ועדות הכנסת
קישוט לאתר הכנסת באנגלית לאתר הכנסת בערבית לאתר הכנסת בעברית
קישוט
 

ועדות הכנסת

מידע עדכני
  ועדות הכנסת המתפקדות כיום
  רשימת יושבי ראש הוועדות העכשווית
  דברי הוועדות (פרוטוקולים)
  רשימת ועדות המשנה
אודות וועדות הכנסת
  ועדות הכנסת הקבועות
  ועדות הכנסת המיוחדות
  ועדות חקירה פרלמנטריות
  ועדת האתיקה
  ועדות ציבוריות
  כל הוועדות - נתונים היסטוריים


בוועדות הכנסת מתנהל חלק גדול מעבודת הכנסת. הנושאים שנדרש בהם דיון מקצועי ומעמיק, מועברים לוועדות על-פי תחומי עיסוקיהן. בכנסת 12 ועדות קבועות: ועדת הכנסת; ועדת הכספים; ועדת הכלכלה; ועדת החוץ והביטחון; ועדת הפנים והגנת הסביבה; ועדת החוקה, חוק ומשפט; ועדת החינוך, התרבות והספורט; הוועדה לענייני ביקורת המדינה; הוועדה לקידום מעמד האשה; ועדת המדע והטכנולוגיה; ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות; ועדת העבודה, הרווחה והבריאות.

הרכבן הסיעתי של הוועדות מתאים לגודלן היחסי של הסיעות בכנסת. מייד לאחר הבחירות לכנסת קובעת ועדה מסדרת את הרכבי הוועדות ואת השתייכותם המפלגתית של יושבי-הראש שלהן.

יושבי הראש של ועדת החוץ והביטחון וועדת הכספים הם בדרך כלל מסיעות הקואליציה, ויושב-ראש הוועדה לענייני ביקורת המדינה הוא תמיד מסיעות האופוזיציה. לקואליציה יש רוב בכל הוועדות, ובהצבעות בהן מוטלת בדרך כלל על חבריה משמעת סיעתית.

תפקידי הוועדות הקבועות הם: לדון בהצעות חוק שמליאת הכנסת מפנה אליהן לפי תחומי עיסוקיהן, ולהכינן לשלוש קריאות במליאת הכנסת (לאחר הקריאה השלישית הצעות החוק הופכות לחוקים של מדינת ישראל); לדון ולנסח המלצות בנושאים שעלו בהצעות לסדר-היום של מליאת הכנסת והועברו אליהן ובנושאים שהועברו לדיון מהיר בעקבות החלטה של יושב-ראש הכנסת והסגנים; לדון בתקנות שקבעה הממשלה שבהן נדרש אישורן; לדון ולנסח המלצות בעקבות פניות של אזרחים שהוגשו לכנסת או שהועברו אליהן על-ידי הממשלה ולעסוק בכל עניין אחר שהעבירה הכנסת לוועדה או שהוועדה החליטה לדון בו.

עבודת החקיקה בוועדות דורשת היוועצות במשפטנים ובכלכלנים. עובדי הלשכה המשפטית של הכנסת מלווים את תהליך החקיקה משלב העלאת הרעיון להצעת חוק על-ידי חבר הכנסת, דרך הדיונים בנושא בוועדות הכנסת ועד להגשת נוסחה הסופי של הצעת החוק להצבעה במליאה. מרכז המחקר והמידע של הכנסת נותן לוועדות הכנסת ולחברי הכנסת שירותי מחקר ומידע לצורך מילוי תפקידיהם בתחומי החקיקה, הפיקוח על הרשות המבצעת והדיון בנושאים שעל סדר-היום הציבורי. לדיונים המקצועיים של הוועדות מוזמנים גם מומחים, המציגים את עמדותיהם בנושאים הנדונים. לעתים הוועדה מזמינה בעלי תפקידים רשמיים, המוסרים לה מידע על פעולותיהם. על-פי החוק, הוועדות יכולות לחייב שרים, ואף את ראש הממשלה, להופיע בפניהן. זהו אמצעי המסור בידי הכנסת לפיקוח על הממשלה.

ועדות הכנסת יכולות למנות ועדות משנה, וועדת הכנסת יכולה למנות גם ועדות משותפות לשתי ועדות או ליותר.

ועדות מיוחדות, שפעולתן דומה לפעולת הוועדות הקבועות, מתמנות רק לתקופת כהונת הכנסת שמינתה אותן. ועדות מסוג זה בכנסת ה-18 הן הוועדה למאבק בנגע הסמים, הוועדה לזכויות הילד, הוועדה לפניות הציבור והוועדה לבעיית העובדים הזרים.

ועדות נוספות הן ועדת האתיקה וועדת הפירושים. ועדת האתיקה בודקת קובלנות נגד חברי הכנסת בנושאים הקשורים בכללי האתיקה של הכנסת ובחריגות בהתנהגותם. ועדת האתיקה רשאית להטיל על חבר הכנסת סנקציות, כגון נזיפה, הרחקה מישיבות הכנסת, שלילת רשות דיבור במליאה או בוועדות ואיסור הגשת הצעות חוק והצעות לסדר-היום בשל הפרת כללי האתיקה של הכנסת. כמו כן הוועדה רשאית לשלול מחבר הכנסת שכר ותשלומים אחרים בשל היעדרויות רבות מישיבות הכנסת בלא הצדקה סבירה. בוועדה חברים ארבעה חברי הכנסת, והם נבחרים על-ידי יושב-ראש הכנסת, תוך התחשבות בייצוג הסיעות בכנסת.

ועדת הפירושים מפרשת את כללי התקנון ואת התקדימים שיצרו יושב-ראש הכנסת וסגניו בעבודת המליאה. חברים בה יושב-ראש הכנסת ושמונה חברי הכנסת שבחרה ועדת הכנסת.

על-פי חוק-יסוד: הכנסת, לכנסת סמכות חוקתית להקים גם ועדות חקירה פרלמנטריות, העוסקות בנושאים שהכנסת רואה בהם חשיבות לאומית מיוחדת, או למנות אחת מוועדותיה לוועדה כזאת.

חלק נכבד מדיוני ועדות הכנסת משודרים באתר האינטרנט של הכנסת. גם ערוץ הכנסת משדר דיונים נבחרים מוועדות הכנסת.סמל המדינה - מנורה ועלי זית
© כל הזכויות שמורות, 2012, מדינת ישראל
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: feedback@knesset.gov.il