), התשס"ז-2006 92
אכרזת התקנים (תקנים רשמיים), התשס"ז-2006 92
אכרזת התקנים (תקנים רשמיים) (מס' 2), התשס"ז-2006 93
הודעת העובדים הסוציאליים (כללים בדבר דרכי רישום בפנקס העובדים הסוציאליים), התשס"ז-2006 94
כללי רשות שדות התעופה (הסעת נוסעים במוניות מנמל התעופה בן גוריון) (תיקון), התשס"ז-2006 94
3/10/2006
6521
צו הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראת שעה) (תחילת החוק), התשס"ז-2006 22
תקנות התעבורה (הוראת שעה), התשס"ז-2006 22
הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (תיקון), התשס"ז-2006 22
הודעת סדר הדין הפלילי (התאמת שכר טרחת סניגור), התשס"ז-2006 24
27/9/2006
6520
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (אבו בסמה, תיקון), התשס"ז-2006 2
צו המועצות המקומיות (א) (פוריידיס, תיקון), התשס"ז-2006 2
צו המועצות המקומיות (א) (זכרון יעקב, תיקון), התשס"ז-20061-Sec1:20 3
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (באר טוביה, תיקון), התשס"ז-2006 4
צו המועצות המקומיות (א) (גן יבנה, תיקון), התשס"ז-2006 9
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (עמק הירדן, תיקון), התשס"ז-2006 10
צו המועצות המקומיות (ב) (מג'אר, תיקון), התשס"ז-2006 16
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (לב השרון, תיקון), התשס"ז-2006 17
צו המועצות המקומיות (א) (כפר יונה, תיקון), התשס"ז-2006 17
צו המועצות המקומיות (א) (בנימינה-גבעת עדה, תיקון), התשס"ז-2006 18
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (אלונה, תיקון), התשס"ז-2006 19
26/9/2006
6519
תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (תיקון מס' 2), התשס"ו-2006 1190
תקנות בריאות הציבור (מזון) (סימון אזהרה מסכנת חנק), התשס"ו-2006 1203
18/9/2006
6518
תקנות שירותי הסעד (הסכם להחזקת נזקק-מפגר במעון) (תיקון), התשס"ו-2006 1182
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (עמק חפר, תיקון), התשס"ו-2006 1183
צו שירות ביטחון (התייצבות לרישום, לבדיקות ולשירות ביטחון) (מס' 2), התשס"ו-2006 1184
הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר שירותי תשתית לתדלוק מטוסים בנמל התעופה בן גוריון) (מס' 2), התשס"ו-2006 1187
תקנות הגנת הדייר (דמי שכירות יסודיים ודמי שכירות בדירות), התשס"ו-2006 1187
14/9/2006

6517
תקנות שירותי הדת היהודיים (ניהול מועצות) (תיקון והוראת שעה), התשס"ה-2005 (תיקון מס' 2),
התשס"ו-2006 1174
צו היבוא והיצוא (פיקוח על יצוא טובין, שירותים וטכנולוגיה דו–שימושיים), התשס"ו-2006 1174
אכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים (ציוד לחימה וידע ביטחוני) (תיקון), התשס"ו-2006 1178
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (תשלומים לחברת הדואר) (תיקון מס' 2), התשס"ו-2006 1178
תקנות המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון), התשס"ו-2006 1179
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (שירותי אשפוז ושירותים אמבולטוריים בבתי חולים לנפגעי תאונות דרכים), התשס"ו-2006 1179
תקנות המים (עדכון תעריפים למים ברשויות המקומיות), התשס"ו-2006 1180

13/9/2006
6516
תקנות איסור הלבנת הון (כללים לשימוש במידע שהועבר למשטרת ישראל ולשירות הביטחון הכללי לשם חקירת עבירות נוספות ולהעברתו לרשות אחרת), התשס"ו-2006 1158
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (מסילת הברזל נתב"ג-ירושלים, השלמות בקטע ענבה-ירושלים), התשס"ו-2006 1162
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (חיבור מסילתי בין מסילת ירושלים למודיעין), התשס"ו-2006 1163
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (מסילת הברזל ירושלים-מודיעין-ראש העין), התשס"ו-2006 1163
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (מסילת הברזל אשקלון-באר שבע, בקטע נתיבות אופקים), התשס"ו-2006 1164
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (מסילת הברזל אשקלון-באר שבע, בקטע יד מרדכי נתיבות), התשס"ו-2006 1165
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (הפרדות מפלסיות למפגשי מסילת ברזל ודרך: החותרים, עתלית צפון, עתלית מרכז, עתלית דרום, הבונים, נחשולים ודור, מעין צבי, מעגן מיכאל, בנימינה דרום, פרדס חנה (איטונג), התשס"ו-2006 1167
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (מסילת הברזל חיפה-נהריה, מעבר חקלאי חצרות יסף), התשס"ו-2006 1168
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (מסילת הברזל חיפה-נהריה, מעבר חקלאי, לוחמי הגטאות ושבי ציון), התשס"ו-2006 1169
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 358: קטע שומריה-שקף; צומת שומריה; צומת חוות האלה; צומת נגוהות; צומת שקף), התשס"ו-2006 1170
הודעת המים (עדכון היטלי הפקה) (מס' 2), התשס"ו-2006 1171
6/9/2006
6515
תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (בקשה לרישיון, בחינות, התמחות ואגרות) (תיקון מס' 2), התשס"ו-2006 1152
תקנות ניירות ערך (אגרה שנתית) (תיקון), התשס"ו-2006 1152
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר מרבי לטיסות פנים–ארציות לאזור הצפון), התשס"ו-2006 1154
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (הפחתת מחירי אשפוז ושירותים אמבולטוריים), התשס"ו-2006 1155
כללי משק החשמל (אספקת חשמל לצרכנים) (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשס"ו-2006 1156
31/8/2006
6514
תקנות הבזק (תמלוגים) (תיקון), התשס"ו-2006 1144
תקנות הבזק (זיכיונות) (תיקון), התשס"ו-2006 1144
תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (שידורי טלוויזיה באמצעות לוויין) (דמי רישיון ותמלוגים) (תיקון), התשס"ו-2006 1145
תקנות הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (כספים) (תיקון), התשס"ו-2006 1146
תקנות התעבורה (תיקון מס' 7) (תיקון), התשס"ו-2006 1146
תקנות התעבורה (תיקון מס' 15), התשס"ו-2006 1146
תקנות התעבורה (תיקון מס' 16), התשס"ו-2006 1147
צו הנהיגה הספורטיבית (דחיית תחילתו של החוק), התשס"ו-2006 1147
תקנות להגנת חיית הבר (תיקון), התשס"ו-2006 1148
אכרזת העיריות (עיר כרמל), התשס"ו-2006 1148
הודעת שירותי הובלה (אגרות) (מס' 2), התשס"ו-2006 1149
31/8/2006
6513
תקנות התכנון והבניה (פרסום הודעה על הפקדת תכנית על גבי שלט לפי סעיף 89א לחוק) (תיקון), התשס"ו-2006 1136
תקנות בריאות העם (רישום מרפאות) (תיקון), התשס"ו-2006 1136
תקנות הדואר (תשלומים בעד שירותי החברה לפי סעיף 37(א) ו-(ג) לחוק) (הוראת שעה) (מס' 2), התשס"ו-2006 1138
תקנות הדואר (תשלומים בעד השירותים הכספיים) (הוראת שעה) (מס' 2) (תיקון), התשס"ו-2006 1138
אכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים (חומרים וציוד דו-שימושיים מסוימים המועברים לשטחי האחריות האזרחית הפלסטינית) (תיקון), התשס"ו-2006 1138
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (ספרי לימוד), התשס"ו-2006 1139
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לחלב ומוצריו וקביעת רמת פיקוח), התשס"ו-2006 1139
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לביצי מאכל) (מס' 2) (תיקון מס' 2), התשס"ו-2006 1141
29/8/2006
6512
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס' 4), התשס"ו-2006 1120
הודעת התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (עדכון התוספת השלישית), התשס"ו-2006 1120
הודעת התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (עדכון התוספת השלישית) (מס' 2), התשס"ו-2006 1127
צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנת משטרה), התשס"ו-2006 1134
29/8/2006
6511
תקנון מגן דוד אדום (אגרות הסעת חירום באמבולנס) (תיקון),התשס"ו-2006 1116
תקנות העיריות (נציגי העיריה בתאגיד עירוני) (תיקון), התשס"ו-2006 1117
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (גן לאומי חורשת טל הרחבה לפי תכנית ג/728), התשס"ו-2006 1117
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע הר הכרמל הרחבה
לפי תכנית חכ/294), התשס"ו-2006 1118
17/8/2006
6510
תקנות החברות (הקלות לחברות ציבוריות שמניותיהן רשומות למסחר בבורסה מחוץ לישראל) (תיקון), התשס"ו-2006 1096
תקנות רואי חשבון (ניגודי ענינים ופגיעה באי–תלות כתוצאה מעיסוק אחר) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ו-2006 1097
תקנות התכנון והבניה (סדרי הדין בהליכים למתן צווים על פי המבקש בלבד) (תיקון), התשס"ו-2006 1097
צו ביטוח בריאות ממלכתי (תרופות בסל שירותי הבריאות) (תיקון), התשס"ו-2006 1098
צו ביטוח בריאות ממלכתי (שינוי התוספת השניה לחוק), התשס"ו-2006 1106
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 411: עקרון-קוביבה-פלמחים; קטע דרך מס' 40-צומת גבירול; צומת כניסה לקבוצת שילר; צומת עם דרך גישה למגרש ספורט ברחובות), התשס"ו-2006 1109
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (מחלף זכרון יעקב (הצטלבות דרכים מס' 2 ו–70); דרך מס' 70: קטע מחלף זכרון יעקב - צומת פורדיס (תיקון תחולה)), התשס"ו-2006 1111
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (מסילות העמק בקטע חיפה-בית שאן) (מס' 2), התשס"ו-2006 1112
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (מגידו, תיקון), התשס"ו-2006 1113
16/8/2006
6509
תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ו-2006 1080
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר מרבי לגפ"ם בשער בז"ן) (תיקון), התשס"ו-2006 1088
הודעת המים (עדכון תעריפים למים) (מס' 3), התשס"ו-2006 1089
הודעת המים (עדכון תעריפים למים) (מס' 4), התשס"ו-2006 1091
אכרזת התקנים (תקן רשמי) (מס' 2), התשס"ו-2006 1094
13/8/2006
6508
תקנות רישוי עסקים (התקן מד–רעש באולם שמחות ובגן אירועים), התשס"ו-2006 1076
תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ו-2006 1077
צו הסכמים קיבוציים (הארכת תחולתו של פטור לגבי עובדים מסוימים), התשס"ו-2006 1077
צו הבטחת הכנסה (אזורים קרים) (תיקון), התשס"ו-2006 1078
תיקון טעויות דפוס
10/8/2006
6507
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (מעלה יוסף, תיקון), התשס"ו-2006 1060
צו המועצות המקומיות (ב) (כפר ורדים, תיקון), התשס"ו-2006 1066
אכרזת העיריות (מעלות-תרשיחא) (תיקון), התשס"ו-2006 1066
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), (רמת נגב, תיקון), התשס"ו-2006 1068
אכרזה על עיריית דימונה (תיקון), התשס"ו-2006 1071
צו המועצות המקומיות (ב) (אלעד, תיקון), התשס"ו-2006 1071
צו המועצות המקומיות (א) (פרדס חנה-כרכור, תיקון), התשס"ו-2006 1072
צו המועצות המקומיות (ב) (חורה, תיקון), התשס"ו-2006 1073
צו המועצות המקומיות (ב) (מיתר, תיקון), התשס"ו-2006 1074
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (אבו בסמה, תיקון), התשס"ו-2006 1074
8/8/2006
6506
צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (לוקסמבורג), התשס"ו-2006 1052
צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (לטביה), התשס"ו-2006 1052
תקנות מסילות הברזל (דמי נסיעה) (תיקון מס' 3), התשס"ו-2006 1052
תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (קביעת אחוזי נכות רפואית, מינוי ועדות לעררים והוראות שונות) (תיקון), התשס"ו-2006 1054
תקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות) (תיקון), התשס"ו-2006 1055
הודעת מס שבח מקרקעין (תיאום סכומי שווי מקרקעין) (מס' 4), התשס"ו-2006 1057
הודעת מס שבח מקרקעין (עדכון סכום) (מס' 4), התשס"ו-2006 1057
הודעת מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (תיאום סכומי מס רכישה) (מס' 4), התשס"ו-2006 1058
הודעת מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (תיאום סכומי מס רכישה בהוראת השעה) (מס' 5), התשס"ו-2006 1058
8/8/2006
6505
תקנות הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (הוועדה לענין תשלום לפנים משורת הדין - תנאי סף, סדרי עבודה ואמות מידה לתשלום), התשס"ו-2006 1036
הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (תעריפי תשתית במשק הדלק) (עדכון מחירים לשירותי תשתית), התשס"ו-2006 1047
2/8/2006
6504
הודעת פקידי ממשלה (שינוי תארים) (מס' 2), התשס"ו-2006
הודעת אגרות בריאות (תיקון), התשס"ו-2006
צו הדרכים ומסילות הברזל, התשס"ו-2006
הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (תיקון), התשס"ו-2006
2/8/2006
6503
תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), התשס"ו-2006
1/8/2006
6502
תקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות) (תיקון), התשס"ו-2006 1006
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת רמת פיקוח) (הוראת שעה) (מס' 4), התשס"ו-2006 1010
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (הפחתת מחירי מלח מתוצרת חברת המלח לישראל בע"מ ושירות שיווק בידי חברת המלח לישראל בע"מ של מלח מאכל המיוצר על ידי חברת מפעלי ים המלח בע"מ), התשס"ו-2006 1011
הודעת המקרקעין (אגרות), התשס"ו-2006 1011
הודעת בית המשפט לעניני משפחה (אגרות), התשס"ו-2006 1017
הודעת סדר הדין הפלילי (התאמת שכר טרחת סניגור) (מס' 3), התשס"ו-2006 1018
הודעת בית הדין לעבודה (אגרות), התשס"ו-2006 1019
26/7/2006
6501
צו התקנים (פטור ממילוי אחר דרישות תקן רשמי) (מס' 2), התשס"ו-2006 1004
תקנות האגודות השיתופיות (סוגי אגודות) (תיקון מס' 2), התשס"ו-2006 1004
18/7/2006
6500
צו שירות ביטחון (שירות מוכר לתכלית ביטחון), התשס"ו-2006 1000
צו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לענין מפעלי תיירות) (תיקון), התשס"ו-2006 1001
צו לעידוד השקעות הון (קביעת התחומים של אזורי פיתוח) (תיקון מס' 2), התשס"ו-2006 1001
צו האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) (הארכת תוקף החוק), התשס"ו-2006 1002
17/7/2006
6499
צו הכניסה לישראל (פטור תושבי רצועת עזה) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ו-2006 992 תקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית, סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) (תיקון), התשס"ו-2006 992
תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (יבוא והחזקה של כלבים מסוכנים) (תיקון), התשס"ו-2006 993 
צו מחלות בעלי חיים (תיקון התוספת השניה לפקודה), התשס"ו-2006 994
צו משק הדלק (קידום התחרות) (תיקון) (הארכת תוקף), התשס"ו-2006 994
תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון), התשס"ו-2006 995
תקנות שירות התעסוקה (אגרה בעד בחינת מקצוע) (תיקון), התשס"ו-2006 996
תקנות העובדים הסוציאליים (תפקידים ומשרות אשר רק עובד סוציאלי רשאי לעסוק בהם) (תיקון), התשס"ו-2006 996
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת רמת פיקוח) (הוראת שעה) (מס' 3), התשס"ו-2006 997
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (הפחתת מחירי לחם), התשס"ו-2006 997
כללי משק החשמל (אספקת חשמל לצרכנים) (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשס"ו-2006 998
16/7/2006
6498
תקנות הדואר (תשלומים בעד שירותי החברה לפי סעיף 37(א) ו–(ג) לחוק) (הוראת שעה) (מס' 2), התשס"ו-2006 932
תקנות הדואר (תשלומים בעד השירותים הכספיים) (הוראת שעה) (מס' 2), התשס"ו-2006 963
תקנות הדואר (תשלומים בעד שירותי השירות הבולאי) (תיקון), התשס"ו-2006 966
10/7/2006
6497
תקנות העדות הדתיות (ארגונן) (העדה הדרוזית)(תיקון מס' 2), התשס"ו-2006 984
אכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים (ציוד טילים וטכנולוגיית טילים), התשס"ו-2006 984
תקנות התעבורה (תיקון מס' 13), התשס"ו-2006 986
תקנות התעבורה (תיקון מס' 14), התשס"ו-2006 987
צו התכנון והבניה (פתח תקוה), התשס"ו-2006 987
צו התכנון והבניה (לודים), התשס"ו-2006 988
צו התכנון והבניה (שמעונים) (מס' 3), התשס"ו-2006 988
צו התכנון והבניה (אופקים), התשס"ו-2006 989
הודעת ניירות ערך (אגרה שנתית)(מס' 2), התשס"ו-2006 989
תיקון טעויות סופר
11/7/2006
6496
צו החברות הממשלתיות (הכרזה על אינטרסים חיוניים למדינה בחברת בית הזיקוק לנפט - אשדוד בע"מ), התשס"ו-2006 968
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס' 3), התשס"ו-2006 981
החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (שרים ושאיריהם) (תיקון מס' 2), התשס"ו-2006 982
29/6/2006
6495
צו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין) (תיקון), התשס"ו-2006 920
צו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים) (תיקון), התשס"ו-2006 920
צו רשות שדות התעופה (מתן שירותים בשדה התעופה עובדה) (תיקון), התשס"ו-2006 920
צו רשות שדות התעופה (מתן שירותים בשדה התעופה דב הוז (תל–אביב)) (תיקון), התשס"ו-2006 921
הודעת הפטנטים (נוהלי הלשכה, סדרי דין, מסמכים ואגרות)(מס' 2), התשס"ו-2006 921
הודעת הפטנטים (הארכת תקופת הגנה - סדרי דין בבקשה לצו, בהתנגדות לצו ובבקשה לביטול) (שינוי סכומים) (מס' 2), התשס"ו-2006 923
הודעת סימני המסחר (מס' 2), התשס"ו-2006 924
הודעת המדגמים (מס' 2), התשס"ו-2006 925
הודעת הנוטריונים (אגרות נוטריון), התשס"ו-2006 926
הודעת רישום שמות עסק, התשס"ו-2006 927
הודעת שמאי מקרקעין (אגרות), התשס"ו-2006 927
הודעת חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אגרת רישיון), התשס"ו-2006 928
הודעת השותפויות (רישום ואגרות), התשס"ו-2006 928
הודעת ניירות ערך (אגרה שנתית), התשס"ו-2006 929
הודעת ניירות ערך (פרטים לענין סעיפים 15א עד 15ג לחוק), התשס"ו-2006 930
29/6/2006
6494
תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד שירותי בזק), התשס"ו-2006 872
תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (חישוב תשלומים בעד שירותי בזק והצמדתם) (תיקון) (מס' 2), התשס"ו-2006 917
תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד קישור–גומלין) (תיקון), התשס"ו-2006 917
29/6/2006
6493
כללי הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו (הליכים למתן רישיון לשידורי רדיו), התשס"ו-2006 856
כללי הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו (שידורי תכניות רדיו בידי בעל רישיון), התשס"ו-2006 859
כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (שידורי תכניות טלוויזיה בידי בעל זיכיון), התשס"ו-2006 861
28/6/2006
6492
תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון מס' 3), התשס"ו-2006 834 תקנות מועצת בתי העלמין היהודיים בירושלים (הוראת שעה), התשס"ה-2004 (תיקון מס' 2), התשס"ו-2006 848 
תקנות התכנון והבניה (סדרי הדין בהליכים למתן צווים על פי המבקש בלבד) (תיקון), התשס"ו-2006 848
אכרזת המסים (גביה) (ארנונה כללית ותשלומי חובה לרשויות המקומיות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשס"ו-2006 849
תקנות אגרות חקלאיות (הצמדה למדד) (תיקון), התשס"ו-2006 849
צו הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (דחיית מועדים), התשס"ו-2006 850
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (היתר להעלאת מחירי אשפוז ושירותים אמבולטוריים) (מס' 2), התשס"ו-2006 850
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (חלב ומוצריו), התשס"ו-2006 851
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (חלב ומוצריו) (תיקון), התשס"ו-2006 852
הודעת שכר שרים וסגני שרים (תיקון), התשס"ו-2006 854
26/6/2006
6491
תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון מס' 3), התשס"ו-2006 834 תקנון מגן דוד אדום (תיקון), התשס"ו-2006 842
21/6/2006
6490
תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון מס' 3), התשס"ו-2006 834 תקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין) (תיקון), התשס"ו-2006 837
תקנות סדר הדין בבית המשפט הגבוה לצדק (תיקון), התשס"ו-2006 837
תקנות החברות הממשלתיות (כללים לעריכת דוחות כספיים של חברת החשמל לישראל בע"מ) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ו-2006 838
צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (אוקראינה), התשס"ו-2006 838
צו ביטוח בריאות ממלכתי (שינוי התוספת החמישית לחוק), התשס"ו-2006 839
תקנות התכנון והבניה (ערר בפני המועצה הארצית) (תיקון), התשס"ו-2006 839
הוראות בנק ישראל (ריבית על גירעונות בנזילות) (תיקון), התשס"ו-2006 840
14/6/2006
6489
צו להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (קביעת גופים ציבוריים לענין סעיף 3(ב) לחוק) (מס' 4), התשס"ו-2006 830
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (בשר טחון חי מתובל) (תיקון), התשס"ו-2006 830
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (בשר טחון) (תיקון), התשס"ו-2006 831
הודעת מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (חפצים ביתיים), התשס"ו-2006 831
תיקוני טעויות
6/6/2006
6488
תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (חישוב תשלומים בעד שירותי בזק והצמדתם) (תיקון), התשס"ו-2006 828
תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד שירותי בזק) (תיקון מס' 2), התשס"ו-2006 828
תיקוני טעויות דפוס
31/5/2006
6487
תקנות שירותי הדת היהודיים (ניהול מועצות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשס"ו-2006 822
תקנות הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (גמול) (תיקון), התשס"ו-2006 822
כללי התקשורת (בזק ושידורים) (תשדירי פרסומת, תשדירי שירות והודעות חסות בשידורי ערוץ ייעודי) (הוראת שעה), 822
הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר שירותי תדלוק למטוסים בנמל התעופה בן גוריון) (מס' 2), התשס"ו-2006 826

28/5/2006
6486
תקנות הדואר (היקף האחריות לדברי דואר פנים), התשס"ו-2006 818
אכרזת העיריות (שינוי תחום עיריית פתח תקוה), התשס"ו-2006 818
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (חבל מודיעין, תיקון), התשס"ו-2006 820
צו לשכת עורכי הדין (תפקידי השירות המשפטי) (תיקון מס' 3), התשס"ו-2006 820
18/5/2006
6485
תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (רשימת בתי ספר להנדסאים או לטכנאים) (תיקון), התשס"ו-2006 806
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת רמת פיקוח) (הוראת שעה) (מס' 2), התשס"ו-2006 807
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי לחם), התשס"ו-2006 807
כללי מס הכנסה (נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי) (הוראת שעה), התשס"ו-2006 808
הודעת הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד) (מס' 2), התשס"ו-2006 809
תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (רשימת בתי ספר להנדסאים או לטכנאים) (תיקון), התשס"ו-2006 806
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת רמת פיקוח) (הוראת שעה) (מס' 2), התשס"ו-2006 807
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי לחם), התשס"ו-2006 807
כללי מס הכנסה (נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי) (הוראת שעה), התשס"ו-2006 808
הודעת הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד) (מס' 2), התשס"ו-2006 809
18/5/2006
6484
תקנות הדואר (פטור ממסים, מאגרות ומתשלומי חובה אחרים), התשס"ו-2006 802
תקנות הדואר (הוראות מס), התשס"ו-2006 802
תקנות אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממסים) (שינוי התוספת השניה לחוק), התשס"ו-2006 804
11/5/2006
6483
כללי ההגבלים העסקיים (הוראות והגדרות כלליות), התשס"ו-2006 786
כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסכמים לביצוע מחקר ופיתוח), התשס"ו-2006 789
כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג למיזמים משותפים), התשס"ו-2006 793
כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסכמים שפגיעתם בתחרות קלת ערך), התשס"ו-2006 796
כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסכמי רכישה בלעדית) (תיקון), התשס"ו-2006 797
כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסכמי הפצה בלעדית) (תיקון), התשס"ו-2006 798
כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסכמי זכיינות) (תיקון), התשס"ו-2006 799
תקנות הגנת הדייר (תשלום בעד שירותים) (תיקון), התשס"ו-2006 799
11/5/2006
6482
תקנות התעבורה (תיקון מס' 12), התשס"ו-2006 778
תקנות מסילות הברזל (דמי נסיעה) (תיקון מס' 2), התשס"ו-2006 778
תקנות יסודות התקציב (כללים לפעולת תאגיד בריאות) (תיקון), התשס"ו-2006 779
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים למוצרי נפט בשער בז"ן) (תיקון מס' 2), התשס"ו-2006 779
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (חבל מודיעין, תיקון), התשס"ו-2006 781
צו המועצות המקומיות (ב) (שהם, תיקון), התשס"ו-2006 782
הודעת מס שבח מקרקעין (תיאום סכומי שווי מקרקעין) (מס' 3), התשס"ו-2006 783
הודעת מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (תיאום סכומי מס רכישה בהוראת השעה) (מס' 4), התשס"ו-2006 783
הודעת מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (תיקום סכומי מס רכישה) (מס' 3), התשס"ו-2006 784
הודעת מס שבח מקרקעין (עדכון סכום) (מס' 3), התשס"ו-2006 784
תיקון טעות
5/5/2006
6481
תקנות שירות נתוני אשראי (תיקון), התשס"ו-2006 770
תקנות רואי חשבון (תיקון), התשס"ה-2005 (תיקון), התשס"ו-2006 770
צו להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (קביעת גופים ציבוריים לענין סעיף 3(ב) לחוק) (מס' 3), התשס"ו-2006 770
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)(תיקון מס' 2), התשס"ו-2006 771
תקנות התעבורה (תיקון מס' 11), התשס"ו-2006 772
תקנות התעבורה (הוראת שעה), התשס"ו-2006 772
תקנות שירות התעסוקה (תשלומים ממבקש עבודה בקשר לתיווך עבודה), התשס"ו-2006 774
תקנות שירות התעסוקה (מסירת מידע לעובד זר בקשר לתיווך עבודה), התשס"ו-2006 775
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (תשלומים לבנק הדואר)(תיקון), התשס"ו-2006 776

4/5/2006
6480
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (השתתפות המדינה במימון התאמות), התשס"ו-2006 754
תקנות התעבורה (איסור שימוש ברכב)תיקון), התשס"ו-2006 761
תקנות התעבורה (תיקון מס' 9), התשס"ו-2006 764
תקנות התעבורה (תיקון מס' 10), התשס"ו-2006 765
צו רשות שדות התעופה (הוראת שעה)(שינוי התוספת לחוק), התשס"ו-2006 765
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (אגרת שירותים בענף הלול)(תיקון), התשס"ו-2006 766
1/5/2006
6479
תקנות מגן דוד אדום (אגרות הסעת חירום באמבולנס), התשס"ו-2006 748
30/4/2006
6478
תקנות הגז (בטיחות ורישוי)(רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ו-2006 740
צו פיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת מיתקני גז)(ביטול), התשס"ו-2006 746
27/4/2006
6477
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי-דיג), התשס"ו-2006 724
צו העבירות המינהליות (שינוי התוספת לחוק), התשס"ו-2006 725
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - הגנת הצומח, זרעים ופיקוח על יצוא הצמח ומוצריו), התשס"ו-2006 725
צו העבירות המינהליות (שינוי התוספת לחוק) (מס' 2), התשס"ו-2006 728
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי-עבירות בטיחות בטיסה), התשס"ו-2006 728
צו העבירות המינהליות (שינוי התוספת לחוק) (מס' 3), התשס"ו-2006 729
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי-אגודות שיתופיות) (תיקון), התשס"ו-2006 729
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי-מחלות בעלי חיים) (תיקון), התשס"ו-2006 730
צו חתימה אלקטרונית (תיקון התוספת הראשונה לחוק), התשס"ו-2006 730
צו לשכת עורכי הדין (תפקידי השירות המשפטי) (תיקון מס' 2), התשס"ו-2006 730
תקנות אנשי צבא דרום לבנון ומשפחותיהם (אופן פריסת המענקים), התשס"ו-2006 731
צו ההסדרים במשק המדינה (שיעורי תוספת לענין תקרת הצריכה לקופה במחיר מלא בבית חולים ציבורי כללי), התשס"ו-2006 731
תקנות עובדים זרים (דמי היתר), התשס"ו-2006 732
תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (אגרת בקשה ואגרה שנתית) (תיקון והוראות שעה), התשס"ו-2006 733
תקנות עובדים זרים (מעבר של עובד זר בין מעבידים שהם קבלני כוח אדם בענף הבנין), התשס"ו-2006 735
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (תיקון מס' 2), התשס"ו-2006 736
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים למוצרי נפט בשער בז"ן) (תיקון), התשס"ו-2006 736
הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי ניפוק גפ"מ), התשס"ו-2006 738
27/4/2006
6476
צו הסיוע המשפטי (החלת מתן שירות משפטי), התשס"ו-2006 720
צו הגנת הפרטיות (קביעת גופים ציבוריים) (תיקון), התשס"ו-2006 720
תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רישום מתאמנים ופיקוח על התאמנות) (תיקון), התשס"ו-2006 721
צו פיצוי נפגעי אסון טבע (סוגי נכסים שהחוק לא יחול עליהם) (תיקון), התשס"ו-2006 721
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (יצוא ציוד ביטחוני וידע ביטחוני) (תיקון), התשס"ו-2006 722
צו התקנים (פטור ממילוי אחר דרישות תקן רשמי), התשס"ו-2006 722
23/4/2006
6475
תקנות הנזיקין (אחריות עובדי ציבור), התשס"ו-2006 704
תקנות החברות הממשלתיות (דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת נכונות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון) (תיקון), התשס"ו-2006 707
תקנות מס הכנסה (קביעת יחידים שיראו אותם כתושבי ישראל וקביעת יחידים שלא יראו אותם כתושבי ישראל), התשס"ו-2006 708
תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלום מס מעסיקים) (תיקון),התשס"ו-2006 709
תקנות שעות עבודה בשמירה (ביטול), התשס"ו-2006 709
תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה (אגרות), התשס"ו-2006 710
תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה (הפחתה בסכום הבסיסי), התשס"ו-2006 711
צו להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (קביעת גופים ציבוריים לענין סעיף 3(ב) לחוק) (מס' 2),התשס"ו-2006 711
תקנות הנמלים (תיקון), התשס"ו-2006 712
אכרזת התקנים (תקן רשמי), התשס"ו-2006 712
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (חוף הכרמל, תיקון) (מס' 3), התשס"ו-2006 713
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (ביטול תחולה), התשס"ו-2006 713
החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (חברי הכנסת ושאיריהם) (תיקון מס' 2), התשס"ו-2006 714
צו המשטרה (דין משמעתי, בירור קבילות שוטרים והוראות שונות) (כינון בית דין למשמעת),התשס"ו-2006 718
10/4/2006
6474
תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (הובלת בהמות), התשס"ו-2006 688
תקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (מכירת גז על ידי יצרני גז), התשס"ו-2006 695
תקנות התעבורה (תיקון מס' 8), התשס"ו-2006 698
תקנות הנפט (עקרונות פעולה לחיפושי נפט והפקתו בים), התשס"ו-2006 700
צו המשטרה (דין משמעתי, בירור קבילות שוטרים והוראות שונות) (כינון בית דין לערעורים), התשס"ו-2006 701
כללי צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים) (תיקון), התשס"ו-2006 701
הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר שירותי תשתית לתדלוק מטוסים בנמל התעופה בן גוריון), התשס"ו-2006 701
הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (אגרות רישום), התשס"ו-2006 702
6/4/2006
6472
תקנות מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) (דרכי מינוי חברי המועצה וחברי ועדות ענפיות), התשס"ו-2006 632
תקנות יישום תכנית ההתנתקות (מענק השקעה לעסק של חקלאות בשל העתקת פעילות), התשס"ו-2006 642
צו הסדרת מקומות רחצה (סדרים ואיסורים במקומות רחצה מוכרזים) (הוראת שעה), התשס"ו-2006 642
צו התכנון והבניה (אי–תחולת הוראות סעיף 157א לחוק בשטח תחנת שאיבה לביוב בערערה בנגב), התשס"ו-2006 644
צו התכנון והבניה (דרום השרון), התשס"ו-2006 644
צו התכנון והבניה (מצפה אפק), התשס"ו-2006 644
הודעת סדר הדין הפלילי (התאמת שכר טרחת סניגור) (מס' 2), התשס"ו-2006 645
צו שירות ביטחון (תפקיד שלא יחול לגביו סעיף 29ב(א) לחוק) (הוראת שעה), התשס"ו-2006 646
3/4/2006
6471
תקנות שתקנות התעבורה (איסור שימוש ברכב - מגרשי אחסנה) (הוראת שעה), התשס"ו-2006 616
תקנות מחלות בעלי חיים (שחיטת בהמות) (תיקון), התשס"ו-2006 618
הודעת פיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), התשס"ו-2006 621
הודעת פיקוח על מצרכים ושירותים (שמאי רכב), התשס"ו-2006 621
הודעת פיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור רכב והרכבתו), התשס"ו-2006 622
הודעת פיקוח על מצרכים ושירותים (גרירת רכב וחילוצו), התשס"ו-2006 622
הודעת פיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם), התשס"ו-2006 623
הודעת התעבורה (אגרות), התשס"ו-2006 623
30/3/2006
6470
תקנות המים (מניעת זיהום מים) (קווי דלק), התשס"ו-2006 592
תקנות התעבורה (תיקון מס' 7), התשס"ו-2006 597
תקנות הגנת הצרכן(פרסומת המכוונת לקטינים)(תיקון), התשס"ו-2006 598
צו הדרכים ומסילות הברזל(הגנה ופיתוח)(מחלף אור-עקיבא)(הצטלבות דרכים מס'2 ו–6511),התשס"ו-2006 600
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (גן לאומי אשקלון)(תיקון),התשס"ו-2006 601
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (גן לאומי הרי יהודה)(תיקון),התשס"ו-2006 601
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (אתר הנצחה לחללי הפיגוע בצומת בית ליד לפי תכנית הצ/156/1-2), התשס"ו-2006 602
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (אתר הנצחה לחללי אסון המסוקים בשאר ישוב לפי תכנית ג/14025), התשס"ו-2006 603
הודעת מחלות בעלי חיים (תשלום פיצויים), התשס"ו-2006 603
הודעת רישום ציוד הנדסי (אגרת רישום), התשס"ו-2006 607
החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (נשיא המדינה ושאיריו) (תיקון), התשס"ו-2006 608
החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (שרים ושאיריהם) (תיקון), התשס"ו-2006 611
צו בית המשפט לעניני משפחה (העברת תובענות בנושא עיזבונות במחוז ירושלים), התשס"ו-2006 614

3/4/2006
6469
תקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין) (תיקון), התשס"ו-2006 584
תקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים) (תיקון), התשס"ו-2006 585
תקנות המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה) (שילוב מקבלי גמלאות בעבודה) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ו-2006 587
צו להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (קביעת גופים ציבוריים לענין סעיף 3(ב) לחוק), התשס"ו-2006 588
הודעת הסמים המסוכנים (שינוי התוספת הראשונה לפקודה), התשס"ו-2006 588
הודעת עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (שיעור ניכוי מהשכר בעד דמי ביטוח רפואי), התשס"ו-2006 588
הודעת עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (שיעור ניכויים מהשכר בעד מגורים הולמים), התשס"ו-2006 589
צו התכנון והבניה (דימונה), התשס"ו-2006 589
צו התכנון והבניה (רמת נגב), התשס"ו-2006 590
21/3/2006
6468
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני) (אגרות), התשס"ו-2006 568
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (פטור מחובת התמחות או בחינות של סוכני ביטוח, יועצים פנסיונים וסוכני שיווק פנסיוני), התשס"ו-2006 568
תקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), התשס"ו-2006 571
תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי למתן שירותי בזק פנים–ארציים נייחים) (תיקון), התשס"ו-2006 576
צו רשות שדות התעופה (הוראת שעה) (שינוי התוספת לחוק), התשס"ו-2006 576
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון), התשס"ו-2006 577
תקנות יישום תכנית ההתנתקות (כללים למתן מענק השקעה לעסק ממשיך שהוא מפעל תעשייתי), התשס"ו-2006 578
הודעת התעבורה (תוספת אגרה בעבור רשות השידור), התשס"ו-2006 579
הודעת מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (תיאום סכומי מס רכישה בהוראת השעה), התשס"ו-2006 579
הודעת מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (תיאום סכומי מס רכישה בהוראת השעה) (מס' 2), התשס"ו-2006 580
הודעת מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (תיאום סכומי מס רכישה בהוראת השעה) (מס' 3), התשס"ו-2006 580
הודעת מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (תיאום סכומי מס רכישה), התשס"ו-2006 581
הודעת מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (תיאום סכומי מס רכישה) (מס' 2), התשס"ו-2006 581
הודעת מס שבח מקרקעין (עדכון סכום) (מס' 2), התשס"ו-2006 581
הודעת מס שבח מקרקעין (תיאום סכומי שווי מקרקעין) (מס' 2), התשס"ו-2006 582
הודעת מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (תיאום סכומים כשהמחיר מושפע מתוספת בניה), התשס"ו-2006 582
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני) (אגרות), התשס"ו-2006 568
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (פטור מחובת התמחות או בחינות של סוכני ביטוח, יועצים פנסיונים וסוכני שיווק פנסיוני), התשס"ו-2006 568
תקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), התשס"ו-2006 571
תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי למתן שירותי בזק פנים–ארציים נייחים) (תיקון), התשס"ו-2006 576
צו רשות שדות התעופה (הוראת שעה) (שינוי התוספת לחוק), התשס"ו-2006 576 תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון), התשס"ו-2006 577
תקנות יישום תכנית ההתנתקות (כללים למתן מענק השקעה לעסק ממשיך שהוא מפעל תעשייתי), התשס"ו-2006 578
הודעת התעבורה (תוספת אגרה בעבור רשות השידור), התשס"ו-2006 579
הודעת מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (תיאום סכומי מס רכישה בהוראת השעה), התשס"ו-2006 579
הודעת מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (תיאום סכומי מס רכישה בהוראת השעה) (מס' 2), התשס"ו-2006 580
הודעת מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (תיאום סכומי מס רכישה בהוראת השעה) (מס' 3), התשס"ו-2006 580
הודעת מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (תיאום סכומי מס רכישה),התשס"ו-2006 581
הודעת מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (תיאום סכומי מס רכישה) (מס' 2),התשס"ו-2006 581
הודעת מס שבח מקרקעין (עדכון סכום) (מס' 2),התשס"ו-2006 581
הודעת מס שבח מקרקעין (תיאום סכומי שווי מקרקעין) (מס' 2),התשס"ו-2006 582
הודעת מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (תיאום סכומים כשהמחיר מושפע מתוספת בניה), התשס"ו-2006 582
19/3/2006
6467
תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) (תיקון מס' 2), התשס"ו-2006 566
תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) (תיקון מס' 3), התשס"ו-2006 573
תקנות ניירות ערך (עריכת דוחות כספיים שנתיים) (תיקון מס' 2), התשס"ו-2006 575
תקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף, מבנהו וצורתו) (תיקון מס' 3), התשס"ו-2006 576
תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה) (תיקון מס' 2), התשס"ו-2006 576
תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה) (תיקון מס' 2), התשס"ו-2006 577
תקנות ניירות ערך (הצעת רכש) (תיקון), התשס"ו-2006 578
תקנות ניירות ערך (פרטי מסמך רישום, מבנהו וצורתו) (תיקון), התשס"ו-2006 579
תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים של תאגיד חוץ) (תיקון), התשס"ו-2006 579
צו ניירות ערך (תיקון התוספת השלישית לחוק), התשס"ו-2006 580
תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות (הון עצמי וביטוח) (תיקון), התשס"ו-2006 580
12/3/2006
6466
צו המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה) (מועד תחילתו של פרק ד' לחוק), התשס"ו-2006 526
תקנות הדואר (תשלומים בעד שירותי החברה לפי סעיף 37(א) ו–(ג) לחוק) (הוראת שעה), התשס"ו-2006 526
תקנות הדואר (תשלומים בעד השירותים הכספיים) (הוראת שעה), התשס"ו-2006 558
תקנות רשות הדואר (היום שבו יחל עובד הרשות להיות עובד החברה), התשס"ו-2006 561
תקנות הדואר (תשלומים בעד שירותי השירות הבולאי), התשס"ו-2006 561
צו הדואר (העברת זכויות, חובות, התחייבויות ותביעות מהמדינה לחברה ומבנק הדואר לחברה), התשס"ו-2006 562
תקנות הביטוח הלאומי (היוון) (תיקון), התשס"ו-2006 562
הודעת התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד קישור גומלין), התשס"ו-2006 564
1/3/2006
6465
תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית) (תיקון), התשס"ו-2006 510
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (בקשה לרישיון, הכשרה, התמחות ובחינות של סוכני ביטוח, יועצים פנסיוניים וסוכני שיווק פנסיוני), התשס"ו-2006 510
הוראות הבחירות לכנסת (סדרי הצבעה והוראות בדבר הצבעה בבתי חולים ובמוסדות מוכרים) (תיקון), התשס"ו-2006 524
תיקון טעות
28/2/2006
6464
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה), התשס"ו-2006 494
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (עמלות הפצה), התשס"ו-2006 496
תקנות התעבורה (תיקון מס' 6), התשס"ו-2006 498
תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה) (תיקון), התשס"ו-2006 500
צו לעידוד השקעות הון (קביעת התחומים של אזורי פיתוח) (תיקון), התשס"ו-2006 504
צו הרוקחים (שינוי התוספות הראשונה והשניה לפקודה), התשס"ו-2006 505
תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) (תיקון), התשס"ו-2006 506
תקנות הדואר (אגרות בעד היתר), התשס"ו-2006 506
צו גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (הטלת ניהול האתר הלאומי "בית אשל" על עיריית באר שבע), התשס"ו-2006 508
הודעת שירותי הובלה (אגרות), התשס"ו-2006 508
26/2/2006
6463
תקנות העיריות (נציגי העיריה בתאגיד עירוני), התשס"ו-2006 478 צו העיריות (הקמת תאגידים) (תיקון), התשס"ו-2006 490
צו המועצות המקומיות (א) (תיקון), התשס"ו-2006 490
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (תיקון), התשס"ו-2006 490
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (היתר להעלאת מחירי אשפוז ושירותים אמבולטוריים), התשס"ו-2006 491
הודעת העתיקות (אגרות למתן אישור פעולות), התשס"ו-2006 492
20/2/2006
6462
צו התכנון והבניה (הכרזה על מתחמים לעיבוי הבניה), התשס"ו-2006 474
תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אתיקה מקצועית) (תיקון), התשס"ו-2006 474
תקנות חוקרים פרטיים (עיסוקים אסורים) (ביטול), התשס"ו-2006 475
צו רשות הספנות והנמלים (מקרקעין שלא יהוו מקרקעין מועברים), התשס"ו-2006 475
תקנות התעבורה (תיקון מס' 5), התשס"ה-2005 (תיקון), התשס"ו-2006 475
הודעת שכר שרים וסגני שרים, התשס"ו-2006 476
הודעת שכר חברי הכנסת, התשס"ו-2006 476
16/2/2006
6461
תקנות המזונות (הבטחת תשלום) (תיקון), התשס"ו-2006 458
תקנות הבחירות לכנסת (תיקון), התשס"ו-2006 458
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 65: עוקף עפולה מצפון, הקטע המזרחי; מחלף עפולה צפון; קטע מחלף עפולה צפון-מחלף עפולה מזרח, מסלול דרומי; קטע מחלף עפולה צפון-מחלף עפולה מזרח, מסלול צפוני; מחלף עפולה מזרח; צומת גבעת נעים; צומת דברת; צומת אזור התעשיה אלון תבור) (הרחבה), התשס"ו-2006 460
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 4313: עוקף באר יעקב), התשס"ו-2006 462
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (צומת עמיעד, הצטלבות דרכים מס' 85 ו–90) (שינוי תוואי, הרחבה וביטול), התשס"ו-2006 464
צו שירות ביטחון (התייצבות לרישום, לבדיקות ולשירות ביטחון), התשס"ו-2006 465
הודעת המים (עדכון תעריפים למים) (מס' 2), התשס"ו-2006 467
החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (חברי הכנסת ושאיריהם) (תיקון), התשס"ו-2006 470
הודעת משכורת נשיא המדינה, התשס"ו-2006 471
הודעת משכורת נושאי משרה שיפוטית, התשס"ו-2006 471
15/2/2006
6460
תקנות שירותי הדת היהודיים (ניהול מועצות) (תיקון והוראת שעה), התשס"ה-2005 (תיקון), התשס"ו-2006 454
צו הסיוע המשפטי (החלת מתן ייצוג משפטי), התשס"ו-2006 454
צו טיפול בחולי נפש (החלת מתן ייצוג בידי סניגור ציבורי), התשס"ו-2006 454
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (מסילת הברזל אופקים - באר שבע) (מבואה צפונית), התשס"ו-2006 455
8/2/2006
6459
תקנות מועצת בתי העלמין היהודיים בירושלים (הוראת שעה), התשס"ה-2004 (תיקון), התשס"ו-2006 448
תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון מס' 2), התשס"ו-2006 448
צו בית המשפט לעניני משפחה (הסמכת בתי משפט השלום באשדוד ובקרית גת לדון בתובענות לפי חוק אימוץ ילדים), התשס"ו-2006 448
קביעת הבחירות לכנסת (סדרי הצבעה והוראות בדבר הצבעה בנציגויות הדיפלומטיות והקונסולריות של ישראל (תיקון), התשס"ו-2006 449
כללי הבחירות לכנסת (סדרי הפעלתן ועבודתן של קלפיות לאסירים ושעות ההצבעה) (תיקון), התשס"ו-2006 449
הודעת העמותות (אגרות), התשס"ו-2006 450
הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (היקף כספי ומהות מקצועית), התשס"ו-2006 452
5/2/2006
6458
תקנות שמאי מקרקעין (בחינות), התשס"ו-2006 424
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ביטול צווים), התשס"ו-2006 443
תקנות המים (שימוש במים באזור קיצוב) (תיקון), התשס"ו-2006 444 כללי לשכת עורכי הדין (פרסומת) (תיקון), התשס"ו-2006 445
הודעת הפיקוח על עסקי ביטוח (אגרות), התשס"ו-2006 445
הודעת הסדרת הפיקוח על כלבים (עדכון אגרות), התשס"ו-2006 446
תיקוני טעויות דפוס
30/1/2006
6457
תקנות מילווה המדינה (איגרות חוב מסוג "אג"ח ממשלתית"), התשס"ו-2006 400
תקנות מילווה המדינה (איגרות חוב מסוג "אג"ח ממשלתית צמודה"), התשס"ו-2006 401
תקנות מילווה המדינה (איגרות חוב מסוג "אג"ח ממשלתית-ריבית משתנה"), התשס"ו-2006 404
תקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג "גילון חדש") (תיקון), התשס"ו-2006 407
תקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג "גליל") (תיקון), התשס"ו-2006 407
תקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג "שחר") (תיקון), התשס"ו-2006 408
תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות (בקשה לרישיון, בחינות, התמחות ואגרות) תיקון), התשס"ו-2006 409
תקנות התעבורה (תיקון מס' 5), התשס"ו-2006 416
תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (החזקה של עגלי חלב), התשס"ו-2006 416
תקנות העיריות (רובע עירוני - נווה מונוסון), התשס"ו-2006 419
30/1/2006
6456
צו התכנון והבניה (הכרזה על מתחמים לפינוי לשם בינוי), התשס"ו-2006 388
צו מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (הכרזה על מתחם לפינוי ובינוי במסלול מיסוי), התשס"ו-2006 388
תקנות ניירות ערך (שיתוף פעולה עם רשות חוץ) (תיקון), התשס"ו-2006 389
תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (מתן שירותים מיוחדים) (תיקון), התשס"ו-2006 389
תקנות הנמלים (בטיחות השיט) (תיקון מס' 2), התשס"ו-2006 390
הודעת הגנת הפרטיות (אגרות), התשס"ו-2006 392
הודעת הנוטריונים (שכר שירותים), התשס"ו-2006 393
הודעת הנמלים (בטיחות השיט) (אגרות), התשס"ו-2006 395
23/1/2006
6455
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (פיקוח ובקרה פיננסית על קופות החולים), התשס"ו-2006
19/1/2006
6454
תקנות העדות הדתיות (ארגונן) (העדה הדרוזית) (תיקון), התשס"ו-2006 356
תקנות המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה) (שילוב מקבלי גמלאות בעבודה) (הוראת שעה) (הפחתת היקף השעות המזערי של תכנית אישית לסוגי משתתפים), התשס"ו-2006 356
תקנות ההתגוננות האזרחית (ערכות מגן) (תיקון), התשס"ו-2006 356
תקנות רופאי שיניים (אישור תואר מומחה ובחינות) (תיקון), התשס"ו-2006 357
תקנות האגודות השיתופיות (דמי עזיבה-קיבוץ אשדות יעקב המאוחד), התשס"ו-2006 358
תקנות ההתגוננות האזרחית (ערכות מגן) (תיקון), התשס"ו-2006 358
תקנות הזרעים (מכירה) (תיקון), התשס"ו-2006 359
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 90: בית שאן-טבריה; יישור התוואי בקטע ק"מ 406 - ק"מ 407; צומת בית העלמין כנרת; צומת כנרת עם דרך מס' 767), התשס"ו-2006 360
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 77: צומת ישי-טבריה; קטע צומת ישי-צומת המוביל; מחלף זרזיר) (40 0 ק"מ-ק"מ 48 0), התשס"ו-2006 361
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על תכשירים) (תיקון), התשס"ו-2006 362
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (שכר לימוד מרבי בגני ילדים ציבוריים), התשס"ו-2006 362
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (שכר לימוד מרבי בגני ילדים פרטיים), התשס"ו-2006 363
הודעת מס ערך מוסף (תיאום ועדכון סכומים), התשס"ו-2006 363
הודעת המהנדסים והאדריכלים (אגרה שנתית), התשס"ו-2006 364
הודעת המהנדסים והאדריכלים (רישום בפנקס), התשס"ו-2006 364
הודעת הסיוע המשפטי, התשס"ו-2006 365
18/1/2006
6453
תקנות טיפול בחולי נפש (ייצוג משפטי בטיפול כפוי), התשס"ו-2006 338
תקנות רופאי השיניים (בחינת רישוי) (תיקון), התשס"ו-2006 345
אכרזת התקנים (תקנים רשמיים), התשס"ו-2006 346
אכרזת התקנים (הסרת רשמיות מתקן ישראלי), התשס"ו-2006 346
הודעת הירושה (אגרות בתי דין דתיים), התשס"ו-2006 347
הודעת ההגבלים העסקיים (אגרות), התשס"ו-2006 347
הודעת מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות) (תיאום סכום), התשס"ו-2006 348
הודעת בית משפט (אגרות), התשס"ו-2006 348
הודעת הספנות (כלי שיט) (בניה ורכישה של כלי שיט ומשכנתאות עליהם) (אגרות), התשס"ו-2006 350
הודעת הספנות (ימאים) (אגרות), התשס"ו-2006 351
הודעת הספנות (כלי שיט) (מדידת תפוסתם של כלי שיט) (אגרות), התשס"ו-2006 352
הודעת הספנות (ימאים) (משיטי כלי שיט קטנים) (אגרות), התשס"ו-2006 353
הודעת הספנות (כלי שיט) (רישום וסימון) (אגרות), התשס"ו-2006 354 הודעת הנמלים (אגרות שירותי ספנות) (אגרות), התשס"ו-2006 355
הודעת הנמלים (רישיונות כניסה לנמל) (אגרות), התשס"ו-2006 355
הודעת הנמלים (יומן רשמי לכלי שיט) (אגרות), התשס"ו-2006 356
15/1/2006
6452
תקנות שירות המדינה (מינויים) (קביעת בעלי התפקידים שהנציב רשאי לאצול להם מסמכותו לפי סעיף 40 לחוק) (תיקון), התשס"ו-2006 תקנות איסור התערבות גנטית (שיבוט אדם ושינוי גנטי בתאי רביה) (סמכויות הוועדה המייעצת), התשס"ו-2006
תקנות הביטוח הלאומי (מקדמות) (תיקון), התשס"ו-2006
צו הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה) (סמכויות שומרים), התשס"ו-2006
תקנות האגודות השיתופיות (הוראות כלליות) (תיקון), התשס"ו-2006
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 90: מטולה-ראש פינה-טבריה; קטע בין ק"מ 459 לק"מ 460 וצומת (מחלף) כוח עם דרך מס' 899), התשס"ו-2006
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 90: מטולה-ראש פינה-טבריה; מחלף החולה) , התשס"ו-2006
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 411: עקרון-קוביבה-פלמחים; קטע צומת גבירול - דרך מס' 42; מחלף עם דרך מס' 42), התשס"ו-2006
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 553: אודים-בית יהושע עין ורד-כפר יעבץ; קטע תל מונד עין ורד (ק"מ 9 0 - ק"מ 10 0), הרחבת צומתי הכניסה לתל מונד וכפר הס ופיתוח נופי), התשס"ו-2006
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע נחל הקיבוצים לפי תכנית ג/12013), התשס"ו-2006)
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע הר הכרמל, אשדות יגור הרחבה לפי תכנית זב/182), התשס"ו-2006
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע ברכת פסוטה לפי תכנית ג/11380), התשס"ו-2006)
כללי משק החשמל (אספקת חשמל לצרכנים) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ו-2006
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (הסרה חלקית של הפיקוח מעמלת משיכת מזומנים באמצעות מכשירים אוטומטיים), התשס"ו-2006
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (היתר להעלאת מחירי טיסות פנים–ארציות) (תיקון), התשס"ו-2006
הודעת בתי הדין הדתיים הדרוזיים (אגרות), התשס"ו-2006
הודעת בתי הדין השרעיים (אגרות), התשס"ו-2006
הודעת הסניגוריה הציבורית (שכר טרחה לסניגורים ציבוריים), התשס"ו-2006
הודעת סדר הדין הפלילי (התאמת שכר טרחת סניגור), התשס"ו-2006
הודעת הירושה (אגרות הרשם לעניני ירושה), התשס"ו-2006
הודעת המתווכים במקרקעין, התשס"ו-2006
החלטת שכר חברי הכנסת (הענקות ותשלומים) (תיקון), התשס"ו-2006
10/1/2006
6451
תקנות הבזק (הליכים ותנאים למתן רישיון לשידורי לוויין) (תיקון והוראת שעה), התשס"ו-2006
תקנות העובדים הסוציאליים (תפקיד שרשאי לעסוק בו גם מי שאינו עובד סוציאלי), התשס"ו-2006
תקנות הביטוח הלאומי (דמי מחיה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה) (תיקון), התשס"ו-2006
תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (בדיקה מחדש ותביעה חדשה) (תיקון), התשס"ו-2006
תקנות הביטוח הלאומי (דמי ביטוח בעד חייל בשירות קבע) (תיקון), התשס"ו-2006
צו בריאות העם (שינוי התוספת השניה לפקודה - רשימת מחלות מידבקות) (מס' 2), התשס"ו-2006
5/1/2006
6450
תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2006), התשס"ו-2005 308
הודעת הכניסה לישראל, התשס"ו-2005 311
29/12/2005
6449
תקנות מס הכנסה (ניכוי מתמורה, מתשלום או מרווח הון במכירת נייר ערך או בעסקה עתידית) (תיקון), התשס"ו-2005 284
תקנות מס הכנסה (ניכוי מדמי השאלה) (תיקון), התשס"ו-2005 286
תקנות מס הכנסה (ניכוי מסכומים ששולמו מקרן השתלמות) (תיקון), התשס"ו-2005 287
תקנות מס הכנסה (ניכוי מריבית, מדיבידנד ומרווחים מסוימים) (תיקון), התשס"ו-2005 287
צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (סינגפור), התשס"ו-2005 294
תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות) (תיקון), התשס"ו-2005 295
צו מס הכנסה (קביעת ריבית כהכנסה) (ביטול), התשס"ו-2005 295
תקנות מס הכנסה (ניכוי מריבית) (ביטול), התשס"ו-2005 295
תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים ששולמו לבעל יחידה בקרן נאמנות) (ביטול), התשס"ו-2005 296
צו מס הכנסה (קביעת תמורה ממכירת נייר ערך זר כהכנסה וניכוי במקור מהתמורה) (ביטול), התשס"ו-2005 296
צו מס הבולים על מסמכים (ביטול תוספת א' לחוק) (תיקון), התשס"ו-2005 296
תקנות הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס (אגרות), התשס"ו-2005 297
תקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף, מבנהו וצורתו) (תיקון), התשס"ו-2005 298
תקנות ניירות ערך (הצגת פעולות בין תאגיד לבין בעל שליטה בו בדוחות כספיים) (תיקון), התשס"ו-2005 300
תקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף) (הוראת שעה), התשס"ו-2005 301
תקנות הביטוח הלאומי (ניכויים לטובת ארגון נכים) (תיקון), התשס"ו-2005 301
תקנות רשות הדואר (תשלומים בעד שירותי הרשות לפי סעיף 37(א) לחוק) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ו-2005 302
הודעת הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות (בקשה לרישיון, בחינות, התמחות ואגרות) (עדכון סכומי האגרות), התשס"ו-2005 302
הודעת ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני), התשס"ו-2005 303
הודעת ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף), התשס"ו-2005 304
הודעת ניירות ערך (אגרת טיפול בהקצאת ניירות ערך בחברה רשומה שהוצעו שלא לציבור), התשס"ו-2005 304
הודעת האזרחות, התשס"ו-2005 304
הודעת הדרכונים, התשס"ו-2005 305

29/12/2005
6448
תקנות התעבורה (תיקון מס' 4), התשס"ו-2005 252
תקנות להגנת חיית הבר (הוראות שעה) (תיקון), התשס"ו-2005 253
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (זבולון, תיקון), התשס"ו-2005 254
צו המועצות המקומיות (א) (קרית טבעון, תיקון), התשס"ו-2005 259
צו המועצות המקומיות (ב) (רכסים, תיקון), התשס"ו-2005 260
אכרזת חיפה (שינוי תחום העיריה) (תיקון מס' 2), התשס"ו-2005 260
אכרזה על עיריית קרית אתא (תיקון), התשס"ו-2005 263
אכרזת העיריות (שינוי תחום עיריית שפרעם), התשס"ו-2005 265
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (בקעת בית שאן, תיקון), התשס"ו-2005 266
צו המועצות המקומיות (א) (מנחמיה, ביטול), התשס"ו-2005 267
אכרזת העיריות (שינוי תחום עיריית טבריה), התשס"ו-2005 267
אכרזת העיריות (יהוד, תיקון), התשס"ו-2005 268
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (שדות נגב, תיקון), התשס"ו-2005 268
אכרזת העיריות (נתיבות) (תיקון), התשס"ו-2005 269
צו התכנון והבניה (באר שבע), התשס"ו-2005 269
צו התכנון והבניה (אבו בסמה), התשס"ו-2005 270
צו התכנון והבניה (להבים), התשס"ו-2005 271
צו התכנון והבניה (נתיבות), התשס"ו-2005 271
צו התכנון והבניה (עומר), התשס"ו-2005 272
צו התכנון והבניה (שמעונים), התשס"ו-2005 272
צו התכנון והבניה (שמעונים) (מס' 2), התשס"ו-2005 273
הנחיות המפלגות (ניהול מערכת החשבונות ודיווח בבחירות מקדימות), התשס"ו-2005 274

29/12/2005
6447
תקנות המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה) (זכאותו של פורש מחמת נכות לפטור ממס), התשס"ו-2005 236
צו לימוד חובה (שיעור ההשתתפות של המדינה ושל רשויות החינוך המקומיות בקיום מוסדות חינוך רשמיים בשנת הלימודים התשס"ו), התשס"ו-2005 236
הודעת החברות (אגרות), התשס"ו-2005 239
הודעת הפטנטים (נוהלי הלשכה, סדרי דין, מסמכים ואגרות), התשס"ו-2005 239
הודעת הפטנטים (הארכת תקופת הגנה - סדרי דין בבקשה לצו, בהתנגדות לצו ובבקשה לביטול) (שינוי
סכומים), התשס"ו-2005 241
הודעת סימני המסחר, התשס"ו-2005 242
הודעת המדגמים, התשס"ו-2005 243
הודעת סדר הדין האזרחי (עדכון התוספת השניה), התשס"ו-2005 244
הודעת סדר הדין הפלילי (התאמת תשלומים לעדים), התשס"ו-2005 246
הודעת בנק הדואר (שירותים בבנק הדואר), התשס"ו-2005 246
כללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ) (תיקון), התשס"ו-2005 249

28/12/2005
6446
תקנות התעבורה (תיקון), התשס"ו-2005 204
תקנות התעבורה (תיקון מס' 2), התשס"ו-2005 205
תקנות התעבורה (תיקון מס' 3), התשס"ו-2005 207
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (מסילת הברזל אשקלון-יד מרדכי), התשס"ו-2005 209
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (הרחבת תוואי מסילת הברזל-חיפה מזרח), התשס"ו-2005 210
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (מסילת הברזל ראשל"צ-פלשת), התשס"ו-2005 210
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (מסילת הברזל חיפה-כרמיאל), התשס"ו-2005 212
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (מסילת העמק בקטע חיפה-בית שאן), התשס"ו-2005 214
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר מרבי של קמח חיטה כשר לפסח), התשס"ו-2005 217
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על קמח חיטה כשר לפסח), התשס"ו-2005 218
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת רמת פיקוח), התשס"ו-2005 218
הוראות המניות הבנקאיות שבהסדר (הוראת שעה) (מינוי ועדות אחרות ותקופת כהונתן), התשס"ו-2005 218
הודעת שירות לאומי (תנאי שירות למתנדב בשירות לאומי) (דמי כלכלה ודיור) (עדכון סכומים),
התשס"ו-2005 219
הודעת הטלגרף האלחוטי (אגרות), התשס"ו-2005 220
הודעת התקשורת (בזק ושידורים) (אגרה בעד מתן רישיון מיוחד), התשס"ו-2005 233
הודעת ההוצאה לפועל (התאמת אגרה מיוחדת), התשס"ו-2005 234
הודעת הגנת הדייר [נוסח משולב] (העלאת שיעור מרבי של דמי השכירות לבתי עסק), התשס"ו-2005 234
תיקון טעות
22/12/2005
6445
תקנות האגודות השיתופיות (סוגי אגודות) (תיקון), התשס"ו-2005 188
תקנות האגודות השיתופיות (ייסוד) (תיקון), התשס"ו-2005 189
תקנות האגודות השיתופיות (ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש), התשס"ו-2005 190
תקנות האגודות השיתופיות (שיוך אמצעי ייצור בקיבוץ מתחדש), התשס"ו-2005 194
תקנות האגודות השיתופיות (שיוך דירות בקיבוץ מתחדש), התשס"ו-2005 195
תקנות האגודות השיתופיות (יישוב סכסוכים בקיבוץ), התשס"ו-2005 197
תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 198
צו לשכת עורכי הדין (תפקידי השירות המשפטי) (תיקון), התשס"ו-2005 199
תקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט) (תיקון), התשס"ו-2005 199
תקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט בישראל) (תיקון), התשס"ו-2005 199
תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (שיעורי פחת) (תיקון מס' 3), התשמ"ט-1989 (תיקון), התשס"ו-2005 200
אכרזת המסים (גביה) (ארנונה כללית ותשלומי חובה לרשויות המקומיות) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ו-2005 200
תקנות הדיג (תיקון), התשס"ו-2005 201
הודעת פקידי הממשלה (שינוי תארים), התשס"ו-2005 202

20/12/2005
6444
תקנות שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) (חיילים המשרתים שירות בתנאי קבע),
התשס"ו-2005 180
תקנות מסילות הברזל (דמי נסיעה) (תיקון), התשס"ו-2005 180
הודעת מס הכנסה (סכום התרומות למוסד ציבורי), התשס"ו-2005 186

18/12/2005
6443
תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 164
תקנות החברות (פרסום הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית) (תיקון), התשס"ו-2005 172
תקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית) (תיקון), התשס"ו-2005 174
אכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים (ביטול אכרזות על מצרכים ושירותים בני פיקוח), התשס"ו-2005 175
הודעת המים (עדכון תעריפים למים), התשס"ו-2005 176
הודעת המים (עדכון היטלי הפקה), התשס"ו-2005 177

13/12/2005
6442
תקנות כלי היריה (אגרות רישיון), התשס"ו-2005 156
תקנות הזרעים (גידול זרעים מושבחים ומכירתם) (תיקון), התשס"ו-2005 160

11/12/2005
6441
צו בתי המשפט (הקמת בתי משפט שלום ואזור שיפוטם) (תיקון), התשס"ו-2005 140
צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר ביהלומים כהכנסה) (תיקון), התשס"ו-2005 140
צו מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (התליית תחולתם של סעיפים 4 ו–5), התשס"ו-2005 140
צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה) (תיקון), התשס"ו-2005 141
תקנות מס ערך מוסף (תיקון), התשס"ו-2005 141
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (צומת (מחלף) אשדוד; דרך הגישה למושב גן הדרום) (תיקון), התשס"ו-2005 142
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (מחלף רעננה-כפר סבא צפון) (תיקון, הרחבה וביטול),התשס"ו-2005 143
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 461: מחלף טייסים-מחלף גבעת כ"ח) (ק"מ 11 3- ק"מ 16 3), התשס"ו-2005 144
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (מסילת הברזל נען-ירושלים, יישור התוואי סמוך לחציית דרך מס' 3) (הרחבה וביטול), התשס"ו-2005 145
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 9: קטע מכמורת-שדה יצחק (סמוך למחלף עם דרך מס' 444);
מסלול צפוני; קטע מכמורת-שדה יצחק (סמוך למחלף עם דרך מס' 444); מסלול דרומי; מערכת מחלפים: מחלף חרובים עם דרך מס' 2; מחלף יער חדרה עם דרך מס' 4; מחלף אזור התעשיה עמק חפר על דרך מס' 4; צומת הרוא"ה;מעבר חקלאי; מחלף חדרה דרום; דרכים חקלאיות לאורך דרך מס' 9)(ק"מ 0 - ק"מ 11 9),התשס"ו-2005 146
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך 4: קטע כרי נעמן-צומת עין המפרץ), התשס"ו-2005 149
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח)(דרך מס' 4: קטע אשדוד-אשקלון; מערכת מחלפים וצומת: צומת שדה עוזיה; מחלף אזור התעשיה עד הלום; מחלף אשדוד דרום; מחלף גן יבנה) (ק"מ 77 1 - ק"מ 81 5), התשס"ו- 2005 150
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך 77: קטע צומת גולני - הירידות לטבריה), התשס"ו-2005 151
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (מחלף סומך), התשס"ו-2005 152
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 411: עקרון-מזכרת בתיה-חולדה; קטע מזכרת בתיה-מחלף חולדה (ק"מ -13 3ק"מ 15 5) (שינוי תוואי, הרחבה וביטול); קטע יער חולדה-צומת חולדה (ק"מ -18 8ק"מ 20 9) (שינוי תוואי,
הרחבה וביטול); דרך גישה ליער חולדה; דרך גישה למשמר דוד), התשס"ו-2005 153

11/12/2005
6440
תקנות הפיקדון על מכלי משקה (תיקון), התשס"ו-2005
קביעת מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ) (קביעת משכורת בסיסית והוצאות אש"ל) (תיקון), התשס"ו-2005
צו התכנון והבניה (אי–תחולת הוראות סעיף 157א לחוק על מכון לטיהור שפכים בערערה בנגב), התשס"ו-2005
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (היתר להעלאת מחירי טיסות פנים–ארציות) (מס' 2), התשס"ו-2005
כללי מס הכנסה (ניכוי הוצאות חיבור למרשמי מחשב) (תיקון), התשס"ו-2005
הודעת הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד), התשס"ו-2005
הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר שירותי תדלוק למטוסים בנמל התעופה בן גוריון), התשס"ו-2005
הודעת מס שבח מקרקעין (תיקום סכומי שווי מקרקעין), התשס"ו-2005
הודעת מס שבח מקרקעין (עדכון סכום), התשס"ו-2005

4/12/2005
6439
תקנות שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) (רכיבים נוספים במשכורת מבוטחת של חייל חדש), התשס"ו-2005
צו סדר הדין הפלילי (קביעת תארים אחרים של פרקליטים מפרקליטות המדינה) (תיקון), התשס"ו-2005
תקנות מס הכנסה (ניכוי התחלתי בעד קופות רושמות) (תיקון), התשס"ו-2005
צו הטלגרף האלחוטי (אי תחולת הפקודה) (מס' 2) (תיקון), התשס"ו-2005
צו רשויות נחלים ומעיינות (הטלת תפקידי רשות נחל על רשויות ניקוז) (הוראת שעה), התשס"ו-2005
תקנות שידורי טלוויזיה מהכנסת, התשס"ו-2005
תקנות הרוקחים (ניפוק תכשירי התגוננות) (הוראת שעה), התשס"ו-2005
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (גן לאומי תל קדש הרחבה לפי תכנית ג/12522), התשס"ו-2005
תקנון מכון התקנים הישראלי (תיקון) התשס"ו-2005

29/11/2005
6438
תקנות האפוטרופוס הכללי (שכר) (תיקון), התשס"ו-2005 100
צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות), התשס"ו-2005
צו מס הכנסה (סכום הכנסה המחייב קטין בהגשת דוח) (תיקון), התשס"ו-2005
צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (ברזיל), התשס"ו-2005
תקנות הרוקחים (גז דו-חנקן חמצני), התשס"ו-2005
תקנות הספנות (ימאים) (תיקון), התשס"ו-2005
תקנות הספנות (ימאים) (משיטי כלי שיט קטנים) (תיקון), התשס"ו-2005
תקנות הספנות (ימאים) (הכשרת צוערים) (תיקון), התשס"ו-2005
תקנות הספנות (כלי שיט) (בניה ורכישה של כלי שיט ומשכנתאות עליהם) (תיקון), התשס"ו-2005
תקנות הנמלים (מניעת רעש מזיק באניות) (תיקון), התשס"ו-2005
תקנות הנמלים (בטיחות מכולות) (תיקון), התשס"ו-2005
תקנות הנמלים (בטיחות השיט) (תיקון), התשס"ו-2005 107
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובטיחות העוסקים בקרינת לייזר), התשס"ה-2005 [נוסח מתוקן]

24/11/2005
6437
תקנות שירותי הדת היהודיים (ניהול מועצות) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ו-2005
תקנות החברות הממשלתיות (דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת נכונות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון), התשס"ו-2005
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לביצי מאכל) (מס' 2) (תיקון), התשס"ו-2005

16/11/2005
6436
תקנות השיפוט הצבאי (סדרי הדין בבית הדין הצבאי לערעורים לפי סעיף 533(ד) לחוק, התשס"ו-2005
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (הון עצמי מינימלי הנדרש ממבטח) (תיקון), התשס"ו-2005
תקנות חינוך מיוחד (רישום ילדים בעלי צרכים מיוחדים במוסד לחינוך מיוחד בלא ועדת השמה), התשס"ו-2005
צו פעוטות בסיכון (הזכות למעון יום) (החלת הזכאות למעון יום), התשס"ו-2005 תקנות הרוקחים (חדרי תרופות) (תיקון), התשס"ו-2005


15/11/2005
6435
צו שיפוט בעניני התרת נישואין (מקרים מיוחדים וסמכות ביןלאומית) (הסמכת בתי משפט לעניני משפחה), התשס"ו - 2005
תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון), התשס"ו - 2005

10/11/2005
6434
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תשלום למימון צרכים מיוחדים) (תיקון), התשס"ו-2005
תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (פטור ממס רכישה למוסד ציבורי), התשס"ו-2005
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 768: מצפה-פוריה; קטע נווה עובד-פוריה עילית) (ק"מ 2 5 - ק"מ 3 5), התשס"ו-2005
אכרזת העיריות (טירת הכרמל) (תיקון), התשס"ו-2005
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (חוף הכרמל, תיקון) (מס' 2), התשס"ו-2005
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (מטה אשר, תיקון), התשס"ו-2005
צו המועצות המקומיות (ב) (מזרעה, תיקון), התשס"ו-2005
אכרזת חיפה (שינוי תחום העיריה) (תיקון), התשס"ו-2005 80
צו שירות ביטחון (התייצבות לרישום, לבדיקות ולשירות ביטחון), התשס"ו-2005
תיקוני טעויות

8/11/2005
6433
תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (תיקון), התשס"ו-2005
תקנות מס הכנסה (פחת מואץ לציוד שנרכש בתקופה הקובעת), התשס"ו-2005
קביעת מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות) (רשימת מקומות לענין ניכוי הוצאות בחו"ל), התשס"ו-2005
6/11/2005
6432
תקנות ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות) (תיקון), התשס"ו-2005
2/11/2005
6431
תקנות הדרכונים (תיקון), התשס"ו תקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף) (תיקון) התשס"ו-2005
תקנות ניירות ערך (אגרת טיפול בהקצאת ניירות ערך בחברה רשומה שהוצעו שלא לציבור) (תיקון), התשס"ו-2005
תקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף, מבנהו וצורתו) (תיקון), התשס"ו-2005
תקנות ניירות ערך (תקופה להגשת הזמנות לניירות ערך המוצעים בתשקיף), התשס"ו-2005
תקנות ניירות ערך (תנאים להצעה על פי תשקיף מדף), התשס"ו-2005
תקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך), התשס"ו-2005
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוח מיידי, דוח חודשי, דוח על החזקת יחידות ודוח על הצבעה באסיפה כללית) (תיקון), התשס"ו-2005
תקנות ניירות ערך (עריכת דוחות כספיים שנתיים) (תיקון), התשס"ו-2005
תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) (תיקון), התשס"ו-2005
תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה) (תיקון), התשס"ו-2005
תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה) (תיקון), התשס"ו-2005
31/10/2005
6430
תקנות הדרכונים (תיקון), התשס"ו-2005
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (היתר להעלאת מחירי טיסות פנים–ארציות), התשס"ו-2005
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (הפחתת מחירי שמרים מתוצרת חברת פאקא בע"מ), התשס"ו-2005
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת רמת פיקוח) (הוראת שעה), התשס"ו-2005
הודעת מס ערך מוסף (תיאום סכום), התשס"ו-2005
30/10/2005
6429
תקנות התעבורה (תיקון) (תיקון), התשס"ו-2005
תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (החלת תקן 1134) (הוראת שעה), התשס"ו-2005
תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד שירותי בזק) (תיקון), התשס"ו-2005
צו בריאות העם (שינוי התוספת השניה לפקודה - רשימת מחלות מידבקות), התשס"ו-2005
11/10/2005
6428
תקנות יישום תכנית ההתנתקות (כללים לאישור בקשה ולקביעת תשלום מיוחד), התשס"ו-2005
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים במעונות יום ומשפחתונים), התשס"ו-2005
צו בנק ישראל (ביטול שטרי כסף) (תיקון), התשס"ו-2005
הודעת חופש המידע (אגרות), התשס"ו-2005 10
10/10/2005
6427
תקנות בתי המשפט (מזכירות) (תיקון), התשס"ו-2005
תקנות הנוטריונים (דרכי ביקורת) (תיקון), התשס"ו-2005
צו טיפול בחולי נפש (החלת מתן ייצוג בידי סניגור ציבורי), התשס"ו-2005
תקנות מרשם האוכלוסין (סדרי רישום) (תיקון), התשס"ו-2005
צו מחלות בעלי חיים (תיקון התוספת השניה לפקודה), התשס"ו-2005
צו התקנים (פטור ממילוי אחר דרישות תקן רשמי) (מס' 2), התשס"ו-2005
כללי לשכת עורכי הדין (מדי משפט), התשס"ו-2005
6/10/2005
6426
תקנות זכויות נפגעי עבירה (תיקון), התשס“ה-2005
צו התקשורת (בזק ושידורים) (קביעת שירות חיוני שנותנת "בזק", החברה הישראלית לתקשורת בע"מ) (תיקון מס' 2), התשס“ה-2005
הודעת סדר הדין הפלילי (התאמת שכר טרחת סניגור), התשס“ה-2005
29/9/2005
6425
תקנות המשכון (סדרי רישום ועיון) (תיקון), התשס“ה-2005
תקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) (תנאי החזקה במעצר) (תיקון), התשס“ה-2005
תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) (תיקון), התשס“ה-2005
תקנות הכניסה לישראל (תיקון), התשס“ה-2005
צו הכניסה לישראל (פטור תושבי רצועת עזה) (הוראת שעה), התשס“ה-2005
צו הכניסה לישראל (תחנות גבול) (תיקון), התשס“ה-2005
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (עמק יזרעאל, תיקון), התשס“ה-2005
אכרזת העיריות (שינוי תחום עיריית אום–אל–פחם), התשס“ה-2005
אכרזת באר שבע (שינוי תחום העיריה) (תיקון), התשס“ה-2005
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע גלבוע מזרחי לפי תכנית ג/12774), התשס“ה-2005
28/9/2005
6424
תקנות התעבורה (תיקון מס' 13), התשס"ה-2005
תקנות התעבורה (תיקון מס' 3) (תיקון), התשס"ה-2005
תקנות התעבורה (תיקון מס' 14), התשס"ה-2005
תקנות התעבורה (תיקון מס' 15), התשס"ה-2005
תקנות התעבורה (מסירת מידע בדבר מספר הנקודות לחיוב) (הוראת שעה), התשס"ה-2005
תקנות התעבורה (הוראת שעה מס' 2), התשס"ה-2005
צו התקנים (איסור ייצור מצרכים) (תיקון מס' 2), התשס"ה-2005
צו התקנים (פטור ממילוי אחר דרישות תקן רשמי), התשס"ה-2005
אכרזת התקנים (תקנים רשמיים) (מס' 3), התשס"ה-2005
תיקון טעות דפוס
27/9/2005
6422
תקנות מקרקעי ציבור (סילוק פולשים) (ביצוע צו), התשס"ה-2005
תקנות מקרקעי ציבור (סילוק פולשים) (טופס צו ומסירתו), התשס"ה-2005
תקנות הגנת הפרטיות (תנאי החזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים) (תיקון), התשס"ה-2005
תקנות יישום תכנית ההתנתקות (תאגידים קשורים של אגודות שיתופיות התיישבותיות) (הוראות לענין מס), התשס"ה-2005
תקנות יישום תכנית ההתנתקות (נסיבות שבהן לא יראו מכירת מניות כאי–קיומו של תנאי),התשס"ה-2005
תקנות רופאי שיניים (אישור תואר מומחה ובחינות) (הוראת שעה), התשס"ה-2005
תקנות הגנת הצרכן (הצגת מודעה בדבר מדיניות החזרת טובין), התשס"ה-2005
אכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים (ציוד לחימה וידע ביטחוני) (תיקון), התשס"ה-2005
צו התכנון והבניה (מבוא העמקים), התשס"ה-2005
צו איגודי ערים (שירותי כבאות) (תיקון), התשס"ה-2005
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 431: קטע ראשון לציון מערב-מצליח (סמוך למחלף הנשרים עם דרך מס' 6); מסלול צפוני; קטע ראשון לציון מערב-מצליח (סמוך למחלף הנשרים עם דרך מס' 6); מסלול דרומי; מערכת מחלפים; מחלף התחברות דרך מס' 431 עם מחלף ראשון לציון מערב- אשדוד; עם מחלף רח' מוטה גור-ראשון לציון-מעוין שורק; עם מחלף תל אביב-אשדוד; עם מחלף תל אביב-פלמחים; עם מחלף תל אביב-יבנה; מחלף נס ציונה מערב-ראשון לציון; מחלף נס ציונה מזרח-באר יעקב; מחלף רמלה-דרום; מסילת ברזל: קטע ראשון לציון מערב-מצליח; צומת (שלוחה) מסילת הברזל ממחלף נס ציונה-באר יעקב-מסילת הברזל לוד-ראשון לציון) (תיקון), התשס"ה-2005
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 431: קטע נשרים-ענבה מסלול צפוני; קטע נשרים- ענבה מסלול דרומי; מערכת מחלפים נשרים-ענבה; מסילות ברזל: נשרים-פאתי מודיעין) (תיקון), התשס"ה-2005
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך 79: קטע צומת סומך-צומת המוביל-ציפורי; מסלול צפוני; קטע צומת סומך-צומת המוביל-ציפורי; מסלול דרומי) (הרחבה וביטול), התשס"ה-2005
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 35: מחלפון נגבה-שדה יואב),התשס"ה-2005
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע חניתה) (תיקון), התשס"ה-2005
19/9/2005
6421
תקנות שירות ביטחון (תיקון), התשס"ה-2005
תקנות דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, התשס"ה-2005
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (ניכוי עלות מחלות קשות) (תיקון), התשס"ה-2005
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (הקצאה לקופות החולים) (תיקון), התשס"ה-2005
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (תוספת ריבית - בתי חולים), התשס"ה-2005
הודעת המים (עדכון היטלי הפקה) (מס' 2), התשס"ה-2005
הודעת המים (עדכון תעריפים למים) (מס' 2), התשס"ה-2005
הודעת המים (עדכון תעריפים למים) (מס' 3), התשס"ה-2005
12/9/2005
6420
תקנות ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות) (תיקון), התשס“ב-2002 (תיקון מס׳ 2), התשס"ה-2005
1/9/2005
6419
תקנות המקרקעין (רישום תיקון תנאי חכירה) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ה-2005
תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד קישור–גומלין) (תיקון מס' 2), התשס"ה-2005
תקנות הרוקחים (חדרי תרופות) (תיקון), התשס"ה-2005
צו הגנת הצרכן (שינוי התוספת לחוק), התשס"ה-2005
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (ביטול תחולה) (מס' 2), התשס"ה-2005
הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר שירותי תשתית לתדלוק מטוסים בנמל התעופה בן גוריון) (מס' 2), התשס"ה-2005
תיקון טעות דפוס
31/8/2005
6418
צו לשכת עורכי הדין (תפקידי השירות המשפטי) (תיקון), התשס"ה-2005
תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (תיקון מס' 4), התשס"ה-2005
תקנות המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה) (שילוב מקבלי גמלאות בעבודה) (הוראת שעה) (אגרה בעד הגשת ערר), התשס"ה-2005
תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום) (תיקון), התשס"ה-2005
תקנות מכוני כושר (רישוי ופיקוח) (אימון קטינים במכון כושר), התשס"ה-2005
תקנות רשות הדואר (תשלומים בעד שירותי הרשות לפי סעיף 37(ג) לחוק) (תיקון), התשס"ה-2005
אכרזת התקנים (הסרת רשמיות מתקן ישראלי) (מס' 2), התשס"ה-2005
הודעת מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (תיאום סכומי מס רכישה) (מס' 4), התשס"ה-2005
הודעת מס שבח מקרקעין (עדכון סכום) (מס' 4), התשס"ה-2005
הודעת מס שבח מקרקעין (תיאום סכומי שווי מקרקעין) (מס' 4), התשס"ה-2005
30/8/2005
6417
תקנות האגודות השיתופיות (קרן מילואים), התשס"ה-2005
תקנות האגודות השיתופיות (דוח כספי, פנקסים, ספרים והודעות) (תיקון), התשס"ה-2005
24/8/2005
6416
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (ביטוח חיים קבוצתי) (תיקון), התשס"ה-2005
צו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין), התשס"ה-2005
תקנות שכר מינימום (מודעה בדבר עיקרי זכויות העובד לפי החוק), התשס"ה-2005
תקנות בתי הסוהר (בית סוהר בניהול פרטי), התשס"ה-2005
23/8/2005
6415
תקנות התעבורה (תיקון מס' 12), התשס"ה-2005
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובטיחות העוסקים בקרינת לייזר), התשס"ה-2005
צו הגנת הצרכן (סימון טובין) (תיקון מס' 2), התשס"ה-2005
תקנות להגנת חיית הבר (הוראות שעה) (תיקון), התשס"ה-2005
18/8/2005
6414
תקנות יישום תכנית ההתנתקות (מיטלטלין שפינתה המדינה), התשס"ה-2005
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון ומילוי מכלי גז) (תיקון), התשס"ה-2005
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (גן לאומי אפק הרחבה לפי תכנית אפ/2000), התשס"ה-2005
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע הר מירון הרחבה 4לפי תכנית ג/11783), התשס"ה-2005
17/8/2005
6413
תקנות הארכיונים (שמירתם וביעורם של תיקי בתי משפט ובתי דין דתיים) (תיקון), התשס"ה-2005
תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים) (הוראת שעה) (תיקון),התשס"ה-2005
כללי חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (השתתפות בהוצאות משפטיות) (תיקון),התשס"ה-2005
15/8/2005
6412
תקנות יישום תכנית ההתנתקות (נכסים פטורים מעיקול) (תיקון), התשס"ה-2005
11/8/2005
6411
תקנות יישום תכנית ההתנתקות (הוראות לענין פירוק רשות מקומית וועד מקומי), התשס"ה-2005
11/8/2005
6410
תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 3), התשס"ה-2005
צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנות משטרה), התשס"ה-2005
כללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית) (תיקון), התשס"ה-2005
תיקון טעות דפוס
11/8/2005
6409
תקנות שירותי הדת היהודיים (ניהול מועצות) (תיקון והוראת שעה) (תיקון), התשס"ה-2005
תקנות ניירות ערך (אגרה שנתית) (הוראת שעה), התשס"ה-2005
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (הודעה על סגירת מרפאה או על הפסקת התקשרות למתן שירות רפואי),התשס"ה-2005
9/8/2005
6408
תקנות יישום תכנית ההתנתקות (הבטחת תשלום קצבה המשתלמת מקופת רשות מקומית),התשס"ה-2005
תקנות הביטוח הלאומי (נערות נשואות שבגדר ילד) (ביטול), התשס"ה-2005
צו הביטוח הלאומי (סוגי מקרים של התנדבות מחוץ לישראל), התשס"ה-2005
תקנות איגודי ערים (ביטול תקנות שונות), התשס"ה-2005
4/8/2005
6407
צו החברות הממשלתיות (הכרזה על אינטרסים חיוניים למדינה בעשות אשקלון תעשיות בע"מ), התשס"ה-2005
תקנות הבחירות לכנסת (תיקון), התשס"ה-2005
תקנות רופאי השיניים (שינניות) (תיקון), התשס"ה-2005
1/8/2005
6406
תקנות יישום תכנית ההתנתקות (כללים ותנאים להגדלת פיצוי בשל עסק או סניף), התשס"ה-2005
תקנות המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה) (שילוב מקבלי גמלאות בעבודה) (הוראת שעה) (הפחתת היקף השעות המזערי של תכנית אישית), התשס"ה-2005
צו המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה) (מועד החלת פרק ז’ לחוק באזור),התשס"ה-2005
1/8/2005
6405
צו הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה) (סמכויות שומרים) (מס' 2), התשס"ה, התשס"ה-2005
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר מרבי להדרכה בנהיגה נכונה והשתלמות בנהיגה) (תיקון מס' 2), התשס"ה-2005
הוראות שעת חירום (פיקוח על כלי שיט) (איסור שיט מול אזור חבל עזה) (הוראת שעה), התשס"ה-2005
31/7/2005
6404
צו משק הדלק (קידום התחרות) (תיקון) (הארכת תוקף), התשס"ה-2005
כללי משק החשמל (אספקת חשמל לצרכנים) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ה-2005
28/7/2005
6403
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - מחלות בעלי חיים), התשס"ה-2005,
צו העבירות המינהליות (שינוי התוספת לחוק), התשס"ה-2005,
תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר בחירת נציגי המגדלים), התשס"ה-2005,
הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (תעריפי תשתית במשק הדלק) (עדכון מחירים לשירותי תשתית), התשס"ה-2005
27/7/2005
6402
תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הוראות לענין נישום שהיה ברשותו נייר ערך במועד שהוחלו לגביו הוראות החוק), התשס"ה-2005
תקנות האגודות השיתופיות (ניהול וביקורת חשבונות) (תיקון), התשס"ה-2005
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מדגריות) (תיקון), התשס"ה-2005
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (גן לאומי תל חי לפי תכנית ג/11079), התשס"ה-2005
25/7/2005
6401
תקנות מועצת בתי העלמין היהודיים בירושלים (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ה-2005
תקנות הגנת הצרכן (כללים בדבר הצגת מחיר של שירותי מלונאות לתייר), התשס"ה-2005
תקנות המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה) (שילוב מקבלי גמלאות בעבודה) (הוראת שעה) (סדרי דין בוועדת ערר), התשס"ה-2005
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (מטה אשר, תיקון), התשס"ה-2005
אכרזה על עיריית נהריה (תיקון), התשס"ה-2005
אכרזה על עיריית רעננה (תיקון), התשס"ה-2005
20/7/2005
6399
צו יישום תכנית ההתנתקות (חבל עזה) (הגבלת כניסה), התשס"ה-2005
צו יישום תכנית ההתנתקות (צפון השומרון) (הגבלת כניסה), התשס"ה-2005
13/7/2005
6398
תקנות יישום תכנית ההתנתקות (תאגידים קשורים לאגודות שיתופיות התיישבותיות), התשס"ה-2005
תקנות העדות (העתקים צילומיים) (תיקון), התשס"ה-2005
צו בתי המשפט (הקמת בתי משפט שלום ואזור שיפוטם) (תיקון מס' 2), התשס"ה-2005
תקנות התכנון והבניה (פטור מהיתר לעבודה לצורכי חקלאות ולהקמת מבנים באזורים כפריים בעבור מפוני חבל עזה וצפון השומרון, ותנאיו) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ה-2005
תקנות התעבורה (תיקון מס' 10), התשס"ה-2005
תקנות התעבורה (תיקון מס' 11), התשס"ה-2005
12/7/2005
6397
תקנות החומרים המסוכנים (יישום פרוטוקול מונטריאול בענין החומרים המסוכנים הפוגעים בשכבת האוזון) (תיקון), התשס"ה-2005
תקנות מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים (תיקון), התשס"ה-2005
צו רישוי עסקים (פטור מחובת רישוי לקייטנות) (תיקון), התשס"ה-2005
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (ספרי לימוד) (תיקון), התשס"ה-2005
צו הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה) (סמכויות שומרים), התשס"ה-2005
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (מנשה, תיקון), התשס"ה-2005
צו המועצות המקומיות (ב) (בסמ"ה, תיקון), התשס"ה-2005
צו המועצות המקומיות (ב) (כפר קרע, תיקון), התשס"ה-2005
צו המועצות המקומיות (ב) (ערערה, תיקון), התשס"ה-2005
צו המועצות המקומיות (ב) (מעלה עירון, תיקון), התשס"ה-2005
צו המועצות המקומיות (ב) (פרדסיה, תיקון), התשס"ה-2005
11/7/2005
6396
תקנות יישום תכנית ההתנתקות (סדרי דין בערעור לפי החוק), התשס"ה-2005
תקנות מס ערך מוסף (תיקון), התשס"ה-2005
תקנון מגן דוד אדום (תיקון), התשס"ה-2005
7/7/2005
6395
תקנות יישום תכנית ההתנתקות (כשירות והעברה מתפקיד של מנהל מסדיר ומפרק מסדיר), התשס"ה-2005
תקנות התעבורה (תיקון מס' 9), התשס"ה-2005
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (הסדרי בחירה בין נותני שירותים) (תיקון), התשס"ה-2005
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 60: מחלף המוסכים) (הרחבה וביטול), התשס"ה-2005
30/6/2005

© כל הזכויות שמורות, מדינת ישראל, 2006
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: feedback@knesset.gov.il